Azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 2,8 Kb.

səhifə27/35
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

 
81
sa,  bu  artıq  гeyd  edildiyi  kimi  kapitalын  xaricя  axmasы  ilə 
nəticələnir. Bu isə öz novbяsində tədiyyə balansına mənfi tə-
sir  edir.  Tədiyyə  balansынын  vəziyyətянin  yaxşılaşdырыlması 
mяqsяdilя faiz dяrəcələrinin artырыlması isə durğunluq vəziy-
yяtində olan, iqtisadiyyata mяnfi təsir göstərir. Digər tərяf-
dяn qeyri-sabit iqtisadi şəraitdə faiz dərəcələri heç də həmişə 
kapital hərəkətində arzuolunan nəticəni veрмir. Kapital və 
kreditin  beynəlxalq  hərəkətinin  tənzimlənмəsi  də  eyni  za-
manda diskont siyasətinin tədiyyə balansынa təsirинin zəiflя-
məsinя səbəb olur.  
Deviz siyasяti - dövlət  orqanlaры tərəfинdən xarici val-
yutaныn aлынıb-satılnası yolu ilə milli valyuтanın məzяnnəsi-
nə təsir etmə sistemidir. Milli valyutanın məzяnnəsinı aşağı 
salmaq məqsədilə mяrkяzi banklar xarici valyuta alır, milli 
valyutaнын məzянnəsini yüksəltmək üçün isə xarici valyutanı 
salır.  Milli  valyuta  məzяnnяsini  tənzimləmək  məqsədilə 
Mərkəzi  Bankın  xarici  valyutanı  alıb-satmaq  yolu  ilə  val-
yuta bazaрыna müdaxiləsi şəklində həyala keçirilən deviz si-
yasətinin xarakterik xüsusiyyəti tətbiq edildiyi qısa müddəт 
яrzində böyük мiqyası əhatə edir. 
 Вalyuta siyasяtinin mühüm formalaрыndan biri valyuta 
ehtiyatlarынын diversifikasiyasынın tяmin olunmasıdır. Valyu-
ta  ehtiyatlaрыnın  diversifikasiya  valyuta  siyasətinin  forması 
kiмi  beynəlxalq  hesablaşmalaрыn  təmin  edilməsi,  valyuta 
müdaxiləsinin həyata keçirilməsi və valyuta itkilərinin qarşı-
sıныn  alınması  məqsədilə  valyuta  ehtiyatlaрыnın  tərkibinə 
müxtəlif valyutalaрыn daxil edilməsi yolu ilə valyuta ehtiyat-
laрыныn  strukturunun  tənzimlənməsinə  yönəldилmişdir.  Bu 
valyuta  ehtiyatlaрыnın  diversifиkasiyası  siyasəti,  adətən  qey-
ri-sabit  valyutalaрыn  satıлмası  və  daha  sabit  valyutalaрыn, 
habelə  beynəлхalq  hesablaşmalaрыn  apaрыlması  üçün  lazım 
olan valyutalaрыn aлыnması yolu ilə həyata keçirilir. Bir çox 
ölkələr hazırda bəzi apaрыcı dövlətlərin möhkəm dönərli val-


 
82
yutalaрыndan  (əsasən,  ABŞ  dollaры,  ngiltərə  funt  sterlinqi, 
Yaponiya ieni və s.) özləri üçün valyuta ehtiyatı yaradırlar. 
 Valyuta siyasətinin ənənəvi formalaрыndan olan deval-
vasiya  milli  valyutanын  məzənnəsinin  xarici  valyutalara  və 
ya  beynəlxalq  pul  vahidlərinə,  keçmişdə  isə  qızıla  nisbətən 
rяsмən  aşağı  salınmasında  ifadə  olunur.  Devalvasiya  siya-
sətinin əsas məqsədi aşağıdakılardır: 
   ixracatı stimullaşdırmaq vя idxalatı azaltmaqla xa-
rici ticarяt balansынın vя müvafиq olaraq tədiyyə balansынın 
kəsirini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq; 
   daxili  qiymətlərlə  xarici  qiymətlər  arasında  ya-
raнмыш qeyri-mütənasibliyi aradan qaldırmaq. 
 Devalvasiya ölkяnin tədiyyя balansına ciddi təsir gös-
tяrir və bu  təsir devalvasiyanı hяyata keçirən  ölkə ilə digər 
ölkələrdяki tələb və təklifин vəziyyətindən asılı olur. Bu siya-
sətin  həyata  kecirildiyi  zaman  xarici  valyutalara  nisbətən 
ixrac qiymяtləri azalır.  xrac mallaры qiymətinin azalması ilə 
əlaqədar  olaraq  юlkя  mallaрыna  xarici  tələb  art
ır.  Bu  tələb 
ixrac malları qiymятлərini devalvasiyadan  əввəlki səviyyəyə 
doğru apardığı halda, idxal malları bahalaşdığı üçün idxala 
tələb mяhdudlaşır. Nяticədə xarici ticarəт balansынын müva-
zinяti тəmin olunur. 
 Devalvasiyaныn əsas mяqsədi tədiyyə balansındakı kə-
siri ləğv etmяkdir. Valyuta siyasətinin forması kitni devalva-
siyanын  müvəffəqiyyəti  daxili  qiymətlərin  səviyyəsinin  sabit 
saxlanmasынa yönəldilmiş tədbirlяrin səmərəsindən asılıdır. 
 
4.3. Valyuta məhdudiyyətlər
 
Valyuta nəzarətinin tərkib hissəsi kimi valyuta məhdu-
diyyətləri – ölkə ərazisində rezidentlərin və qeyri-rezidentlə-
rin  valyuta  və  valyuta  dəyərliləri  ilə  apardıqları  əməliyyat-
lara qanuni və inzibati qadağan qoyulması, hədd qoyulması 
və  nizama  salınmasını  nəzərdə  tutur.  Məlum  olduğu  kimi, 


 
83
valyuta  nəzarəti  valyuta  əməliyyatlaры  apaрыlarkən  valyuta 
qanunvericiliyinя яmяl oluнmasını təmin etməlidir. Valyuta 
nəzarяtinin aşağıdakı istiqamətləri vardır: 
  daxili  valyuta  bazaрыnda  xarici  valyutalaрыn  satışı 
üzrə dövlət qarşısında öhdəliklərin rezidentlər tərяfindən ye-
rinə yetirilməsi vəziyyяtiни yoxlamaq; 
  valyuta əməliyyatlарынын qüввədə olan valyuta qa-
nунvericiliyinə uyğunluğуnu və bunun üçün lisenziya və ica-
zələrin olmasını müəyyəн etmək; 
   valyuta əmяliyyatlaры üzrə uçot və hesabatın tam-
lığı və obyektivliyini yoxlamaq; 
  xarici  valyuta  ilя  ödənişlяrin  əsaslandырыlmış  oldu-
ğunu йoxlamaq vя s. 
Valyuta siyasətinin tərkib hissəsi kimi valyuta məhdu-
diyyяtləri aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 
  valyuta məzənnəsinin sabitliyinin qoруnması;  
  tədiyyə balansынын tarazlaşdıрыlması; 
  strateji və taktiki vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçцн 
вalyuta dəyяrlilərinin dövlətin sərəncamынda  
 cəmləşdirilməsi. 
Valyuta məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: 
  xarici  valyutalaрыn  sərbəst  alqı-satqısынын  qadaьaн 
olunması və apaрылыb-gətirilməsinин məhdudlaşdıрыlması; 
  beynəlxalq юdяnişlərin və kapitalын hяrəkяtinin təн-
zimlяnməsi,  qızılın,  pul  nişanlaрыныn  və  qiymətli  kağızlaрын 
hərəkətinin tənzimlənməsi; 
  xarici  valyutaныn  və  başqa  valyuta  dəyərlilərinin 
dövləti əlində cəmləşdirilməsi, valyuta məhdudiyyətləri çər-
çivяsindя baxılan ilkin məsələlərdir. 
Valyuta mяhdudiyyətləri prinsiplərinə aşağıdakılar aid 
edilir: 
  Mərkəzi və Müvəkkil banklarda valyuta əməliyyat-
laрынын  mərkəzləşdirilməsi; 
  valyuta  nəzarəti  orqanlaры  tərəfindən  idxalçı  və 
borclulara  xarici  valyuta  əldə  etməsi  üçün  icazə  verilməsi 
(valyuta əməлiyyatlaрынын lisenziyalaşdıрыlması);  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə