Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 03. 05. 2012-ci IL tarixli 746Yüklə 112 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/96
tarix03.05.2018
ölçüsü112 Kb.
#41091
növüDərs
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   96

qaldırdığı  halda,  СОг-in  50%  azalması  isə  temperaturun 
3,8°C  aşağı  düşməsinə  şərait  yaradır.  Hər  iki  halda  yer 
üzərində  iqlimin  ciddi  surətdə  dəyişməsi  baş  verir.  Belə  ki, 
yer  səthindəki havanm  temperaturunun  3,6°C  artması qütb­
lərdə  buzların  əriməsinə,  bu  isə  dünya  okeanının  səviy­
yəsinin  qalxmasına,  temperaturun  3,8°C  aşağı  düşməsi  isə 
yeni buzlaşma dövrünün başlanmasına səbəb ola bilər.
Plass  buzlaşma  dövrlərinin  yeni  nəzəriyyəsini  vermiş­
dir.  O  göstərir  ki,  buzlaşma  dövründə ümumi  hidrosferanın 
10%-i  buzlaşır  ki,  bu  da  onun  tərkibində  karbon  qazının 
miqdarının  azalmasına  səbəb  olur.  Beləliklə,  həcmi  azalmış 
okeanlar  tədricən  atmosferə  suda  həll  olmuş  karbon  qazı 
ayırır və istixana effekti tədricən yüksəlir və buzlaşma dövrü 
sona  çatır.  Yer  səthinin  qızması  prosesi  başlayır,  buzlar 
əriyərək  dünya  okeanının  səviyyəsini  artırır  və  o  havada 
olan karbon qazını  udmağa  başlayaraq infraqırmızı udmanı 
tədricən  aşağı salır və müəyyən  dövrlər ərzində  bu proseslər 
təkrar olunur.  Hadisənin təsirlik xarakteri göstərir ki, sistem 
heç bir vaxt tarazlıq halını ala bilmir.
Başqa  müəlliflərin  hesablamalarına  görə  isə  atmosfer­
də  karbon  qazının  miqdarının  10%  artması,  qlobal  tempe­
raturun  0,15°C  yüksəlməsinə  səbəb  olur.  Karbon  qazının 
ikiqat  artımı  isə  temperaturun  orta  hesabla  1°C  artmasına 
səbəb ola bilər.
Okeanlar  sənaye  mənşəli  karbon  qazının  udulmasında 
əsas  rol  oynayırlar.  Lakin  canlı  materiya  da  bu  prosesdə 
tənzimləyici  rolunu  oynayır.  O,  çalışır  ki,  artıq  karbon  qazı 
atmosferdə  azalsın,  çünku  fotosintezin  intensivliyi  СОг-nin 
havadakı miqdarından asılı olaraq yüksəlir.
Karbonun  okeandakı  dövranı,  onun  atmosferdə  və 
quru ekosistemlərdəki dövranından asılı deyil.  Doğrudan da 
biosferada  olan  СОг-nin  çox  hissəsi  həll  olmuş  şəkildə  hid- 
rosferada  toplanmışdır.  Atmosferdə  СОг-nin  miqdarı 
7-101 't,  hidrosferdə  isə  4-10,2t-dur.  Göründüyü  kimi  hid­
94
rosferdə СОг-nin miqdarı atmosferə nisbətən təqribən 6 dəfə 
çoxdur.  Okeanlarda  olan  fıtoplauktonlar  suda  olan  karbon 
qazını udaraq onu oksigenə çevirir və o da suda həll olur.
Lakin  bu o demək deyildir ki, okeanlarda olan karbon 
qazı ilə atmosferdə olan karbon qazı arasında heç bir asılılıq 
yoxdur.  Okeanla  atmosferin  sərhədləri  arasında  daimi  qaz 
mübadiləsi gedir.
Alim  Bolinin  apardığı  təqribi  hesablamalar  əsasında 
müəyyən  olunub  ki,  sənaye  mənşəli  5,08-109  ton  kütlə  at­
mosferdə qalıb ki, bunun da təsirindən СОг-nin miqdarı 0,7 
m ln 1 qədər artıb. Yerdə qalanın  10% CO
2 biokütlənin tərki­
binə  daxil  olur.  Biosenozda toplanan üzvi  maddələrin  miq­
darı havada СОг-nin konsentrasiyası artdıqda yüksəlir.  Mə­
lumdur ki,  məhdudlaşdırıcı amillər olmadıqda СОг-nin  10% 
artımı  fotosintezin  intensivliyini  artırır  və  nəticədə  ilkin 
məhsuldarlıq 5-8% artmış olur.  Bolinə görə axırıncı yüz ildə 
planetin  bitki  biokütləsi  l,5T010t  artmışdır.  Beləliklə,  insan 
kömür  və  nefti  yandırmaqla  özü  də  bilmədən  çöl  və  meşə­
lərin məhsuldarlığını artırır.
Karbon  qazının  miqdarının atmosferdə artması tem­
peraturun  yüksəlməsinə  şərait  yaratdığı  halda,  sənaye  qarı­
şıqlarının  atmosferə  buraxılması  əks  effekt  yaradır.  Atmo­
sferdə  qarışıqların  miqdarının  4  dəfə  artması  yer  səthinin 
yaxınlığında  temperaturun  3,5°C  aşağı  düşməsinə  şərait 
yaradır.  Temperaturun  bu  intensivlikdə  aşağı  düşməsi  yeni 
buzlaşma dövrünün başlanmasının əsasını qoya bilər.
Temperaturun  dəyişməsinə  karbon  qazının  təsiri  ilə 
yanaşı  atmosferdə  sənaye  tullantılarının  təsir  dərəcəsini  də 
qiymətləndirmək  lazımdır.  Müəyyən  olunmuşdur  ki,  əgər 
atmosferdə  karbon  qazının  iki  dəfə  artması  üçün  tələb 
olunan  vaxt  23  il,  sənaye  qarışıqlarının  2  dəfə artması  üçün 
tələb  olunan  vaxt  10 il  olarsa,  bu  iki  amilin  temperatura  tə­
siri  tarazlaşar  və  yer  üzərində  temperatur çox  cüzi  dərəcədə 
aşağı  düşər.  İnsan  bilavasitə  və  dolayı  yollarla  havanm
95


rütubətinə  də  təsir  göstərir.  Müasir  texnologiya  nəticəsində 
yer  səthinə  və  atmosferə  düşən  günəş  radiasiyası  dəyişilir. 
Əgər  troposferin  aşağı  sərhədində  süni  yollarla  alınmış  su 
buxarlarının  miqdarı,  təbii  yolla  formalaşmış  su  buxarla­
rının miqdarından azdırsa, troposferin yuxarı qatlarında xü­
susən  statosferdə  su  buxarlarının  qiyməti  müqayisə  olu­
nandır.
Reaktiv  təyyarələrin  uçuşu  atmosferin  su  tutumunun 
lokal  dəyişməsinə  təsir  göstərir.  Bunun  nəticəsində  həmin 
hündürlükdə  buludların  sayı  artır  ki,  bu  da  yer  səthində 
insolyasiya prosesini dəyişdirir.
Son  illərdə  isə  aviasiyada  səsdən  sürətli  təyyarələrdən 
istifadə  olunması  bu  problemi daha da mürəkkəbləşdirmiş­
dir.  Nəzəri  hesablamalar  göstərir  ki,  bu  ahulin  təsirindən 
stratosferdə su  buxarlarının miqdarı kütləyə görə 0,2 mln.'1- 
ə qədər arta bilər. Belə təyyarələrdən geniş istifadə aşağıdakı 
mənfi nəticələrə gətirə bilər:
1.  Su  buxarı  infraqırmızı  diapazonda  güclü  udulma 
yaratdığından istixana effekti yüksəlir.
2. 
Su 
buxarlarının 
kondensasiyası 
nəticəsində 
stratosferdə buludluluq şəraiti dəyişir.
3.  Stratosferdə ozonun konsentrasiyasını aşağı salır.
İnsan  fəaliyyəti  nəticəsində  hələ  ki,  oksigenin  döv­
ranında  dəyişikliklər  qeydə  alınmayıb.  Hal-hazırda  təbiətdə 
fotosintez  nəticəsində  alman  oksigenin  miqdarı  ilə,  tənəffüs 
zamanı  udulan  oksigenin  miqdarı  arasında  dayanıqlı  ta­
razlıq mövcuddur.
Atmosferdə  olan  oksigenin  illik  artımı  ümumi  oksi­
genin  1,5* 10'5  hissəsini  təşkil  edir.  Oksigenin  artığı  müxtəlif 
geokimyəvi  proseslərdə  karbon,  dəmir  və  kükürdün  oksid- 
ləşməsinə sərf olunur.
İstifadə  olunan  yanacaqların  miqdarının  artması  və 
uyğun  olaraq  onların  yandırılmasından  yaranan  tullantı 
qazların  atmosferə  yayılması  oksigenin  azalması  barədə
96
müəyyən  fərziyyələr  irəli  sürür.  Son  illər  ərzində  sənaye 
mənşəli  karbon  qazının  artımı  onun  atmosferdəki  ümumi 
miqdarının  18%-ni  təşkil  etmişdir  ki,  buna  da  atmosferdə 
olan  oksigenin  7/ıoooo  hissəsi  sərf  olunmuşdur.  Hesablama­
lara  görə  litosferdə  olan  bütün  karbon  ehtiyatları  yara­
dılarsa,  atmosferdə  olan  oksigenin miqdarı  ancaq  3% aşağı 
düşə  bilər,  başqa  sözlə  desək  orta  hesabla  havada  olan 
oksigenin miqdarı 20,95-dən 20,8-ə kimi azalır.
Müasir  sivilizasiyanın  dənizə  buraxdığı  tullantılar  də­
niz suyunda  oksigenin  miqdanna necə təsir  göstərər?  Dəniz 
suyunda  İm2  sahədə  vertikal  istiqamətdə  250  mol  oksigen 
həll  olmuşdur.  Hesablamalar  nəticəsində  müəyyən  olun­
muşdur ki, əgər bəşəriyyət  bütün istehsal etdiyi məhsulların 
tullantılarının  hamısını  dənizə  buraxarsa,  təqribən  50  ildən 
sonra sudakı  bütün oksigen məhv ola bilər.
Əgər yer kürəsinin  əhalisinin hər biri  il ərzində okeana 
100  kq  tullantı  atarsa,  2500 ildən  sonra  okeanlarda  oksige­
nin  ehtiyatı  tükənə  bilər.  İnsanın  azotun  dövriyyəsinə  təsiri 
çox  mürəkkəb  xarakter  daşıyır.  Azotun  dövranında 
atmosfer  çirklənmələri  həlledici  rol  oynamasalar  da  bu 
amillər bir sıra proseslərə təsir göstərir ki,  bu da bu və ya di­
gər  dərəcədə  azotun  dövranını  səciyyələndirir.  Müəyyən 
olunmuşdur ki,  orta hesabla hər  bir avtomobil  il  ərzində at­
mosferə 60 kq azot oksidləri buraxır.  Müəyyən  olunmuşdur 
ki, sərf olunmuş benzinin miqdarı ilə yağış suyunda mineral- 
laşmış  azotun  miqdarı  arasında  korrelyasiya  mövcuddur. 
Lakin  gübrə  sənayesində  atmosfer  azotundan  istifadə  olun­
ması  azotun  dövranına  təsir  göstərən  əsas  amil  hesab 
olunur.
Kükürd  öz-özlüyündə  litosferdə çox az  təsadüf olunan 
elementlərdir.  Analizlər  göstərir  ki,  qaya  süxurlarında  bu 
elementin  miqdarı  çox  azdır.  Əgər  onun  miqdarı  mövcud 
qiymətdən üç dəfə artıq  olardısa,  fərz etmək  olardı ki,  onlar 
çaylara  torpağın  eroziyası  nəticəsində  düşür.  Həqiqətdə  isə
97


Yüklə 112 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   96
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə