Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 5,36 Kb.

səhifə198/200
tarix15.11.2018
ölçüsü5,36 Kb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
371 
reaksiyasının tədqiqi………………………………………………………………………….....   181 
40.  Sadıqova D. Neft naften turşularının vinil efirlərinin alınması və onların xassələrinin  
tədqiqi……………………………………………………………………………………….…..  
 
182 
41.  Гюльгусейнова Г.А. Разработка безотходного производства изопропилового спирта.......   183 
42.  Çolaxova G.A. Doldurulmuş ED əsasında kompozisiyaların xassələrinin tədqiqi.......................   184 
43.  Adğözəlova N.F. Polivinilxlorid əsasında kompozisiyaların hazırlanması..................................   185 
44.  Rəhimov  N.A.  Neft  turşularının  halogenli  spirtlərlə    birbaşa    efirləşmə  reaksiyalarının 
tədqiqi......................................................................................................................................... 
 
186 
45.  Duşdurova  N.İ.  Sintetik    neft  turşularının  bəzi  duzları  əsasında  köpük  əmələgətiricilərin 
alınması........................................................................................................................................   
187 
46.  Naibova T.A. Polidispers  bərk hissəciklərin iştirakı ilə istilikvermə proseslərinin tədqiqi........ 
188 
47.  Babazadə A.M. Polimer beton qarışığının alınması..................................................................... 
189 
48.  Qəhramanlı S.E. Vakuum qazoylu və onun pambıq yağı ilə qarışığının termiki çevrilməsindən 
aşağı molekullu olefinlərin alınması............................................................................................  
 
190 
49.  Məmmədova  Z.S.  Vakuum  qazoylu  və  onun  pambıq  yağı  ilə  qarışığının  termokatalitik 
çevrilməsindən aşağı molekullu olefinlərin alınması...................................................................  
 
190 
50.  Əhədov  R.Ə.  Təbii  qazların  kükürdlü  birləşmələrdən  təmizlənməsi  proseslərinin 
kibernetikasının elmi əsasları.......................................................................................................  
 
191 
51.  Yusubova  A.S.  Fosformolibden  turşuları  əsasında  hazırlanmış  katalizatorların    iştirakı  ilə 
metilakroleinin oksidləşməsi prosesinin tədqiqi..........................................................................  
 
192 
52.  Hüseynova  T.M.  Piroliz  qazının  su  və  kükürd  qarışıqlarından  təmizlənməsi  proseslərinin 
kibernetikası.................................................................................................................................  
 
192 
53.  Musazadə Z.M. Qeyri-üzvi və üzvi doldurucularla doldurulmuş kompozitlər.............................   193 
54.  İsayeva X.A. Epoksifenol bloksopolimerlərinin alınması.............................................................   194 
55.  Алиева А.Э. Получение низших  олефинов из прямогонного бензина с использованием 
природных  нанотрубок галлоизитов........................................................................................  
 
195 
56.  Маммадли 
Ф.Р.  Ингибитор  защиты  нефтепромыслового  оборудования  от 
электрохимической коррозии.....................................................................................................  
 
196 
57.  Nuraliyeva  G.A.  Təbii  nanoborular  olan  halloizitlərdən  katalizator  kimi  istifadə  etməklə 
vakuum qazoylunun katalitik krekinq prosesinin  tədqiqi.............................................................  
 
197 
58.  Покотилов И.В. Разработка технологии получения метилэтилкетона..................................   197 
59.  Ализаде Н.Ш. Селективная гидроочистка бензина каталитического крекинга....................   199 
60.  Əlibəyli A.İ. Butadien – nitril kauçuku əsasında yağa-benzinə davamlı rezinlərin  
hazırlanması...................................................................................................................................  
 
200 
61.  Mürsəliyev Ş.X. Katalitiki riforminq prosesinin riyazi modelləşdirilməsi...................................  201 
62.  Hüseynov  C.Ş.  İzobutilenin  heteropoliturşu  katalizatorunun  köməyi  ilə  oksidləşməsi 
prosesinin tədqiqi...........................................................................................................................  
 
201 
63.  Рзаева  Н.М.  Получение  экологически  безопасных    автомобильных  бензинов  с 
применением кислородсо-держащих соединений.................................................................... 
 
202 
 
VI BÖLMƏ 
BĠOLOGĠYA  
    
 
1.  Mustafayeva Ü.C. Müxtəlif biotoplarda yayılan mikromisetlərin ekobiologiyası......................  204 
2.  Sadıqzadə K.M. Funksional alkoqolsuz ickilərin çeşidi və qidalanmada rolu............................  204 
3.  İbrahimova  A.B.  Kənd  təsərrüfatı  müəssisəsinin  fəaliyyətinin  iqtisadi-riyazi  modelinin 
qurulması və təhlili...................................................................................................................... 
 
206 
4.  Abdullayeva A.V. Lənkəran zonası meşələrinin ot  bitkilərinin floristik analizi........................  208 
5.  Abuzərli Ü.M. Atmosfer azotunu mənimsəyən mikroorqanizmlər.............................................  208 
6.  Dadaşzadə G.Ş.Paxlalı yem bitkilərinin təsərrüfat  əhəmiyyəti.....................................................  209 
7.  Əhmədova R.M. Nitrogenaza fermentinin katalitik funksiyası..........................................................  210 
8.  Hümbətova A.E. Zanbaq (Lilium) cinsinin botaniki xüsusiyyətləri...........................................  210 
9.  Kərimova X.İ. Duzluluq şəraitində bitki toxumalarında fermentativ aktivliyin dinamikası.......  211 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə