A. M. Allahverdiyev m.İ. BağirovaYüklə 320 Kb.

səhifə19/32
tarix05.03.2018
ölçüsü320 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

dəri  həssaslığı  amilləri  aiddir.  IgE-ni  analiz  etm ək  üçün  qan 
serumundan istifadə edilir.
N o rm al göstəriciləri:
0-380 V/ml
Artmasına  səbəb olan  hallar:
M üxtəlif allergik xəstəUklər 
Parazitar xəstəİiklər:
Ankilostomidoz 
Askaridoz 
Şistozomatoz 
Exinokokkoz 
Bronxial  astma (60%)
Pollinoz (30%)
Ekzema və digər dəri xəstəlikleri 
Veqener qranulematozu 
M ielom alann çox nadir formalan 
Enteritİərin eozinofılli formalan 
Kvinke ödemi
Hiperimmunoqlobulin E sindromu 
Aspergillyoz m ənşəli  allergiyaiar 
Azalmasma səbəb olan hallar:
Tənəffus sisteminin aspergillozlu  infeksiyalan 
X ərçəng xəstəliyinin bə'zi növlərinin gecikmiş formalan
Ataksiya-teleangiektaziya 
Aqammaqlobulinemiyalann bə'zi növləri
3.4.İM M UNOQLOBÜLİN  G
IgG  m üxtəlif bakteriyalarm,  viruslann,  patogen  göbələkcik- 
lərin  immun sistem hüceyrələrinə tə'siri nəticəsində sintez edi­
lir  və  orqanizmin  həmin  patogen  amillərə  qarşı  mübarizəsinə 
şərait  yaradır;  embrional  inkişafm  17-20-ci  həftəsindən  baş- 
layaraq,  dalaqda sintez edilir.  İnsanm qan  serumunda  immuno- 
qlobulinlərin ümumi  miqdannm 75%-ə  qədəri  IgG-dən  ibarət- 
dir.  O nlann  m üxtəlif  qruplan  ayırd  edilir:  IgG,,  IgGj,  IgGj, 
İgG^.  İmrnunoqİobulinin  ümumi  m iqdannm   60-70%-ni  IgG,, 
15-20%-ni IgG^, 4-8%-ni IgGj və 2-6%-ni IgG^ təşkil  edir.


Normal gÖstəricUəri:
Yenidoğulanlarda:  800-1200 mq/dl
1
-
6
 aylıqda:  310-610 mq/dl 
Yetkin şəxslərdə:  550-1750 mq/dl 
Artmasına səbəb olan hallar:
Xronik qaraciyər xəstəlikləri 
Yanıqdan sonrakı  sağalma m ərhələsi 
Kollagenozlar 
Sistoz fibroz
Y anm kəskin ve xronik infeksiyalar
IgG mieloması və asimptomatik monoklonal IgG qammapatiyası 
İnfeksion xəstəliklər 
Sistem qınm zı qurdeşəneyi 
Serum  xəstəliyi
Qlomerulonefritlərin bə'zi formalan 
Qaraciyər xəstəlikləri 
Qauşer xəstəliyi 
Qarışıq krioqlobulinemiya 
Lichen myxedematozus 
Düyünlü periarterüt
Bə'zi  autoimmım  xəstəliklər  (Hemolitik  anemiyalar,  pemisioz 
anemiya və b.)
Azalmasına səbəb olan  hallar:
B ə ’zi qlomerulonefritlər
intestinal teİeangiektaziya 
Mieloma
Aqammaqlobuliemiya və ya hipoqammaqlobulinemiya 
X xromosomu  ilə  əlaqədar olan itnmun  çatışmazlığı  sindro- 
mu (IgM  artdıqda)
K öф ələгdə m üveqqəti hipoqammaqlobulinemiya 
Limfoid neoplaziyalar 
Vaxtından tez doğulma


3.5. İMMUNOQLOBULİN М
IgM  orqanizmdə  olan  bütün  immunoqlobulinlerin  10%-ni 
təşkil  edir.  Orqanizraə  daxil  olan  her hansı  antigenə  qarşı  an- 
titel  sintezi  ilə  ilk  cavab  reaksiyasını  IgM  hasil  edən  hüceyrə 
klonlan  verir.  Buna  görə,  qan  serumımda  IgM -in  qatıhğının 
artması  yoluxucu  xestəliklərin  kəskin  dövrüne  təsadüf  edir. 
İnsan  orqanizmində  rast  gelinən  izohemaqlutininlər,  antibak- 
terial  antitellər,  revmatik  amil,  heterofii  antitellər,  anti-IgM, 
soyuq aqlutininləri və b.  antitellər IgM qrupuna aiddir.
Normai  göstən d iəri:
Kişilərdə:  30-250 mq/dl 
Qadmlarda:  30-300 mq/dl 
Artmasına səbəb olan hallar:
Gızli karsinomalar
Şüalanma neticəsində baş verən immun çatışmazlıqlan
Qaraciyər xəstəlikləri
Hepatit
Krioqlobulinemiya
Sirroz
Qlomerulonefritlərin bə'zi formalan
İlkin amiloidoz
Plazmasitoma
Valdenström makroqlobulinemiyası 
Asimptomatik monoklonal  IgM qammapatiyası 
Soyuq aqlutinasiyası xestəliyi  (Monoklonal IgM)
Xronik limfoleykozlar 
Qeyri-Hockin limfomalan 
Xronik infeksiyalar 
Toksoplazmoz 
Sitomeqalovinıs infeksiyası 
Herpes simpleks infeksiyası 
Sifilis
Enterovirus infeksiyalan 
Bakterial endokardit 
İnfeksion mononukleoz 
Tripanosomoz


Malyariya
Bartonelloz
Aktinomikoz
M ikoplazma pnevmoniyası 
Revmatik artritlər 
Sklerodermiya 
Fibrozun sistoz formalan 
Azalmasına  səbəb olan hallar:
Miyelomalar
Anadangəlm ə və qazanılma immun çatışmazlığı  sindromlan 
İmmunorepressiv preparatlarla müalicə 
Bəzi limfoid neoplazmalar
Yenidoğulmuşlarda müvəqqəti hipoqammaqlobulinemiya
IgM  çatışmazlığına  ən  çox  ailəvi  şəkildə  rast  gəİinir.  Kişi- 
lərdə qadmlardan 4 defe çox olur.
3.6.  6-KA-125AMILI
•KA
qlikoprotein  strukturlu  zülallardır.  Buıüara  qan  serumundan 
əlavə,  epitel  hüceyrələrində  (traxeya və  bronxlann  selikli  qişa 
epitelində və vezilərdə) rast gəlinir.
Normal göstəricUəri:
35  V/ml
Artmasına  səbəb olan  hallar:
Menstruasiya
Ham iləlik
Plevranın iltihabi xəstəlikləri 
Kəskin pankreatit 
Peritonit
Böyrək çatışmazlığı 
Döş vəzisinin fibromioması 
Bağırsaq xerçəngi 
Pankreas xərçəngi 
A ğciyər xərçəngi


Karsinoembrional  antigen  (KEA) -  xerçəng xəstəliyinin  gö- 
stəricilərindən  (markerlərindən)  biridir.  Bu  antigen  m üxtəlif 
orqanlann,  о  cümlədən,  qaraciyərin,  ağciyərin,  yoğun  bağır- 
sağm  selikli qişasınm,  döş  vəzisinin  (laktasiya  f l^ s iy a s ı  göstə- 
rən)  xərçənglərinin  gecikmiş  formalan  olan  şəxslərin  qanında 
aşkar edilir.  Xəstəliyin erkən  formalan  zamanı  isə,  çox vaxt qa- 
tıhğı az olduğuna görə, diaqnostik əhəm iyyətə malik olmur. 
N orm al  göstərici: 2,5 nq/ml 
A rtm asın a səb əb  olan h allar;
Qaraciyərin m üxtəlif xəstəlikləri
Qaraciyərin alkohol sirrozu
Qaraciyer absesi
Virus m ənşəli hepatit
Kolorektal polipler
Siqaretçəkmə
Kolitlərin xoralı  formalan
Ağciyərin m üxtəlif infeksiyalan
Pankreatit
Revmatik artritlər
Böyrək çatışmazhğı
Xolangit
Neoplastik xestəliklərin hamısı (KEA 14-70% hüdudımda artır) 
M ə dənin,  döş  vəzisinin,  kolorektal  nahiyənin,  prostat  vəzi- 
sinin və başqa orqanlann xərçəngi
Qeyd:  Sidik  sisteminin  infeksion  xəstəliklərində  psevdopo- 
zitiv nəticələr alına bilər.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə