Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

33
HÝPNOZ DURUMU NEDÝR?
Hipnoz konusunda birçok önyargý vardýr. Ýnsanlar hipnoz
hakkýnda çok fazla doðru bilgiye sahip deðildirler, ancak yan-
lýþ inanç ve düþüncelere fazlasýyla sahiptirler. Toplumda çok
fazla hipnozu bilmeyen insan, hipnozdan korkmaktadýr. 
NE DEÐÝLDÝR…
NEDÝR…
Uyku
Uyanýk bir durum
Bilinçsiz bir durum
Rahatlama durumu
Aldanma
Hayalinizde canlandýrma
Zayýf Zihinlilik
Zihin alýþtýrmasý
Baþkasý tarafýndan kontrol edilme Bilinç dýþýnýzla uyum
Kiþisel kontrolü kaybetme
Gerçek kontrolün 
sergilenmesi
1. Hipnoz kontrolünüzü kaybettiðiniz bir ruh hali deðildir. 
2. Hipnoz size söylenenleri bir mantýk süzgecinden geçir-
meden kuzu kuzu yapmanýz anlamýna gelmez. Kontrol
her zaman sizdedir.
3. Hipnozdan çýkamamak diye bir þey yoktur. 
4. Hipnoz demek o esnada olup bitenleri hatýrlamamak
demek deðildir.


34
Critical Faculty
Conscious Mind
Unconscious Mind
The Awake State
The Hypnotic State


35
HÝPNOZUN FORMÜLÜ
Hipnoz halinin oluþmasýný saðlayan bazý zihinsel süreçler
vardýr. Bunlara hipnozun formülü diyebiliriz. Hipnoz halinin
ortaya çýkmasýný saðlayan unsurlar, ihtiyaç, istek, inanç, iti-
mat ve hayaldir. Bu formülü oluþturan unsurlar hipnozun et-
kisini ortaya çýkaracaktýr.
Hayal gücü, hipnoz ruh halini inanýlmaz düzeyde etkiler.
Hayal ve imajinasyon bilinçaltýnýn her þeyidir. Hayaller her
zaman bilinçaltýnda hipnoz etkisi ortaya koyar. Ýnsanlar ne ka-
dar iyi hayal kurarlarsa o kadar basit bir þekilde hipnoza gir-
melerini saðlar. Bilinçaltýnýn dili semboller ile çalýþtýðýndan
dolayý ne kadar iyi semboller oluþturursa, hayal gücümüz de
hipnozun o kadar kolay oluþmasýný saðlayacaktýr.
Ýnsanlar neyin olacaðýna inanýrsa farkýnda olmadan o yön-
de bir sonuç oluþturmaya baþlarlar. Kiþi eðer hipnoza inanýyor
ve kendisinin kolaylýkla hipnoza gireceðini düþünüyorsa, ba-
þarý þansýmýz o kadar yüksek olacaktýr. Kiþi hipnoz olmaya-
caðýna inanmýyorsa ya da hipnoza girmesinin kendisi için
zor olacaðýný düþünüyorsa, düþündüðü gibi bir sonuç ortaya
çýkacaktýr.
Ýstek ve ihtiyaç: Bir kiþiyi hipnoza istekli hale getirmek
beklentileri ve hipnoz terapisinin sonucunu olumlu yönde de-
ðiþtirmemize yardýmcý olacaktýr. Bir de hipnoz oluþma süre-
cinde kiþinin hipnoz olmaya ihtiyaç duyuyor olmasý, kiþinin
istediði sonucu almasýný saðlar.


36
HÝPNOZU
NÝÇÝN KULLANABÝLÝRSÝNÝZ?
Alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirmeye çalýþtýðýmýz zaman moti-
vasyonumuz ya da karar düzeyimiz ne kadar iyi olsa da, alýþ-
kanlýðý deðiþtirme sürecinde mutlaka bir dirençle karþý karþý-
ya kalýyoruz. Ýþimizi zorlaþtýran bu güçlü direnç de nedir? Ben
karar verdim ve motivasyon düzeyim de iyi ve ben bu alýþkan-
lýðýmý deðiþtirmeye ihtiyaç duyuyorum, öyle ise sorun nedir?
Bu tabi ki de bilinçaltý. Zihinsel kimlik, %10 bilinç, %90
bilinçaltýndan oluþur. Yani zihnimiz bir buzdaðýna (iceberg)
benzetilebilir. Farkýnda olduðumuz (gördüðümüz, iþittiðimiz,
hissettiðimiz, tattýðýmýz, kokladýðýnýz) her þey bilinçli zihni-
mizle ilgilidir. Bilinçli zihin, akýl yürütme ve planlama yapar-
ken, bilinçdýþý zihnimiz bütün davranýþlarýmýzý kontrol eder.
Bilinçli zihin, bütün düþünce, duygu ve davranýþlarýmýzý kon-
trol eden, yöneten bilinçdýþý zihnimizi etkiler. Bilinçli zihnimi-
zi At'a, bilinçdýþý zihnimizi JOKEY'e ya da bilinçli zihnimizi
komutana, bilinçsiz zihnimizi (negatif emir kabul etmemesi
haricinde) itaatkâr bir askere benzetebiliriz.
Bilinçaltý doðasý gereði her türlü deðiþime direnir. Ýþte sa-
dece bu nedenle bile herkesin hipnoza ihtiyacý vardýr. Alýþ-
kanlýklarýmýzýn esas komutaný, bilinçaltýdýr. Bizler bilinçaltla-
rýmýzýn askerleriyiz. Onun emirleri doðrultusunda davranýrýz.
Bunun farkýnda olan insan sayýsý ise çok azdýr. Ýþte sadece bu
sebeple bile herkesin hipnoza ihtiyacý vardýr. Bilinçaltýmýz
bir komutan gibi, bilincimizi kendi emirleri doðrultusunda
yönlendirebilir.


37
Bilinçaltýný yönlendirmek zor deðildir ve söylenene hemen
inanýr. Bu sebeple bilincimizi kapsama alanýndan çýkarsak, bi-
lincimizde oluþturduðumuz olumsuz alýþkanlýklar yerine
olumlu alýþkanlýklarýmýzý yerleþtirebiliriz. Yeni alýþkanlýk deði-
þikliði için bilinçaltýnýn onayý ve iþbirliði kesinlikle gerekir.
Kalýcý bir deðiþim için bilincimizin üstünde çok güçlü etki-
ler býrakmamýz gerekiyor. Ýþte burada hipnozun mükemmel
gücünden yararlandýðýmýz zaman harika sonuçlar alýnmakta-
dýr. Çok kýsa zamanda çok olumlu deðiþimler ile her zaman
karþýlaþtýk ve karþýlaþmaya devam edeceðiz. Kendini daha et-
kin bir þekilde þekillendirmek isteyen insan, sadece bu ne-
denden dolayý bile hipnozdan yararlanmak için daha fazla ilgi
göstermeye devam ediyorlar.
Mevcut alýþkanlýklarýmýz, düþünce ve davranýþ kalýplarýmýz
geçmiþte programlanmanýn sonucunda oluþur. Çevremizde
insanlarýn telkinleri doðrultusunda bu programlanma oluþur.
Bu oluþan programlar, hayatta bizi baþarýya da götürebilir, ak-
sine en basit durumlarda bile çuvallamamýza da sebep olabilir.
Baþarýya ulaþmak için bilinçaltýmýzda oluþan bu program-
larý deðiþtirmemiz þarttýr. Mantýk, bilinçli zihinde çalýþýr. Ha-
yal ise, bilinçaltýnýn dilidir. Hipnoz, bilinçaltýnýn hayal gücü-
nü güçlendirerek bilinçli zihne etki eder. Tabii ki amaç, bi-
linçaltýnda yerleþik olumsuz hayalin tersi yönünde hayalleri
güçlendirmektir.
Bir seminerimde, hareketliliðin, duraðanlýða oranla daha
olumlu bir yapýsý olmasý kullanýlarak bilinçaltýndaki bir haya-
li yýkmak için yaptýðýmýz bir çalýþmada, bir katýlýmcýnýn eline
bir zincir verdim ve gözü kapalýyken zincirin sabit durduðunu
düþündüðünde haber vermesini istedim. Katýlýmcý iþaret
verdiði andan itibaren telkinlerle transa girmesine yardýmcý


Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə