Beleška o piscu


Slika  209 ritmički  ili  divlje;  vole  da  vide  kako  se  nešto  pojavljuje  tamo  gdeYüklə 323,28 Kb.

səhifə92/125
tarix25.07.2018
ölçüsü323,28 Kb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   125

Slika  209
ritmički  ili  divlje;  vole  da  vide  kako  se  nešto  pojavljuje  tamo  gde 
ničega  pre  nije  bilo,  naročito  ako  jake  boje  i  uskomešani  oblici  uz­
buđuju  čula;  ona  takođe  vole  da  okaljaju,  napadaju,  razaraju.  Ona 
rado  podražavaju  ono  što  su  videla  na  drugom  mestu.  Sve  to  ostavlja 
tragove  u  njihovim   slikama  i  ne  dopušta  da  one  uvek  budu  čista 
zabeleška  njihovih  misli.
Pa  ipak,  ne  moramo  daleko  da  tražimo  potvrde  za  ono  što  ovde 
hoćemo  da  pokažemo.  SI.  209  je  crtež  konjanika  koji  je  načinila  devoj- 
čica  od  tri  godine  i  devet  meseci.  Na  njem u  je  konj  prikazan  kao 
veliki  oval,  a  vodoravna  linija  predstavlja  »ono  na  čemu  čovek  sedi«. 
Crtež  je  zaista  veom a  jednostavan  kada  se  uporedi  sa  složenošću 
predmeta  koji  prikazuje.  Važnije,  međutim,  jeste  to  što  crtež  nije 
mehanička  iako  nevešta  kopija  modela,  nego  sasvim   jasno  pokazuje 
duh  koji  slobodno  nastoji  da  otkrije  za  svoj  predmet  važne  struktu­
ralne  odlike  i  da  za  njih  pronađe  odgovarajuće  oblike  u  medijumu 
linija  na  dvodimenzionalnoj  površini.  Konj  nije  okarakterisan  kao 
takav,  već  je  apstrahovan  do  nivoa  »nečega  što  služi  za  jahanje«,  do 
proste  osnove  za  isto  tako  apstraktno  svedenog  čoveka.  Jedna  stvar 
služi  kao  pozadina  drugoj,  koju  obuhvata.  A li,  ovaj  odnos  je  suviše 
labav:  on  dopušta  da  čovečuljak  lebdi  u  ovalu.  Da  bi  mu  dalo  po­
stolje  na  koje  će  čvrsto  da  se  posadi,  dete  uvodi  osnovnu  liniju  — 
koja  nije  slika  konjskih  leđa,  nego  je  apstraktan  iako  potpuno  vizue- 
lan  oslonac.
Ono  što  je  dete  stavilo  na  hartiju,  dakle,  sastoji  se  od  vizuelnih 
pojmova  koji  proističu  iz  neposrednog  iskustva,  ali  pri  tom  apstraktno 
odslikavaju  predmet  pomoću  značajnih  svojstava  oblika,  odnosa  i 
funkcije.  Linije  koje  je  dete  pronašlo  srodnije  su  »čistim  oblicima« 
opštih  vizuelnih  pojmova  nego  prirodnom  izgledu  konja  i  jahača. 
Crtež  tim e  pokazuje  šta  je  detetu  važno  u  vezi  sa  temom  jahača  na 
konju:  on  je  ustoličen  zaokružen  i  zaštićen  i  bezbedno  poduprt.  Ali, 
i  pored  toga  što  je  crtež  toliko  pojmovan,  on  u  potpunosti  proističe
14 
209


Slika  210
iz  in te n z iv n o g   p o sm a tr a n ja   ču ln o g   sv e ta   i  tu m a či  karak ter  m odela, 
a  da  n i  n a jm a n je   n e   o d lu ta   iz  o b la sti  v id ljiv o g .
P o n ek a d   s e   v iz u e ln i  p o ja m   zg u sn e  u   je d a n   čvrst,  go to v o   stereo ­
tip a n   o b lik ,  k o ji  s e   p o n a v lja   sa   m a lo   iz m en a   uprkos  to m e  što  se  u 
r a z lič itim   s lu č a je v im a   p rim e n ju je.  N a   si.  210  re produ k ovani  su  crteži 
j e d n e   še sto g o d išn je   d e v o jč ic e   za  d an  sv.  V a len tin a ,  kada  se  u   A m e­
ric i  d ra g im a   i  m ilim a   š a lju   č e stitk e ,  k o je  su,  p rem a   to m e,  u   znaku  
srca.  D e v o jč ic a   je   u p o tr e b ila   o b lik   srca  da  b i  p r e d sta v ila   n o se v e,  bro- 
š e v e ,  v e č e r n ju   h a ljin u ,  ru k e,  k r ila   (?),  u k r a se  na  k ru n i  itd.  Iako  je 
u   iz v e sn o j  m e r i  k o n v e n c io n a la n ,  ovaj  m o tiv   slu ž i  tom e  da  se  istraže 
r a z lič ite   p r im e n e   je d n o g   v iz u e ln o g   po jm a .  O n  j e   jed n o sta v n o   struk- 
tu r isa n ,  la k o   se   sh v a ta .  O n  s lu ž i  za   to   da  se  pom oću  n jeg a   v iz u e ln o  
ra z u m e  č ita v   je d a n   n iz  ra z lič itih   p red m eta   k o ji  do v o ljn o   lič e   n a   njega 
da  b i  s e   p o d   n je g a   p o d v e li.  O vo  p o d v o đ en je  pod  jed a n   o p štiji  pojam  
stv a r a   z a je d n ič k u   k a te g o r iju   za   n o se v e ,  b ro šev e,  ru k e  itd .  T im e  se 
u sp o s ta v lja   n e š to   m a lo   reda   u   o b lik u   fo rm i  stv a rn o g a   sv eta .
O d a b ira n je  i   s r e đ iv a n je   v iz u e ln ih   p o jm o v a   z a h te v a ju   onu  v rstu  
re ša v a n ja   p ro b lem a   o   k o m e   sa m   r a n ije   gov o rio   kao  o   in te lig e n c iji 
o p a ža n ja .  O p a ža ti  je d a n   p r e d m e t  z n a či  n a la z iti  u   n jem u   dovoljno 
je d n o sta v n u   s h v a tljiv u   form u .  Isto   to   v a ž i  i  za   p n k a z iv a č k e   pojm ove 
p o tr e b n e   za   p r a v lje n je   s lik a .  O ni  p o tiču   od  sred sta v a   izražavan ja 
(crta n je,  slik a n je ,  m o d elo v a n je)  i  sto je   u   u za ja m n o m   d ejstv u   sa  opa­
žaj n im   p o jm o v im a .  Z a  r e ša v a n je   ta k v ih   p ro b lem a   potreb n o  je   m nogo 
d o v itljiv o sti.  Gak  i  k o d   m a le   d ece  ono  se  v e o m a   ra z lik u je  od  d eteta 
do  d e te ta .  C o v ek   m o že  da  v id i  i   h ilja d e   d e č jih   crteža,  pa  da  se  u v ek  
iz n o v a   d iv i  n eiscr p n o j  o r ig in a ln o sti  s v e   n o v ijih   i  n o v ijih   re šen ja   za 
p r o b le m   k a k o   d a   s e   sa  n e k o lik o   je d n o sta v n ih   lin ija   n acrta  lju d sk a 
fig u r a   i l i  ž iv o tin ja .
M išlje n je   z a h te v a   n e što   v iš e   n eg o   što  je   u o b liča v a n je  i  sređ iv a ­
n je   p o jm o v a .  O no  tr a ž i  o d g o n e ta n je   od no sa   od  k o jih   su  sa sta v ljen e 
k o m p lik o v a n e   stru k tu re .  S tv a r a n je   lik o v a   slu ž i  da  b i  se  u   sv e t  u n e lo
210
Dostları ilə paylaş:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə