Hacı Şıxəli FeyzüllahzadəYüklə 375,52 Kb.

səhifə1/14
tarix26.10.2018
ölçüsü375,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


                                                                                                         

 

  

 

 

Hacı Şıxəli Feyzüllahzadə 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏZKİRƏTÜL-ÖVLİYA 

 

(On dörd 

mə’sumun tərcümeyi-halı) 

 

  

 

 

 

 

  


  

 

  

 

 
  

 

 

 

TƏZKİRƏTÜL-ÖVLİYA 

 

  

 

 Müəllifi: “Səadət” mədrəsəsinin müdiri 

Hacı Şıxəli Feyzüllahzadə 

 

  

 

 Naşiri: İsa bəy Aşurbəyov 

 

  

 

  

Bakı 


“Açıq söz” elektrik mətbəəsi 

1917   

     


Kitabı nəşrə hazırlayan: Hacı Rauf ŞEYXZAMANLI 

 

Redaktor:                       Hacı Müqəddəs PAYIZOV 

 

  

 

  

 

     Tarixə  mütəəlliq  Həzrət  Risalətpənah  ilə  kəriməsi, 

övsiyayi-Mü

həmmədi,  yəni  əimmeyi-isna-əşərin  ixtisarən 

tərcümeyi-hallarını və hər birinə dəxi məxsus olaraq əyalatü 

övladlarının  zükurən,  ənasən  isimlərini  havi  şu  müxtəsər 

kitab “Təzkirətül-övliya” namilə müsəmmadır. 

 

     


Həzrət  Risalətpənah  ilə  kəriməsinin,  Mühəmmədin 

vəsiləri və canişinləri, yəni on iki imamın müxtəsər şəkildə 

tərcümeyi-hallarını və hər birinə məxsus olan zövcələrinin, 

oğlan və qız övladlarının isimlərini ehtiva edən bu müxtəsər 

tarixi kitab “Təzkirətül-övliya” namilə adlandırılmışdır. 

 

 

     

 

 


 Ön söz 

 

Allahın adı ilə

 

 

   Əziz  oxucularımıza  təqdim  olunan  kitab  Azərbaycan  Milli 

Elmlər  Akademiyası  Məhəmməd  Füzuli  adına  Əlyazmalar 

İnstitutunun  xəzinəsində  X-879  şifri  altında  saxlanılan  çap 

nüsxəsinin  əsasında  hazırlanmışdır.  Müəllif  Hacı  Şıxəli  (və  ya 

Şeyx  Əli)  Feyzüllahzadə  haqqında  bir  məlumat  əldə  etmək 

mümkün  olmasa  da,  yazdığı  əsər  onun  ərəb  və  fars  dillərinin, 

eləcə  də  türk  dilinin  Osmanlı  ləhcəsinin  yüksək  səviyyədə 

bilməyindən  xəbər  verir.  Belə  kiçik  həcmli  (öz  təbirincə  desək, 

“müxtəsər”)  kitabda  bu  qədər  dəqiq  və  mühüm  məlumatın 

yığcam  şəkildə  yerləşdirməsi  onda  həmçinin  böyük  yazıçılıq 

istedadının  olmasına  da  dəlalət  etməkdədir.  Risalə  XX  əsrin 

əvvəlində  dəbdə  olmuş  Osmanlı  ləhcəsində  yazılmışdır.  Mən 

əsəri  ərəb  əlifbasından  latın  əlifbasına  çevirərkən  mətnə 

müdaxilə etməməyi qərara alsam da, oxucunun rahatlığı xatirinə 

bəzi  sözləri  Azərbaycan  ləhcəsinə  uyğunlaşdırmağı  mümkün 

saydım. Müasir dilimizdə az işlənən və ya heç işlənməyən sözlər 

və  ifadələr  ya  ulduzla  (*)  işarələnmiş  və  mənası  bu  kitabın 

sonundakı  “Sözlük”də  verilmişdir, ya da mətnin  daxilində 

mötərizənin  içində  əyri  (kursiv, italic)  şriftlə  yazılmışdır. 

Oxunuşu  şübhə  doğuran  xüsusi  adlardan  sonra  mötərizədə 

onların əski əlifba ilə də yazılışı verilmişdir. 

     


Hazırkı  transfonoliterasiyanın  mühərriri  olmuş  Hacı 

Müqəddəs Payızova Allahdan rəhmət diləyirəm.  

     

R.Şeyxzamanlı 

  

2018-ci ilin 

mart ayı – hicrətin 1439-cu ilinin rəcəb ayına 

müvafiqdir  BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM 

 

Həzrət Mühəmmədül-Mustafa səllallahu əleyhi 

və alihi və səlləmin tərcümeyi-halı 

 

     


Həzrət Rəsul bin Abdullah bin Əbdülmüttəlib bin Haşim 

bin Əbdü Mənaf bin Qüseyy bin Kilab bin Mürrə bin Kə’b 

bin Lüeyy bin 

Ğalib  bin  Fihr  bin  Malik  bin  Nəzr  bin 

Kinanə bin Xüzeymə bin Müdrikə bin İlyas bin Müzərr bin 

Nizar bin Mü

ədd  bin  Ədnan  bin  Ədd  bin  Ədəd 

)

ﺩﺩﺍ

(

  bin 


Əlyəsə’  bin  Səlaman  bin  Ən-nəbt  bin  Həməl  bin  Qeydar 

bin İsma’il bin İbrahim Xəlil bin Tarix bin Naxur bin Üşru’ 

bin  Ərğu  bin  Faliğ  bin  Ğabir  bin  Şalix  bin  Ərfəhşəd  bin 

Sam  bin  Nuh  bin  Məlik  bin  Mətuşəlix bin Uxnux bin 

Məyazid  bin  Məhla’il bin Qiynan  bin  Ənuş  bin  Şiys bin 

Adəmdir: 

     Nuri-

mübarəkləri  həzrət  Adəmdən  Həvvanın  vəsatətilə 

Şiysə  (ə),  habelə  pak  olan  sülblərdən  pak  olan  rəhmlərə 

(

nəsildən  nəslə)  müntəqil  olaraq  (keçərək)  Ədnana 

yetişmişdir  ki,  bunun  da  iki  oğlu  –  biri  Ədd,  digəri 

Müədddir – və sonra künyəsi Əbu Qüza’ə  olan və səkkiz 

nəfər  övlada  malik  bulunan  Müəddə  intiqal  tapdı  (keçdi). 

Sonra bunun ö

vladından  Əbu  Rəbi’ə  künyədə  bulunan  və 

bəni-Hənifə, bəni-Şeyban  və bəni-Həşm  qəbilələrini  kəndi 

nəslindən ortaya çıxaran və beş nəfər övlada malik bulunan 

Nəzzara  və  bundan  dəxi  bəni-Qeys  və  bəni-Ğeylan 

qəbilələrini zühura gətirən və bir nəfər İlyas adlı oğlu olan 

Müzərrə  və  bundan  da  bir  çox  övladı  olan  bəni-Xüzaə  və 

bəni-Rəhah  (Rəhrah?)  (

ﻲ����ﻨﺑ

 

ﺡﺎ����ﺣﺭ

qəbilələrini  vücuda 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə