Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

HÝPNOZ DENEYÝMÝNÝN YAÞANMASI........................... 80
HÝPNOZDA GÖZLEMLENEN BAZI FÝZÝKSEL
DEÐÝÞÝKLÝKLER ................................................................. 81
HÝPNOZ NERELERDE KULLANILIR? ............................. 82
HÝPNOZUN TARÝHÇESÝ ................................................... 86
Antik Çað.................................................................................... 86
Mesmer Öncesi Dönem .............................................................. 87
Mesmer Dönemi ......................................................................... 88
Marques de Puységur .................................................................. 91
James Braid (Hipnoz'un Ýsim Babasý) ......................................... 92
Nancy Okulu (Liébault & Bernheim)........................................ 93
CHARCOT VE SALPETRÝERE OKULU................................. 95
Pierre Janet.................................................................................. 96
Freud Dönemi ............................................................................. 96
HÝPNOZ SÖZLÜÐÜ ........................................................... 97


Cemal KONDU
Yazarýmýz yaklaþýk 14 yýldýr davranýþ bilimleri, bireysel geliþim, insan
mühendisliði, trans, meditasyon, kariyer geliþtirme, iletiþim, duygusal
zeka, takým çalýþmasý, giriþimcilik, üretken ve yenilikçi zeka, baþarý, li-
derlik, psiko-drama ve örgütsel psikoloji alanýnda birçok özel araþtýrma
ve çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir.
INLPTA The International NLP Trainers Association'dan ulusla-
rarasý sertifikalý uzman NLP eðitimcisi olan Cemal KONDU 1996
yýlýndan bu yana ise NLP alanýnda araþtýrma ve çalýþmalarýna devam
etmektedir. Avrupa'nýn bilinen en genç NLP Trainer'larýndandýr.  NLP
eðitimlerini Uluslararasý NLP Eðitmenleri Birliði olan INLPTA bünye-
sinde tamamlamýþtýr. 
Cemal KONDU halen eðitim kurumlarýna, iþ dünyasýna, gruplara,
bireylere, NLP uzman eðitimcisi ve danýþmaný olarak hizmet vermeye
devam etmektedir. Çeþitli konularda seminerler vermektedir. Kamu
kuruluþlarýnda, Þirketlerde, Okullarda ve Dershanelerde "Anlayarak
Çok Hýzlý Okuma", "NLP Practitioner ve Master Practitioner sertifika-
lý eðitmen yetiþtirme", "Eðitim Mentörlüðü-Öðrenci Koçluðu"", "Temel
Hafýza Eðitimi ve Hafýza Teknikleriyle Ýngilizce", "Beden Dili"…vb. ko-
nularýnda seminerler vermektedir. Ayný zamanda bir Ýnsan Kaynaklarý
Uzmaný da olan Cemal KONDU, halen eðitmenliðin yaný sýra yönetici
ve yaþam koçluðu, kiþisel ve profesyonel geliþim danýþmanlýðý, futbol
mentörlüðü, hizmetleri vermektedir. 
Yazarýmýzýn þu anda Ares kitaptan çýkan "NLP ile Hýzlý Okuma" ,
"NLP Coþkulu Yaþam" ve "Anlayarak Hýzlý Okuma" adlý üç kitabý var-
dýr ve ilerleyen günlerde daha çok fazla kitabý da raflarda yerlerini
alacaktýr. 


SÜPER HAFIZA 5000 setinin devamý olarak 
Etkin Öðrenme 
Kolay Matematik
Pratik Test Çözme Teknikleri
Motivasyon Ve Sýnav Stresi
Herkes Ýçin Hipnoz 
Eserleri yakýn zamanda piyasaya çýkacak.
Ýletiþim için;
www.cemalkondu.com 
www.sinavkocu.com 
bilgi@cemalkondu.com
cemalkondu@hotmail.com
Saygýn NLP& INLPTA Danýþmanlýk International
Kýbrýs Þehitleri Cad. No: 30/11 Alsancak / Ýzmir
0232 4225954- 05356673224


9
BAÞLARKEN
Hipnoz, kiþilerin güçlü bir þekilde olumlu ya da olumsuz farklý
biçimlerde tepkiler ortaya konulan sihirli ve gizemli bir sözcük…
Bazý kiþilerin hipnozun bir palavra olduðuna, gereksiz ol-
duðuna ya da sadece insanlarý farklý hayvanlar gibi hareket et-
tirmeye yaradýðýna inanabilirsiniz ya da kimleri gibi hipnozun
her þeye iyi geleceðini düþünebilirsiniz. Hipnozun, çok korku-
lu ve çekinceli olduðu için bir kenara býrakýlmasý ve kullanýl-
mamasý gerektiðini düþünen bir grubu da destekleyebilirsiniz. 
Hipnoz deneyimleri, yüzyýllardan beri insanlarýn karþýsýna
farklý þekillerde, ama genellikle büyülü, anlatýlmasý ve açýk-
lanmasý zor deneyimler olarak çýkmýþtýr. 
Hipnozu tanýdýkça ve öðrendikçe büyüsünün, gizeminin
bize ne kadar yakýn olduðunu, gündelik hayatýmýzýn ne kadar
içinde olduðunu göreceðiz. Hipnozu anlaþýlabilir prosedürlere
dönüþtüreceðiz.
Size gittiðim bir seyahatte gördüklerimden söz etsem; deniz-
den on beþ metre yukarýda bir kayanýn üzerinden parlak tropi-
kal balýklarýn bazen yavaþ, bazen de hýzlý hareketlerini; okyanu-
sun kayaya çarptýkça varlýðýný hissettiren o yumuþak dalgalarýn
ritmik seslerini; suyun altýnda manzarayý seyrederken ýlýk dalga-
larla birlikte alçalmanýn verdiði duygular ile beraber tuzlu ha-
vanýn kokusunun içinizde yarattýðý duygularý, anlatacak olur-
sam, benim deneyimlerimin size etkisi nasýl olur?


10
Kendinizi böyle bir deneyimin içinde hayal etmek eðer si-
ze farklý duygular veriyorsa, hipnozu baþarýyla uygulayan kiþi-
lerin sadece hipnoz uzmanlarý olduðunu düþünmekten vazge-
çin, çünkü sizin de bu konuda potansiyeliniz çok yüksek. Hip-
nozu, baþarýlý konuþmacýlarýn, satýcýlarýn, politikacýlarýn, vb.
kullandýðý iletiþim biçimlerini, siz de uygulayabilmiþsiniz de-
mektir. Hipnozu, bir kiþinin bilinç, ruhsal durumunu deðiþ-
tirmek olarak düþündüðümüzde her etkili iletiþimin hipnoz
olduðu görüþü ortaya çýkabilir, size garip gelse de… 
Hipnotik dil kalýplarýndan birisi negatif emirlerdir. Mesela
size "Siyah düþünme" dersem, bu ifademin anlamýný düþün-
meye çalýþtýðýnýzda siyahý hemen aklýnýza getirmek zorunda
kalacaksýnýz. Bir hipnoz uzmaný da "çok hýzlý bir þekilde rahat-
lamaný ve gevþemeni istemiyorum" derse, uzmanýn karþýsýnda-
ki kiþi, bu sözcüðün anlamýný zihninde ararken kiþinin bu du-
ruma verdiði tepki olarak, gevþeme ve rahatlama baþlamýþ
olacaktýr. Negatif emirlerle konuþmaya baþlamak, dinleyen ki-
þinin zihinde, bu yönde bir tepki ortaya çýkmasýna neden olur.
Ýnsanlarýn harekete geçmelerine, mükemmeliyetçilikleri,
ertelemeyi alýþkanlýk haline getirmeleri ve baþarýsýz olma
korkularý engel olur. Çaba harcamak korkularýný tetikler.
"Ne yapmak gerektiðini düþünmek yerine, ne yapmamak
gerektiðini düþünmek" daha yararlý olabilir.
Ayný kalýplarýn günlük hayatýmýzda özensizce kullanýlmasý
çok sýk karþýlaþtýðýmýz bir durumdur. Bir veli olarak, oðlumu-
za sýnava girerken "sakýn streslenme", "sakýn heyecanlanma"
dediðimiz zamanlar çoktur. Ya da anne - babalar olarak ço-
cuklarýmýza, "sakýn düþme", "þunu yapma", "koþma", "hýzlý hýz-
lý yemek yeme" gibi telkinleri sýklýkla kullanabiliriz; bir öðret-
men öðrencisine "sýnavda heyecanlanma", "sýnavý stresli ge-
çirmene gerek yok", "sýnavdan önce kaygýlanma" þeklinde


Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə