Microsoft Word Elmi Mecmue 27Yüklə 3,5 Kb.

səhifə1/156
tarix20.10.2017
ölçüsü3,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156


 
 
 
 
 
БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ 
 
 
 
İLAHİYYAT 
FAKÜLTƏSİNİN 
ELMİ MƏCMUƏSİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 27

İYUL (TEMMUZ) 2017
 
 
 


Salman Süleymanov 

 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİNİN 
ELMİ MƏCMUƏSİ 
 
 
REDAKTOR / EDİTÖR 
Akademik V. M. Məmmədəliyev 
 
REDAKTOR MÜAVİNİ 
Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı, 
Dosent M. M. Camalov 
 
 
 
 
REDAKSİYA HEYƏTİ (HAKEM KURULU) 
 
Akademik Vasim Məmmədəliyev  ● Prof. Dr. Celal Erbay (Mərmərə Universiteti) ● Prof. Dr. Bedrettin Çetiner 
(Mərmərə Universiteti) ● Prof. Dr. Saffet Köse (Katib Çelebi Universiteti) ● Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı (Mərmərə 
Universiteti)● Prof. Dr. Zekeriya Güler (İstanbul Universiteti) ● Prof. Dr. Abdullah Kahraman (Mərmərə Universiteti) 
● Prof. Dr. Mustafa Altundağ (29 Mayıs Universiteti) ● Prof. Dr. Ahmet Bostancı (Sakarya Universiteti)  
● Doç. Dr. Hayati Yılmaz (Sakarya Universiteti) ● Doç. Dr. Nəbi Mehdiyev (Trakya Universiteti) ● Doç. Dr. Ahmet 
Niyazov (KTÜ Universiteti) ● Doç. Dr. Qiyas Şükürov (Bozok Universiteti) ● Doç. Dr. Bəhram Həsənov (Bülent 
Ecevit Universiteti) ● Y. r. d. Doç. Dr. Mehdin Çiftçi (Dumlupınar Universiteti) ● Dr. Anar Qafarov (Bülent Ecevit 
Universiteti) ● Prof. Çimnaz Mirzəzadə ● Dos. Mübariz Camalov ● Dos. Namiq Abuzərov ● i. f. d. Qoşqar Səlimli  
● Dos. Adilə Tahirova ● i. f. d. Mehriban Qasımova● i. f. d. Aqil Şirinov ● Dos. Nigar İsmayılzadə ● Dos. Elnurə 
Əzizova ● i. f. d. Ülkər Abuzərova ● f. f. d. Mirniyaz Mürsəlov ● f.f.d. Yeganə Qaraşova ● i. f. d. Kövsər Tağıyev.  
 
MƏCMUƏ İLƏ ƏLAQƏ (HABERLEŞME) 
 
Əhməd Cəmil 41 A/Yasamal/Baku 
bduilahiyyat@yahoo.com 
Tel: 510 65 45, Faks: 510 39 62 
 
ISSN 2225-5567 
 
Tiraj: 1000 
 
Məcmuəmiz beynəlxalq hakəmli bir məcmuədir.  
AAK tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İldə iki dəfə nəşr olunur.  
Nəşr olunan məqalələrin elmi məsuliyyəti müəlliflərə aiddir.  
 
№ 27

İYUL (TEMMUZ) 2017 BAKI 
 


 
 

 
 
ИЧИНДЯКИЛЯР 
 
 
MÖVLANA CƏLALƏDDİN RUMİ  
BÖYÜK HUMANİST MÜTƏFƏKKİR KİMİ 
Q.T.Məmmədəliyeva ...................................................................................................  7 
 
QLOBALLAŞMA VƏ ETNİKLİK 
Hümmətova Lətafət Ələsgər qızı ............................................................................. 15 
 
SƏRƏXSİNİN “MƏBSUT” ADLI ƏSƏRİNDƏ 
İBADƏTLƏRLƏ BAĞLI BƏZİ FİQHİ QAYDALAR 
Anar Qurbanov ........................................................................................................ 21 
 
İLK İNSANIN YARADILMASI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FƏXRƏDDİN RAZİ  
VƏ ALMALILI HƏMDİ YAZIRIN GÖRÜŞLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ 
Ələddin Sultanov ...................................................................................................... 37 
 
QADINLARIN ŞAHİDLİYİ İLƏ ƏLAQƏLİ QURAN MƏTNİNİN  
İZAHINA BƏZİ RƏVAYƏTLƏRİN TƏSİRİ HAQQINDA 
Dilavər Məmmədov .................................................................................................. 55 
 
MÜASİR DÖVRDƏ MƏDƏNİ VƏ PSİXOLOJİ İDENTİKLİK 
PROBLEMLƏRİ 
İmdad Bayramov ...................................................................................................... 65 
 
«SU ADAMLARI» VƏ SİMAŞKİ DÖVLƏTİNİN AZƏRBAYCAN 
TARİXİNDƏ YERİ 
Allahverdi
 Əlimirzəyev ............................................................................................. 75 
 
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN-RUSİYA,  
AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ QARŞILIQLI MÜNASİBƏTLƏRİ (1991-2011) 
Elbrus Sadıqov 
 ................................................................................................................... 89
 
 
UTOPİK CƏMİYYƏTDƏ QADININ MÖVQEYİ 
Qarayeva Günel Əliniyaz qızı ................................................................................ 101 
 
TÜRK İNANC SİSTEMİ BAXIMINDAN QƏDİM TÜRKLƏRLƏ  
ŞUMERLƏRİN ORTAQ BAĞLARI 
Babayev Elvin Əliyar oğlu ..................................................................................... 107 
 


     
 
 

QƏRİBİ LİRİKASININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
Paşa Kərimov ..........................................................................................................  115 
 
XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA  
TARİXİ-VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZULU MÜXƏMMƏSLƏR 
Nailə Mustafayeva .................................................................................................. 123 
 
BİR SIRA ESKİ TÜRK GELENEK ve MERASİMLERİ ÜZERİNE 
(AZERBAYCAN TÜRKLERİ ve IRAK TÜRKMANLARI) 
Kübra Kuliyeva ....................................................................................................... 133 
 
OSMANLI-RUS HARBİNDE (1877-1878) BİR MUTASAVVIF;  
AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ (K.S.) 
Hüseyin Budak ....................................................................................................... 147 
 
XVI-XVII ƏSR AZƏRBAYCANIN SİYASİ VƏ MƏDƏNİ HƏYATINDA 
SƏFƏVİ XANEDAN QADINLARININ ROLU 
Zivər Hüseynli Baylan ........................................................................................... 153 
 
DİN - AİLƏ VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ 
Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı  ................................................................................ 167 
 
GƏNCLƏRİ DİNƏ YAXINLAŞDIRAN VƏ  
DİNDƏN UZAQLAŞDIRAN SOSİAL SƏBƏBLƏR 
Nicat Ehtibar oğlu .................................................................................................. 173 
 
MODERN ELM: DOĞUŞU VƏ ARXAPLANI 
Daşdəmir Mahmandarov ....................................................................................... 183 
 
DİLİN FORMALAŞMASININ İLKİN ƏSASLARI 
Əliyev Araz Yunus oğlu  ........................................................................................ 197 
 
AZƏRBAYCANIN MƏZHƏBLƏRARASI TOLERANTLIQ TARİXİNDƏN  
XX ƏSRİN ƏVVƏLİNƏ AİD BİR NÜMUNƏ: FÜYUZAT JURNALI 
Elnurə Əzizova ....................................................................................................... 205 
 
TƏHSİLİN POSTİNDUSTRİAL İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 
Müslüm Nəzərov .................................................................................................... 217 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə