B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə24/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

12 ay müddətinə
48 ay müddətinə
6 ay müddətinə
Sual: Uzunmüddətli kommersiya planlaşdırılması hansı müddəti əhatə edir? (Çəki: 1)
əsasən konkret məqsədləri əhatə edir 5 il müddətini əhatə edir
bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, 
strateji məqsədləri ifadə edir
əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir, 5 il müddətini əhatə edir 
müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin, müqavilələrin hazırlanmasını əhatə edir
ərzaq mallarının satışını həyata keçirir, uzun müddətli olur
B
ÖLMƏ
: 1602
Ad
1602
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Fraxt üçün sifariş nədir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat növünü, göndərilmə vaxtını və s. göstərməklə mal göndərənin 
daşıyıcıdan müəyyən miqdar göndərmə üçün yer saxlamasını xahiş etməsi barədə 
sənəddir
Əmtəənin daşınması barədə ixracçinintələblərini və əmtəə barədə məlumatları 
əks etdirən sənəddir
Əmtəəni alıcıya göndərən satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Satıcının yük alana malın göndərildiyi barədə məlumat verdiyi sənəddir
Sifariş olunan əmtəənin göndərilməyə hazır olması barədə alıcını xəbərdar edən 
və satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Sual: Hesab- faktura (invoice, final invoise): (Çəki: 1)
Hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə 
məlumatı əks etdirən sənəddir
Əmtəənin nəzərdətutulan ölkədə qəbulu və hissəvi göndərmələrdə yazılan 
sənəddir
Alıcı tərəfindən mal tam qəbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin və əmtəə partiyasının dəyərini əks etdirən və 
özündə hesab və spesifikasiyanın rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
Satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Sual: Konosamentin hansı növləri var? (Çəki: 1)
Adlı; Orderli; Təqdim edənə; İmtiyazlı
Стр. 88 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Adlı; Orderli; Təqdim edənə
Daxili; Xarici
Avtomobil; Dəmir yolu; Avio
Adlı; Orderli
Sual: Beynəlxalq alqı- satqı sazişlərində bazis şərtləri nəyi təyin edir? (Çəki: 1)
Satıcı və alıcının vəzifələrini, əmtəənin satıcıdan alıcıya keçən vaxt onun 
zədələnməsi və ya məhv olması zamanı riskin keçməsi anını
Satıcıdan alıcıya əmtəə nəql edilərkən xərcləri kimin ödəyəcəyini
Əmtəənin daşınacağı nəqliyyat növünü
Fors-major şərtlərini
Sığortalama şərtlərini
Sual: Qiymətdən ümumi (sadə) güzəşt: (Çəki: 1)
Əmtəənin preyskurant və ya sorğu qiymətindən edilən güzəştdir
Xüsusi razılaşma əsasında daimi alıcılara verilən güzəştdir
Satıcıların xüsusilə maraqlı olduqları sifarişlərdə imtiyazlı alıcılara verilən 
güzəştdir
Əvvəlcədən razılaşdırılmış miqdardan artıq əmtəə alan alıcılara verilən güzəştdir
Satıcılar tərəfindən əmtəələrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilən 
güzəştdən artıq verilən güzəştdir
Sual: Sənaye xam mallarının alqı- satqısı üçün nümunəvi kontraktlar hansı təşkilat 
tərəfindən hazırlanır? (Çəki: 1)
Milli sahibarlar ittifaqları
Beynəlxalq sahibkarlar ittifaqları
Birja komitələri
Sahə birlikləri
BMT- nin AİK- sı
Sual: Asent firma olaraq xaricdən mal alan firmalar hansılardır? (Çəki: 1)
öz ölkəsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişləri 
yerləşdirən və öz ölkəsini alıcısının nümayəndəsi olan firmalardır
alıcıya istehsalçı-ixracatçının adından verdiyi kreditlərə görə riski öz üzərinə 
götürən və alıcıdan onun ödəmə qabiliyyətinə malik olması barədə sübut tələb 
etməyən firmalardır
müqavilənin şərtindən asılı olaraq vasitəçinin adından və onun hesabına 
sövdələşmələrin bağlanmasında vasitəçilik edən firmalardır
öz ölkəsini bir və ya bir neçə sənaye firmasının tapşırığı ilə aralarında bağlanmış 
agent müqavilələri əsasında fəaliyyət göstərən firmalardır
öz vasitəçisi üçün xaricdən mal alınması əməliyyatlarını yerinə yetirən firmalardır
Sual: fiskal nəzarət funksiyası gömrük tarifinin nəyə xidmət edir? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın həddən artıq rəqabətdən qorunmasına
büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə
Стр. 89 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


bir sahənin inkişafının həvəsləndirilməsini və digərinin ləngidilməsi vasitəsi ilə 
istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına təsir göstərməyə
sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına
daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə və 
struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılmasına
Sual: Qarşılıqlı mal göndərmələr üzrə qiymətlər əsasən hansı qiymətlər əsasında 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
məhsul istehsal olunan ölkənin bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında
çevik qiymətlər əsasında
tərəflərin razılaşdıqları qiymətlər əsasında
transfer qiymətlər əsasında
dünya bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında
Sual: Aksept nədir? (Çəki: 1)
Tədavülçinin razılığı
Tədavülçinin narazılığı
borcun ödənilməsi
borcun yerində ödənilməsi
Heç bir cavab doğru deyil
Sual: Hesablaşmaların hansı formaları var? (Çəki: 1)
nəğd və nəğdsiz
nəğd və daimi
əmtəə və qeyri maddi
əmtəə və qiymət
natural və dəyər forması
Sual: Klirinq ödənişləri nə vaxt , harada ilk dəfə tətbiq olunub? (Çəki: 1)
1775- Böyük Britaniya
1815-Fransa
1920-Bakı
1728- ABŞ
heç biri doğru deyil
Sual: Kredit məktubu (akkreditiv) nədir? (Çəki: 1)
pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin 
ödənilməsinə alıcının razılığır
xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank 
şöbəsinə tapşırığıdır
vekselləri yazan və ödəniş müddəti başa çatan vekselləri ödəmələri öz öhdəsinə 
götürən şəxsdir
səhmdar cəmiyyətinə kapital kimi müəyyən miqdarda pul əməliyyatı ilə müəyyən 
edilən qiymətli kağızlardır
Стр. 90 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə