Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə34/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   93

78
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
runluluklar  ise  o  şeye  tam  belirlilik 
(tekillik)  ve  genel  geçerlik  (tümel-
lik)  katan  tüm  arka  plan  ilişkileridir. 
Zorunlu ve mutlak sınırlarına varmış 
bir nesnenin, dizgenin veya kavramın 
kendisi bir figür, onun ‘dolaysız’ kom-
şusu ise kendisine eşlik eden tüm bir 
arka plandır. Figür ve arka plan ana-
lojisi, bize, sınırın iki nesne arasında 
değil, nesne ve onu saran tüm ilişkiler 
uzayı  arasında  ortaya  çıktığını  anla-
tır.  Bu  sayede  biri  kapalı  diğeri  açık 
küme olan “figür ve arka plan” ilişkisi 
açısından  sınır  belirebilir.  Bir  nesne-
nin zorunlu ve doğal sınırı, nesnenin 
tanımının  en  açık  ve  seçik  olarak 
yapılabileceği  yerdedir;  ki  bu  zorun-
luluk  da  nesnenin  tanımının  dışında 
kalan her şeyin, yani tüm bir arka pla-
nın başladığı yerde kurulur. Bir başka 
deyişle arka plan bir nesnenin tamla-
yanıdır veya “evrensel küme” ile figür 
arasındaki fark kümesidir. 
Hegel’in Mantık Bilimi’ndeki Quan
  momenti;  kötü/sahte  sonsuzun, 
mütemadiyen  zayi  olmakta  olan  akı-
şın, reddidir. Quantum, bir belirlenim 
olarak ortadan kalkıp bir başka şeyde 
kendini  devam  ettiren  (sınırlı)  son-
suzluğun,  yani  her  anında  sınırlılık 
taşıyan sonsuz akışın, ifadesidir. Kötü 
sonsuz, Russell’ın sonsuzluğu, anali-
tik bir soyutlamadır. Peki ama sınırlı 
şeylerin sonsuzca akması nasıl müm-
kün olur?
 “Her tür potansiyelliğin dile getirildi-
ği iki kip arasında, Aristo’ya göre, be-
lirleyici olan filozofun “Var Olmama 
Potansiyeli” (
) veya 
“İktidarsızlık”  (
)  dediği 
şeydir. ... Herhangi varlık, var olma-
yabilendir;  onun  kendi  iktidarsızlığı-
na gücü yeter. ... Var olma potansiyeli 
ile var olmama potansiyeli arasındaki 
simetri,  gerçekte,  görünüştedir.  Var 
olma  potansiyelinde,  potansiyellik, 
kendine  nesne  kıldığı  belli  bir  edi-
me sahiptir; bu, ‘edimde olan varlık’ 
(energhein)  anlamında,  belirlenimi 
olan bir etkinliğe geçiş demektir (Bu 
nedenle Schelling potansiyelliği ‘kör 
olarak  eyleme  geçmemeye  gücü  ye-
temeyen’ şeklinde tanımlar); öte yan-
dan  var  olmama  potansiyeline  gelin-
ce,  etkinlik  artık  asla  potansiyelden 
etkinliğe (
) basit 
bir geçişten ibaret değildir: başka bir 
deyişle o artık potansiyelliğin kendi-
sini kendisine nesne kılan bir potansi-
yelliktir, bir ‘
 
dir.”
6
Var  olmama  potansiyeli,  var  olma 
potansiyeliyle  ilk  elden  bir  karşıtlık 
içinde görülse de, şeylerin varlaşması, 
var olmama potansiyelinin onlara aç-
tığı -bir nevi- kredi sayesindedir. Yani 
varoluş  alanına  çıkmamanın  ifadesi 
olan var-olmama potansiyeli, tüm var 
oluşların  ortaya  çıkmasını  sağlayan, 
dolayısıyla  onların  sınırlarını  oluştu-
ran niteliktir. O halde ideanın, kendini 
(var-olmama  potansiyeli),  kendi  (var 
olma  potansiyeli)  önüne  yol  olarak 
döşeyebilmesi,  kendilik  uğruna  var 
olmamayı  göze  alabilmesi  var  oluşu 
mümkün  kılan  şeydir.  Açılan  yolu 
(var olmama potansiyelini), var olma 
potansiyeli  taşıyan  edimlerin  aktif 
olarak  kendilerinden  başka  bir  şeyle 
etkileşmemeleri olarak da ifade etmek 
mümkündür. Zira var olmama potan-
siyelinde kendisiyle etkileşilecek hiç-
bir şey yoktur. Var olmamak da etkile-
şimsizlikten başka bir anlama gelmez. 
Varlaşmak, kendi var-olmama potan-
siyelinin (cehlinin veya yokluğunun) 
açtığı yolu yürüyerek çiğnemek, çiğ-
nenen  yerleri  bir  topografya  haline 
getirmek, burada nüfûzunu ve yortu-
nu kurmak ve böylelikle bu topoğraf-
yayı yurt kılmakla olanaklıdır. Tekrar 
etmek  gerekirse  dizgenin  yordamına 
bağlı kalarak sınırın ötesine geçilmez, 
geçildiğinde  sınır  o  ötelere  de  taşın-
mış, oralar çoktan yurt kılınmış olur.
“Yalnızca  hem  iktidara  hem  de  ikti-
darsızlığa muktedir bir kudret en üs-
tün kudrettir. Eğer her iktidar var olma 
ve var olmama kudretini eşit derecede 
içeriyorsa, o halde etkinliğe geçiş, var 
olmama kudretini kendi ediminde ta-
şımakla (Aristo buna “korumak” der) 
olanaklı olabilir.”
7
İdea,  kendini  olumsuzlayıp,  kendini 
kendine  bir  olumsallık  olarak  açıp 
tüm açığa vurulanların oyun alanı, gö-
rüngülerin kendi üzerinde belirip kay-
boldukları  bir  “
”  olarak  var 
olduğunda, kendini kendinde örtebil-
mesinin ilişkisini sorgulamak gerekir. 
Örtüklüğüyle veya yokluğuyla görün-
gülere eşlik edebilmesi bir var olma-
ma potansiyeli taşıdığını îmâ eder.
Var olma potansiyelinin edimsel hale 
gelmesiyle beliren figür ile var olma-
ma potansiyeli aracılığıyla bu figürün 
belirmesini sağlayan sonsuz olanaklar 
alanının, arka planın, arasında beliren 
sınır,  her  iki  momenti  içerdiğinden, 
hem köken hem de erektir. Var olma-
ma  potansiyeli  feragatin  alanıdır  ve 
özgürlüğün,  zorunluluklarla  sınırlan-
manın, koşuludur.
(
Son Not)
1  Bu  yazı  boyunca  kimlik  kavramı,  çağdaş 
(politik, sosyolojik veya felsefi) literatürde ele 
alındığı şekliyle değil, ben-bilinci veya bilinç-
li bir şebeke anlamında kullanılmıştır. Çağdaş 
Türkçe kaynaklarda İngilizce identity, Fransız-
ca identitê kelimelerinin karşılığı olarak kulla-
nılan kimlik kavramı; etnik, dinsel, ırksal, sınıf-
sal vb. her türden aidiyete atıfta bulunurken; biz 
burada  -Hegel  terminolojisindeki  «  kavram  » 
uyla  paralellik  içinde-  tüm  aidiyetle-
ri  olumsuzlanmış  olarak  kendinde  barındıran 
«ben bilinci » anlamında kullanacağız. 
2 Hegel’in 
’de dile getirdiği üzere «şimdi» 
ve  «burada»nın  birer  anlak  soyutlaması  oldu-
ğunu  göz  önünde  bulundurmak  gerekir.  Zira 
tüm «şimdi»ler ve tüm «burada»lar bir diferan-
siyel işlemine maruz bırakılıp daha küçük par-
çalarına ayrılabilirler ve tüm nesneler «şimdi» 
ve «burada»lığı kendi aralarında paylaşarak bir 
evrenselin  altına  düşebilirler.  Bu  konuda  ay-
rıntılı  bilgi  bu  yazının  kapsamını  aşacağından 
daha fazla değinmiyoruz.
3  J.  Burbidge, 
,  A  Companion  To 
Hegel isimli kitapta, Blackwell press, ed. Step-
hen Houlgate and Michael Baur, s. 164, (Çeviri 
ve vurgu yazara ait)
4  Robert  Berman,  W

, Palgrave Macmillan,  ed. David Gray 
Carlson, s. 95 (Çeviri yazara ait)
5  Aziz  Yardımlı,  http://www.ideayayinevi.
com/2014/mantik_bilimi/bagintilar.php
6 G. Agamben, (
) The Coming Com-
munity, University of Minnesota Press, s. 34-5, 
(Çeviri yazara ait) 
7 age. s. 35-6
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə