Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə37/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   92

 
 
157
 
 
 fiqh təlimi 
duğu üçün həmin məscid xarabalığa çevrilib və artıq onun bərpa olu-
nacağına  heç  bir  ümid  yoxdursa,  bu  yer  məscid  hökmündə  deyildir. 
Deməli, əgər yol çəkilərkən məscid binasının bir hissəsi məcburiyyət-
dən irəli gələn zərurətə görə sökülsə və yenidən o hissənin bərpa olu-
nacağına çox zəif ehtimal verilsə, o yer məscid hökmündə deyil. 
1
 
6. Məscidin vəqfində müəyyən edilən Ģərtlərə əməl etməmək. 
 Məscidin  vəqfində  müəyyən  edilən  Ģərtləri  pozmaq,  həmçinin  onları 
dəyiĢdirmək olmaz. Odur ki: 
1)  Məscidin  həyətindən  və  eyvanından  yeniyetmələrin  elmi,  mədəni 
və  fiziki  tərəqqisi istiqamətində istifadə edilməsi,  bu  yerlərin  vəqfin-
dən asılıdır. Bunu bilmək üçün o məscidin piĢnamazına və ya dini ic-
masına müraciət etmək lazımdır. Söz yox ki, cavanların məscidə gəl-
məsi və piĢnamazın, yaxud dini icma tərəfindən təĢkil olunan dərslər-
də iĢtirak etməsi bəyənilən və təqdirəlayiq bir iĢdir.
2
 
2)  Məsciddə  mütəmadi  olaraq  kinofilmlər  yayımlamaq  olmaz,  baĢqa 
sözlə  desək,  məscidi  kinoteatra  döndərmək  olmaz.  Lakin  müəyyən 
münasibətlərlə əlaqədar olaraq ehtiyac duyulduğu vaxt və piĢnamazın 
nəzarəti altında dini filmlər kimi faydalı və tərbiyəvi əhəmiyyət daĢı-
yan filmləri yayımlamağın eybi yoxdur.
3
 
3) Mərhumunun hüzn mərasimini məsciddə keçirən Ģəxsin oranın iĢıq, 
istilik  sistemi  və  s.  bu  kimi  imkanlarından  istifadə  etməsi  məscidin 
vəqfində müəyyən edilən Ģərtlərdən, həmçinin əgər bu imkanlar məs-
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 411, 415 və 416-cı suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 314-cü sual 
3
 Şəri suallara cavab, 318-ci sual 


 
 
158
 
 
 fiqh təlimi 
cidə  nəzir  olunubsa,  bu  nəzir  üçün  müəyyən  olunan  Ģərtlərdən  ası-
lıdır.
1
 
4) Məscidin yerini emalatxana, sex və s. tikmək üçün – hətta əgər on-
lardan  məscidin  xərclərini  təmin  etmək  üçün  istifadə  olunsa  belə  - 
qazmaq olmaz.
2
 
5)  Məscidin  həyətinin  bir  guĢəsində  muzey  və  ya  kitabxananın  tikil-
məsi  əgər  məscidin  binası  və  həyətinin  vəqfinin  Ģərtlərinə  müvafiq 
deyilsə,  yaxud  da  məscidin  binasının  (lahiyəsinin)  dəyiĢdirilməsinə 
səbəb olarsa, olmaz. YaxĢı olar ki, məscidin yaxınlığında bu məqsəd-
lər üçün yer alınsın.
3
 
6)  Əgər  məscidin  suyunun  yalnız  namaz  qılanların  dəstəmaz  alması 
üçün  vəqf  olunduğu  bilinməsə  və  oradan  ötüb  keçənlər,  həmçinin 
məscid yerləĢən məhəllənin sakinləri adətən oranın suyundan istifadə 
edirlərsə,  bu  sudan  içmək,  çay  dəmləmək  və  s.  bu  kimi  Ģəxsi  istifa-
dələrin eybi  yoxdur.  Lakin ehtiyata riayət etmək bəyənilir. Həmçinin 
əgər məscid qəbristanlığın yanında yerləĢirsə və məscidin sahəsindən 
kənarda yerləĢən qəbirlərin üstünə su səpmək üçün məscidin suyundan 
istifadə etməyin o halda eybi  yoxdur ki,  adətən hamı bu iĢi görür  və 
heç kim buna etirazını bildirmir. Eləcə də oranın suyunun yalnız dəs-
təmaz və təharət üçün vəqf olunduğuna dair sübut yoxdur.
1
 
2) Əgər məscidin hökmlərini bilməyənlər məscid binasının daxilində, 
baĢqa sözlə desək onun damı altında otaqlar tiksələr, bu otaqları dağı-
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 411-cu sual 
2
 Şəri suallara cavab, 418-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 421-ci sual 


 
 
159
 
 
 fiqh təlimi 
dıb  məscidi  əvvəlki  vəziyyətinə  gətirmək  lazımdır.  Həmçinin  əgər 
məscid binasının daxilində çay hazırlamaq və s. iĢlər üçün otaqlar ti-
kilsə, onları söküb məscidi əvvəlki vəziyyətinə gətirmək vacibdir.
2
 
8)  Əgər  vəqfin  Ģərtlərinə  zidd  deyilsə,  məscidin  həyətindən  bir  neçə 
ağacı kəsməyin eybi yoxdur.
3
 
1) Məsciddə meyyit dəfn etmək olmaz və bu barədə meyyitin  vəsiy-
yəti  etibarsızdır  (yəni  onun  bu  vəsiyyətinə  əməl  etmək  vacib  deyil). 
Lakin vəqfin Ģərtlərində məsciddə meyyitin dəfn olunmasına icazə ve-
rilibsə, bu halda orada meyyit dəfn etmək olar.
4
 
11)  Məsciddə  namaz  qılanlara  maneəçilik  törətmək  olmaz.  Odur  ki, 
Quran, Ģəri hökmlər və Ġslamı əxlaqın təliminə, həmçinin dini mahnı-
ların  məĢqinə  o  halda  icazə  verilir  ki,  namazqılanlara  maneçilik  ya-
ratmasın.
5
 
 
 
11) Məscidin zirzəmisini     
üç Ģərtlə kirayə vermək olar: 
                                             
 
 
 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 414 və 415-ci suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 412 və 411-cu suallar 
3
 Şəri suallara cavab, 414-cü sual 
4
 Şəri suallara cavab, 212-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 312 və 412-ci suallar 
1. Zirzəmi məscid sayılmasın, məscid 
hökmündə olmasın.
 
2. Məscidin həmin yerə ehtiyacı 
olmasın.
 
3. Oranın vəqfi “intifa vəqfi” deyil, 
“mənfəət vəqfi” olsun.
 


 
 
161
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1. Məscid üçün haram işlər hansılardır? 
2. Məsciddə idman etmək olarmı? 
3. Məsum imamların (ə) mövludu münasıbətilə məsciddən səsucal-
danlar  vasitəsilə  şən  mahnıların  yayımlanmasının  şəri  hökmü  nə-
dir? 
4. Kafirlər müsəlmanların məscidlərinə tarixi abidələrin müşahidəsi 
məqsədilə daxil ola bilərlərmi? 
5.  Mərhumunun  hüzn  mərasimini  məsciddə  keçirən  şəxsin  oranın 
işıq,  istilik  sistemi  və  s.  bu  kimi  imkanlarından  istifadə  etməsinin 
hökmü nədir? 
6.  Məscidin  zirzəmisini  onun  şəninə  uyğun  bir  iş  üçün  kirayə  ver-
mək olarmı?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə