68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə43/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Udhëheqja dhe programimi automatik
Programimi automatik
172
Teknik i makinerisë
mund të shërbejë si bazë për shfrytëzimin e cilitdo qoftë softueri tjetër 
për programim automatik të CNC makinës.
Rendi për punë tek aplikacionet për programimin automatik është 
më sa vijon:
-  
konfi gurimi  i sipërfaqes punuese – shpesh përfshin vendo sjen 
dhe defi nimin e sistemit koordinativ si dhe vendosjen e rrjetit 
(grid) për shfrytëzim më të thjeshtë dhe të saktë të sipërfaqes 
punuese,
-  
defi nimi i copës fi llestare me shtesa për përpunim të ashpër 
dhe të lëmuar,
- defi nimi i shtrëngimit dhe mbështetjes së copës fi llestare,
- defi nimi i gjeometrisë së mjetit të gatshëm punues, 
-  
defi nimi i teknologjisë nëpërmjet zgjedhjes e përpunimit dhe 
përcaktimi i rendit të saj,
- defi nimi i veglave për përpunimet e  zgjedhura,
-  stimulimi i përpunimit,
-  zgjedhja e post-procesorit,
-   gjenerimi automatik i programit për post-procesorin e zgjed-
hur.
Varësisht nga aplikacioni i shfrytëzuar softuerik, është e mundur 
që disa faza të bëhen sipas rendit tjetër. Për shembull, në disa aplikacio-
ne zgjedhja e post-procesorit bëhet në fi llim etj.
Shembull për shfrytëzim të programimi automatik
 
Material çelik ESS-303. Pamja e mjetit të gatshëm punues:


Programimi automatik
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
173
Copa fi llestare 
72 х 130. Është paraparë gjatësi më e madhe e 
copës fi llestare, sepse si hap i fundit është paraparë prerja e mjetit të 
gatshëm punues. Copa do të përpunohet në një operacion zdrukthi si-
pas rendit me këto faza:
- rrafshimi 
frontal, 
-  përpunimi i ashpër i zgjatur,
-  përpunimi i lëmuar i zgjatur,
-  përpunimi i kanalit
- prerja.
Përcaktimi i regjimeve të përpunimit dhe zgjedhja e veglave si 
pjesë e procedurës teknologjike do të shpjegohen bashkë me shpje-
gimin e rendit të shfrytëzimit të aplikacioneve të prezantuara për pro-
gramim automatik të CNC makinave.
Me aktivizimin e aplikacionit 
hapet dritarja në të cilën jepet zgje-
dhja e shfrytëzimit të llojeve të dhëna 
të CNC sistemeve për përpunim. Në 
rastin konkret e selektojmë Turn/Mill 
ikonën. Në pjesën e poshtme të drita-
res është dhënë zgjedhja e llojit të sis-
temit matës. Zgjedhim sistemin metrik 
me selektim të Milimeter.
Në monitor paraqitet interfejsi për punë me këtë aplikacion. Në 
mes dominon sipërfaqja punuese në të cilën punohet. Rreth sipërfaqes 


Udhëheqja dhe programimi automatik
Programimi automatik
174
Teknik i makinerisë
punuese janë vendosur paletat në meny dhe vegla për shfrytëzim të 
aplikacionit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faza e parë është zgjedhja e copës fi llestare.
 
Me klikim të ikonës Stock në paletën e veglave në anën e majtë 
të monitorit hapet dritarja për dialog ku jepet zgjedhja e copës fi llesta-
re: kënddrejtë (block), cilindrik (round) dhe prizmor (n-sided). Në rastin 
tonë copa fi llestare është cilindër dhe prandaj selektojmë round.


Programimi automatik
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
175
Në dritaren për dialog për copën cilindrike jepen dimensionet e 
copës fi llestare 
72 х 130. Meqenëse copa është pa hapësirë në ID (in-
ternal diameter) shkruhet 0.
Klikohet në next, paraqi-
tet dritare në të cilën bëjmë 
zgjedhje të materialit ESS-303. 
Në dritare jepet zgjedhja e më 
tepër materia 
leve të tjera me 
klikimin e new material. Me 
klikimin e F/S Tabeles në tabe-
lat janë dhënë regjimet e reko-
manduara të përpunimit për të 
gjitha materialet e ofruara.
Klikohet në next, para-
qitet dritarja në të cilën jepet 
emri i copës (SHEMBULL), nu-
mër (1) dhe emri i përshtatjes 
së parametrave të copës për-
fundimtare (FANUC).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Udhëheqja dhe programimi automatik
Programimi automatik
176
Teknik i makinerisë
Me klikimin e Fi-
nish paraqitet dritarja 
përfun dim tare  për  di-
alog në të cilën janë 
dhënë të gjitha para-
metrat të cilat i kemi 
defi nuar deri më tash 
për copën fi llestare.  Në 
këtë dritare përfundim-
tare  ekzi s ton  mundësia 
që të bëhen korrigji-
me përfun dim tare pa u 
kthyer prapa në proce-
durë. Gjithashtu, me Z = 0 defi nohet vendosja e sistemit koordinativ në 
qendër të sipërfaqes frontale të copës fi llestare.
Me klikim të OK të sipërfaqes punuese tregohet copa e defi nuar fi -
llestare. Sistemi koordinativ, respektivisht pika zero e mjetit punues ësh-
të vendosur në qendër të sipërfaqes frontale me vendosje karakteristike 
të X dhe Z boshtet.
Për defi nim të dendësisë së rrjetit (Grid) në sipërfaqen punuese 
dhe për defi nim të parametrave të tjerë të rrjetit shfrytëzohet opsioni 
Options nga paleta e sipërme me meny, kurse pastaj Selektohet Snap-
ping Grids.. Paraqitet dritarja për dialog në të cilën përshtaten parame-
trat e rrjetit.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə