Əzizə CəfərzadəYüklə 2,16 Mb.

səhifə3/101
tarix25.08.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

www.vivo-book.com 

 

14 sızıltısıdır. Analarını sҽslҽyirlҽr, vҽtҽnçünmü ağlayırlar kim 

bilir? 


 

 ġahzadҽ Qazi bҽy «Qırx qızlar»ı sevirdi. Ġndi dҽ һҽmin 

yerdҽ dayandı. 

 – Saleһ, o Ģıxların üzünü görmҽmiĢdҽn ҽvvҽl gҽl burda bir 

az dincҽlҽk. 

 

 Nҽdim Saleһ qҽlbindҽki sevinci gizlҽdҽ bilmҽdi. Bütün yolboyu Ģaһzadҽ xҽyallara dalıb gedir, görünür, müҽlliminin 

vҽfatından yaman qüssҽ çҽkirdi. Saleһlҽ bir kҽlmҽ dҽ 

kҽsmҽmiĢdi. Halbuki Salehin bir nҽdim kimi vҽzifҽsi öz 

Ģaһzadҽsini ҽylҽndirmҽk idi. XoĢ sözlҽr, gözҽl Ģeirlҽr, 

musiqi vҽ ҽylҽncҽlҽrlҽ onu mҽĢğul etmҽli, könlünü açmalı 

idi. Saleһ qorxurdu ki, Qazi bҽy ovdan inciyҽ, Ģaһa xҽbҽr 

verҽ ki, «bu nҽdim öz ağasını ҽylҽndirҽ bilmir, o mҽnҽ lazım 

deyil» vҽ Saleһ dҽ bir parça raһat çörҽyini itirҽ. Ġndi cavan 

Ģaһzadҽnin onunla gülümsҽr vҽ meһriban danıĢmağı nҽdimi 

ovundurdu. 

 – Doğru buyurursan, Ģaһzadҽ, mҽnim dҽ onlardan zҽһlҽm www.vivo-book.com 

 

15 gedir. 

 

 ġaһzadҽ nҽdҽnsҽ birdҽn-birҽ tutuldu. Öz rҽiyyҽti һaqqında baĢqasına yaman demiĢ, baĢqasından da yaman eĢitmiĢdi. 

Halbuki mҽrһum müҽllimi Mҽһҽmmҽdyar ona deyҽrdi: 

«Rҽiyyҽt sҽnin övladın mҽnzҽlҽsindҽ olacaq. Rҽһmli vҽ 

ҽdalҽtli olmağa sҽy göstҽr. Öldürsҽn dҽ, yada vermҽ!» 

O, Saleһin dҽ könlünҽ dҽymҽk istҽmirdi. Tҽxminҽn yaĢıdı 

olan bu cavanı sevirdi. Axı elҽ indi onun һamını, һҽr Ģeyi 

sevҽn vaxtı idi. 

 – Bilirsҽn Saleһ, o yazıq Ģıxlarda da taxsır yoxdur,  – deyҽ 

Ģaһzadҽ dillҽndi. – Bir ҽtrafına bax! Baһarın gözҽl çağında 

belҽ qupquru olan bu qayalar üstündҽ püstҽni, zeytunu min 

zҽһmҽtlҽ onlar yetiĢdirib. Ҽkinҽcҽyҽ yararlı torpaqları azdır. 

Karvan yollarından qıraqdadılar. Neylҽsinlҽr. Nҽ ziyarҽt, nҽ 

ticarҽt, nҽ dҽ һeyvandarlıq һeç birindҽn Allaһ onlara bol pay 

vermҽyib. Zığda, Badamdarda azacıq ҽkin yerlҽri ruzularına 

yetmir. Onlar nҽ ilҽsҽ dolanmalıdılar. Odu ki, gözlҽrini 

dikiblҽr zҽvvarlara... Qayıqla daĢıyırlar, baĢqa xidmҽtlҽrini 

yerinҽ yetirirlҽr... Bununla da dolanırlar... www.vivo-book.com 

 

16 Saleһ yҽһҽrqaĢı һeybҽlҽrdҽn qumqumaları çıxardı, 

irҽlicҽdҽn Ģҽrabla doldurulmuĢ sҽnҽkçҽlҽrin birini Ģaһzadҽyҽ 

uzatdı vҽ düĢünürdü ki, «һҽ, bunlar rҽһmҽtlik müҽllimin 

sözlҽridi. Görҽsҽn, Ģaһzadҽ һakimiyyҽti ҽlҽ alandan sonra da 

belҽ fikirlҽĢҽcҽk, ya da dҽdҽ-babası kimi davranacaq 

rҽiyyҽtlҽ?!» 

 

 Nҽdim Ģaһzadҽnin sözlҽrinҽ tҽsdiqlҽ baĢını tҽrpҽtdi. Qҽlbindҽn keçҽnlҽri Ģaһzadҽnin oxuya bilҽcҽyi qorxusundan 

gözlҽrini uzaqlara, Xҽzҽrdҽ dalğalanan tҽk bircҽ qayığa 

zillҽdi. 

 

... Onlar yenidҽn atlandılar, Bibiһeybҽtdҽn keçib ġıxlar kҽndinin yastı damlı, daĢ evlҽrini arxada buraxdılar vҽ ҽl-

ayaqlarını yuyub dincҽlmҽk üçün Xҽzҽrin һamar, tҽrtҽmiz, 

inci qumlu saһilinҽ endilҽr... Axırıncı evҽ çatanda Qazi bҽy 

daxili bir һeyrҽt vҽ vurğunluqla atını saxladı; endi, atı 

Saleһin yedҽyinҽ verdi, ҽli ilҽ ona «sҽn saһilҽ düĢ, mҽn dҽ 

gҽlirҽm», – iĢarҽsi verdi. 

 www.vivo-book.com 

 

17 Onu saxlayan xoĢ sҽslҽ oxunan bir nҽğmҽ idi. Nҽğmҽni qız, 

özü dҽ çırtmaq vura-vura oxuyurdu! ġaһzadҽ qҽribҽ bir 

maraqla bu sadҽ, eyni zamanda gҽnclik qayğısızlığı duyulan 

maһnını dinlҽmҽyҽ baĢladı. Kҽlҽ-kötür daĢlardan bir-birinin 

üstünҽ yıxılmaqla qurulan һasarın o biri üzünü görҽ 

bilmҽdiyi qız oxuyurdu: 

 

Araxçının yan qoyub, Yan qoyub, bu yan qoyub, 

 Qapıdan keçҽn oğlan 

 Ürҽyimҽ qan qoyub. 

 

 Sҽsdҽki cazibҽ Ģaһzadҽnin dҽ «ürҽyinҽ qan qoyub», onu һasarın lap dibinҽ çҽkdi. O yaxınlaĢdı, daĢların arasındakı 

deĢiklҽrdҽn içҽri baxdı: Ġlaһi, insan ҽli nҽyҽ qadirdir? Bu 

susuz, qumsal alҽmin ortasındakı bu balaca һҽyҽt beһiĢtin 

bir guĢҽsi idi. Hҽyҽtin tҽn ortasında bağara ilҽ iĢlҽyҽn bir 

quyu, quyunun ҽtrafında qızıl qumlar üstünҽ sҽrilmiĢ 

gömgöy meynҽlҽr, birmҽrtҽbҽli yastı-yapalaq evin sҽkisi 

boyu qızılgül vҽ baĢqa çiçҽk kolları, qarĢıda һasar uzunu www.vivo-book.com 

 

18 alçaq ҽncir ağacları görünürdü. Ġplҽrҽ qağayı kimi ağappaq 

paltar yuyulub sҽrilmiĢdi. 

 

  Quyunun yanında isҽ o – oxuyan qız dayanmıĢdı. Bağaranın dҽstҽyindҽn yapıĢıb, sürҽtlҽ fırladır, su çҽkir vҽ 

küllüyünü suvarırdı. ĠĢlҽdikcҽ dҽ elҽ bil һeç bir ağırlıq 

duymur, һҽvҽslҽ, sevinclҽ, fҽrҽһlҽ çalıĢır, yorğunluq һiss 

etmirdi. Bütün qҽlbi, varlığı ilҽ iĢinҽ vҽ nҽğmҽsinҽ dalmıĢdı. 

Vurğun-vurğun iĢlҽyir, candan-ürҽkdҽn oxuyurdu. ġaһzadҽ 

dҽ һeyran-һeyran tamaĢa edirdi. 

 

Qızın xınalı ҽllҽri, xınalı ayaqları ġirvanın qayalarında, yosunlu daĢlarında pҽrvaz edҽn kҽkliklҽrin ayağı kimi al 

rҽngdҽ idi. Bir cüt һörüyünü ҽl-ayağına, satılına dolaĢmasın 

deyҽ, belindҽ tumanının lifҽsinҽ sancmıĢdı. Nazik tuman bir 

qҽdҽr islanıb mütҽnasib qıçlarına yapıĢmıĢdı. Ҽynindҽ sadҽ 

çit köynҽk vardı, köynҽyinin dҽyirmi yaxasında bir düzüm 

orta һҽcmli mҽrcan qızarırdı. Bütün bҽzҽyi bundan, bu bir 

düzüm mҽrcandan ibarҽt idi. 

 www.vivo-book.com 

 

19  Saray xanımlarının zҽrrin geyimlҽri, ҽlvan örtüklҽri, qızıllı, 

mirvarili, almazlı bҽzҽklҽrinҽ alıĢmıĢ Ģaһzadҽ sadҽ geyimli 

qızın belҽ gözҽl görünҽ bilҽcҽyinҽ inanmırdı; deyҽsҽn, 

balaca «pҽncҽrҽ» indi Ģaһzadҽyҽ darlıq edirdi. O, qızın 

gözlҽrini görmҽk, danıĢığını eĢitmҽk, dodaqlarını, 

yanaqlarını yaxından seyr etmҽk istҽyirdi. Qҽlbinin qapısı 

açıq idi; deyҽsҽn, һҽmin sadҽ geyimli, sadҽ maһnılı gözҽl, al 

һҽnalı ҽllҽri ilҽ bu qapının çҽrçivҽsindҽn yapıĢıb: «Qoru 

özünü, Ģaһzadҽ, qalxanını baĢına çҽk, zҽrbҽmin altından sağ 

qurtara bilmҽyҽcҽksҽn», deyirdi. 

 

  ġaһzadҽ nҽ etdiyinin, necҽ qarĢılanacağının qayğısına qalmadan һasar boyu yeriyib qapını axtarmağa baĢladı. 

Tapdı. ġirlҽnmiĢ taxta qapı açıq idi, cҽftҽsi vurulmamıĢdı. 

ġaһzadҽ qapı ağzında dayanıb qıza baxmağa baĢladı. 

Ġçҽridҽn birisinin çıxıb ona nalayiq bir söz deyҽ bilҽcҽyi 

ağlına da gҽlmirdi. Qҽribҽ bir һiss һeç bir Ģaqqıltı, һҽnirti 

eĢitmҽyҽn qızı diksindirdi. Ona elҽ gҽldi ki, bir cüt yad göz 

vücudunda gҽzir. BaĢını qaldırıb qapıya tҽrҽf baxdı vҽ 

oğlanı gördü. O, ҽlbҽttҽ, Ģaһzadҽni tanımırdı. Amma 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə