Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

SEVGÝ DÜNYASI

23

Buradaki simyadan kasýt, aklýn ve ruhunhalden hale geçmesi, titreþimlerin yükselmesi

sanatýdýr. Hermetik öðreti, insanýn evrenle

olan birliðine ve insanýn bütünün parçasý

olduðuna dayanýr."Üstadýn ayak sesleri iþitildiðinde, öðreti-

sine açýk olanlarýn kulaklarý sonuna kadar

açýlýr." 

Kybalion


"Öðrencilerin kulaklarý iþitmeye hazýr

olduðunda onlarý bilgelikle dolduracak

dudaklar gelecektir." 

Kybalion


YEDÝ HERMETÝK PRENSÝP

Bütün hermetik felsefenin dayandýðý yedi

hermetik prensip þunlardýr.

1.

Zihinsellik Prensibi2.

Tekabül Prensibi3. 

Titreþim Prensibi4. 

Kutupluluk Prensibi5. 

Ritim Prensibi6. 

Sebep Sonuç Prensibi7. 

Cinsiyet Prensibi

ZÝHÝNSELLÝK PRENSÝBÝ

"Bütün zihindir. Evren zihinseldir" 

Kybalion


Bu prensibe göre bütün madde, enerji gibi

tüm dýþ görünüþlerin ve ifadelerin, kýsacasý

maddi duyularýmýza görünür olan her þeyin

altýnda yatan gerçeklik Tindir. (Spirit- Ruh)

Tin, bilinmez, tanýmlanamaz olmakla birlikte,

evrensel, ebedi, canlý zihin olarak

düþünülebilir. Bu prensip ayný zamanda tüm

evrenin sadece Bütün'ün zihinsel yaratýmý

olduðunu, yaratýlmýþ olan her þeyin geçerli

yasalara tabi olarak var olduðunu açýklar. Bir

bütün olarak içinde yaþadýðýmýz var olduðu-

muz evrenin Bütün'ün zihninde mevcut

olduðunu söyler.

Hermetizmin öðrencileri bu yasalarý

geliþigüzel kullanmak yerine akýlcý bir

biçimde anlayýp uygulayarak maddenin,

enerjinin, gücün gerçek doðasýna yaklaþmaya

bu yönde kendileri üzerinde hâkimiyet kur-

maya çalýþýrlar. Asýrlar önce eski Hermetik

üstatlardan biri þunlarý yazmýþtýr: "Her kim

ki evrenin zihinsel doðasýný kavrar, üstatlýk

yolunda hayli yol almýþtýr."

TEKABÜL PRENSÝBÝ

"Yukarýdaki aþaðýdaki gibidir, aþaðýdaki

yukarýdaki gibidir."

Kybalion


Hermetizm'e göre geometri ilkeleri, uzak

güneþler ve onlarýn hareketleri konusunda

gözlemevinde oturduðumuz yerden nasýl

tespit yapmamýzý saðlýyorsa, tekabül prensibi

de insanýn bilinenden bilinmeyene dair akýl

yürütmesini saðlar. 

Prensibin kavranmasý insana birçok

paradoksu ve doðanýn gizemini çözmesinin

araçlarýný sunan evrensel bir yasadýr.

TÝTREÞÝM PRENSÝBÝ"Hiçbir þey durmaz, her þey hareket eder,

her þey titreþir."

Kybalion


Prensip, modern bilimin de onayladýðý ve

her yeni bilimsel keþfin doðrulama eðiliminde

olduðu "her þey hareket halindedir", "her þey

titreþir" ve "hiçbir þey durmaz" gerçeðini

anlatýr. Oysa bu Hermesçi prensip binlerce

yýl önce kadim Mýsýr'ýn üstatlarýnca dile

getirilmiþtir.SEVGÝ DÜNYASI

24

Madde, enerji, zihin hattâ ruhun çeþitlitezahürleri arasýndaki farklarýn, büyük ölçüde

farklý titreþim seviyelerine baðlý olduðunu

söyler. Saf tin olan bütün'den en kaba madde

formuna kadar her þey titreþim içindedir.

Titreþim ne kadar yüksekse varlýðýn evren

hiyerarþisindeki yeri de o kadar yüksektir.

Tin'in titreþimi öylesine sonsuz bir hýza ve

yoðunluða sahiptir ki, pratik açýdan, týpký

çok hýzla hareket eden bir tekerleðin sabit

olmasý gibi sabittir o. Ölçeðin diðer ucunda

titreþimi öylesine düþük kaba madde formlarý

vardýr ki onlar da hareketsiz görünürler. Bu

iki uç arasýnda sayýsýz farklý titreþim vardýr.

Taneciklerden elektronlara, atoma ve

moleküle, dünyalardan evrenlere her þey

titreþim halindedir. Bu durum, farklý titreþim

derecelerinden baþka bir þey olmayan enerji

ve kuvvet planlarý, titreþimlere baðlý zihin-

sel planlar, hattâ spritüel planlar için de

geçerlidir.

KUTUPLULUK PRENSÝBÝ

"Her þey ikilidir (dual), her þey iki kutba

sahiptir, her þeyin kendi zýt çifti vardýr, ben-

zeyen ve benzemeyen aynýdýr. Zýtlarýn doðasý

bir, dereceleri farklýdýr. Uçlar buluþurlar,

bütün hakikatler yarým hakikatlerdir, bütün

paradokslar uzlaþtýrýlabilir." 

Kybalion 

Bu prensip, her þeyde iki kutup ya da iki

yön olduðunu, zýtlarýn gerçekte ayný þeyin iki

ucu olduðunu ve bu uçlar arasýnda o þeyin

çeþitli derecelerinin var olduðunu açýklar.

Örnek vermek gerekirse, mutlak sýcak ya da

mutlak soðuk diye bir þey yoktur. Sýcak ya da

soðuk dediðimiz þey ayný þeyin farklý dere-

celerini gösterir. Aradaki fark sadece

titreþimin oraný, çeþidi ve biçimidir. Demek ki

sýcak ve soðuk dediðimiz þey ýsýnýn iki kut-

bundan baþka bir þey deðildir. Ayný þey ýþýk

ve karanlýk için de geçerlidir. Büyük, küçük,

ses ve sessizlik, artý ve eksi kutupluluk pren-

sibinde ayný þeyin farklý dereceleridir.

RÝTM PRENSÝBÝ

"Her þey akar, içe ve dýþa her þey dal-

galanýr, yükselir ve alçalýr, her þeyde sarkacýn

salýnýmý vardýr. Saða salýným sola salýným

aynýdýr. Ritm kendini telafi eder."

Kybalion


Bu prensip, her þeyde daha önce açýklamýþ

olduðumuz kutupluluk yasasý gereði iki uç

arasýnda ölçülebilir bir öne ve arkaya, içe ve

dýþa, ileri ve geri, sarkaçsý, gelgitimsi bir

dalga hareketi ve akýþýn tezahür ettiði hakika-

tini anlatýr. Etki ve tepki, ilerleme ve gerile-

me, doðuþ ve batýþ birlikte vardýr. Evrenlerin,

güneþlerin, dünyalarýn, insanýn, hayvanlarýn,

zihnin, enerjinin ve maddenin yasasýdýr bu.

Söz konusu yasa, dünyalarýn yaratýlýþýnda ve

yok oluþunda, uluslarýn yükseliþinde ve

çöküþünde, canlýlarýn hayatýnda ve nihayet

insanýn zihinsel hallerinde tezahür eder.

Hermes Trismegistus, Yedi Hermetic Prensip

Secretum Secretorum, 1140
Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə