Azərbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġYüklə 0,68 Mb.

səhifə1/27
tarix05.04.2018
ölçüsü0,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 

  

  

MAGĠSTRATURA MƏRKƏZĠ 

     

Əlyazması hüququnda 

 

   ƏLĠYEVA NƏRMĠN MUXTAR qızı  

«AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA ĠNHĠSARÇILIĞA QARġI 

MÜBARĠZƏNĠN VƏ RƏQABƏT MÜHĠTĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN 

NORMATĠV-HÜQUQĠ TƏMĠNATI MƏSƏLƏLƏRĠ» mövzusunda  

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

Ġxtisasın Ģifri və adı: 060404 - ―Ġqtisadiyyat‖  

ĠxtisaslaĢma:  

 

         ―Ġqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi‖  

Elmi rəhbər: 

 

 

  

 

Magistr proqramının rəhbəri  Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

  

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,   

V.M. QULĠYEV   

 

  

 

dosent S.Z. ĠSAYEV  

Kafedra müdiri: 

Ġqtisad elmləri doktoru, 

Professor F.P. RƏHMANOV 

 

 

  

 

  

BAKI-2016 
 

  

MÜNDƏRĠCAT  

 

GĠRĠġ...............................................................................................................................3 

FƏSĠL I. ĠNHĠSARÇILIQ VƏ ONUN NƏZƏRĠ METODOLOJĠ ƏSASLARI…….7 

1.1 Rəqabət, inhisar, onun formaları və antiinhisar tənzimlənməsi.................7 

1.2 Hüququn iqtisadi analizi çərçivəsində rəqabət hüququ............................21 

FƏSĠL II. RESPUBLĠKADA ĠNHĠSARÇILIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN VƏ ANTĠĠNHĠSAR 

TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ………………………..30 

2.1 Azərbaycanda və xarici dövlətlərdə  inhisarçılıq fəaliyyətinin  

müasir vəziyyəti………………………………………………………....30 

2.2 Azərbaycanda təbii inhisar sahələrinin müasir vəziyyətinin  

müqayisəli təhlil......................................................................................42 

FƏSĠL III. AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA ĠNHĠSARÇILIĞA 

QARġI  MÜBARĠZƏNĠN  FORMALAġDIRILMASI  VƏ  HÜQUQĠ 

BAZASI........................................................................................................53 

3.1 Azərbaycanda rəqabət hüququnun yaranması və mənbələri.....................53 

3.2  Azərbaycan  Respublikasının  antiinhisar  qanunvericiliyi  və  hazırki 

vəziyyəti..................................................................................................61 

NƏTĠCƏ VƏ TƏKLĠFLƏR……………………………………………………….…..79 

ĠSTĠFADƏ OLUNMUġ ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI………………………………….81 

   


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

GĠRĠġ 


Mövzunun aktuallığı. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadi rəqabət qabiliyyətlilk  ilə 

sıx  bağlıdır.  Effektiv  iqtisadi  rəqabətqabiliyyətliliyi  iqtisadi  təhlükəsizliyi  inkiĢaf 

etdirir,  həmcinin  subyektə  iqtisadi  təhlükəsizliyin  əhəmiyyətini,  onun  hüquqi 

səlahiyyətini  və  faydalılığını  yenidən  qiymətləndirməyə  imkan  verir.  Beləliklə, 

müasir dünyanın iqtisadi inkiĢafının dinamikliyi rəqabətqabiliyyətliliyini Ģərtləndirir 

ki, bu da hökuməti milli prioritetlərin sərt prinsiplərini rəhbər tutaraq çevik iqtisadi 

siyasətin  köməyi  ilə  yorulmadan  rəqabətqabiliyyətliliyinin  yüksəldilməsi  qayğısına 

qalmağa məcbur edir. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən əsas amillər, milli 

iqtisadiyyatın  vəziyyəti,  onun  rəqabətqabiliyyətliliyinin  səviyyəsidir  və  dünya 

təsərrüfatında  rəqabətin  qızıĢması,  dünya  iqtisadi  tabelində  mövcud  yer  uğrunda 

mübarizədir. Dövlətin rəqabət qabiliyyətliliyinin artımı və bu zaman baĢ verən bütün 

qlobal  miqyaslı  dəyiĢikliklər  dünya  iqtisadiyyatının  qarĢılaĢmaqdan  yan  keçə 

bilməyəcəyi  çoxlu  sayda  mürəkkəb  çağırıĢlar  olmadan  baĢa  gəlmir.  Və  hər  bir  ölkə 

bu çağırıĢlara öz güc və imkanlarından, xüsusilə də nail olduğu inkiĢaf səviyyəsindən, 

malik olduğu resurslardan irəli gələrək cavab vermək məcburiyyətində qalır. Bu gun 

innovasiyaların,  texnoloji  prosesin  və  azad  sahibkarlığın  inkiĢafı  ilə  bağlı  qlobal 

dəyiĢikliklər  çoxlu  sayda  qlobal  çağırıĢ doğurmuĢdur  ki, dünyanın bütün ölkələrinin 

iqtisadiyyatları bunlarla qarĢılaĢmıĢdır. Azərbaycan da, mühüm geostrateji əhəmiyyət 

kəsb edən təbii resursların çoxlu sayda növlərinin böyük ehtiyatlarına malik olan ölkə 

olaraq,  bu  və  ya  digər  dərəcədə  bu  çağırıĢlarla  üz-üzə  gəlir.  Məhz  bu  səbəbdən  bu 

sahədə nəzarəti daha asan və uğurlu həyata keçirmək üçün rəqabət, inhisarçılığa qarĢı 

mübarizə  sahəsində  qanunvericilik  yaradılıb,  müxtəlif  normativ  hüquqi  aktlar  tərtib  

edilib.  Yuxarıda  qeyd  etdiyimiz  kimi  rəqabat  artıq  iqtisadiyyatın  inkisaf  amilinə 

çevrilmiĢdir  məhz  mövzunun  aktual  xarakter  daĢımasıda  yuxarıda  qeyd  etdiyim 

amillərlə bağlıdır. 

Öyrənilmə  səviyyəsi.  Hazirda  dünyada  rəqabət  münasibətlərinin  ĢaxələnmiĢ 

qanunvericilik və institusional tənzimləmə bazası formalaĢmıĢdır. Bu sahədə regional 

və  beynəlxalq    təĢkilatların  və  inkiĢaf  etmiĢ  ölkələrin  prinsipləri,  model  qanunları 
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə