T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə13/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   278

Madde 30:

Gensoru

Kent Konseyi üyeleri hakkında en az 1/5 üyenin vermiş olduğu güven isteme önergesidir.Gensoru önergesi Başkanlık Divanına verilir, genel hükümler çerçevesinde görüşülür ve açık oya sunulur. 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:    

Madde 31:

Oylama şekilleri

a) işaretle oylama

b) Açık oylama

c) Gizli oylama-Açık sayım 


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM:   

Madde 32:

Seçimler 

Seçilecek Organlar

Kent Meclisi; Meclis Başkanını, Başkanlık Divanı Üyelerini, Kent Konseyini, Meclis Disiplin Kurulu üyelerini, Halk Mahkemesi hakimlerini, kent Seçim Komisyonunu ve Daimi Komisyonları seçer. Bu organların seçiminde Demokratik Toplum Sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Seçilen tüm bu organlar Genel Kurula karşı sorumludurlar.  

ONBEŞİNCİ BÖLÜM: 

Çeşitli Hükümler

Madde 33:

İç Tüzüğün Değiştirilmesi

İç tüzüğün değiştirilmesini öngören teklifler hakkında, karar teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır. 

Madde 34:

Uygulanacak Hükümler

a) Hakkında hüküm bulunmayan konularda, Demokratik Toplum Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri uygulanır.

b) Kent Meclisi İç Tüzük hükümleri Demokratik Toplum Sözleşmesi’ndeki hükümlerle çelişemez.  

Madde 35:

Meclis Üyeliğinin Düşmesi

a) Demokratik Kent Meclis Üyeliğinden ayrılmak isteyen kişi; sözkonusu kentin Meclis Başkanlık Divanına yazılı başvurur. Bu başvuru, Genel Kurulda görüşülür ve genel oy çoğunluğuyla karara bağlanır.

b) Demokratik Toplum Sözleşmesi ve Demokratik Kent Meclisi İç Tüzüğüne aykırı hareket eden meclis üyeleri hakkında Meclis Başkanlık Divanın ya da meclis üye tam sayısının beşte birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine disiplin soruşturması açılması talebi gündeme alınır. Meclis üyesi olarak organlara seçilirken aranan kıstas soruşturmanın karara bağlanmasında da geçerlidir. Soruşturmayı Disiplin Kurulu yürütür. Disiplin Kurulunun kararına yapılan itiraz varsa bir üst mahkemeye götürülür ve verilecek kararla kesinleşir. Olmaması halinde ise Başkanlık Divanı, ilgili üyenin görevini meclisi karşı sorumlulukları kapsamında askıya alabilir, durumunu görüşmek üzere ara dönem ya da Genel Kurula götürür. 

c) Genel Kurul üyeliğinin düşürülmesinde, söz konusu üyenin seçildiği köy-sokak komünü, mahalle ve ilçe meclis organları, kent meclisinde kendilerini temsil eden üyenin kent meclis üyeliğinin düşürülmesi talebinde bulanma hakkı vardır. Bu talebi Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirir. Talep, Genel kurul tarafından görüşülerek karara bağlanır.  

Madde 36:

Meclis tarafından Görevden Alma

Demokratik Kent Meclisinin demokratik toplum sözleşmesi ve meclis iç tüzüğü hükümlerince seçerek görevlendirdiği organlarda (Meclis Başkanlık Divanı, Daimi Komisyonlar, Kent Seçim Komitesi, Yargı Hakimleri) yer alan görevli hakkında disiplin suçları halinin doğması durumunda yukarıda belirtilen durum uygulanır. Görevden almanın karara bağlanması halinde söz konusu organ için eksik üye seçimi yapılır.  

ONALTINCI BÖLÜM 

Madde 37:

MECLİS DİSİPLİN KURULU:

a)  Demokratik Kent Meclisi tarafından seçilen 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur.

b) Disiplin Kurulunun Görevleri; Demokratik Kent Meclisi veya meclis bileşimini oluşturan kurum ve yapıların,  tüzüğe aykırı davranış ve çalışmalar içinde bulunan bireylerin durumlarını netleştirme ve karara bağlamayla yükümlüdür.

c) Disiplin kurulunun aldığı kararlar Demokratik Kent Meclisi tarafından uygulamaya geçer.  Ancak yaptırıma uğrayan her üye ve kurum çalışanı itiraz hakkını kullanabilir. İtiraz doğrudan Demokratik Toplum Meclisinin Disiplin Kuruluna yapılır. Buradan çıkan karar, Demokratik Kent Meclisin kararı olarak bütün yapıyı ve kurumları bağlar.

d) Meclisin onayladığı bir disiplin kurulu yönetmeliğiyle çalışmalarını yürütür.

ON YEDİNCİ BÖLÜM   

Madde 38:

DEMOKRATİK KENT MECLİSİNİN YETKİSİ:

Demokratik Kent Meclisi, demokratik komünal anlayış doğrultusunda meclisin çalışmasını düzenler. Kent halkını ilgilendiren tüm konulara ilişkin karar alma, yasa çıkarma, planlama yapma yetkisine sahiptir. Kentteki bütün demokratik toplum örgütleriyle işbirliğine, dayanışmaya, ortaklaşmaya, eşgüdüme dayalı demokratik işleyiş esaslarına bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.    
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Madde 39:

GERİ ÇEKME HAKKI:   

Demokratik Kent Meclisinin, yereldeki kurum ve yapıların yönetimleri ile bu yönetimler içinde yer alan kadroları geri çekme hakkı vardır. Ancak bu, gerekli hallerin oluşmasıyla mümkün olur. Sözleşme hukukuna uymayan, kurum ve kadroların yönetim ve yöneticilik vasfı düşer. Bunlar:

Halk ve siyasal çizgimizi temsiliyetten uzaklaşmak,

İçinde bulunduğu kurumu veya meclis bileşenlerini rencide eden davranışlar (ahlaki  yozlaşma, ranta bulaşma,  meclis iradesini tanımama,  karşıt çalışma  içinde  bulunma, kurum ve yapılarımıza karşı bilinçli bir faaliyet içinde bulunma, kumar, iftira vb.) içinde bulunmak

Halk ile mücadele değerlerini küçük görme, tartıştırma ve karşısına alma, geri çekme halinin oluşmasıdır

Ayrıca;  meclis veya onun bileşeni olan yapı ve kurumlarla gruplaşan, didişen, çekiştiren anlayışlar disiplinlik suç kapsamındalar. Başkalarına karşı kanıtlanmayan ithamlarda bulunmak suçtur. Bütün tartışma ve eleştirilerin yeri meşru platformlarımız olan meclis ve onun bileşeni olan kurumlarımızdır. Disiplin kurulu birey ve kurum yönetimlerimizin içine gireceği bu davranış biçimlerine göre ikaz etme,  özeleştiri isteme hakkına sahiptir. Gerekli ikaz ve uyarılar yapıldıktan sonra birey ve yönetimler aynı hukuk dışı bu davranış biçimlerini kurumsal işlevsizlik yaratacak derecede sürdürürlerse, halk meclisi geri çekme yetkisini kullanır. Geri çekme ancak,  meclis üye sayısının üçte ikilik kararıyla alınır. 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM 
MADDE 40:

İLÇE VE MAHALLE MECLİSLERİ

Söz konusu il kapsamındaki ilçeler de bu yasayı esas alarak meclis örgütlenmesine gider. Meclis komisyonlarının oluşumu zorunlu olmamak kaydıyla ihtiyaca göre oluşturulur.  Meclis çalışmalarını düzenlemekten sorumlu 3 kişilik ilçe meclis divanı seçilir. Görevleri kent meclis başkanlık divanı göreviyle aynıdır.

a) İlçe meclisleri kent meclisine karşı sorumludur. İlçe meclisi aldığı kararları ilçe meclis divanı üzerinden kent meclisine bir rapor halinde bildirir. Öz yeterliliğinde olan proje ve kararların dışında onay gerektiren hallerde kent meclisinin onayına sunar.

b)  Kent Meclisi başkanlık divanı her meclis toplantısında ilçe meclis divanını çağırır. İlçe meclislerine karşı sorumludur.  

c)  Semt ya da mahalle meclisleri: İlçe meclisleri gibi kurulur ve çalışır. Mahallenin nüfus oranına göre komün tarzı da örgütlenebilir. Her mahalle ya da semt meclisi ilçedeki meclisine, kentteki mahalle ya da semt meclisi ya da komünü kent meclisine karşı sorumludur. Sorumluluğunu bu yasadaki işleyişe göre yerine getirir. Semt ve mahalle meclislerinde kent meclisinde olduğu gibi daimi komisyonlar kurulmaz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde söz konusu meclis divanı; geçici komisyonlar görevlendirebilir. 

d) İlçe meclisleri meclis iç tüzüğü oluşturarak çalışır. Mahalle ve semt meclisleri ise bir yönetmelik oluşturarak çalışır.  

MADDE 41:

KOMÜN 

Komün, doğrudan demokrasinin uygulandığı, tüm halkın katıldığı söz, tartışma hakkını kullandığı karar alma yeridir. İl ve ilçe meclis örgütlenmeleri tabana komün tarzı örgütlenerek yayılır. Mahalle ve köy sakinlerinin sosyal, siyasal, ekonomik, eğitsel, kültürel vb tüm ihtiyaçlarına ilişkin proje, plan oluşturma, sorunlara ilişkin çözüm gücünü ortaya çıkarma, karar alma platformudur. Halkın öz gücünü ve iradesini açığa çıkardığı temel örgütlenme biçimidir. Her komün, örgütlendiği yerleşim birimine karşı duyduğu sorumluluğu aynı zamanda sınırları dahilinde yer aldığı ilçe ya da Kent Meclisine karşı da yerine getirir. Demokratik işleyiş ve demokratik kültür çerçevesinde diğer komünlerle gerekli dayanışma ve ortak çalışma içinde olur. a)  Her komün, bir yönetmelik çerçevesinde çalışır.

b)  Komün işleyişi demokratik esaslar temelinde ve doğrudan demokrasi yöntemiyle gerçekleşir. İhtiyaç duyulduğunda mahalleye bağlı sokak komün örgütlenmelerine de gidilir. Sokak komünleri, komün toplantı sonuçlarını idari olarak bağlı bulunduğu mahalle komününe sunar. Mahalle komünü de, komün toplantı sonuçlarını bir üst meclise rapor eder. 

c)  Komün toplantıları, komün tarafından seçilen üç kişilik komün heyeti tarafından yürütülür. Komün heyetinin görev süresi iki yıldır. İlk komün toplantısı, bir üst meclisin Divanı tarafından örgütlenir. Görevlendirilecek    komün heyeti ilk komün toplantısında seçimle işbaşına gelir. Heyetin seçilmesiyle birlikte toplantıyı açan Divan görevini tamamlar.

d) Yasada geçen gensoru halinin doğması durumunda, bu yasanın ilgili maddeleri uygulanarak güven oylamasına gidilir.

e)  Komün, kararlarını aleni ve yerleşim yerindeki 16 ve yukarı yaşlardaki herkesin katılımıyla alır. Aynı zamanda mahallede örgütlenmiş sivil toplum örgütleri de temsilini komünde bulundurur.

f)  Komünün aldığı karar ve planlamaları uygulamak, takip etmek ve denetlemekten sorumlu yeterli sayıda oluşan bir yönetim organı görevlendirilir. Komün Yönetimi, komün toplantısında seçimle iş başına gelir, çalışmalarında komüne karşı sorumludur. Ayda bir toplanarak faaliyetlerini değerlendirir. Faaliyet raporunu komün toplantılarına sunarak kendisini halkın denetimine açık tutar. 

g)  Komünal yaşamın örgütlenmesi, yaşamsal ihtiyaçların eşitsizliğe, tek taraflı bireyselliği geliştirmeyen, komünün toplumsal çıkarlarına ters düşmeyecek, aleyhte gelişmeye yol açmayacak şekilde komünal yaşama katılım temel bir ahlaktır. İhtiyaçların dengeli karşılanması, dayanışmanın ve paylaşımın güçlenebilmesi, demokratik toplumsal yaşamın oturtulabilmesi amacıyla mahalle yönetimine bağlı olarak, çeşitli alanlara, konulara ilişkin (kadın, gençlik, tarım, ticaret, hayvancılık, sağlık, eğitim, spor, kültür-sanat, çevre) araştırma-inceleme yapmak, plan ve proje hazırlamakla görevli geçici komisyonlar oluşturulur.

h)  Her komün ocak örgütlemesine gidebilir. Ocak, demokratik toplumsal kültürün, ahlakın, manevi, moral değerlerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri temelinde üretildiği, özgür yurttaş bilincinin geliştirildiği, toplumsal eğitimin üstlenildiği ve bu eğitimsel çalışmaların yürütüldüğü, halka mal edildiği yerlerdir.

Madde 42:

Ek Hükümler

A – Demokratik Kent Meclisi, öncelikli olarak meclis oluşturmak için belirlediği ilçe ve mahallelerde ivedilikle örgütleme çalışmalarına bağlar. Diğer ilçe ve mahallerde de söz konusu ilçe ve mahallelerde bulunan yurtsever-demokratik örgütlü yapıların yetkin yürütme görevini yerine getirmek üzere meclis girişim gurubunu oluşturur. Yürütme konumundaki bu yönetim veya meclis girişim gurubu, o ilçe ve mahalledeki tüm çalışmalardan sorumludur. Kent Konseyine bağlı çalışmalarını sürdürür.

B – İlçe ve mahallelerde oluşturulan meclisler, esas olarak Demokratik Kent Meclisinin esaslarına göre oluşturulur ve bir işleve kavuşur. Amaç; Komala sisteminin her alanda yasama geçirilmesi ve halkların öz yönetim, öz yeterlilik ve iradeleşmesinin sağlanmasıdır.  

Madde 43:

Yürütme


Bu yasa, Demokratik Kent Meclisinin temel organları tarafından yürütülür”, şeklinde doküman elde edilerek soruşturma kapsamında el konulmuştur.
Öcalan’ın avukatları aracılığıyla kamuoyuna bildirilen ve basın yayın organlarınca yayınlanan 14 Ekim 2009 tarihli görüşme notunda da belirtilen “Bizim sunduğumuz çözüm; devleti, federal devleti, sınırları içermeyen demokratik bir çözüm modelidir. KCK, bu sorunun çözümünün adıdır. Bizim çözüm önerimiz KCK modelidir. Kürtlerin bir öznesi olmak zorundadır. Kürtlerin öznesinin adı KCK'dir. KCK asıl olarak Demokratik Sivil Toplum Projesidir. Daha önce de belirtmiştim. Kürtler ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, hukuk alanında kendilerini örgütlemelidirler.'” şeklindeki talimatları doğrultusunda KCK sözleşmesi hükümlerince, belirledikleri konfederal sistem kapsamında il, ilçe ve köy seviyesine indirgenen söz konusu yapıların oluşturulması, bunların kuruluş ve çalışmalarına ilişkin çıkarılan sözde taslak sistemi olduğu tespit edilmiştir.
“DEMOKRATİK KENT MECLİSİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YASASI” İNCELENDİĞİNDE;
- “Kaynak” başlığında;
- “Bu yasa Demokratik Toplum Sözleşmesine dayanır” şeklindeki cümlede belirtilen ‘Demokratik Toplum Sözleşmesi’nin;

- KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak ta kabul edilen ‘KCK-Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) Sözleşmesi’ olduğu, Demokratik Kent Meclisi Kuruluş ve İşleyiş Yasasının KCK Sözleşmesine dayandığı,


- “Tanım” başlığında;

1- “Tarihsel kominal değerler ile günümüz mücadele birikim ve değerlerinin toplumsal dönüşüm iradesine dönüştüğü; demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasına göre şekillenen yerel halk yapılanmasıdır. Bundan dolayı, doğrudan katılım esası üzerinden halkın sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, eylemsel vb. her alanda kendi kendini yönettiği ve iradeleştiği Komala sisteminin yereldeki (kentteki) en üst örgütlenme modelidir.” paragrafta belirtilen esasların;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 3. Paragrafta belirtilen;

“Kürdistan Demokratik Konfederalizmi gücünü toplumsal tarihin derinliklerinden ve Mezopotamya’nın tarihten gelen zengin kültürel birikiminden alır.” şeklindeki esaslar,

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 6. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm ekolojik toplum modelini benimser. Toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bunun kadın özgürlük mücadelesi ile aşılmasını esas alır. Ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin Kürt toplumunun olduğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe karşı bu temelde mücadele edilmesini ön görür. Bireysel hak ve özgürlükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir.” şeklindeki esaslar,

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 8. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm, Kürt halkının kendi demokrasisini kurma ve kendi toplumsal sistemini organize etme hareketidir. İçte demokratik ulusu, dışta ise ulus üstü yapılanmayı ifade eder. Toplumun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, inanç ve mezhepsel, etnik, cinsiyet özgürlüğüne dayalı, ekolojik, komünal alandaki örgütlenmelerinin birliği ve örgütlenmiş toplumun kendi kendini yönetme organizasyonudur.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


2 – “Demokratik Kent Meclisi; toplum üstü bir organizasyon olan devletin, halklar üzerindeki idari ve politik etkinliğini kıran, gerçek bir sivilizasyonun temel araç, yol ve yöntemidir. Aynı şekilde, kurulu sistem alternatifi olan sivil toplum organizasyonlarının komınal demokratik işleyiş esası üzerinden halkın dışa dönük kendi öz örgütlülüğüdür.

Bütün bu nedenlerden ötürü, kentin bütün yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikalar üretme ve tüm sorunlarının tartışılıp çözüme götürüldüğü en üst karar organı olma özelliğine sahiptir.

Köy-sokak komünleri, ilçe ve kent meclislerinin dayandığı felsefenin özü de; devletçi zihniyeti aşarak toplumsal ilişkiler düzeneği yaratıp, halkın demokratik örgütlenme ve karar gücüne dayanan derinleşmiş radikal demokrasiyi köy-sokak komünlerinden başlayarak, tüm kente yayma hamlesinin başlangıç aşamasıdır.

Canlı bir diyalektik anlayışına dayanan bu organlar, iktidarcı-devletçi toplum sistemlerini korumak için konan kural ve kanunların değiştirilemez olduğu anlayışını demokratik bir değişime ve dönüşüme uğratacak dinamizme de sahiptir.” şeklindeki paragraflarda belirtilen ‘Kent Meclislerinin ve Köy-Sokak Komünlerinin’ dayandığı esasların;

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 2. Paragrafta belirtilen;

“Koma Civakên Kurdistan Sözleşmesi’nin dayandığı felsefe ve anlayış bütün bunlardan farklıdır. KCK Sözleşmesi, devletçi zihniyeti aşan toplumsal ilişkiler düzeneği yaratarak, halkın demokratik örgütlenme ve karar gücüne dayanan derinleşmiş radikal demokrasiyi Kürdistan’dan başlayarak, Ortadoğu’ya ve tüm dünyaya yayma hamlesinin başlangıç aşaması durumundadır. Canlı bir diyalektik anlayışa dayanan bu Sözleşme, iktidarcı-devletçi toplum sistemlerini korumak için konan kural ve kanunların değiştirilemez olduğu anlayışını değiştirecek ve aştıracak bir dinamizme de sahiptir. Yaşamın kendisi olan tabandaki halk gerçekliğine dayanmasının gereği olarak bu değişim felsefesini toplumla sözleşmesinin değişmez kanunu yapmıştır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


3 – “Köy-sokak komünleri, mahalle, ilçe ve kent meclisleri bir devlet yapılanması değildir. Herkesin, her toplumsal grubun içinde yer alabileceği demokratik bir örgütlenmedir. Demokratik otorite ve demokratik yönetim anlamına gelir. Aynı zamanda Kent toplumunun demokratik yönetimini ifade eder. En küçük yerleşim birimi olan köy- sokak komünleri, mahalle, ilçe ve kent meclisleri biçiminde örgütlenir. Bu meclisler, demokratik seçimlerle iş ve rol bölüşümüne dayalı Kent Konseyi’ni seçerler. Böylece icra organlarını yaratırlar. öz yeterlilik ve öz yönetim ilkesini esas alır. Karar gücünün komün ve yerel halk meclislerine dayandığı bir temel üzerinden gelişir.” şeklindeki paragrafta belirtilen esasların;

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 5. Paragrafta belirtilen;

“KCK bir devlet yapılanması değildir. Herkesin, her toplumsal grubun içinde yer alabileceği demokratik bir örgütlenmedir. Demokratik otorite ve demokratik yönetim anlamına gelir. Aynı zamanda Kürdistan demokratik yönetimini ifade eder.” şeklindeki esaslar,

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 30. Paragrafta belirtilen;

“…Bu yapılanma komünal demokrasiye göre örgütlenmiş, sivil-yatay toplulukların, toplumsallaşmanın oluşumu, eşit özgür bir arada yaşaması, kendisini devlete ihtiyaç duymadan iş ve rol koordinasyonları ile demokratik koordine yönetimlerine ulaştırmalarını sağladığı gibi dayanışmacı komünalist bir toplumsal yaşamı da örme kararlılığı anlamına gelecektir…” şeklindeki esaslar,

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 13. Paragrafta belirtilen;

“Koma Civakên Kürdistan sistemi, karar gücünün komün ve yerel halk meclislerine dayandığı bir temel üzerinden geliştiğinden, bu çemberi kırarak halkların kendi demokratik sistemlerini kurmalarına yol açacaktır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
4 – “Herkesin kendisini bir komünde ifade edebildiği, yer aldığı bir yapılanmadır. Bütün toplumsal sorunlarla ilgili örgütlenmeler geliştirir. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, güvenlik veya öz savunma sorunlarının çözümünü devlette değil, kendi özgücünde arar. Tarım komünleri, köy komünleri, mahalle komünleri, kooperatif ve birlikler vb. biçiminde örgütlenerek kendi özgücünü yaratır. Meclisler her alanda komisyonlaşmalara giderek sorunlarının çözümünü yerelden başlatır ve bu sorunların çözümüne tüm kent bileşenlerini katar. Böylece köy komününden, kent meclisine kadar bir dayanışma gücü açığa çıkarılır.” şeklindeki paragrafta belirtilen esasların;

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 6. Paragrafta Abdullah Öcalan’ın;

“Herkes kendisini bir komünde ifade edebilmeli, herkesin bir komünü olmalıdır. Bütün toplumsal sorunlarla ilgili örgütlenmeler geliştirilmelidir. Kadın sorunu ile ilgili, çevre sorunları ile ilgili, azınlıklarla ilgili vb. akla gelebilecek her toplumsal olay ve olgu ile ilgili komün şeklinde örgütlenmeler olmalı. Tarımsal komünler, köy komünleri, mahalle komünleri vb. çoğaltılabilir. Benim “kom” ya da “komün” dediğim örgütlenmeler bunu ifade ediyor.” şeklindeki beyanları doğrultusunda yazıldığı,
5– “Dolayısıyla demokratik Toplum sistemi doğrudan demokrasiyi kurmanın adıdır ve Kent Meclisi de bunun yerel ayaklarından birini, yani temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Toplumun kendisinin demokrasi yaratacağını ve bunun için etnisite, mezhep, kültürel gruplar, emekçiler, kadın, gençlik gibi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve çevre, akla gelebilecek her toplumsal olay ve olgu ile ilgili komınal örgütlenmeye gider. Bunların örgütlenmelerini kapsayan bir kominler toplamını, topluluk demokrasisini oluşturur ve bu toplulukların bir arada eşit ve özgür yaşamasını sağlar. Burjuva sistemlerdeki devletçi, sınıfsal sınırları aşmayan batı liberalizmine dayalı temsili demokrasi yerine,  doğrudan demokrasiyi esas alan, toplum odaklı ve devleti aşmayı hedefleyen sivil toplum örgütleriyle de beslenerek, radikal demokrasiyi esas alan halkların siyasal alternatifidir.” şeklindeki paragrafta belirtilen esasların;
-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 22. Paragrafta belirtilen;

“Koma Civakên Kurdistan sistemi ise doğrudan demokrasiyi kurmanın adıdır. Toplumun kendisinin demokrasi yaratacağını ve bunun için etnisite, mezhep, kültürel gruplar, emekçiler, kadın, gençlik gibi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve bunların örgütlenmelerini kapsayan bir komünler toplamını, topluluk demokrasisini oluşturur ve bu toplulukların bir arada eşit ve özgür yaşamasını sağlar. Burjuva sistemlerdeki devletçi, sınıfsal sınırları aşmayan sivil toplumculuk yerine, toplum odaklı ve devleti aşmayı hedefleyen sivil toplum örgütleriyle de beslenerek, alternatif ve tam demokrasi modeli olarak halkların zamanında halkların siyasal alternatifi haline gelecektir. ” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


6– “Demokratik Toplum Konfederalizmi söz ve karar gücünü tabana dayandırarak yerel demokratik yaşamları kominal-konfederal ilişki ile birleştirip güçlerini arttırma ve daha kapsamlı sorunlara çözüm bulmanın örgütlü ifadesidir. Böylece merkezileşmeye dayanan siyaset tarzını aşarak halkın güçlenişi bir siyaset tarzının gelişmesini yaratan, yerel dar görüşlülüğün ve farklı bir iktidarcı zihniyetin hortlamaması açısından da yerelleri ortaklaşma ve dayanışmaya çeken birlikçi bir sistemin adıdır. Bu sistemle bireyin siyasete ve çevresine yabancılaşması sona erdirilerek, özgüven ve öz iradeye dayanan canlı bir siyasal yaşamın ve özgür yurttaşlığa dayanan kardeşliğin gelişmesinin sağlanacağı bir sistemdir. ” şeklindeki paragrafta belirtilen esasların;
-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 23. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Toplum Konfederalizmi söz ve karar gücünü tabana dayandırarak yerel demokratik yaşamları komünal-konfederal ilişki ile birleştirip güçlerini arttırma ve daha kapsamlı sorunlara çözüm bulmanın örgütlü ifadesidir. Böylece merkezileşmeye dayanan siyaset tarzını aşarak halkın güçlendiği bir siyaset tarzının gelişmesini yaratan, yerel dar görüşlülüğün ve farklı bir iktidarcı zihniyetin hortlamaması açısından da yerelleri ortaklaşma ve dayanışmaya çeken birlikçi bir sistemin adıdır. Bu sistemle bireyin siyasete ve çevresine yabancılaşması sona erdirilerek, özgüven ve iradeye dayanan canlı bir siyasal yaşamın ve özgür yurttaşlığa dayanan kardeşliğin gelişmesi sağlanacaktır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


7– “Bu sistem aynı zamanda şiddete dayalı halka yönelimler karşısında halkların kendisini koruma ve geleceğe taşıma bakımından bir savunma örgütlenme olması anlamına da taşımaktadır.

Halklar kendi demokrasi mücadelesi ve emeği ile verili toplumsal yaşamı açarak demokratik ve özgür yaşama dayalı yeni bir toplumsal yaşamı rahatlıkla kurabilirler.” şeklindeki paragrafta belirtilen esasların;  

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 7. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm, toplumsal sorunların zora ve şiddete başvurulmadan çözülmesini esas alır, yani barış politikasına dayanır. Ülkeye, halka ve özgürlüklere yönelen saldırılara ve hukukun çiğnenmesine karşı meşru savunma durumunda olur.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


8– “Bu anlamda geliştirilen demokratik sistem, özgürlüklerin geliştiği çok verimli bir vaha haline gelecektir. Bu yapılanma kominal demokrasiye göre örgütlenmiş, sivil-yatay toplulukların, toplumsallaşmanın oluşumu, eşit özgür bir arada yaşaması, kendisini devlete ihtiyaç duymadan iş ve rol koordinasyonları ile demokratik koordine yönetimlerine ulaştırmalarına sağladığı gibi karşılıklı sorumluluğa dayalı, dayanışmacı kominalist bir toplumsal yaşamı da örme kararlılığı anlamına gelecektir. Demokrasinin derinleşmesi, özgürlüklerin de gelişmesini getirecektir. Böylelikle Kürt, Türk ve diğer tüm halkların ve azınlıkların tarihinde var olan tüm güzel değerlerin yeniden yeşermesi ve yeni ahlakın geliştiği yeni bir çağın başlangıcının öz dinamiğidir.” şeklindeki paragrafta belirtilen esasların;  

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 30. Paragrafta belirtilen;
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə