Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə64/64
tarix20.09.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#1136
növüDərs
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

 
193 
Xüsusiyyətləri 
Bu  xəstəliyin  sırasına  ətraf  aləmdəki  allergen  maddələr,  məsələn 
toz, heyvanlar və havanın tərkibi etibarilə az oksigenli olması və s. aid 
ola  bilər  ki,  bunlar  da  astmanın  ağır  keçməsinə  Ģərait  yaradır.  Belə  bir 
səhv  ideya  mövcuddur  ki,  uĢaqlar  dadmağı  təklif  edin,  ona  yeməyə 
məcbur etməyə çalıĢmayın. Yemək prosesinin Ģən keçməsinə çalıĢın.  
UĢağın  valideynləri  ilə  gündəlik  ünsiyyətdə  olun.  UĢağın 
valideynlərinin ana dilində qida ilə bağlı məlumatları əldə edin.  
UĢağı yağıĢ xüsusiyyəti daĢımayan oyunlarda və böyük fiziki güc 
tələb etməyən fəaliyyət növlərində iĢtirak etməsinə həvəsləndirin. UĢağı 
məktəbdə  vaxtın  çoxunu  müxtəlif  fəaliyyətlərdə  keçirməyə 
həvəsləndirin.  Bu  zaman  vurğunu  məzəli  söhbətlərin  üzərinə  salın. 
Lazım gəldikdə musiqidən və hesablama oyunlarından da istifadə edin.  
 
Beyin iflici 
 
Tərifi  
 
Beyin  iflici,  adətən  doğuĢdan  əvvəl,  yaxud  doğuĢ  zamanı  və  ya 
doğuĢdan  az  sonra  meydana  çıxan  beyin  zədələnməsinin  doğurduğu 
haldır.  Burada  «beyin»  sözünün  nəyə  iĢarə  etməsi  aydındır.  «Ġflic»  isə 
hərəkət etmə və bədəni müvazinətdə saxlama funksiyasında narahatlığın 
yaranmasıdır. Bu hadisə nə proqressiv, nə də reqressiv xarakter daĢıyır. 
Sözügedən  xəstəlik  qəbul  edilən  mənada  «sağalan»  deyildir.  Bununla 
bərabər  təlim,  terapiya  və  tətbiqi  xarakter  daĢıyan  texnoloji  vasitələr 
beyin  iflici  keçirən  Ģəxslərə  müvafiq  həyat  tərzi  keçirməkdə  yardım 
göstərir. O, ənənəvi mənada baĢa düĢülən xəstəlik deyildir və bu sıraya 
aid edilə bidməz. Onun yumĢaq və ağır formaları olur.  
Beyin  iflicinin  səbəblərinə  hamiləlik  dövründə  keçirilən 
xəstəliklər, vaxtından əvvəl doğuĢ, yaxud uĢağın oksigenlə yaxĢı təmin 
olunmaması aid edilə bilər: bu xəstəlik eyni zamanda çox erkən yaĢlarda 
zəhərlənmə,  hər  hansı  yoluxucu  xəstəliyin  keçirilməsi  zamanı  da 
meydana çıxa bilər. Sadalanan səbəblərin arasında dünyaya təzəcə gələn 
uĢağın beynində oksigen kütləsinin çatıĢmaması, yaxud qan dövranının 
zəif olması əsas yeri tutur.  
Digər  sadalanan  səbəblər  vaxtından  əvvəlki  doğuĢ  amili  ilə 
çulğaĢa  bilər.  RH,  yaxud  valideynlərin  arasında  qan  tipinin 
uyğunsuzluğu, yaxud digər yoluxucu xəstəliklər və yeni doğulan uĢağın 
mərkəzi sinir sisteminə təsir göstərən digər mikroorqanizmlər bu sıraya 


 
194 
daxil  edilə  bilər.  DoğuĢdan  əvvəl  tələb  edilən  qayğının  kifayət  qədər 
göstərilməməsi də mühüm faktordur.  
UĢaq yaĢlaĢdıqca, hansı fərddən söhbət getməsindən asılı olaraq, 
göstərilən xidmətlərin tipi də dəyiĢir. Beyin iflici keçirən Ģəxslər, adətən 
müəyyən  mənada  müstəqillik  qazana  bilirlər,  ancaq  bəzi  hallarda 
nəzərəçarpacaq  yarlıma  ehtiyac  duyurlar.  Məktəb  yaĢlı  uĢaq  üçün 
nəzərdə  tutulan  xidmətlərə  davamlı  terapiya,  xüsusi  tədris  proqramı, 
texniki yardım və s. daxildir.  
Beyin  iflici  keçirən  Ģəxsin  özünə  inam  hissinin  artırılmasında, 
onun  ailəsinə  kömək  göstərilməsi  əsas  faktorlardan  sayılır.  Bunun 
nəticəsində  beyin  iflicinə  məruz  qalan  Ģəxslər  bu  və  ya  digər  mənada 
müstəqil  ola  bilərlər.  Beyin  iflici  alan  bir  çox  tələbələr  kollec  və 
universitetlərdə oxuyurlar.  
1980-ci  illərin  ortalarından  baĢlayaraq,  beyin  iflici  keçirən 
uĢaqların  davranıĢına  müvafiq  Ģəkildə  müsbət  təsir  göstərən  bir  çox 
üsullar meydana çıxdı. Yeni texnoloji vasitələr, o cümlədən kompüterlər 
və  bir  çox  mühəndis  qurğuları  beyin  iflici  keçirən  uĢaqların 
ehtiyaclarına  doğru  yönəldildi.  Nitq  və  ünsiyyət  habelə  özünəqayğı 
sahəsində də texnoloji yeniliklər inkiĢaf etdi.  
 
ġəkər xəstəliyi  
 
Tərifi  
ġəkər  xəstəliyi  xroniki,  kompleks  metabolik  xəstəlikdir  ki, 
bədənin  lazımi  Ģəkildə  tələb  olunan  maddələrlə  təmin  olunmaması, 
habelə  karbohidratlar,  yağ  və  proteinlərdən  imtina  etməsi  deməkdir. 
ġəkər xəstəliyinə tutulan bir çox fərdlər – onların 95%-i insulindən asılı 
olmayan  formalar  aiddirlər.  Buna  ikinci  tibb  Ģəkər  xəstəliyi  də  deyilir. 
insulindən  asılı  olmayan  forma,  adətən  qırx  yaĢından  yuxarı  Ģəxslərdə 
meydana çıxır.  
ġəkər  xəstəliyinin  ən  az  tapılan  forması  insulindən  asılı  olan 
diabetdir,  yaxud  birinci  tip  diabetdir.  Bu  xəstəlik  yeniyetmələrdə  və 
uĢaqlarda özünü göstərir. insulindən asılı olan diabet halında bədən çox 
az miqdarda insulin ifraz edir, yaxud heç etmir. Bu xəstələr gün ərzində 
insulin iynəsini qəbul edirlər.  
 
Xüsusiyyətləri 
Birinci  tip  Ģəkər  xəstəliyi  pankreatinlərdə  insulin  ifraz  edən 
toxumalar  zədələndiyi  zaman  meydana  çıxır.  Bu  xəstəliyinn  mənĢəyi 


 
195 
məlum  deyildir.  Bəzən  Ģəkər  xəstəlikləri  virus  yoluxmasının 
nəticəsində, yaxuj mədəaltı vəzinin zədələnməsi nəticəsində yaranır.  
Bu xəstəliyin simptomları qəflətən sürətlə inkiĢaf edə bilər, yaxud 
yavaĢ-yavaĢ  özünü  büruzə  verə  bilər.  Müvafiq  əlamətlər  xəstəliyə 
tutulan  Ģəxsin  fərdi  keyfiyyətlərindən  asılı  olaraq  dəyiĢir.  Ümumi 
əlamətlərə aĢağıdakılar daxildir:  
Sidik ifrazının artması 
Dilin, ağzın quruması və çoxlu maye qəbul edilməsi 

ĠĢtahanın artması, yaxud zəifləməsi 

Bədəndə  mayenin  azalması  nəticəsində  çəkinin  azalması,  piyin 
azalması 

Görmənin zəifləməsi, dəri infeksiyaları, yorğunluq 

Dərinin  yanması,  qaĢınması  nəticəsində  anormal  hissiyyatın 
meydana çıxması. 
Bədənə çoxlu insulinin vurulması birinci tip Ģəkər  xəstəliyi üçün 
ilkin müalicə vasitəsidir. Bundan əlavə Ģəkər xəstəliyinə tutulan uĢaqlar 
pəhriz  və  müxtəlif  təmrinlər  vasitəsilə  qanlarındakı  Ģəkərin  miqdarına 
necə  nəzarət  etməyi  öyrənməlidirlər.  Diabet  xəstəlikləri  müalicə 
olunmadıqda, müxtəlif ağırlaĢmalar meydana çıxa bilər.  
 
Tədris çətinlikləri      
Diabet  xəstəliyi  diaqnozu  qoyulan  uĢağın  xüsusi  pəhrizə  əməl 
edib  etməməsini,  habelə  onun  insulinlə  müalicə  olunmasını 
müəyyənləĢdirmək vacibdir. 
Belə  bir  ciddi  xəstəliyin  müalicə  olunması  üçün  tələb  olunan 
proseduraya  məktəbdə  diqqət  yetirilməlidir.  Məktəb  kollektivi  uĢağın 
insulinlə  bağlı  problemi  meydana  çıxdıqda,  hansı  ölçünün 
götürüləcəyini dəqiq Ģəkildə bilməlidir.  
YaĢlı  Ģəxslər  məktəbdə  meydana  çıxan  bu  və  ya  digər  əlaməti 
gündəlik  olaraq  qeyd  etməlidirlər.  Qeyri-adi  təsir  bağıĢlayan  əlamətlər 
müĢihəd  edildikdə,  bunlar  təcili  Ģəkildə  meydana  çıxdıqda,  uĢağın 
valideynləri  bundan  dərhal  xəbərdar  edilməlidirlər.  Müvafiq  yemək  və 
qəlyanaltı  xəstəliyin  müalicə  olunmasında  vacibdir.  Yemək  vaxtının 
məktəbdə ötürülməsi yolverilməzdir. UĢağın normal fəaliyyətlə məĢğul 
olması  məsləhətdir,  ancaq  bu  zaman  onun  fiziki  hərəkətləri  nəzarət 
altında saxlanılmalıdır.  
 
Epilepsiya və qıcolmalar 
Tərifi  


 
196 
 
Epilepsiya  elə  bir  fiziki  Ģəraitdir  ki,  qəfildən  beyin  fəaliyyət 
göstərdiyi zaman baĢ verir. Beyin toxumuları müvafiq Ģəkildə fəaliyyət 
göstərməyəndə uĢağın Ģüuru, hərəkəti qısa müddət üçün «qapana bilər». 
Bu  fiziki  dəyiĢmələr  epileptik  qıcolma  adını  almıĢdır.  Buna  görə  də, 
epilepsiyaya bəzən qıcolma problemi də deyirlər. 
Bəzi  Ģəxslər  qıcolmaya  məruz  qalsalar  da,  epilepsiyaya  mübtəla 
olmurlar. Məsələn, azyaĢlı uĢaq temperaturun qəfil qalxması nəticəsində 
qıcolma  keçirə  bilər.  Qıcolmanın  digər  tipləri  epilepsiya  kimi 
xarakterizə  olunmur.  Hər  hansı  bir  qıcolma  halı  epilepsiya  demək 
deyildir.   
                
Dölün spirtli içkilərin təsirinə məruz qalması  
Tərifi  
Hamiləlik  dövründə  spirtli  içkinin  qəbul  edilməsi  bir  çox 
müəyyən  anormal  hallarla,  nəticələnir.  Spirtli  içkinin  qəbul  edilməsi 
dölü  zədələyir.  Hamilə  qadın  spirtli  içki  qəbul  edərkən,  öz  gələcək 
körpəsinin həyatını təhlükə altına atmıĢ olur.  
Xüsusiyyətləri  
Dölün  spirtli  içkinin  məruz  qalmıĢ  uĢaqlar  aĢağıda  qeyd  olunan 
xüsusiyyətlərə malik olurlar: bətndaxili və doğuĢdan sonra çatıĢmazlığın 
artması,  inkiĢafın  ləngiməsi,  inkiĢaf  qüsurları,  xarici  görkəmin  böyük 
təsirlərə məruz qalması, əqli ləngimə.  
Fiziki anormallıqlara aĢağıdakı hallar daxildir: balaca baĢ, balaca 
gözlər  və  ağız,  göz  qapaqlarının  bükülməsi,  burunla  üst  dodaq 
arasındakı  məsafənin  böyüklüyü,  zəif  eĢitmə,  yaxından  görmə, 
çəpgözlük və ürək xəstəliyi.  
 
Tədris çətinlikləri   
Dölü  spirtli  içkiyə  məruz  qalan  uĢaqların  əksəriyyəti  təhsil 
proqramını  qavrama  və  davranıĢ  problemlərə  məruz  qalırlar,  onlarda 
qavramanın  ləngimə  prosesi  dərinləĢir  və  yadda  saxlama  çətinlikləri 
yaranır.  
DavranıĢ  xüsusiyyətlərinə  hiperfəallıq,  əsəbilik,  diqqətin  zəifliyi, 
dərsi zəif dinləmə qabiliyyəti kimi xüsusiyyətlər daxildir.  
Dölü  spirtli  içkiyə  məruz  qalan  uĢaqların  nitqi  və  dili  müəyyən 
qüsurlara  malik  olur.  bu  uĢaqların  nitqi  axıcı  olmur  və  dilin  sintaksis, 
sematik və proqmatik sahələrində çətinlik çəkirlər. Bu uĢaqlar – nitq və 
tələffüz  problemlərinə  də  malik  olurlar.  Bəzi  uĢaqlar  qurd  ağızlılıq  və 


 
197 
eĢitmə qüsuru ilə çudğaĢan xüsusi problemlərə malik olurlar. Bu Ģərtlər 
birbaĢa  dilin  öyrənmə  xüsusiyyətlərinə  mənfi  təsir  göstərə  bilər,  bu 
sıraya  danıĢılan  Ģəxsi  eĢitmə  və  onun  dediyi  sözü  anlama  çətinliyi  də 
daxildir.  UĢaq  böyüdükcə,  erkən  yaĢda  nəzərə  çarpan  bu  qüsurlar 
oxuma, yazma qüçurları ilə birləĢə bilər.  
Dölü  spirtli  içkiyə  məruz  qalan  uĢaqlara  təhsildə  kömək  etmək 
üçün aĢağıdakı tədris strategiyaları  məsləhət görülür: 
 Məktəb gününün rejimini və cədvəlini tərtib etmək. 
  Nəyin  baĢ  verdiyini,  nə  vaxt  baĢ  verdiyini  və  hansı  nəticənin 
gözlənildiyini  əvvəlcə  izah  edin.  Cədvəldə  müəyyən  dəyiĢiklik 
yarandıqda, sözügedən xəstə uĢaq xəbərdar olunmalıdır.  
  Xüsusm  dərs  vəsaitlərindən  istifadə  olunmalıdır.  Müəyyən 
proqrama  əlavə  olaraq  müəllimlər  dölü  spirtli  içkiyə  məruz  qalmıĢ 
uĢaqlarla təkrar etmənin əhəmiyyətini təcrübədə süğut etməlidir.  
 Dərsi hissə-hissə keçmək. 
 Əyani vəsaitdən istifadə etmək. 
 Yaradıcı qabiliyyəti təkmilləĢdirmək. 
 Yaradıcı üsullardan istifadə etmək. 
 UĢağa yardım üçün necə müraciət etməyin öyrənmək. 
  Emosiyaların  meydana  çıxmasında  birbaĢa  təlimatın  verilməsi 
və müvafiq sosial vərdiĢlərdən istifadə olunması.  
Dilin  spirtli  içki  ilə  zədələnmiĢ  uĢaqların  inkiĢaf  istiqaməti  son 
dərəcə  fərdi  səciyyə  daĢıyır.  Bəzi  uĢaqlarla  mülayim,  digərləri  ilə  isə 
sərt  olmaq  lazımdır.  çətinliklərin  müəyyən  qismi  mərkəzi  sinir 
sisteminin zədələnməsini əks etdirir və uzun müddət davam edir. Digər 
inkiĢaf  ləngilmələri  sonralar  müdaxilə,  yaxud  müalicə  nəticəsində 
azaldılır, yaxud aradan qaldırılır.  
UĢaqların müalicə olunmasına aĢağıdakılar daxildir.  

Erkən müdaxilə, o cümlədən uĢaq üçün müvafiq terapiya üsulları 
(psixoloji məsləhətlər, nitq və dil terapiyası və məĢğulluq terapiyası). 

Dölü  spirtli  içki  ilə  zədələnmiĢ  uĢağın  valideynləri  ilə  baqnoz 
barədə möhbətin aparılması. 

UĢağın valideynlərinin bu diaqnoz barədə məlumata malik olan 
Ģəxslərlə söhbət etməsi. 

Hər  iki  valideynin  içki  qəbul  etməmələri  barədə  söhbətin 
aparılması. 

AğırlaĢmaları aradan qaldırmaq üçün uĢağın tibbi problemlərinin 
öyrənilməsi.  
Nevroloji və davranıĢ ehtiyaclarının öyrənilməsi. 


 
198 
Onlara yardımçı olan tədris mühitinin yaradılması. 
Ruhdan düĢmə hallarına yol verilməməsi. 

UĢağın potensial inkiĢafına diqqət yetirilməsi.  
 
Doğuşdan  əvvəl  qadağan  olunmuş  həblərdən  və  digər 
vasitələrdən istifadə olunması  
 
Kokaindin istifadə təhlükəsi             
       
 
Kokain  qan  dövranının  zəifləməsi  ilə  nəticələnən  müxtəlif 
xəstəliklərlə birləĢərək orqanizm üçün müxtəlif təhlükələr yarada bilər. 
Bu  konkret    olaraq,  vaxtından  əvvəl  doğuĢa,  uĢağın  cərrahi  müdaxilə 
nəticəsində götürülməsinə səbəb ola bilər. 
Kokaindən  istifadə  edən  qadınların  dünyaya  gətirdiyi  uĢaqlar 
normal Ģəkildə inkiĢaf etmir, bu zaman doğğuĢ ağır keçir. həmin uĢaqlar 
vaxtaĢırı  olaraq,  müxtəlif  xəstəliklərə  düçar  olurlar.  Belə  nevrotik  və 
davranıĢ  problemləri  tez-tez  sinir  sisteminin  xəstəlikləri  ilə  birləĢərək 
beyin zədələnməsindən də ağır hallarla müĢayiət olunur.  
Heroindən istifadə təhlükəsi 
Heroinin ən təhlükəli təsiri yeri doğulan uĢağın üzərində öz əksini 
tapır, bu uĢaqlar bağırsaq xəstəliklərinə və digər ağır xəstəliklərə düçar 
olurlar.  
Bu  yaĢına  kimi  böyüyüb  artma  problemləri  meydan  çıxa  bilər. 
Həmin  uĢaqlarda  diqqətlə  bağlı  ciddi  qüsurlar  da  olur.  Onlar 
böyüyübyaĢa  dolduqca  cəmiyyətə  uyğunlaĢa  bilmirlər,  bir  sözlə,  uĢaq 
böyüdükcə onun problemləri də artır.  
Siqaret çəkməyin törətdiyi problemlər.  
Siqaret  çəkmə  hamiləlik  dövründə  müxtəlif  problemlər  yaradır. 
UĢaq vaxtından əvvəl ağır Ģəraitdə doğulur, yaxud bu uĢaqlar qəfil ölüm 
sindromuna malik olurlar.  
 
Sensor disfunksiyalar  
 
Tərifi    
Senso-motor inteqrasiya dedikdə, aĢağıdakılar nəzərdə tutulur:  

Hisslər  vasitəsilə  məlumatın  toplanması,  o  cümlədən  toxunma, 
hərəkət, iy bilmə, görmə və eĢitmə barədə məlumatlar; 
Bu qavrayıĢların əvvəlcədən əldə edilmiĢ məlumatlarla, beyində 
saxlanılan informasiya ilə birləĢdirilməsi; 


 
199 

QavrayıĢ üzrə məlumatlardan istifadə etməklə konstruktiv əsasdı 
fiziki terminləri icra etmək.  
senso-motr  inteqrasiyası  mərkəzi  sinir  sistemində  baĢ  verir. 
Konkret  Ģəkildə  desək,  o,  orta  beyində  baĢ  verir.  beyinin  bu  hissələri 
əlaqələndirmə,  diqqət,  funksiyanın  avtomatlaĢdırılması,  emosiya, 
yaddaĢ və idrakı funksiyaların yüksək səviyyəsinə məsuliyyət daĢıyırlar.  
Sensor-inteqrativ  disfunksiya  elə  bir  problemdir  ki,  bu  zaman 
hissiyyatla  qəbul  edilən  informasiya  kütləsi  inteqrasiya  olunaraq, 
beyində  müvafiq  Ģəkildə  təĢkil  olunmur  və  bu  da  inkiĢaf  prosesində 
müxtəlif  səviyyəli  problemlər  yarada  bilər,  onların  əksəriyyəti 
davranıĢla əlaqədardır.  
 
Xüsusiyyətləri  
Sensor-inteqrasiya  əsas  etibarilə  üç  hissin  üzərinə  yönəldir: 
toxunma,  vestibülar  və  qavrayıĢ.  Bu  hisslərin  bir-biri  ilə  daxilən 
əlaqələnməsi  doğuĢdan  sonra  formalaĢır  və  uĢaq  yetkinləĢdikcə, 
müəyyən inkihaf  prosesi keçir. adı çəkilən üç hissiyyat təkcə qarĢılıqlı 
Ģəkildə  əlaqədə  olmur,  həm  də  beyindəki  digər  sistemlərlə  münasibətə 
girirlər.  Demək  lazımdır  ki,  adı  çəkilən  üç  hissiyyat  bizə  gündəlik 
həyatımızda  təcrübə  keçirmək,  özümüzü  ifadə  etmək  və  müxtəlif 
stimullara cavab vermək imkanı yaradır.  
 
Duyma  hissiyyatı:  buraya  beyinə  infopmasiya  ötürən  dərinin 
səthinin  altındakı  sinirlər  daxildir.  Bu  məlumata  iĢığın  təması,  ağrı, 
temperatur  və  təzyiq  daxildir.  Bu  sinirlər  ətraf  üçün  qoruyucu  rol 
oynayır.  
Duyğu  hissinin  disfunksiyası  müəyyən  Ģəxslərdə  bir  sıra  ərzaq 
növlərindən imtina və yaxud müəyyən paltarların geyilməsindən imtina 
doğura  bilər.  Bu  zaman  uĢaq  palçıqla  oynamaqdan,  yaxud  haranısa 
rəngləməkdən  imtina  edə  bilər;  bu  fəaliyyət  növləri  əlləri  çirkləndirir. 
UĢaq əĢyalara bütün əli ilə yox, yalnız barmağının ucları ilə toxunduqda, 
bu tipli davranıĢ da onlarda yuxarıda xatırlanan çətinlikləri yarada bilər. 
 
Vestibülar  hiss-  buraya  daxili  qulaqdakı  müvafiq  toxumalar  və 
hərəkəti  deformasiyaya  uğradan  və  baĢın  vəziyyətini  dəyiĢən 
yarımdairəvi kanallar daxildir.  
Bu  sistemin  disfunksiyası  iki  yolla  meydana  çıxır.  bəzi  uĢaqlar 
vestibülyar  stimulyasiyaya  qarĢı  çox  həssas  olurlar  və  onlar  adi 


 
200 
hərəkətlərə  qarĢı  qorxulu  reaksiya  verirlər.  Onlar  eyni  zamanda 
dırmaĢma, yaxud yüksəklikdən tullanma qarĢısında acız qalırlar.  
Proprioseptiv  duyğu  –  proprioseptiv  disfunksiyanın  ümumi 
əlamətləri  kimi  uĢağın  hərəkətlərində  yöndəmsiz  olması,  yıxılmağa 
meyillənməsi, hər hansı bir vəziyyətdə sabit Ģəkildə dayana bilməməsi, 
nisbətən  kiçik  əĢyalarla  təmasda  ola  bilməməsi  və  yeni  hərəkət 
vərdiĢlərinə öyrəĢə bilməməsi daxil edilə bilər.  
Propriosepsiyanın  digər  ölçüsü  tapĢırıq,  yaxud  hərəkətlərin 
planlaĢdırılmasıdır. 
Buraya 
müxtəlif 
hərəkət 
vərdiĢlərinin 
planlaĢdırılması və icra edilməsi daxildir. Bu sistemin müvafiq Ģəkildə 
iĢə  düĢə  bilməsi  üçün  ilk  öncə  lazımdır  ki,  sensor  sistemdən  dəqiq 
məlumatlar  alınsın,  sonra  isə  bu  məlumatlar  səmərəli  Ģəkildə  Ģərh  və 
təĢkil edilsin.  
 
Tədris çətinlikləri  
Ümumi  Ģəkildə  götürdükdə,  bu  üç  sistemdəki  disfunksiya  özünü 
bir çox üsullarla göstərir. UĢaqlar məlumata qarĢı ifrat dərəcədə reaksiya 
verə bilərlər. Onların fəaliyyət səviyyələri ya ifrat dərəcədə yüksək, ya 
da  ifrat  dərəcədə  aĢağı  olur.  UĢaq  ya  həmiĢə  hərəkətdə,  ya  da  süst 
vəziyyətdə olur. Bundan əlavə bəzi uĢaqlar bu iki ifrat vəziyyət arasında 
çabalayırlar.  Bu  üç  sistemdə  disfunksiya  yarananda,  böyük  və  yaxud 
incə-motor hərəkətlərinin əlaqələndirilməsi problemləri yaranır və bu da 
öz  növbəsində  nitq,  yaxud  dil  qüsurları  yaradır.  DavranıĢ  baxımından 
vəziyyətə  asanlıqla  öyrəĢə bilmir  və  burada  özünü son  dərəcə  aqressiv 
aparırlar.  
MəĢğulluq  terapevtləri  və  yaxud  fiziki  tərbiyə  terapevtləri  əsas 
sensor  inteqrasiya  problemlərinin  dəyərləndirilməsi  və  müalicəsini 
yerinə yetirirlər. Terapevtin ümumi vəzifələrinə daxildir: 

UĢağın  mərkəzi  sinir  sisteminin  yaxĢı  təĢkil  etməyə  yardım 
göstərən sensor məlumatla təmin edilməsi. 

UĢağa  qeyri-məhsuldar  sensor  məlumatın  uyğunlaĢdırılmasında 
yardım göstərilməsi. 

UĢağa  sensor  faktlara  qarĢı  müvafiq  reaksiya  göstərmək  iĢində 
yardım göstərilməsi.  
   


 
201 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.Loqopediyanın nəzəri əsasları. Bakı, 1999. 
2.A.Axundov Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi, Bakı, 1973. 
3.O.B.Pravdina Loqopediə M., 1969. 
4.E.S.Almazova  Loqopediçeskaə  rabota  po  postanovleniö  qolosa 
u detey. M. 1970. 
5.K.R.Bekker, M.Ö.Sobak Loqopediə. M, 1981. 
6.V.Ġ.Selivestrov. NaruĢenie temna reçi. Zaikanie. M, 1979. 
7.M.F.Fomiçev Vospitanie u detey pravilğnoqo proiznoheniə. M. 
1981. 
8.M.Ġ.Zuman. Rasstroystva reçi v detskom vozraste. M. 1962. 
9.S.L.Taptanova. 
Korreküionno-loqopediçeskaə  ra-bota  pri 
naruĢeniəx qolosa. M., 1981. 
10.M.Voleçu  və  Y.S.Vilbers.  Xüsusi  qayğıya  möhtac  uĢaqların 
erkən  yaĢ  dövrü  proqramlarına  daxil  edilməsi.  AĠTMA-nın  praktik-
tədqiqatlar seriyaları, 6-cı cild, Bakı, 2000. 
11.O.V.Pravdina Loqopediə. M., «Prosvehenie» 2-e izd. 1972. 
12.M.E.Xvatsev Loqopediə. M. 1959. 
13.Zerner Z. Ieadind disabilites. Theories, diaqnosis, and teachinq 
strateqes. M.A.Boston. Houqhton Mifflin. 1988. 
14.Bruner  J.S.  Tovard  a  theoru  of  instruktion.  Nev-York. 
W.W.Norton, 1966. 
15.N.Ġ.Kuzmina,  V.Ġ.Rojdestvenskaə  Vospitanie  reçi  u  detey  s 
motornoy alaliey. M., 1977, «Prosvehenie». 
16.ġoxor-Troükaə  M.K.  Loqopediçeskaə  rabota  pri  afazii  na 
rannem gtape vosstanovleniə. M., «Mediüina», 1972.        
 
                    


 
202 
 
      
   
  
 
 
Mətbəənin direktoru:  Dilqəm Yusifov 
              Texniki redaktor: Ġlham Məmmədov 
 
 
Hazır deopozitivlərdən çap olunmuĢdur 
Çapa  verilmiĢdir  14.07.2009. 
Fiziki çap vərəqi  16,68. 
SifariĢ 33. Nüsxə 300 
Qiyməti müqavilə yolu ilə 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası 
«Mingəçevir  Poliqrafiya Müəssisəsi» MMC 
D.Əliyeva küçəsi 1a. 
 
 
 

Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə