Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университетиYüklə 408,89 Kb.

səhifə1/14
tarix12.10.2018
ölçüsü408,89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


 

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ  АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

 

       Ихтисас:    050647 - “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi” 

 

        Груп:      __

2324


__________________________________________________________ 

 

 Б У Р А Х Ы Л Ы Ш    И Ш И                               

 

       МЮВЗУ:  “Qadın geyimlərinin keyfiyyət göstəricilərinin təhlili”_________

 

  

     


Тялябя:   ____S.S.İsgəndərov______________________________________ 

 

     Рящбяр:  ___dos.M.N.Hacızalov__________________________________  

    Кафедра мцдири: dos.Z.Y.ASLANOV

 

  

 

  

 

  

 

 Б А К Ы  –  201

  

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

 

         Факцлтя   ”Əmtəəşünaslıq”

 

      Кафедра _”Standartlaşdırma və sertifikasiya

__ 


 

  

       Ихтисас 050647“Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”

 

  

                               

 

 

  

 

 Тясдиг едирям: 

                                                                                      

       Кафедра мцдири 

                                                              

                        

            «____» _________________ 201 __ 

 

БУРАХЫЛЫШ   ИШИ   ЦЗРЯ Т  А  П  Ш  Ы  Р  Ы  Г

 

     Гр.№ ___2324

_____


İsgəndərov Sərxan Sudeyif oğlu          

____________ 

(фамилийасы, ады, атасынын ады) 

 

    1. Мювзунун ады:  “Qadın geyimlərinin keyfiyyət göstəricilərinin təhlili”_ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

   


 

   2. Мювзу цзря тапшырыг:  

Qadın üst geyimlərinin keyfiyyət göstəricilərinin təhlil 

  ________________etmək                

___________________________________

 

    

   3. Щесабат – изащат йазысынын мязмуну  (ишляняcяк  суалларын сийащысы)   

1.Qadın üst geyimlərinin keyfiyyətinə qoyulan ümumi istehlak tələbləri. 

2. Qadın üst_______ 

 geyimlərinin istehsalında istifadə olunan materiallarının təsnifatı. 3. Qadın üst_______ 

 kostyumlarının keyfiyyətinə qoyulan tələblər. 4. Qadın üst geyimlərinin biçmə və____  

hazırlanma əməliyyatlarının keyfiyyətinə təsiri. 5. Geyimlərin ekspertiza xüsusiyyərləri. 

6. Qadın üst geyimlərinin  attestasiyası. 7. Geyimlərin  standartlaşdırılması və________ 

sertifikatlaşdırılmasının  ümumi prinsipləri. 8. Qadın üst geyimlərinin keyfiyyət______ 

göstəricilərinin yoxlanması qaydaları________________________________________

  

 

  4. Графики материаллар____________2 şəkil 

və 2 cədvəl____________________________  

  5. Тапшырыьын верилмя тарихи  ____________________________________________________  

  6. Ишин верилмя мцддяти ________________________________________________________ 

                                           

 

   

                                     ТЯЛЯБЯ 

_______________________________________________________ 

                                                                                                

               (имза) 

            

                                 РЯЩБЯР _________________________________________

 

 
                                                       (имза) 

      

 

  

 

  
REFERAT 

 

Buraxılış  işi  “Qadın  geyimlərinin  keyfiyyət  göstəricilərinin  təhlili” 

mövzusuna  həsr  edilmişdir.  Geyimlərin  bu  göstərilən  tələblərə  cavab  verməsi 

onların  keyfiyyətini  təyin  edə  bilər.  Buna  görə  də  bu  tələblər  bir-birləriylə  sıxı 

sürətdə bağlıdırlar. Əgər geyimlər uzun xidmət müddəti üçün nəzərdə tutulmuş və 

həm  təyinatına  və  həmdə  gigiyenik  tələblərinə  cavab  verirsə,  lakin  xarici 

görünüşcə  gözəl  deyildirsə,  bu  növ  məmulat  istehlakcı  tərəfindən  yüksək 

keyfiyyətli kimi qiymətləndirilə bilməz.  

Burada  qadın  üst  geyimlərinin  keyfiyyətinə  qoyulan  ümumi  istehlak 

tələbləri,  qadın  üst  geyimlərinin  istehsalında  istifadə  olunan  materiallarının 

təsnifatı,  qadın  üst  kostyumlarının  keyfiyyətinə  qoyulan  tələblər,  qadın  üst 

geyimlərinin biçmə və hazırlanma əməliyyatlarının keyfiyyətinə  təsiri, geyimlərin 

ekspertiza  xüsusiyyərləri,  qadın  üst  geyimlərinin    attestasiyası,  geyimlərin 

standartlaşdırılması  və  sertifikatlaşdırılmasının  ümumi  prinsipləri,  qadın  üst 

geyimlərinin keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanması qaydaları geniş şərh edilmişdir.  

Yekunda nəticə və təkliflər və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. Buraxılış işi 49 

səhifədən, 2 cədvəl və 2 şəkildən ibarətdir. 

  

  

 

  

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə