Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə86/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

10.  Regiondakı  bütün  dövlətləri  münaqişənin  genişlənmə- 
sinə,  bölgədə  sülh  və  təhlükəsizliyin  pozulmasma  səbəb  ola 
biləcək  hər  hansı  düşmənçilik  hərəkətlərindən,  işə  hər  hansı 
şəkildə  qarışmaqdan  və  ya  hərbi  müdaxilədən  çəkinməyə  tə- 
kidlə  çağırır;
11.  Baş  Katibdən  və  müvafiq  beynəlxalq  idarələrdən  xa- 
hiş  edir  ki,  zərər  çəkmiş  mülki  əhaliyə  fövqəladə  humanitar 
yardım  göstərsinlər,  qaçqmlara  və  köçkün  şəxslərə  öz  evləri- 
nə  ləyaqətlə  və  təhlükəsizlik  şəraitində  qayıtmağa  kömək  et- 
sinlər;
12.  Habelə,  Baş  Katibdən,  ATƏM-in  indiki  sədrindən  və 
ATƏM-in  Minsk  Konfransmm  sədrindən xahiş  edir  ki,  Minsk 
prosesinin  gedişi  haqqında  və  yerlərdə  vəziyyətin  bütün  cə- 
hətlərinə  dair,  habelə  bununla  əlaqədar  ATƏM  ilə  Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı  arasmda indiki  və  gələcəkdəki  əməkdaşlıq 
haqqında  Şuraya  məruzələr  təqdim  olunmasını  davam  etdir- 
sinlər;
13.  Bu  məsələ  ilə  fəal  məşğul  olmağı  davam  etdirməyi 
qərara  alır.
14  oktyabr  1993-cü  il
B M T  
TƏ H LÜ K Ə S İZL İK   ŞURASININ  8 8 4   SAYLI
Q O T N A M O S İ
Təhlükəsizlik Şurası özünün 30 aprel  1993rcü  il tarixli  822 
saylı  (1993),  29  iyul  1993-cü  il  tarixli  853  saylı  (1993)  və  14 
oktyabr  1993-cü  il  874  saylı  (1993)  qətnamələrini  təsdiq  edə- 
rək,
Azərbaycan  Respublikasmm  Dağlıq  Qarabağ  regionunda 
və  onun  ətrafmda münaqişənin  davam  etməsinin  və  Ermənis- 
tan  Respublikası  ilə  Azərbaycan  Respublikası  arasmda  müna- 
sibətlərin  gərgin  olaraq  qalmasmm  regionda  sülhü və  təhlükə- 
sizliyi  təhdid  edəcəyinə  görə  ciddi  narahatlıq  ifadə  edərək,
Atəşkəsin  pozulması  nəticəsində  hərbi  əməliyyatlarm  es- 
kalasiyasmm  və  bu  pozvmtulara  cavab  olaraq  həddindən  artıq 
güc  tətbiq  edilməsini,  o  cümlədən  Azərbaycan  Respublikası- 
nm  Zəngilan rayonunun  və  Horadiz  şəhərinin  işğalmı  təşvişlə 
qeyd  edərək;
Azərbaycan Respublikası və regiondakı bütün digər döv- 
lətlərin  suverenliyini və  ərazi  bütövlüyünü  təsdiq  edərək,
Həmçinin,  beynəlxalq  sərhədlərin  pozulmazlığmı  və  ərazi 
əldə  etmək  üçün  güc  tətbiq  edilməsinin  yolverilməzliyini  bir 
daha təsdiq  edərək, böyük  sayda mülki  şəxsin  ən  sonuncu yer- 
dəyişmə  hadisəsinə  və  Zəngilan  rayonunda,  Horadiz  şəhərin- 
də  və  Azərbaycanm  cənub  sərhəddində  fövqəladə  humanitar 
şəraitin  yaranmasma  görə  ciddi  narahatlıq  ifadə  edərək;
1. 
Tərəflərin  qəbul  etdiyi  atəşkəsin bu yaxmda hərbi  emə- 
liyyatlarm  yenidən  başlanmasına  səbəb  olmuş  pozulmasını,  o


cümlədən,  Zəngilan  rayonunun  və  Horadiz  şəhərinin  işğalını, 
dinc  sakinlərə hücumları və  Azərbaycan  Respublikası  ərazilə- 
rinin  atəşə  tütulmasını  məhkum  edərək,
2.
  Azərbaycan  Respublikasmın  Dağlıq  Qarabağ  regionun- 
da  ermənilər  tərəfindən  822  (1993),  853  (1993)  qətnamələrə 
riayət edilməsinə nail  olmaq və  hərbi  kompaniyaya  cəlb  olun- 
muş  qüvvələrin  onu  davam  etdirmək  üçün  vəsaitlə  təchiz 
olunmasmı  təmin etməmək məqsədilə  Ermənistan  dövlətini  öz 
tərəfindən  istifadə  etməyə  cağırır;
3.
  ATƏM-in  Minsk  Qrupunun  9  üzvünün  4  noyabr  1993- 
cü  il  tarixli  (S26718)  bəyanatmı  məmnunluqla  qeyd  edir,  ora- 
da  əks  olunmuş  atəşin  dayandrrılması  barədə  birtərəfli  bəyan- 
namələrə  aid  təklifləri  yüksək  qiymətləndirir;
4.
  ATƏM-in Minsk  Qrupunun  2-8  noyabr  1993-cü  il  tarix-
li  Vyana  müşavirəsində  edilmiş  müraciətlər  də  nəzərə  alın- 
maqla  «Təhlükəsizlik  Şurasmın  ;»(1993),  853  (1993) 
(S26522,əlavə)  saylı  qətnamələrinin  yerinə  yetirilməsi  üzrə 
«Təxirəsalmmaz tədbirlər  cədvəl»inə  əsasən hərbi  əməliyyat- 
larm  və  düşmənçilik  aktlarmm  dərhal  və  ləngidilmədən  da- 
yandırılmasını,  işğalçı qüvvələrin Zəngilan rayonundan və  Ho- 
radiz  şəhərindən  birtərəfli  surətdə  çıxarılmasmı  və  Azərbay- 
can  Respublikasmm  və  bu  yaxmlarda  işğal  olunmuş  rayonla- 
nndan  qəsbkar  quvvələrinin  çıxanlmasını  maraqlı  tərəflərdən 
tələbdir  ;
5.
  Ən  təkidli  surətdə  maraqlı  tərəfləri  ATƏM-in  Minsk 
Qrupuna  dəstək  olaraq  Rusiya  Federasiyası  hökumətinin  yar- 
dımçılığı  ilə  qurulmuş  birbaşa  əlaqələrin  nəticəsində  əldə
olunmuş  atəşkəsin  təcili  bərpa  olunmasıria,  onun  səmərəli  və 
daimi  olunmasma;  münaqişənin  danışıqlar  yolu  ilə  ATƏM-in 
Minsk  Qrupunun  1993-cü  il  2-8  noyabrmda  Vyanada  keçiril- 
miş müşavirəsində Yeniləşdirilmiş  cədvəlinə  edilən düzəlişlər 
kontekstində  nizamlanmasmm  imkanlarmı  axtarmağı  davam 
etdirməyə  çağırır;
6.  Yenidən  təkidlə  regionun  bütün  dövlətlərini  münaqişə- 
nin böyüməsinə, regionda sülhü və təhlükəsizliyi poza biləcək 
har  hansı  bir  müdaxilədən  çəkinməyə  çağırır;
7.
  Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq təsisatlardan zərər 
çəkmiş  mülki  əhaliyə,  o  cümlədən,  Zəngilan  rayonundan  və 
Horadiz  şəhərinin  və  Azərbaycanın  cənub  sərhədlərinin  əha- 
lisinə  təcili  humanitar  yardım  göstərilməsini;  qaçqmlara  və 
məcburi  köçkünlərə öz  evlərinə  ləyaqətlə və təhlükəyə məruz 
qalmadan  qayıtmasına  kömək  etməyi  xahiş  edir;
8
.
  Yenidən  Baş  Katibə,  ATƏM-in  fəaliyətdə  olan  sədrinə 
ATƏM-in  Minsk  Konfransmm  sədrinə  müraciət  edərək  gələ- 
cəkdə  Minsk  prosesiniri  gedişatı  barədə  və  yerdə  vəziyyətin 
bütün  aspeklƏri,  xüsusilə  Şuranm  müvafıq  qətnamələrinin  hə- 
yata keçirilməsi,  ATƏM  və  VMT  arasında bu münasibətlərdə 
indiki və  gələcək əməkdaşlıq barədə məlumat vermələrini xa- 
hiş  edir;
9.
  Bu  məqsədlə  fəal  məşğul  olmağı  davam  etdirməyi  qə- 
rara  alır.


Şöhrət 
Ə lv ən d   oğlu 
SƏ L İM B Ə Y L İ
A zərbaycan  D övlət 
Pedaqoji 
U niversitetini  və 
M oskvada  SSRİ 
Pedaqoji  E lm lər 
A kadem iyasının 
aspiranturasını 
bitirib.  7  kitabm  
m üəllifldir.
Nizami 
Zaman  oğlu 
ZAMANOV
A zərbaycan  D övlət 
Texniki 
U niversitetini 
bitirib.  1992-ci 
ildən  m ətbuatda 
publisistik  yazılarla 
çıxış  edir.
R a u f
Yuois 
oğiu  
Ə L İ Y E V
A zərbaycan 
D övlət  Tibb 
Universitetini 
bitirib.  1989-cu 
ildən  m ətbuatda 
elm i-publisistik 
m əqalələri  dərc 
olunur.
MÜƏLLIFLƏRDƏN
Ə ziz  oxucu!  «Erm əni  terroru»  kitabı 

cilddən  ibarətdir.  Bu  kitab  on 
ildən  çoxdur  ki,  çapa  hazırlanır.  H ər  üç  m üəllifin  doğulub  boya-başa  çat- 
dığı  torpaqlar  indi  ermeni  işğalı  altındadır.  K itabın  m üəllifləri  həm   də  Qa- 
rabağda  v ə   sərhədlərim izdə  m üharibə  gedən  zam anlar  orada  olmıış, 
erm ənilərin  törətdiyi  dəhşətli  qırğınları  öz  gözləri  ilə  gönnüşlər.
1.  «Ə kinçi»  qəzeti  N«4,  17  fevral  1877.
2. 
İ.L.Veliçko.  «Qafqaz».  Bakı.  1995
3.  H.H.LUaepoB. 
«H oaan 
yrpoaaıpyccKOMy Aeny 
b
  StaKasKaabe». 
1911.
4 .
  Kapn6n. 
Kpacnaw 
Knnra; 
1920.
5.  M .fl.BennM Ko.  PyccKoe 
fleno 

MeJKflynnevıeHHbie  Bonpocbi. 
1904.
6.  M .A.HacpsaTflH,  C.O .O peLU Koaa,  K D .A .rieT p ocaH .  OnepKH  ncTopkin 
T yp
4
MH.  1983.
7.  ƏMnrptaMMfl: 
Hosaw  BoriHa;  «Heflensı» 
qəzeti  N»22,  1989.
8.  A.OpeHKenb.  CnpasKa;..  HcTopnn A3ep5aMfl»4aHa;no flOKyMeHiaM 
m
 
ny
6
nnKa
4
MflM. 
Z.Bünyadovun  redaktəsi  ilə.  Bakı.  1990.
9.  M .S.Ordubadı.  «Qanlı  illər».  1905-1906-cı  illərdə  baş  verən 
erməni-müsəlman  davasmın  tarixi.  Bakı.  1991.
10.  lO.rioMneeB.  «Kpoaa8biiü  OMyT  Kapa6a>ca».  1992.
11.
 
C.KJ.BnTTe. 
H36paHHbie  BocnoMHHaHnn. 
1991.
12.  A.M ansurov.  «Tarixin  ağ  ləkələri  və  yenidənqurma».  Bakı.  1990.
13.  C.rnMHKa; 
OnnGaHne  nepeceneHnq apMSH  A3ep5aMfl>«aHCKMx 

npeflenbi  Poccmh.  1831.
14.  SSRİ  Mərkəzi  Dövlət  Arxivi,  f.102,  op.253,  ed.xr.285.
15.
  Jlypbe.  Poccnn b MaccoBOM  co3KaHnnapMflH. 
1994.
16. 
3.
ripaBAaio 
Teppope. 
ApMflHCKnfi Teppopn3M - mctokm 
m
 
npMMMHbl. 
20 00 .
17. 
H .P e B H K M H . 
>KypH.  «BocroMHbiM  eKcnpecc»  Ns1(2),  1994.
18.  A .fta n a n H .  KoHTpeBomoı^noHHan  ponb  napTMM  «flaujnaKcyTioH». 
HcTopnMecKne  3anvıcKH.
19.  Kirziöğlu  Fahrettin.  «Kars  ili  v ə  çevresində  ermeni  mezalimi». 
Ankara.  1970.
20.  M .Urud.  «Urud».  Bakı.  2000.
21.  Azərbaycan  Demokratik  Respublikası.  Azərbaycan  hökuməti. 
1918-1920.  Bakı.  1990.
22.  F ətəli  Xan  Xoyski.  Həyat  və  yaradıcılığı.  Azərbaycan 
Respublikası  Nazirlər  Kabineti  yanında  Dövlət  Arxiv  İdarəsi.  1998.
23.  V.Q uliyev.  «Azərbaycanda  erməni  zülmü».  1999.
24. 
M.LLka.TtıpflH.  Cwaaanne  o  rtanbMe.  1974.
25.  İ.V əliyev.  Deportasiya.  «Dirçəliş-XXI  əsr» jurnalı  N?2,  1998.


26.  1918-1920-ci  illərdə  azərbaycanlılann  soyqınm ı.  Sənədlər  və 
materiallar.  Tərtibçi  V.Şirinoğlu.  Bakı.  2001.
27.  M.AnnoB.  lilyıua. >KypH.  «Bo
3
po>KfleHMe-XXI 
BeK» 
Ns31,  2000.
28.  /I.MaMaAon.  ApMflHCKan 
6
ecMMHCTBa;  «BaKHHCKKM  pa
6
owıü»  qəzeti 
30  mart  2002.
29.  floKrtaa ^nehtaiMpe3Bbma£İHOM  CneflCTBeHHofi  Komhcc
v m
 
A.tU.HoBaqKoro.  BCA.  930  01.4-61-2  ADA.  970-1-41.
30.  Azərbaycan  Demokratik  Respublikası.  Xarici  siyasət.  Bakı.  S998.
31.  Əsir  v ə  itkin  düşmüş,  girov  götürülmüş  vətəndaşlaria  əlaqədar  döviət 
komissiyasının  materiallan.  «Dirçəliş-XXI  əsr» jumalı  N?37,  Bakı.  2001.
32.  Əsir və  itkin  düşmüş,  girov  götürülmüş  vətəndaşlarla  əlaqədar  dövlət 
komissiyasmın  materiallan.  «Dirçəliş-XXI  əsr» jumalı  N«50,  Bakı.  2(X)2.
33.  T.
4
an an
3
e.  CocTpBflaHMe.  1995.
34. CrarncTMHecKMe aaHHbie 
06
 OKKynaqnn KnnböafpKapcKoro paMonai 2001.
35. 
C.fttoHyıWH.  Pecny6nnKa; 
ApMeHuıq:  opraHbi BnacTM,  xpoHHKa;co6biTMi4, 
nonnTMHecKne opRaHnaaı^nn,  6norpacpnn.  HHcpopMaı^noHHO-nccneAOBa; 
TenbCKMÜ  ı^eHTp  «flaHopaMa».  2000.
36.  E rm eni  V ahşeti.  Ankara.  2001.
37. İZlBünyadov.  Seçilm iş  əsərləri.  II  cild.  Bakı.  1999.
38.  İrəvan  əyalətinin  icmai  dəftəri.  Bakı.  1996.
39.  M ir  M öhsün  Nəvvab.  1905-1906-cı  iliərdə  Erməni-müsəlman 
'davası.  Bakı.  1994.
40.  İZiyəddin  Sultanov.  «Burdan  bir  atlı  keçdi».  Bakı.  1994.
41. Z iy ə d d in   Sultanov.  «A ğdərədən  gələn   var».  Bakı.  1993.
42.  Q arabağnam ə.  I  cild.  «Yazıçı».  Bakı.  1989.
43.  Q arabağnam ə.  II  cild.  «Yazıçı».  Bakı.  1991.
44.  Ş öh rət  Səlim bəyli.  «Qan  çilənən  torpaq».  Bakı.  1996.
45.  M .U rud.  «Zəngəzur».  Bakı.  2005.
46.  Səm yuel  A .U ım z.  «Ermənistan terrorçu  xristian  öikənin  gizlinləri». 
Bakı.  2004.
47.  HcTopı/m-ƏTO  npMHMKa;apM?)HCKoro Teppopn
3
Ma;  CnncoK 
n.MnKysao
3
e.  «3xo»  qəzeti  23  oktyabr  2002.
48.  Y .Q azıyev.  «Ermənilərin  törətdikləri  soyqınm lann  bəzi 
məqamlan».  «Xalq  qəzeti»  31  mart  2002.
49.
 A.S.Qriboedov. Əsərləri.  II  cild.  Bakı.  1971.
50.  E rm ən i  C inayətləri.  Bakı.  2003.
KİTABIN  SƏHİFƏLƏRİNDƏ
Avropa  dövlətlərinin  yaratdığı  erməni  m ə s ə lə s i....................................... 3
İşğal  olunmuş  Azərbaycan  ərazilərində
erməni  qoşun  kontingenti............................................................................
11
Azərbaycanın  işğal  olunmuş  əraziiərində  yerləşdirilmiş
erməni  silahiı  qüvvələri  ................................................................................
12
Erməni  terrorunun  qurbanları  .......................................................................13
Qarabağda  ilk  dini-etnik  m üharibələr........................................................ 15
XX  əsrin  əvvələrində  Azərbaycana  qarşı
olan  erməni  terrorlan....... .,........................................................................... 25
Qarabağ  hadisələrinin başlam ası................................................................. 45
Qarabağ  ermənilərinin  Qorbaçovia  ilk  görüşü......................................... 94
Rus  imperiyasmm  Azərbaycana  qarşı
məhvetmə  instinkti.............. .......................................................................106
Raketlə  vurulan  «İL-76»  təy y a rəsi.........................................................120
Ermənilərin  terrorçu  təmayüllü  siyasi  partiyaian  ................................137
Xankəndi  taciəsi  ....................................... ..................... ............................. 143
XX  əsrin  əvvəllərində  azəri  türklərinə
qarşı  olan  erməni  terrorları........................................................................ 148
Milli  faciənin  p roloq u ............................................................. ....................165
«Daşnaksütyun»un  etnik  təm izləm ə  planlan........ .................................185
Erməniiərin  Qaräbağda  ilk  m əğlubiyyətiəri.......................................... 188
Əlisaab  Orucov:  Qarabağ  mosələsinin  ədalətli
həllində  tərəfdarımız  y o x d u r.....................................................................
211
Azərbaycanın  mənayefi  imperiya
ordusuna  etibar  ed ilm işd i........................................................................... 297
7-ci  ordunun  Ermənistana  v erilm əsi....................................................... 308
Dağlıq  Qarabağda  hakimiyyət  ermənilərin  əlinde  i d i ........................ 314


Deportasiya...  D eportasiya.........................................................................319
Rusiya  ordusunun  Qärabağda  hərbi  əməliyyatlan  ...............................323
Xocalx.  Bizim  bilmədiyimiz  həqiqətlər  ..;............................................... 337
A yaz  Mütəllibovu  uçuruma  aparan  faciə  ................................................. 351
X X   əsr  erməni  terrorunun  yeni  dalğası  ................................................... 361
Qarabağa  erməni  k ö ç ü ................................... ..............................................381
İcra  olunmayan  BMT  qətnamələri  ...........................................................384
BMT-nin  822  saylı  qətnaməsi  ................... .................... ......................... 384
BMT-nin  853  saylı  q ə tn a m ə si..................................................................386
BMT-nin  874  saylı  qətnaməsi  .... .............................................................389
BMT-nin  884  saylı  qətnaməsi  .............. .................... .............................. 393
Texniki  redaktor: 
Sevinc  MİRCƏLALQIZI
Rəssam: 
Kirman ABDİN
Bədii  tərtibat: 
Sənan  GÜLALIYEV
ŞÖHRƏT  ƏLVƏND OĞLU SƏLİMBƏYLİ,  NİZAMİ  ZAMAN OĞLU 
ZAMANOV,  RAUF  YUNİS OĞLU  ƏLİYEV.
«ERMƏNİ  TERRORU»
(Azərbaycan  dilində)
«Avropa»  nəşriyyatı.  Bakı-2008
Formatı:  60x90  1/16,  Tirajı:  850  ədəd,  Həcmi:  25  çap  vərəqi.
«Zərdabi LTD» MMC 
Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi 
« l ş  (012) 514 73  73
«EUROPA»  publishing  house 
Tel:  434-30-09
Hazır  diopozitivlərdə  ofset  üsulu  ilə  çap  olunmuşdur.


“DRO” -1990« ildə yaranıb 
2003-cu ildə qapanıb. 
2005-ci ildə qeyri-leqal
işə keçib.
Silahlı birtəşmə.
‘A S A L A  
bürosu” 
)5.l.21-də yaradılıb 
04 nəfər üzvü var. 
Silahiı birləşmə.
‘ Haydad  bürosu 
2005.  II - 2-də yaradılıb
103 nəfər üzvü var.
İdeoloji mərkəz.
“Türklərə qarşı gənclər
birliyi”
Ü005. III - 22-də qurulub 
76 nəfər üzvü var 
Silahlt birləşmə-
“Çeqakron”
2005.  II  - 2-də yaradılıb 
Gənclərdən  ibarət. 
İdeoloji  mərkəz.
•  Qukasya
“Tiqran qrupu” 
2005-ci  ildə yaradılıb 
89 nəfər üzvü var. 
Silahlı biıiəşmə
Stepakavan  •
•  Amasiya
Tumanyan  •
lc e v a n X *
“Vartan  cəngavərləri"
2005.  II • 26-da yaradılıb 
Ordudan tərxis olunan. 
58 nəfər üzvü var.
j
 Sevan 
Razdan 
A
Kamo  •
•   Axuryan
Krasnoseiskv#
•  Kirovaka
Beynəlmiləl büro”
5. III -26-da qurulub 
15 nəfər üzvü var. 
Silahlı biıiəşmə.
•  Vardanes
Erones
“Qızıl xaç • 2” 
2005.  III  • 3-də yaradılıb 

: attachments -> article -> 389
article -> Matematik modellashtirish Reja
article -> Reja: Guruh va jamoa haqida tushuncha
article -> Xarakter Plan
389 -> Xalqaro munosabatlar o‘quv va tadqiqot fani sifatida Reja
389 -> Totalitarizm
389 -> Baki döVLƏt universiteti
389 -> Mən daha çox istəvdim ki, Naxçıvan xanlığının tarixi çox
389 -> Microsoft Word Qarabag muharibesi docDostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə