B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə23/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Onunla bərabər səviyyədə satış planının və digər proseslərin yerinə yetirilməsində 
iştirak edir
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Sual: İstehsal françayzinqi nədir? (Çəki: 1)
françayzerin ticarət adından və firmanın texnologiyasından müəyyən halda 
istifadə etmək hüququ verməklə biznesin aparılması şərtlərinin əks olunduğu 
müqavilədir 
kiçik bir firmanın françayzerin ticarət markasından istifadə edib, onun 
məhsullarını satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam təsərrüfat tsiklinə qoşulur. 
Onunla bərabər səviyyədə satış planının və digər proseslərin yerinə yetirilməsində 
iştirak edir
bu françayzinq mühüm ticarət markasına malik əmtəələrin satışı zamanı tətbiq 
olunur
onun əsas predmeti texnologiyanın və ondan istifadə lisenziyasının verilməsidir
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Sual: Françayzinqin ilkin kapitalın həcmindən asılı olaraq əsas altqrupları hansılardır? 
(Çəki: 1)
françiza, françayzer, operator
françiza, françiza müəssisə, investisiya françazası
investisiya, birbaşa investisiya
françiza, françiza müəssisə, podrat françizası
françiza, podrat françizası
Sual: ABŞ-da françayzinq ideyası nə vaxt “topdan satıcı-pərakəndə satıcı” 
münasibətlərinə istiqamətlənmişdir (Çəki: 1)
1960-cı illər
1990-cı illər
2000-ci illər
1912-ci illər 
1920-cı illər
Sual: ABŞ-da françayzinqin inkişafına nə vaxt hansı qanun təkan verdi? (Çəki: 1)
1946 “Əmtəə nişanları haqqında” qanun
1988-“Əmtəə nişanları haqqında” qanun
1898-“Şermanın” qanunu
1901 “Sahibkarlıq haqqında” qanun
2000 “Biznesin inkişafı haqqında qanun
Sual: Kommersiya işində ticarət-vasitəçi əməliyyatı necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
vasitəçinin köməyi ilə alıcı və satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə əməliyyatdır
Стр. 85 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 
əməliyyatlardır
əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək 
göstərilməsidir
əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır
istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Sual: Bir tərəfli müqavil ənədir? (Çəki: 1)
müqaviləyə görə bir tərəf üçün hüquq, digər tərəf üçün öhdəlik yarandıqda
bir tərəf üçün var-dövlət, digər tərəf üçün şərait yaratmalıdır
bir tərəf üçün siyasi fəaliyyət , digər tərəf üçün isə inzibati əhəmiyyət kəsb 
etməlidir
bir tərəf üçün iqtisdi, digər tərəf üçün mülki əhəmiyyət kəsb etməlidir
heç biri doğru deyil
Sual: Birbaşa müqavilə əlaqələri nədir? (Çəki: 1)
vasitəçilərlə alıcı və satıcı arasındakı əlaqədir
vasitəçi olmadan bilavasitə əmtəə alıcıları və istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı 
əlaqədir
iki tərəf arasındakı birbaşa uzunmüddətə baglanmış əks əlaqədir
borc alanla bank arasında vasitəçi olmadan olan əlaqədir
alıcı və satıcı arasında bağlanan müqavilə əlaqəsidir
Sual: Qısamüddətli kommersiya planlaşdırılması hansı müddətdə müəyyənləşdirilir? 
(Çəki: 1)
əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir, 1 illik müddətə müəyyənləşdirilir
cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə 
vəzifələrini müəyyənləşdirir
bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, 
strateci məqsədləri ifadə edir
əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir
ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirir
Sual: Mal göndərmə müqaviləsi nədir? (Çəki: 1)
Malgöndərən və alıcılar arasınndakı təsərrüfat əlaqələrinin ən vacib formasıdır.
yükdaşıma şərtlərinin pozulmasına görə tərtib edilən və pozuntunun səbəbkarını 
iddia bildirən sənəd 
keyfiyyətin, onun keyfiyyət üzrə standartlara və texniki şərtlərə uyğun gəldiyini 
təsdiq edən sənəd 
satıcının alıcıya müəyyən müddətə, möhlətlə əmtəə əvəzinə verdiyi sənəd
kommersiya məsrəflərinin, pozuntuların göstərildiyi sənəd 
Sual: Mallara olan tələbnamə və sifarişlərin fərqi nədir? (Çəki: 1)
tələbin təşkilatın əmtəələrə olan tələblərini əks etdirən sənəddir
Стр. 86 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


tələbnamədən fərqli olaraq sifariş-malgönərənlərdən əhalinin tələbini ödəmək 
üçün vacib olan əmtəələrin konkret müddətdə hazırlanıb göndərilməsini tələb edən 
sənəddir
sifariş malların ödənilməsi üçün tələbnamə sənədidir
tələbnamə vasitəçi firmanın öhdəlik sənədidir
mülki məsələlərin tələblərinə uyğun olaraq sifarişlər hazırlanır, tələbnamələrin isə 
buna aidiyyatı yoxdur
Sual: Mülki məcəlləyə görə əmlak məsuliyyəti nədir? (Çəki: 1)
əmlak sanksiyası mülki müqavilənin xitam vasitəsidir
əmlak sanksiyası təqsirli tərəfi öhdəliklərin tam və vaxtı-vaxtında yerinə 
yetirilməsinə vadar etmək üçün təzyiq vasitəsidir
əmlak sanksiyası mal göndərənə tədbiq olunur 
alıcı və satıcı malın xüsusiyyətindən asılı olaraq bir-birinə tətbiq edir
əmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta əməl olunmadıqda tutulur
Sual: Nümunəvi müqavilələr üzrə mübahisə və fikir ayrılıqları hansı qaydada həll 
olunur? (Çəki: 1)
qarşılıqlı anlaşma qaydasında
arbitraj qaydasında
gömrük orqanlarının həll etməsi qaydasında
nümunəvi kontraktı hazırlanmış təşkilatın müəyyənləşdirdiyi qaydada
birja komitələrinin müəyyənləşdirdiyi qaydada
Sual: Ortamüddətli kommersiya planlaşdırılması hansı məqsədləri əhatə edir? (Çəki: 
1)
bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, 
strateji məqsədləri ifadə edir
əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir
müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin, müqavilələrin hazırlanmasını əhatə edir
ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirir
əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir
Sual: Təklifin bütün şərtləri ilə razılaşdıqda alıcı hansı hərəkətləri yerinə yetirilir? 
(Çəki: 1)
ofertaya qarşı əks oferta göndərir
poçt və ya teleqraf vasitəsi ilə satıcıya yazılı şəkildə onu təsdiq etmək barədə 
cavab göndərir
müqaviləni imzalayıb geri qaytarır
əmtəəni göndərməyə başlayır nəqliyyatı seçir
sifariş olunan əmtəəni qəbul etməyə hazırlaşır strateci planlaşmanı həyata keçirir
Sual: Ticarət kompensasiya sövdələşmələri ən geci hansı müddətdə başa çatmalıdır? 
(Çəki: 1)
36 ay müddətinə
24 ay müddətinə
Стр. 87 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə