Herkes İçin Hipnoz Okundu qxd



Yüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

18
Hipnoz çok doðal bir süreçtir. Hipnoz, bir insaný deðiþik bir
bilinç durumuna sokmak için düzenli biçimde baþvuruldu-
ðunda araçlarý yapýlýþ yöntemini açýklayan ve belirten bir ke-
limedir. Ýnsanlar sürekli farklý ve deðiþik ruh hallerine girerler.
Günlük hayatýnýzda farklý zamanlarda tanýdýðýmýz ya da ta-
nýmadýðýmýz kiþiler ile birlikte asansöre biniyor ve asansörde-
ki kiþilerin ruh hallerini izliyorsunuz. Kiþiler asansöre bindik-
lerinde gergin ve stresli bir þekilde inecekleri kata kadar kat
geçiþlerini izlerler. Asansörden dýþarýya çýkmaya hazýr halde
bekler ve inecekleri kata gelmeden kapý açýlýrsa þaþýrýr ve ken-
dilerine gelmeye çalýþýrken kiþiler kendilerini dýþarýya atarlar.
Bu durum neredeyse herkesin baþýna gelir. Bu tecrübe nere-
deyse tüm insanlýðý ilgilendiren bir davranýþtýr. Kiþilerin tecrü-
belerindeki, tüm insanlýðý ilgilendiren yönleri bulmak hipno-
zu uygulamanýn temel kuralýdýr. 
Hipnotik trans hali bilinçaltýna girmemizi saðlar. Bilinçal-
týnýn eþik bekçisi egodur. Eðer emir verirseniz, ego buna karþý
gelir ve buna karþý direnç ortaya çýkar, duvarlar yükselir.
Ancak dolaylý telkin dirençle karþý karþýya kalmaz. Transa
sokmanýn en basit yolu kiþinin kafasýný karýþtýrmaktýr
Trans yaþanýlan bir olayý yeniden yaþamak olabileceði gibi,
hiç yaþanýlmamýþ bir olayý canlandýrmak da olabilir. Kaliteli bir
trans için mümkün olduðunca çok duyuyu harekete geçirmek
gerekir. Kurguladýðýnýz aný hissedin, duyun, görün, tadýn…
Ýsteklerinizin daha kolay gerçekleþebilmesi için onlarý
vazgeçemeyeceðiniz olgularla baðdaþtýrýn. Örneðin bir ço-
cuk, "annemi seviyorsam, yemek yemeliyim." der, sevgi ye-
mek yemek ile baðdaþtýrýlmýþtýr. Kendinizi nasýl görmek isti-
yorsanýz, 2 hafta boyunca günde üçer defa kendinizi, zihni-
nizde o þekilde canlandýrýn. Böylelikle ister fiziksel olsun


19
ister duygusal, arzulanýlan her deðiþiklik doðru telkinler ile
bünyenizde hayat bulur.
Hipnoz sýrasýnda sürekli doðal bir süreç yaþanmalýdýr. Me-
sela: kiþi kendi deneyimin içindeyken güzel güneþli bir gündü.
Kendime "þakýr þakýr yaðmur yaðan bir cumartesi akþamý," der-
sem sizde bir gerginlik yaratacaktýr. Fakat doðal geçiþlerde ise
herhangi bir gerginlik ortaya çýkmadan kiþinin ruh halinin
deðiþtiði görülecektir. 
Hipnozda insanlar bir telkin prosedürü olarak genellikle
"kafa karýþýklýðý yaratma" denilen þeyden faydalanýlýr. Burada
anlamlý geçiþler yoktur. Önemli kriter bir þekilde kafalarý ka-
rýþtýrmaktýr ve daha sonra, o noktadan hareketle doðal geçiþ-
ler kurgulamaya baþlarsýnýz. Trans için insanlarda karmaþa
oluþturmak istiyorsanýz, çeliþkili þeyler söyleyin. Örneðin, "bil-
mek öðrenmenin önünde bir engeldir". Kiþiyi transtan çýkarmanýn
tek yolu ise ona yeni bir þeyler öðretmektir. 
Alýþýlmýþýn dýþýnda bir özelliði bulunan ruh hallerine gir-
mek isterseniz, bunu ne amaçla kullanýrsanýz kullanýn, bu
ruh halleri doðaldýr ve bir iletiþim sürecinden baþka bir þey
deðildir.
Hipnoz uygulamasý monoton bir ses tonuyla yapýlmasý ge-
rektiði her zaman dile getirilen bir görüþtür. Hipnoz yaparken
ses tonunun her zaman monoton olmasý gerekir diye bir þey
yoktur. Yaþanýlan deneyime göre bunu þekillendirmek önemli
kriterlerden biri olmalýdýr ve uygulamadan daha etkili olmasý-
ný saðlarsýnýz. Kiþilerin hipnoz ruh haline girmelerini saðla-
mak demek, ölmüþ bitmiþ bir ruh hali yansýtmasý anlamýna
gelmez, hipnoz yapan kiþi için. Hipnoz kiþilerin zihinlerini
kontrol etmemizi saðlamaz. Hipnoz kiþilerin kendilerini
kontrol etmelerini saðlayan ve þekillendirmelerini saðlayan
bir süreç ve bir anahtardýr.


20
Kendi kendimize transa girmeye çalýþýrken, nelere tepki
verdiðimize dikkat etmeliyiz. baþkalarýný hipnoz yapabilecek
kadar bilgi birikimine sahip olmalý ve bu süreçte bu bilgeliðe
yeterince sahipseniz, zaten burada üzerinize düþen, kiþilerin
doðal olarak nelere tepki verdiðini bilmektir.
Kiþiler bana gelip "hadi beni hipnoz edin" ya da "beni hip-
noza sokamazsýnýz ama hadi deneyin" diye bir yaklaþýmda bu-
lunuyorsa, böyle durumlarda kiþileri istemediði sürece hipno-
za sokmanýzýn imkâný yoktur. Büyüklerimizin dediði gibi "atý
ya da eþeði suyun yanýna götürebilirsiniz ama istemediði süre-
ce su içiremezsiniz". Hipnoz bir tango gibidir karþýlýklý olarak
yapýlýr.
Kiþiler size gelip, "Yýllardýr beni hipnoz etmeye çalýþtý-
lar, ama hiçbir iþe yaramadý," diyorlar. Hemen ardýndan,
"Haydi bakalým, beni hipnoz etmeye çalýþýn," diye de üstüme
gelirler.
Her ne durum olursanýz olun, karþýmýzdaki kiþilerin tepki-
sine dikkat etmeli ve onlara kendi açýlarýndan doðal bir þekil-
de tepki verecekleri bir ortam yaratmanýn ötesine gitmelisi-
niz. Çoðunlukla kiþiler çok fazla direnç göstermezler. Herkesi
hipnoza almanýn uygun bir yolu vardýr ve bu yol sadece hip-
noz yapan kiþinin hayal gücüne kalmýþtýr. 
Hipnoz yapan kiþi ile hipnoz olan kiþi arasýnda bir uyum ol-
malýdýr. Uyum olduðu zaman karþýlýklý alýþveriþ daha kolay
olacaktýr. Uyum sürecinde, karþý tarafýn ruh haline girebilmek
ve karþýlýklý bir uyum sürecinde uyumlu davranýþlar olmalýdýr.
Mesele karþý tarafýn konuþma hýzýndan hýzlý konuþmak ve kar-
þý tarafýn takip edemeyeceði kadar hýzlý olmak, sonuç yarat-
mayacaktýr. Kiþilerin görsel imgeleme tasarlarken onlarýn duy-
gularýndan bahsederken iyi bir uyum için olmak zorundayýz.
Uyum ancak sesinizin temposunu, karþý tarafýn nefes alýþ


21
veriþine göre ayarlamalý; ayný el hareketleri, yüz ifadesi ve göz
kýrpmalarýný tekrarlamalýsýnýz, ayný þekilde baþýnýzý sallarsanýz,
ayný ritmle dans ederseniz ve olmasý gereken þeyleri söylerseniz
aradýðýnýz ahengi yakalarsýnýz.
Karþýnýzdaki kiþinin nefesi ile parmak hareketleriniz, baþý-
nýz veya sesinizle uyum kurabilirsiniz. Herkesin bir iç ritmi ol-
duðu kanýtlanmýþtýr. Eðer bu ritmi saptayýp eþleþebilirseniz,
çok güçlü bir uyum oluþturursunuz. Fizyolojinizin bir veya bir-
den fazla parametresini yavaþ yavaþ uyum kurmada kullanma-
lýsýnýz. Uyum oluþturmanýn sýrrý ve baþarýsýnýn ardýnda yatan
neden bir tek cümlede ifade edilmiþtir. "Yanýnda en rahat
hissettiðimiz insanlar bize en çok benzediðini düþündüðümüz
insanlardýr."
"Bütün gerilimden kurtulun... Rahatlarken gevþeyin. Ne-
fes alýn... Ayaklarýnýzdan baþlayýp saç uçlarýna kadar bütün
kaslarýnýzdaki gerginliðin yumuþayarak bütün vücudunuza ya-
yýldýðýný düþünün. Elinin sýcaklýðýný, odadaki sesleri, nefes alýp
verirken bedeninin yaptýðý hareketleri hissedebilirsin," derse-
niz, sözcüklerinizin o kiþinin tecrübeleriyle uyumlu olmasýný
saðlarsýnýz. Böyle bir durum sizin uyum çabanýzý kuvvetlendi-
recek ve karþý tarafla ayak uydurmaya baþladýðýnýz anlamýna
gelecektir. 
Birisiyle uyum kurmaya baþladýðýnýz zaman bilinçdýþý dü-
zeyde farklýlýklarý en aza indirgemiþ olursunuz ve kiþinin sizin
yaptýklarýnýza uyum kurmasýný saðlarsýnýz. Kiþi sizi takip etme-
ye çalýþmaya baþlayacaktýr. Konuþmanýzýn temposu, hýzý ve rit-
mini baþka bir insanýn nefes alýþ veriþine göre ayarlar ve daha
sonra bu hýzý çok yavaþ bir þekilde yavaþlatýrsanýz, onlarýn ne-
fes alýþ veriþ hýzý da yavaþlayacaktýr. Ansýzýn durursanýz...
Onlar da durur. Baþka bir insanýn davranýþlarýna sözlü olan
ya da olmayan þekilde uyum göstererek harekete geçtiðinizde,



Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə