Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə41/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   86

3-CÜ  NİTQİN  MƏTNİ: 
«Ey  minillərlə  mehriban  qonşuluq 
edən  nəcib  müsəlmanlar!  Aya,  eşidibsiniz  neçə  vaxt  bundan  ə w ə l  Üç 
kilsə  -  Eçmiədzində  nə  qədər  hərbi  sursatımız  hökumət  tərəfmdən  ələ 
keçirildi?!»  «Müsəlmanlardan:  «Bəli!  Bəli!»  «Aya  eşidibsiniz  Şuşada 
bizim  nə  qədər  odhı  silahımız  qəbristanda  və  sair  yerlərdə  tutuldu?!» 
Müsəlmanlardan:  «Bəli!  Bəli»  Bəs  bu  sözlərdən  məlum  olur  ki,  bizlər 
bu  gərəkli  şeyləri  tədarük  etmişik,  nəki  özümüzə,  bəlkə  sizlərə  də  ki- 
fayət  verən  qədərdədir.  Əgər,  sizlərdə  hikmət  və  qeyrət  olsa,  nə  qə- 
dər  silah  və  pul  lazım  olsa  bizdə  hazırdır.  Yüz  əziyyətlə  cəm  etdiyi- 
miz  sursatı, hərbi  ləvazimatı  sizlə bərabər m əsrəf edərik.  Yoxsa ki,  ək- 
sinə  həmin  hərbi  silahlar  sizə  qarşı  işlənıb  bə\a\arın  hamısı  sizə  toxu- 
nacaqdır.  Əlbəttə,  deyilən  işlərə  sızdən  yardım  olmasa,  bəla  ildırımla- 
rı  sizi  odlayıb  əziz vətəninizi  xarabalığa  döndərəcəkdir.  Doğma  evləri- 
niz  də  məzarlığa  çevriləcəkdir.  Bu  məzarıstanın  da  qəmli  guşələrin 
dəfn olunan  siz və  övladlarınız  olacaqlar»  -  deyib  əyləşdi.  Bundan  son- 
ra  islamlar  tərəfindən  etiraz  edilib  məclis  sona  yetdi.
Ermənilərin nitqinə  islamların  etirazı. 
Errnəni  m illətçilə- 
ri  nitqlərini  qurtarandan  sonra müsəlmanlara  h əd ələy ici  sözlər  do 
söylədilər.  Buna  görə  belə  rəva  görülm əyən  fikirlər  müsəlman- 
lann  könlünə  yatmayıb  etiraz  əlam əti  olaraq  adlan  aşağıda  deyi- 
lən  Qacar kəndinin  sakinləri  ayağa  qalxdılar  v ə   ən  ə v v ə l  Qasım- 
zadə  Molla  Əbdürrəhim,  Tapdıq  Talıbxanov  bu  sözləri  dedilər:
«Biz  müsəlmanlan  siz  ermənilər  yaxşı  tanımayıbsımz!  Bizim 
heç  vaxt  belə  hədələrdən  qorxumuz  yoxdur.  Ə lbəttə,  biz  m üsəl- 
man  m illəti  sizin  əsgərləriniz  deyilik!  B izim   sizin  azuqə  v ə  si- 
lahlannıza  ehtiyacımız  yoxdur.  Zira  bizim  hərəkət  xəyahm ız  ol- 
sa,  azuqə  əskik  deyil. 
BİZ YATMIŞIQ  Kİ,  BİZƏ  AZUQƏ  VERİB  PAD- 
ŞAHIMIZIN  ÜZÜNƏ  AĞ  EDƏSİNİZ?!  BİZİM  TƏRİQƏTİMİZ  HƏR  HAL-
DA,  BU  İŞLƏ R İN   Ə K SİN İ  TÖ VSİYƏ  ED İR ». 
-  deyib,  sözlərini  bitirdi- 
lər.  B u  halda  bütün  müsəlmanlar  qalxıb  «biz  bu  işlərə  şərik  de- 
yilik»,  -  dem əklə  monastırdan  çıxm aq  istəyirlər...
Bu  halda  erməni  rəislərinin  birisi  ayağa  durub,  -»M üsəlm an- 
lar,  dayanmız!  Dayanınız!  Bir  sözüm   də  var,  deyib  qurtanm,  son- 
ra  gediniz».  Müsəlmanlar  dayandılar.
Erməni  söylədi: 
«Bilin  v ə  xəbərdar  olun!  B iz  üç  n əfər  er- 
m əni  ıəisin d ən   başqa  yenə  kom itə  məmurları  vardır  ki,  bu  söz- 
ləri  sizə  sifariş  etmişlər.  Hərgah  yığmcaqda  danışılan  sözləri  mü- 
səlmanlar  qəbul  etm əsə,  daşnaksütyunun  cəza  qoşunu  tərəfındən 
artıq  təhlükələrə  tuş  olmahdırlar.  Müsəlmanlardan  eyib  etm əz, 
eyb  etm əz!»  -  sədası  ucalmaqla  m əclis  dağıldı.
İG T İŞ A Ş   X Ə B Ə R L Ə R İ.  Y uxanda  qeyd  edilm iş  yığıncaq- 
dan  sonra  erməni  m illətçilərinm   söylədiyi  bəla  ildınm lan  Şuşa 
üstünə  düşdü.  M əlum   olduğu  kim i,  em ıənilər  bir  zərbə  m üsəl- 
manlara  vurduqda  iki  zərbə  də  özləri  yedi.  B elə  ki,  həm in 
kənddə  em ıənilərin  darmadağm  olmağm a  az  qalmışdı.  K eçici 
xəstəlik   hər  tərəfə  siıaət  edib  bir  çox  evləri  xaraba  qoydu.  Bu 
iğtişaş  axırda  Cəbrayıl  uyezdinə  də  siraət  edib,  var-dövlətlə  m əş- 
hur  olan  25  evdən  ibarət  D ivanəli  kəndi  ermənilərin  hücumuna 
qarban  oldu.  Erməhilər  D ivanəli  kəndinə  hücum  etdikdə  m üsəl- 
manlarda  m ətanət  olmadığmdan  ailələrini  götürüb,  əşyalannı  qo- 
yub  qaçdılar.  Ermənilər  isə  tez-tələsik   qarətdən  sonra  kəndi  oda 
tutdular.  Q iym ətli  dam-daşlan  söküb  ağaclannı  Süst  adlı  erməni 
kəndinə  daşıdılar.  İiıdiyə  qədər  həm in  kəndin  əhalisi  çıl-çılpaq 
olaraq  dilənçi  kimi  düzləri  dolanmaqdadırlar.  V əh şilər m üsəlm an 
bağlannm   ağaclann  da  doğrayıb  erm ənilərə  verdilər.  B u  növ  ilə


1992-ci  il.  İşğal  edilmiş  A ğdərə  şəhəri.
həm in  kənddə  müsəlmanlann  sakin  olması  üçün  bir  m əişət  yeri 
qoymayıb,  kəndi  dağıtmaq  üçün  bir  çox  tədbirlər  gördülər.
V E Y S Ə L L İ  K Ə N D İN İN   F A C İƏ Sİ.  D ivanəli  kondi  dağıdı- 
landan  sonra  ermənilər  V eysəlli  kəndini  dağıtmaq  üçün  kəndin 
qonşuluğundakı  Çartaz  ermonilorini  silahlandınb  başqa  erməni 
kəndlərinin  yardımı  ilə  V eysəllinin  üstünə  hücuma  başladılar.
Ermənilər  ümumi  bir  qüvvə  ilə  hər  tərəfdən  kəndi  nişana 
alıb  güllə  yağdımıağa  başlayınca  müsəlmanlar  da  hərbi  qüvvələ- 
rinin  az  olmasma  baxmayaıaq  onlaıa  qarşı  çıxırlar.  Bir  az  döyüş- 
dən  sonra  ermənilər  15  nəfər  tələfat  verib  özlərindən  bir  nəfər 
şəhid  olmaqla  kəndi  boşaldıb  çıxmağa  məcbur  olurlar.
Erməni  qonşular kəndi  dağıdıb  hər təıəfm i  yandırırlar,  kənar- 
dan  durub  tamaşa  edən  bir  müsəlmanın  m ülahizəsinə  görə  iluzu-
nu  bir  evdə  çörək  yeyib  çay  içmiş  erməni  qonşu  həm in  evi  ha- 
mıdan  qabaq  yandırmağa  (?)  sə y   göstərirmiş.  B u   kənddə  m üsəl-
m anlann  ziyanı  həddən  çox  idi.
Q A C A R   H A D İS Ə L Ə R İ.  K ədərli  V e y sə lli  hadisəsindən 
sonra  eım ən i  daşnaksütyunlan  yüz  əlli  evdən  ibarət  Qacar  kən- 
dinə  hücuma  başladılar.
Qacar  kəndi  hadisəsi  həqiqətdə  bütün  kəndlərdən  fərqli  ol- 
malıdır.  Günəşin  çıxmasına  üç  saat  qalmış  daşnaksütyun  firqəsi- 
nin  generalı  A slan  b əy   M əlikşahnəzərovun  komandasmda  olan 
əfsərlərin  başçılığı  altmda  olan  kəndləri  silah  altma  çağm b  Qa- 
car  kəndinə  hücum  etdilər.
ERMƏNİLƏRİN  QACAR  KƏNDİNDƏ  MÜHARİBƏ  EDƏN
• • 
• 

,  t
QUVVƏLƏRI. 
Çartaz  sakini  Aşot  öz  əsg ər lən lə ,  Çıxadüz  sakım 
B əylər  b əy   öz  əsgərlərilə,  Mavas  kəndinin  sakini  Sancan  b əy  öz 
bölükləri  ilə   cəbrayıl  uyezdinin  polkovniki  Çırağüz  kəndinin  sa- 
kini  Hadrut  bölükləri  ilə,  ümumi  qərargah  yerinə  -  Qacarm  iki 
verst  m əsafəsində  qərb  tərəfdə  yerləşən  Vəbaycan  adlı  mÖvqeyə 
toplaşırlar.  H əm in  yerdə  əsgəri  ehtiyaclan  təkmil  edərək  Qacar 
kəndinin  üstə  hücum  üçün  ümumi  hərbi  şura  çağm lıb,  şuranın 
aşağıdakı  qəran  ilə  bölük  komandanlanna  lazımi  tərtibat  verilir.
MÜHARİBƏ  TƏDARÜKÜ,  YAXUD  HƏRB  PLANI. 
Qacar kən- 
dinin  şim al  tərəfində  yerləşən  X əzəz  dağı  M əlik şah n əzəıov  bö- 
lüyünə,  cənub  tərəfdən  Ocäqlı  dağı  İşxanov  bölüyünə,  hər iki  da- 
ğın  qərb  tərəfini  bir-birinə  birləşdirərək  m ühasirəyə  almaq  Saqo 
adlı  Z əngəzur  komaridamna  tapşmlır.  Y uxanda  qeyd  edilm iş  ko- 
mandanlar  g ecə  vaxtı  m əlum   m övqelərdə  yerlərini  tutub  baş  ko- 
mandan  Sokratın  işarəsinə  müntəzir  durdular.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə