Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə35/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   92

 
 
148
 
 
 fiqh təlimi 
Deməli, əgər  insan  xümsü  verilməyən  bir  səccadənın  üstündə  namaz 
qılsa  və  ona  xüms  düĢdüyünü  bilməsə,  yaxud  xümsü  verilməyən  əĢ-
yadan istifadə etməyin haram olduğunu bilməsə, onun üstündə qıldığı 
namazlar düzdür
1

3. Əgər iki nəfər bir mülkdə Ģərikdirlərsə və bu mülkdə hər birinin pa-
yı bölünməyibsə, heç bir Ģərik digərinin razılığı olmadan orada namaz 
qıla bilməz
2

4. Xümsü və zəkatı verilməyən pul ilə alınmıĢ mülkdə qılınan namaz 
batildir. 
Diqqət: 
•  Əgər  dövlət  müəssisələri  tərəfindən  müvəqqəti  olaraq  verilən  evin 
müqavilə müddəti baĢa çatsa və evin boĢaldılması barədə oranın saki-
ninə xəbər verilsə, bu yaĢayıĢ binasının tabe olduğu idarə məsulunun 
icazəsi olmadan bu evdən istifadə etmək qəsbi məkandan istifadə et-
mək hökmündədir
3

•  KeçmiĢdə  qəbristanlıq  olan  məkanda tikilən  idarə  binasinda  namaz 
qılmaq  və  ya  oradan  digər  iĢlər  üçün  istifadə  etməyin  eybi  yoxdur. 
Lakin  əgər  o  məkanın  ölüləri  dəfn  etmək  üçün  vəqf  olunduğu  və 
qeyri-Ģəri  olaraq  mənimsənilib  orada  bina  tikildiyi  Ģəri  yolla  sübuta 
yetirilsə,  həmin  binada  namaz  qılmaq  və  s.  məqsədlər  üçün  istifadə 
etmək qəsbi məkandan istifadə etmək hökmündədir
4

                                         
1
  Şəri  suallara  cavab,323-cü  sual.Rəhbərdən  soruşulan  suallar,  Namaz 
bölümü, 211-ci məsələ. 
2
 Rəhbərdən suruşulan suallar, Namaz bölümü, 212-ci məsələ. 
3
 Şəri suallara cavab, 326-cı sual. 
4
 Şəri suallara cavab, 221-cu sual. 


 
 
149
 
 
 fiqh təlimi 
• Ümumi parklarda namaz qılmağın heç bir eybi yoxdur. O məkanla-
rın qəsbi və ya park salındığı torpaqların əvvəllər kimin mülkü olması 
barədə edilən Ģəkkə etina olunmamalıdır
1

•  Əgər  bir  Ģəxs  sahibi  olduğu  torpaq  sahəsinin  dövlət tərəfindən mə-
nimsənilməsinə razı deyilsə və həmin yerdən namaz qılmaq və ya di-
gər məqsədlər üçün istifadə edilməsinə narazıdırsa, bu halda əgər bu 
torpaq sahəsi dövlətin mülkiyyət qanunlarına əsasən onun sahibindən 
alınsa,  o  məkanda  namaz  qılmağın  və  ya  s.  iĢlər  görməyin  maneəsi 
yoxdur
2

• Zalım dövlətin mənimsədiyi məkanların Ģəri baxımdan qəsbi məkan-
lar hökmündə olduğu məlum olsa, orada namaz qılmaq və s. iĢlər gör-
mək olmaz
3

 
SUALLAR: 
1.
 
Namazqılanın makanının şərtlərini sadalayın. 
2.
 
Qəsbi  məkanda  səccadə  və  ya  taxta  parçasının  üzərində  qılınan 
namaz düzdür, yoxsa batil? 
3.
 
Əgər bir nəfər xüms düşən bir səccadənin üstündə bir neçə müd-
dət namaz qılsa, qıldığı namazların hökmü nədir? 
4.
 
Əgər dövlət müəssisələri tərəfindən müvəqqəti olaraq verilən evin 
müqavilə  müddəti  başa  çatsa  və  evin  boşaldılması  barədə  oranın 
sakininə xəbər verilsə, o evdə qılınan namazların hökmü nədir? 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 281-cı sual. 
2
 Şəri suallaras cavab, 381-ci sual. 
3
 Şəri suallara cacab, 321-ci sual. 


 
 
151
 
 
 fiqh təlimi 
5.
 
Əgər  bir  şəxs  sahibi  olduğu  torpaq  sahəsinin  dövlət  tərəfindən 
mənimsənilməsinə razı deyilsə və həmin yerdən namaz qılmaq və ya 
digər məqsədlər  üçün  istifadə  edilməsinə  narazıdırsa,  orada  namaz 
qılmağın hökmü nədir? 
6.
 
Zalım dövlətin qəsb etdiyi yerlərdə namaz qılmaq olarmı? 
 
 


 
 
151
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ BĠRĠNCĠ DƏRS 
NAMAZQILANIN MƏKANI (2) 
- Namazqılanın məkanının şərtləri (
2
II. Hərəkətsiz olmalıdır. 
Namazqılanın məkanı hərəkətsiz olmalıdır. Bu mənada ki, namaz qı-
lan  Ģəxs,  hərəkətsiz  halda  və  bədəni  tərpənmədən  namaz  qılmalıdır. 
Deməli, maĢında, yaylı çarpayının üstündə və s. bu kimi məkanlarda 
insan  ixtiyarsız  olaraq  tərpəndiyi  üçün  namaz  qılmaq  düzgün  deyil. 
Əlbəttə, vaxtın darlığı kimi insanın məcburiyyət qarĢısında qaldığı və 
ya digər müstəsna hallarda bu məkanlarda namaz qılmaq olar.
1
 
Diqqət: 

 
Avtobusla uzaq  Ģəhərlərə səfərə çıxan sərniĢinlərə vacibdir ki, na-
mazlarının qəza olacağını ehtimal verdikləri halda maĢını namaz qıl-
maq üçün münasib bir yerdə saxlamağı sürücüdən tələb etsinlər. Sürü-
cüyə  də  vacibdir  ki,  sərniĢinlərin  bu  istəyini  qəbul  etsin.  Beləliklə, 
əgər  məntiqi  üzrə  görə  ya  da  heç  bir  üzrü  olmadan  sürücü  avtobusu 
saxlamasa, namazın qəza olacağı təqdirdə sərniĢinlər maĢın hərəkətdə 
ikən namazlarını qılmalı və imkan daxilində qiblə, rüku, qiyam və səc-
dəyə riayət etməlidirlər. 
2
 

 
Əgər qayıqla ezamiyyətə göndərilən Ģəxslər namaz vaxtı namazla-
rını  qılmasalar  qəza  olacaqdırsa,  qayıqda  olsa  belə  namazı  vaxtında 
qılmalıdırlar.
3
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 214-cü məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 288-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 388-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə