TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/86
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9622
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   86

- 32 - 
Bütün  landşaftlar  üzrə  silvilər  və  milçəkqapanlar  fəsiləsinə  daxil  olan  quşların  təsnifatı 
Azərbaycanın  quşları  təsnif  edilmiş  ədəbiyyat  materiallarına  əsasən  verilmişdir. 
Фясиля: Силвиляр – Сйлвиидаe 
1. нюв: Бцлбцлц енлигуйруг – Жеттиа жеттиа Темм. 
2. нюв: Назикдимдик гамышлчыл  – Лусжиниола меланопоэoн Темм. 
3. нюв: Гаратойуьу  гамышçıл  – Ажрожепщалус  арундинажеус  Линн. 
4. нюв: Ири зювзяк – Щипполаис паллида Щемп. 
5. нюв: Гырьы силви – Сйлвиа нисориа Бежщат. 
6. нюв: Охйан силви – Сйлвиа щортенсис Эм. 
7. нюв: Гарабаш  силви – Сйлвиа атрижапилла Линн. 
8. нюв: Баь силвиси – Сйлвиа борин Бодд. 
9. нюв: Боз силви – Сйлвиа жоммунис Латщам. 
10. нюв: Аьбыь силви – Сйлвиа мустажеа Менетр. 
11. нюв: Кюлэялик йарпaгэцдяни – Пщйллосжопус cоллубита Виеilл. 
12. нюв: Сарыгарын йарпагэцдян – Пщйллосжопус нитiдус  Блйтщ.  
Фясиля: Милчякгапанлар – мусжижапидae. 
1. нюв: Ала милчякгапан – Мусжижапа щйполеuжа  Палл. 
2. нюв: Аьбойун милчякгапан – Мусжижапа Албижоллис Темм. 
3. нюв: Боз милчякгапан – Мусжижапа стриата Палл. 
Göründüyü    kimi  muxtar  respublika  ərazisində  silvilərin  12  növü,  milçəkqapanların  isə  3  növü 
yayılmışdır.  Onların  autekologiyasına  dair  əldə  etdiyimiz  məlumatlar  aşağıdakı  kimi  olmuşdur. 
1. Bülbülü  enliquyruq-  Cettia  cetti  Temm. 
Polimorf  növdür.  Naxçıvan  faunasına  –cettia  cetti  orientalis  yarımnövü  daxildir.  Arealı  Qərbi 
Avropa  ,  Kiçik  vəÖn  Asiya,  Şimal  Qərbi  Afrika  və  Zaqafqaziyada  yerləşir.  Qışda  Fars  körfəzi  və 
Hindistanın  Şimal-Qərb    ərazilərinə  köçür.  Naxçıvanda  yuvalayan  quş  hesab  edilə  bilər.  Çünki 
çoxalma  dövründə  müşahidə  edilir.  Muxtar  Respublika  ərazisində  bu  quşa  aprel  ayının  ikinci 
yarısında  dağ  çaylarının  ətrafında  təsadüf  olunur.  Xüsusilə  hündür  ot  bitkiləri  və  kollarla  zəngin 
olan  sahələrdə  özlərinə  məskən  salır.  Ordubad  rayonunun  Tivi  kəndində  müşahidə  apararkən  (22 
may  2014-cü  il)  bu  quşlara  rast  gəlsək  də  yuvasını  tapa  bilmədik.  A.İ.Xanmmədov  bu  quşun  ərazidə 
yuvaladığını  göstərir  (1960). 
2. Nazikdimdik  qamışcıl-Lusciniola  melanopogon  Temm. 
Polimorf  növdür.  Naxçıvan  faunasına  Lusciniola  melanopogon  mimica  yarımnövü  daxildir. 
Arealı  Avropa,  Misir,  Fələstin,  Suriya,  Orta  Asiya,  İran,  İrak  və  Zaqafqaziya  rayonlarında  yerləşir. 
Qışda  arealının  cənubuna  və  Pakistana  köçür.  Naxçıvnada  yuvalayan  quş  hesab  edilə  bilər.  Çünki 
çoxalma  dövründə  müşahidə  edilir.Muxtar  respublika  ərazisinə  bu  quşlar  aprel  ayının  əvvəllərində 
gəlir  və  Araz  düzənliyində  olan  qamışlı  kanallarda  məskən  salır.  May  ayında  qamışlar  arasında 
yuva  qurub  çoxalır.  Avqust  ayının  sonunda  cavan  quşlarla  birlikdə  köçüb gedirlər. 
3. Qaratoyuğu  qamışcıl-Acrocephalus  арундинажеус линн. 
Полиморф  нювдцр.  Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Эeниш 
йайылмыш  нювдцр.  Апеалы  Авропа,  Шимал-Гярби  Африка,  Кичик  Асийа,  Ирак,  Иран, 
Монголустан, Чин вя Йапонийада йерляшир. Нахчыванда йувалайан гуш щесаб едиля биляр, 
чохалма дюврцндя мцшащидя  олунур.   
Апрел  айында  эялян  гушлар  mухтар  rеспублика  яразисиндя  2000 метр йксяклийя гядяр 
олан  гамыш  басмыш  су  щювзяляри  йахынлыьында  юзляриня  мяскян  салырлар.  Хцсусиля 


- 33 - 
Аразбойу  дцзянликдя  чохсайлы  олур.  Май  айында  гамышлар  арасында  йува  гуруб 
чохалырлар.  
Бу  гуш  Нахчыван  фаунасына  илк  дяфя  бизим  тяряфимиздян  гябул  едилмишдир. 
13.05.1983-жц  ил  тарихдя  ялдя  едилмиш  фярдин  (♂)  кцтляси  29,  4  г,  ганадынын  узунлуьу 
100,2  мм  олмушдур.  Ийул  айында  бу  гушун  йувасындан  учмуш  балаларына  раст  эялмяк 
олур. Бюйцмцш балалар сентйабр айында йашлыларла бирликдя кючцб эедирляр.  
4. Ири зювзяк – Щипполаис паллида Щемп.  
Полиморф  нювдцр.  Нахчыван  фаунасына  Щипполаис  паллида  елаеижа  йарымнювц 
дахилдир.  Апеалы  Пиреней  йарымадасы,  Балкан  йарымадасы,  Орта  Aсийа,  Кичик  вя  Юн 
Асийа,  Ярябистан  йарымадасы,  Шимали  Африка,  Гафгаз  вя  Загафгазийда  йерляшир.  Гышда 
Шимал  вя  шярги  Африкайа  кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чцнки 
чохалма дюврцндя мцшащидя  олунур.   
Мухтар  rеспубликанын аран зонасында йайылмышдыр. Апрелин сонунда эялян гушлар 
коллугларда  вя  баьларда мяскян салыб, май айында коллар цзяриндя йува гуруб чохалырлар. 
Чохалмадан  сонра августун икинжи йарысында кючцб эедирляр.  
5. Гырьы силви – Сйлвиа нисориа Бежщат.  
Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Ареалы  Гярби  Авропа,  Орта 
Асийа,  Иран,  Яфганыстан,  Чин  və  Монголустанда  йерляшир.  Гышда  Шярги  Африкайа 
кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр.  Она  эюря  ки,  йалныз  чохалма 
дюврцндя мцшащидя  едилир.  
Яразийя  апрел  айында  эялян  гушлар  Аразбойу  дцзянликдя  олан  коллугларда  мяскян 
сalırlaр.  Май  айында  коллар  цзяриндя  гойдуглары  йува  йер  сятщиндян  тяхминян  1-2  метр 
щцндцрдя йерляшир. 16 ийун 2013-жц ил тарихдя Жулфа дцзянлийиндян тапдыьымыз гырьы 
силвинин  йувасынын  диаметри  14  см  олуб,  ичярисиндя  2  ядяд  чиркли  аьымтыл  рянэли, 
цзяриндя  боз  рянэли  халлары  олан  йумурта  вар  иди.  Ола  билсин  ки,  бу  гушлар  яразидя 
икинжи дяфя чохалырлар.  
6. Охуйан силви – Сйлвиа щортенсис Эм. 
Полиморф  нювдцр. Нахчыван фаунасына  Сйлвиа щортенсис эрассирострис йарымнювц 
дахилдир.  Ареалы Гярби Авропа, Асийа, Шимал-Гярби Африкада йерляшир. Гышда Африка, 
Щиндистан  вя  Ярябистан  йарымадасына  кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля 
биляр, чцнки щяр ил йувалама дюврцндя мцшащидя  едилир.  
Йазда эялян гушлар 2000 метр йцксяклийя гядяр олан даьлыг зонада йайылыр. Чох вахт 
даь  йамажларында  мцшащидя  олунур.  Чохалмадан  сонра  жаван  гушларла  бирликдя  арана 
доьру енирляр. Лакин орада чох галмыр вя 5-20 эцндян сонра кючцб эедирляр.  
7. Гарабаш  силви – Сйлвиа атрижапилла Линн.  
Полиморф нювдцр. Нахчыван фаунасына Сйлвиа атрижапилла доммщоизи йарымнювц 
дахилдир.  Ареалы  гярби  Авропа,  Азор  вя  Канар  адалары,  Йашыл  Бурун  адасы,  Авропа, 
Шимал-Гярби  Африка,  Кичик  Асийа,  Иран,  Гафгаз  вя  Загафгазийада  йерляшир.  Гышда 
Африканын  жянубундан  Гвинейа  вя  Кенийайа  гядяр  олан  сащяляря  кючцр.  Нахчыванда 
йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чохалма  дюврцндя  мцшащидя  едилир.  Апрелдя  эялян 
гушлар  mухтар  rеспубликанын  аран  вя  даьятяйи  зонасына  йайылараг  коллуглар,  баь  вя 
мешялярдя  юзляриня  мяскян  салырлар. Май айынын яввялиндя коллaр вя аьажлар цзяриндя 
йува  гуруб  чохалырлар.  Бязи  фярдляри  илдя  икинжи  дяфя  чохалыр.  02  ийун  2014-жц  ил 
тарихдя  Ордубад  районунун  Нцс-Нцс  кяндиндя  йумурта  цзяриндя  кцрт  йатан  гарабаш 
силвини мцшащидя етдик. Чохалмадан  сонра сентйабр айында кючцб эеdirляр.  


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   86
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə