Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cemal KONDU
HERKES ÝÇÝN
HÝPNOZ
D Ý K K A T    Ç O K    Ö N E M L Ý    N O T :
Bu e-kitap Genç Geliþim dergisinin Haziran ayý hediyesidir. Kitap her dergi için
sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir
ortamda baþka kiþi ve kurumlarýn kullanýmýna sunulamaz. Aksi þekilde kullananlar
T.C. kanunlarýna ve vicdani deðerlere göre suç iþlemiþ sayýlýr. Önemle duyurulur.


Tüm yayýn haklarý GENÇ GELÝÞÝM dergisine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve
iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde
hazýrlanýp satýþa sunulamaz. Elektronik ortamlarda yayýnlanamaz. 
HERKES ÝÇÝN
H Ý P N O Z
Cemal Kondu
Yayýn Yönetmeni : Bilal Özbay
Editör 
: Zeynep Özkan
Kapak Tasarým  : Gökhan Koç
Ýç Tasarým
: Yeliz Yýldýz
Genel Yapým 
: Endülüjans Ýçerik Hizmetleri
1. Baský 
: Haziran 2009 Ýstanbul
ISSN 
: 1305 - 4139
GENÇ G
GELÝÞÝM
Kiþisel Geliþim ve Yaþama Sanatý Dergisi
Merkez Mah. Karaoðlanoðlu Cad. 
Konut Sok. No:9 Mahmutbey - Ýstanbul
Tel: 0212 445 00 45 pbx Fax: 0212 445 00 90
www.gencgelisim.com

bilgi@gencgelisim.com
Genç Geliþim Dergisi Haziran Sayýsý e-kitabý


HERKES ÝÇÝN
HÝPNOZ


Ý Ç Ý N D E K Ý L E R
BAÞLARKEN......................................................................... 9
Egzersiz -1..................................................................................... 15
Egzersiz -2..................................................................................... 16
HÝPNOZ NEDÝR? ................................................................ 29
HÝPNOZUN TANIMI ......................................................... 32
HÝPNOZ DURUMU NEDÝR? ............................................. 33
HÝPNOZUN FORMÜLÜ .................................................... 35
HÝPNOZU NÝÇÝN KULLANABÝLÝRSÝNÝZ? ...................... 36
BÝLÝNÇSÝZ ZÝHNÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ..................... 39
TRANS NEDÝR?.................................................................. 45
TRANSA GEÇÝÞ ................................................................. 45
TRANSIN GÖSTERGELERÝ.............................................. 46
HÝPNOZUN AÞAMALARI ................................................ 47
HÝPNOZ GÜCÜNÜ TELKÝN ALIR................................... 48
GÜNLÜK HÝPNOTÝK DURUMLAR................................. 49
HAYATIMIZ HÝPNOZ ........................................................ 50
HÝPNOZ HAKKINDA MERAK EDÝLEN SORULAR...... 52
Hipnoz tehlikeli midir?................................................................ 52
Hipnozdan çýkamama gibi bir durum söz konusu olabilir mi?.... 52
Hipnoz kimlere uygulanmamalýdýr? 
Hipnoz kimlere uygulanamaz? .................................................... 53
Hipnoza yatkýnlýk var mýdýr? Herkes hipnozdan 
yararlanabilir mi?......................................................................... 53
Hipnozun yan etkisi var mýdýr?................................................... 54
Hipnoz alýþkanlýk yapar mý? ........................................................ 54
Hipnozdayken bilincimi kaybeder miyim? .................................. 54
Hipnozdaki kiþiye istemediði bir þeyi yaptýrmak 
ne kadar mümkündür? ............................................................... 55


Hipnoz geçmiþte meydana gelen ve hatýrlanmasý istenmeyen 
olaylarý veya deneyimleri unutmak için kullanýlabilir mi?.......... 55
Uyku ve hipnoz arasýnda ne fark vardýr? .................................... 55
Hipnozun bilinçaltý ile iliþkisi nasýldýr? ....................................... 56
Týbbi dernekler hipnozun kullanýlmasýný onaylýyor mu? ............ 57
Hipnoz istenmeyen alýþkanlýklarýn atýlmasýnda yararlý mýdýr?.... 57
Hipnoza nasýl girilir? Oto hipnoz nasýl öðrenilir? ....................... 58
Sorunlarým kesin çözümlenir mi?................................................ 58
Hipnoza girmem ne kadar zaman alýr? ....................................... 58
Hipnozda imajinasyonlar niçin kullanýlýr? .................................. 59
Telkinler neden kabul edilir? Telkinler kabul edilmek
zorunda mýdýr?............................................................................. 59
Çok heyecanlý olmamdan dolayý hipnoza girememe 
durumum olabilir mi?.................................................................. 59
Hipnozda iken hiç hatýrlamak istemediðim çok kötü 
anýlarýmý hatýrlarsam ne olur?..................................................... 60
Hipnoterapi ruhun kendi kendini onarmasý mýdýr?.................... 61
Hipnoterapinin iyileþtirici etkisi kalýcý mýdýr, yoksa 
bir süre için mi geçerlidir?........................................................... 62
HÝPNOZDA NELER YAÞANIR?........................................ 63
HÝPNOZUN DOÐASI......................................................... 65
DEÐÝÞÝK HÝPNOZ ÇEÞÝTLERÝ.......................................... 67
HÝPNOZU ETKÝLEYEN ÞARTLAR................................... 68
HÝPNOZ YAPACAK KÝÞÝYE AÝT ÖZELLÝKLER.............. 71
HÝPNOZA UYGUNLUK..................................................... 73
HÝPNOZA UYGUNLUÐUN ÖLÇÜMÜ............................ 75
KÝTAP / BALON........................................................................ 75
Göz Kürelerinin Deðerlendirilmesi ............................................. 75
Arkaya Düþürme Testi ................................................................ 76
Parmaklarý Açtýrma Testi............................................................ 77
Elleri Kenetleme.......................................................................... 78
Bedenin Sallanmasý..................................................................... 79
Þu Sorularla da Hipnoza Yatkýnlýðýný Anlayabilirsiniz................ 79


Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə