Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 4,28 Mb.

səhifə1/199
tarix06.02.2018
ölçüsü4,28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   199


AZƏRBAYCAN  RESPUBL KASI  TƏHS L  NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT   QT SAD  UN VERS TET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ZNES N  TƏŞK L    

VƏ   

DARƏ  ED LMƏS  

 

Dərslik 

 

 

 

 

Азярбайжан 

Республикасы 

Тящсил 


Назирлийинин  5.08.2010-жу  ил  тарихли 

1109  сайлы  ямри  иля  дярслик  кими  тясдиг 

едилмишдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI – 2011 Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси 

 Rəyçilər: 

Azərbaycan  Dövlət 

qtisad  Universitetinin  “Əməyin 

iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının  müdiri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor, əməkdar elm xadimi T.Ə.Quliyev 

 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının   “Neft  emalı  və neft-kimya  sənayesinin  iqtisadiyyatı  və  menecment” 

kafedrasının  müdiri,  iqtisad  elmləri  doktoru,  professor T.N.Əliyev 

 

Azərbaycan  Dövlət  Neft  Akademiyasının  “Maşınqayırma sənayesinin  iqtisadiyyatı  və  menecment”  kafedrasının 

müdiri, iqtisad elmləri doktoru, professor M.C.Atakişiyev 

 

Azərbaycan  Dövlət  qtisad  Universitetinin  “Menecment” kafedrasının    müdiri,  iqtisad  elmləri  doktoru,    professor 

K.A.Şahbazov 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi /Дярслик.  

Бакы: «Игтисад Университети» Няшриййаты, 2011.-  464  сящ.  

 

“Biznesin  təşkili  və  idarə  edilməsi”  dərsliyi  “Biznes  inzibatçılığı” 

kafedrasının  müdiri  iqtisad  elmləri  doktoru,  professor,  əməkdar  müəllim Alıcan  Bayramalı  oğlu  Abbasovun  bilavasitə  iştirakı  və  ümumi  elmi 

redaktəsi ilə kafedranın aşağıdakı əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır: 

i.e.d.,  prof.  A.B.Abbasov  (fəsil  1,  3,  8,  12,  14,  16,  19,  29,  15.2,  17.3  –  4, 

22.2 – 3), i.ü.f.d., dos. R.Ə.Abbasova (fəsil 7, 9), i.ü.f.d., dos. M.Ə.Əliyev 

(fəsil  4,  5),  i.ü.f.d.,  dos.  S.A.Abbasov  (fəsil  20,  21),  i.ü.f.d.,  dos. 

X.S.Xankişiyev  (fəsil  2),  i.ü.f.d.,  dos.  N.Ə.Həsənov  (fəsil  23.1-2),  i.e.d., 

prof.  R.Ş.Muradov  (23.3-4),  i.ü.f.d.,  L.A.Kaşıyeva  (fəsil  10),  i.ü.f.d., S.M.Xanlarzadə (fəsil 6, 25, 26), i.ü.f.d. , H. .Həmidov (fəsil 27, 24.1 – 4), 

i.ü.f.d., A.H.Ağarzayev (fəsil 13), i.ü.f.d., A.S.Şükürova (fəsil 18), i.ü.f.d., A.T.Hüseynli  (fəsil  15),    R.R.Bədirov  (fəsil  22.1,  22.4  –  6),  i.ü.f.d., 

E.R.Səmədova  (fəsil  28,  17.1  –  2;  17.5  –  6),  K.N.Quliyeva  (fəsil  30), 

S.O.Şamxalova (fəsil 11),  M.S.Talıblı (fəsil 24.5) 

 

Dərslikdə  biznesin  təşkili,  planlaşdırılması  və  idarə  edilməsinə  aid  mövzular  məntiqi ardıcıllıqla,  yeni  səpkidə  və  həyati  gerçəklik  nəzərə  alınmaqla  şərh  olunmuşdur.  Dərslik 

iqtisad  profilli  ali  məktəblərin  bakalavrları,  magistrləri,  aspirantları  və  müəllimləri  üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda ondan sahibkarlar, biznesmenlər,  menecerlər və digər 

maraqlanan şəxslər faydalana bilərlər. ©Müəllif kollektivi - 2011 

                                                                  ©  qtisad Universiteti – 2011 


Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси M Ü N D Ə R   C A T  

I Fəsil. Fənnə giriş   .................................................................   

1.1. Biznes anlayışı və onun iqtisadi mahiyyəti  ...................... 

1.2. Biznesin məqsədi və növləri   ............................................ 

1.3. Biznesin təşkilati-hüquqi formaları   .................................    

13 

20 

I BÖLMƏ. B ZNES N TƏŞK L    ........................................ 

II Fəsil. Müəssisənin yaradılması və iqtisadi əsasları  ........ 

2.1. Müəssisə iqtisadiyyatın əsas subyekti kimi  ...................... 

2.2. Müəssisənin yaradılması prosesi   ..................................... 

2.3. Müəssisənin iqtisadi əsasları   ............................................   

26 

26 

26 

29 

32 

III Fəsil. Müəssisənin innovasiyalı inkişafı   ......................... 

3.1.  nnovasiyalı inkişafın konseptual əsasları  ......................... 

3.2.  nnovasiyalı davranış və aktivlik  .......................................    

3.3. Müəssisənin innovasiya strategiyasının işlənib  

       hazırlanması  ...................................................................... 

3.4. Müəssisənin innovasiya potensialının qiymətləndirilməsi .    

35 

35 

40 

 

43 

46 

IV Fəsil. Biznes mədəniyyəti   .................................................    

4.1. Biznes mədəniyyətinin mahiyyəti və əhəmiyyəti   ............ 

4.2. Firma mədəniyyəti   ........................................................... 

4.3.  şgüzar etika   ..................................................................... 

4.4. Milli biznesmenlərin əsas keyfiyyətləri   ........................... 

4.5.  şgüzar etiket   ....................................................................     

49 

49 

51 

52 

54 

56 

V Fəsil.  şgüzar ünsiyyətin təşkili   .........................................   

5.1.  şgüzar söhbətlərin aparılması   ..........................................    

5.2. Kommersiya danışıqlarının aparılması   .............................    

5.3. Nümayəndələrin qəbulu   ....................................................  

5.4. Sivil biznesmenin xarici görünüşü   ....................................   

 

61 

61 

64 

67 

71 

VI Fəsil. Kiçik biznesin təşkili   ..............................................   

6.1. Kiçik biznesin mahiyyəti və müəyyən edilməsi meyarları .      

6.2. Kiçik biznesin təşkili xüsusiyyətləri   ................................     

6.3. Kiçik biznesin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ..    

6.4. Azərbaycanda kiçik biznesin rəqabətqabiliyyətliliyi ........     

 

75 

75 

78 

82 

86 

VII Fəsil. Vençur və ofşor biznesi   ........................................    

7.1. Vençur biznesinin mahiyyəti və məzmunu   ......................    

7.2. Vençur biznesinin təşkilati əsasları   ..................................    

 

89 89 

91 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   199


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə