P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə14/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

E y v a z  b o y n u n u  ç iy n in o   q o y u b   d in m o z - s ö y lo m ə z  d a y a n m ış d ı.  K o r-  
o ğ lu   E y v a z ı  q o m g in   g ö rü b   d cd i:
M ənə  də  bir badə,  ey  gözüm  saqi,
Eyvaz  K oroğlunun  çeşm i-çiraği;
Ç əm libel  sakini,  Q ırat  oynaği,
B əzirganda  arzum anım   qalmadı.
Koroğlu  der,  bu  türkünü  söylodüm ,
K im sə  bilm əz  kainatda neylədüm ,
H ər  nə  etdim  dost,  köyüldən  eylədüm ,
D əxi  canda  arzum am m   qalmadı.
K o ro ğ lu   tü rk ü n ü   ta m a m la d ıq d a n   s o n ra   D o m irç io ğ lu n u   d a   g ö tü rü b  
d o lilə r i  ilə   b ir lik d o   Ç a rd a x lı  Ç ə m lib e lo   y o la   d ü şd ü .  K o ro ğ lu   b ir   m ü d - 
d ə t  D ə m irç io ğ lu n a   d ö y ü ş  fo n d lə r in i  ö y rə td i.  A x ırd a   o  ig id lik d ə   b ü tü n  
d ə l ilə r i  k ö lg ə d ə   q o y d u .
İ n d i  s iz ə   k im d ə n   x o b ə r   v e r im ,  R u m   x o tk a rı  S u lta n   M u r a d m   qızı 
N ig a r   x a n ım d a n .  İs ta n b u l  y a x ın lığ ın d a   Ə h m ə d   a d lı  b ir   k işi  y a ş a y ırd ı. 
İs ta n b u ld a   o n a   B o lli  Ə h m o d   d e y ird ilə r .  B ir g ü n   B ə lli  Ə h m ə d   İs ta n b u l 
b a z a r ın d a   g ə z ir d i.  K o ro ğ lu n u n   adı  b ü tü n   İsta n b u l  ş ə h ə r in d ə   m o ş h u r 
idı.  K o ro ğ lu n u n   a d ı- s a n ı  N ig a r   x a n ım m   d a  q u la ğ ın a   ç a tm ışd ı.  N ig a r 
x a m m   ü r ə y in d ə   K o ro ğ lu y a   m o h ə b b ə t  b ə s lə y ir,  q o ç   K o ro ğ lu n u   g ö r -  
m ə y i  a rz u   e d ird i.  B ə lli  Ə h m ə d   g ö rd ü   Q c y s o r iy y ə   d a m ın d a  tə b il  ç a lır -  
lar.  D ü k a n d a rla r   is ə   d ü k a n la rın ı  a ç ıq ,  b a ş lı- b a ş ın a   b u ra x ıb   q a ç ır.  B ə lli 
Ə h m ə d   b ir  o s m a n lıd a n   b a z a r   o h lin in   b o z o n m iş  d ü k a n - b a z a r ı  aç ıq  
q o y u b   q a ç m a la r ın ın   s o b o b in i  s o ru şd u .  O sm a n lı  ded i:
-   F il  q u la ğ ın d a   y a tıb s a n ,  h e ç   n o d o n   x ə b o rin   y o x d u ? !
B ə lli  Ə h m ə d   dedi:
-   M ə n   q o r ib ə m ,  h eç  n ə d o n   x o b o rim   y o x d u .
O s m a n lı  d c d i:
-   B iz im   v ila y o td o   S u lta n   M u r a d   a d lı  b ir  x o tk a r  v a r.  S u lta n   M u ra d  
M ə k k o   z iy a r o tin o   g e d ib ,  o ğ lu   B ü rc ü   S u lta n   o n u n  y c r in d o   o y lo ş ib .  S u l- 
ta n   M u ra d ın   N ig a r   adlı  b ir  q ız ı  var.  H o r  h o fto   c ü m o   g ü n ü  N ig a r  x a n ım  
b a z a r a   çıx ır,  h o ırıin   g ü n   b ü tü n   d ü k a n - b a z a r   b o z o n m o lid i.  B a z a rd a   iso 
h e ç   k o s   o lm a m a lıd ı  ki,  N ig a r   x a n ım   b a z a r ı  a rx a y ın   g ə z s in .
B o lli  Ə h m o d   ö z - ö z ü n o   d e d i:  “ B o lli  Ə h m o d   o la s a n ,  N ig a r  x a n ım ın  
a d ın ı  e ş id ib   ü z ü n ü   g ö n n o y o s o n ” .  B o lli  Ə h m ə d   g o lib   b ir  g ö y ə rti  d ü k a -
n ın ın   q a b a ğ ın a   ç a td ı.  O ,  d ü k a n a   g irib   q a p ın ı  d a ld a n   b a ğ la d ı,  p iş ta x ta - 
n ın   a rx a s ın d a   d a y a n d ı.  B o lli  Ə h m ə d   d iq q ə tlə   ta m a ş a   ed ird i.  G ö rd ü   b ir 
n e ç ə   sa ra y   ad a m ı  q a b a q d a ,  o n la rın   a rx a s ın c a   ə l lə r in d ə   ç o v g a n   o la n   b ir 
n e ç ə   x a c o ,  so n ra  is ə   N ig a r   x a n ım   b ir  n e ç o   k o n iz ,  in c o   b e l  q ız la   g ə lir. 
B ə lli  Ə h m ə d   g ö rd ü   N ig a r   x a n ım   e lə   n a z la   y e riy ir  k i,  s a n k i  y e rə   d e y ir: 
“ m in n o tin   o lsu n ,  s ə n in   s in ə n ə   a y a q   b a s ır a m ” .  B o lli  Ə h m ə d   q a p ın ın  
a r a s ın d a n   ta m a ş a   e d ird i.  N ig a r   x a n ım   d ü k a n la r a   b a x a - b a x a   k e ç ird i.  O , 
g ö y ə r ti  d ü k a n m ı  b a ğ lı  g ö rü b   k ə n iz lo r in ə   d e d i:  “ B u   b a z a rd a   y ü z   m in  
t ü m ə n   s ə n n a y ə s i  o la n   z ə r g ə r   d ü k a n ın ı  a ç ıq   q o y u b   g e d ib ,  h o m iş ə   a ç ıq  
o la n   b u   g ö y ə rti  d ü k a n ı  n ə   ü ç ü n   b a ğ lıd ı? ”   Q a p ı  d a lın d a n  N ig a r  x a n ım ın  
b u   s ö z lə r in i  e ş id ə n   B o lli  Ə h m ə d in   c a m n a   ü ş ü tm ə   d ü şd ü .  O ,  q o rx u d a n  
ö z ü n ü   x ə s tə liy ə   v u ru b   ü z ü   ü s tə   y e ro   u z a n d ı.  N ig a r   x a m m ın   o m ri  ilo 
d ü k a n ın   q a p ısın ı  q ırd ıla r.  N ig a r   x a n ım   iç o ri  g irib   g ö rd ü   ki,  y ö n d o m s iz  
b ir   a d a ırı  q a m ı  ü sto   y e r ə   u z a n ıb .  N ig a r   x a n ım   B ə lli  Ə h m ə d in   k ü r o y in -  
d ə n   b ir   tə p ik   v u ru b   o n u n   k iın liy in i  so ru şd u .  B ə lli  Ə h m ə d   tez  a y a ğ a  
q a lx d ı,  b a ş   ə y ib   ded i:
-   A y   x a n ım ,  A lla h  h e ç   k ə s i  q ə r ib   e lə m ə s in ,  m ə n   b u   ş ə h ə r d o   q o r i-  
b ə m ,  g ö rd ü m   h a m ı  q a ç ır,  m ə n   d ə   q o rx u m d a n   q a ç ıb   b u ra   g ird im . 
D e d im ,  b a ş q a   b o z o k - d iiz o k li  q a ş - d a ş   m a ğ a z a s ın a   g ir ə ro tn ,  m ə n i  o ğ ru  
b ilib   şa lla q la y a rla r.  B u ra d a   b a h a lı  h e ç   no   y o x d u ,  g ö y o rti  satan  b e ş - ü ç  
q a r a   p u lu n u   d a  ö z ü   ilə   g ö tü rü b   ap a rıb .
N ig a r  x a n ım   s o ru şd u :
-   A y   h e y v o ro ,  h a ra lıs a n ?
B ə lli  Ə h m o d   d e d i:
-   Ə rz u ru m   v ila y o tin d o n ə m .
N ig a r   x a n ım   d c d i:
-   Ç o m lib c li  ta n ıy ır s a n ?
B o lli  Ə h m o d   c a v a b   v e rd i:
-   B ə li  x a n ım ,  ta n ıy ıra m .
N ig a r   x a n ım   y c n o   d o   su a l  v e rd i:
-   Ç o m lib e ld ə   K o ro ğ lu n u   d a   ta m y ırs a n m ı?
B o lli  Ə h m o d   c a v a b   v c rd i:
-   E y   g ö z o l  x a n ım ,  m o n   K o ro ğ lu n u n   s a tın   a lın m ış   n ö k o riy o ın .
N ig a r   x a n ım   d e d i:
-   B ir  n a m ə   v e rs o m   K o ro ğ lu y a   ç a td ıra   b ilo rs ə n m i?
B o lli  Ə h ın ə d   d e d i:
-   N iy ə   ç a td ıra   b ilm ir ə m ,  a y   x a n ım ?
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə