Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə38/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   92

 
 
161
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ ÜÇÜNCÜ DƏRS                                          
MƏSCĠDĠN HÖKMLƏRĠ (2) 
Məscidin müstəhəb hökmləri 
2. Məscidin müstəhəb hökmləri 
  
 
                                       
 
Məscidin müstəhəb hökmləri                          
                                   
                                   
 
 
Məscidin bir neçə hökmü: 
1) Məsciddə yatmaq məkruhdur.
1
 
2) Məsciddə namaz qılmağın müstəhəbliyi təkcə kiĢilərə aid deyil, qa-
dınlara da aiddir.
2
 
3)  Məhəllə  məscidini  qoyub  baĢqa  bir  məsciddə,  xüsusilə  də  came 
məscidində camaat namazı qılmağın eybi yoxdur.
1
 
Diqqət: 

 
Came məscidi xas bir məntəqəyə aid olmayıb bütün Ģəhər əhalisi-
nin cəm olması üçün tikilən məsciddir.
2
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 313-cü sual 
2
 Şəri suallara cavab, 311-ci sual 
1. Məscidi təmizləmək və 
abadlaĢdırmaq
 
2. Məscidə gedəndə ətirlənmək, 
təmiz və gözəl geyim geyinmək
 
3. Ayaqqabı və ya ayağı 
çirklənməkdən və nəcasətə 
bulaĢmaqdan qorumaq
 
4. Hamıdan qabaq məscidə gedib 
hamıdan sonra xaric olmaq
 
5. Məscidə zikr deyə-deyə və Allahı 
yad edərək daxil və xaric olmaq.
 


 
 
162
 
 
 fiqh təlimi 
4)  Kooperativ  yaĢayıĢ  binaları  tikən  Ģirkətdə  sərmayə  qoyan  alıcılar 
əgər  məhəllədə  məscid  kimi  ümumi  məkanların  tikilməsi  barədə 
razılığa gəlsələr, lakin mənzilini təhvil aldıqdan sonra bəzi alıcılar bu 
razılaĢmanı pozsalar və desələr: “Biz məscidin tikiliĢinə razı deyilik”, 
bu halda əgər məscid artıq tikilmiĢ və  vəqf olunmuĢ olsa, bu narazı-
lığın  təsiri  yoxdur.  Lakin  əgər  Ģəri  vəqfdən  öncə  bu  alıcılar  razılığı 
pozsalar,  bütün  alıcılara  aid  olan  bu  məkanda  hamının  razılığı  olma-
dan  onların  sərmayəsi  ilə  məscid  tikmək  olmaz.  Lakin  belə  ola  bilər 
ki, Ģirkətin alıcılarla imzaladığı müqavilədə Ģərt qoyulsun ki, bina tiki-
lən  ərazinin  bir  hissəsi  məscidin  inĢaatına  ayırılacaqdır  və  alıcılar  da 
bu Ģərti qəbul etsinlər, bu halda alıcılar Ģərti poza bilməzlər və onların 
sonradan etdikləri narazılığın heç bir təsiri yoxdur.
3
 
5) Əgər təmirə ehtiyac duyulan məscid, könüllü surətdə xeyriyyəçilə-
rin maliyyəsi ilə təmir olunsa, bu halda Ģəri hakimin icazəsinə ehtiyac 
yoxdur.
4
 
6)  Kafirlərin  tikdiyi  məsciddə  namaz  qılmağın,  həmiçinin  kafirlərin 
könüllü  surətdə  məscidə  göstərdikləri  maddi  yardımları  almağın  heç 
bir maneəsi yoxdur.
5
 
2) Bir məsciddə istifadəsiz qalan bəzi əĢayaları istifadə etmək üçün di-
gər bir məscidə aparmaq olar.
6
 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 381-cu sual 
2
 Şəri suallara cavab, 411-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 316-cı sual 
4
 Şəri suallara cavab, 416-cı sual 
5
 Şəri suallara cavab, 421-421-ci suallar 
6
 Şəri suallara cavab, 411-ci sual 


 
 
163
 
 
 fiqh təlimi 
8) Əgər məscidin vəqf siğəsində onun xüsusi bir adla adlanması mə-
lum  deyilsə,  məscidin  adını  dəyiĢməyin,  məsələn,  Ġmam  Zaman  (ə.f) 
adını daĢıyan məscidi Came məscidi adlandırmağın eybi yoxdur.
1
 
1) Hüseyniyyələr, məscid hökmündə deyildirlər.
2
 
11) Düzgün Ģəri qaydada Hüseyniyyə ünvanında vəqf olunan məkanı 
məscid etmək və ya onun bir hissəsini məscidə əlavə etmək olmaz.
3
 
Diqqət: 

 
Dini  mərasimlərin  keçirilməsi  üçün  vəqf  olunan  Hüseyniyyəni 
“Ģəxsi  mülk”  kimi  qeydiyyatdan  keçirmək  olmaz.  Həmçinin  “vəqfi 
mülk” kimi müəyyən Ģəxslərin adına qeydiyata alınması da zəruri de-
yildir. Hər halda “vəqfi mülk” kimi müəyyən fərdlərin adına qeydiy-
yata  alındığı  zaman  isə  bu  Hüseyniyyənin  tikilməsində  iĢtirak  edən 
fərdlərin razılığı olmalıdır. 
11) Ġmamzadələrin ziyarətgahına nəzir olunan xalça, palaz, qab-qacaq 
və s. bu kimi əĢyaları onlara ehtiyac olmadığı halda məhəllənin came 
məscidində istifadə etmək olar.
1
 
 
 
SUALLAR: 
1. Məscidin müstəhəb hökmlərini bəyan edin. 
2. Məsciddə yatmağın hökmü nədir? 
3. Qadınlar namazlarını evdə qılsalar yaxşıdır, yoxsa məsciddə? 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 418-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 422-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 425-ci sual 


 
 
164
 
 
 fiqh təlimi 
4. Came məscid hansı məscidə deyilir? 
5. Təmirə ehtiyacı olan məscidi təmir etmək üçün şəri hakimdən və 
ya onun vəkilindən icazə almaq lazımdırmı? 
 
 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 426-cı sual 


 
 
165
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ DÖRDÜNCÜ DƏRS 
QĠBLƏ 
Qiblənin hökmləri 
Qiblənin hökmləri 
1.  Müsəlmanlar  namazı  üzü  Kəbə  evinə  doğru  qılamlıdırlar  və  buna 
görə  də  Kəbə  evinə  doğru  olan  səmtə “qiblə”  deyilir.  Təbii  ki,  Kəbə 
evindən uzaqda yaĢayanlar üçün tam dəqiqliklə ona doğru dayanmaq 
qeyri-mümkündür.  Odur  ki,  ürfdə  “üzü  qibləyə  namaz  qılır”  deyilsə, 
kifayət edir.
1
 
Diqqət: 

 
Üzü qibləyə dayanmaq o deməkdir ki, insan, yer kürəsinin səthin-
dən  Kəbə  evinə  doğru  dayansın.  Beləliklə,  əgər  insan,  yer  kürəsinin 
elə  bir  nöqtəsində  yerləĢsə  ki,  bu  nöqtədən  Məkkəyə  doğru  dörd 
cəhətə xəyali xətlər çəkilsə və bu xətlərin hamısı eyni ölçüdə olsa, in-
san bu cəhətlərdən birini seçib o istiqamətdə namaz qıla bilər.  Lakin 
əgər  bir  istiqamətdə  çəkilən  xətt  digərlərindən  qısa  olsa  və  qiblənin 
hansı cəhət olması  barədə fikirayrılığı  yaransa, ən qısa xətt istiqamə-
tində namaz qılmaq vacibdir.
2
 

 
Ġnsan müstəhəb namazları yol  gedə-gedə və miniyə mindiyi halda 
qıla bilər və bu namazlarda üzü qibləyə dayanmaq Ģərt deyildir.
1
 
2. Namazqılan Ģəxs namaz qıldığı istiqamətin həqiqətən qiblə olduğu-
na əmin olmalıdır. Onun yəqinliyi istər etibarlı qibləgöstərən vasitəsilə 
                                         
1
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 161-cu məsələ 
2
  Şəri suallara cavab, 362-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə