Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə10/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

38
oldum. "Elinde bir zincir var ve sen bunu sabit tutuyorsun.
Ama aklýnda, elindekinden baþka bir nesne var ve sürekli dö-
nüyor. Saðdan sola, saðdan sola… Hýzla dönmeye devam edi-
yor. Karþý koymaya, onu durdurmaya çalýþýyorsun ama bunu
bir türlü yapamýyorsun. Karþý koymaya çalýþtýkça daha da
hýzlý dönüyor. Saðdan sola doðru sürekli…" Zincir telkinlerle
birlikte dönmeye baþladý, gitgide hýzlanarak. Telkin sayesin-
de, bunu hayalinde yaptýkça, vücut gerçekte de ayný tepkiyi
veriyor. 


39
BÝLÝNÇSÝZ ZÝHNÝN
TEMEL ÖZELLÝKLERÝ
Ýnsanýn geliþimi doðumdan ölüme kadar kesintisiz olarak
devam eder. Bu süreçte insanda en az deðiþen þey bilinçaltýnýn
yapýsal özellikleridir. 
1. Bilinçaltý anýlarý depolar: Ýnsanlarýn hayatlarý boyunca
öðrendikleri ve edindikleri bütün deneyimler burada saklan-
maktadýr. Bilinçaltý bu depolama görevini iki þekilde yapar.
Birincisi geçici depolama, diðeri ise, geçici olmayan, kalýcý
depolamadýr.
Zihin bir hard disk gibi çalýþýr. Ýçine konulan bilgiyi ilk ko-
nulduðu haliyle alýr ve hep orada tutar. Birinin size hakaret et-
tiðini varsayalým. Bu olaya odaklandýkça, üzerinize alýndýkça
zararý gören siz olursunuz. Her ne söylerseniz söyleyin, gün
boyunca sürekli aklýnýza gelir. Yürürsünüz aklýnýzdadýr, eve gi-
dersiniz "Ya bu adam bana nasýl böyle bir þey der." diye hala
söylenirsiniz. Adamýn bakýþlarý canlanýr gözünüzde... Baþka
biri size biraz farklý baksa, "Neden öyle bakýyorsun, ne demek
istedin, yoksa bana hakaret mi ediyorsun." der ve iþi kavgaya
bile sürebilirsiniz. 
Bu durumun tam tersinde ise, yine bir hakarete maruz kal-
dýnýz, filtrelerinizi açtýnýz ve kayýt sisteminize girdi. Olayý
önemsiz olarak nitelendirdiniz, bu maillerimizi spam olarak sý-
nýflayabildiðimiz gibi bir sýnýflamadýr. Baþýnýza gelebilecek en
kötü þey, hayatýnýza dýþarýdan bakanlarýn size, "ne gamsýz
adammýþ yahu, adam küfretti hiç oralý deðil" demeleridir.


40
Ama bu düþünceleri onlara batar, size deðil. Bu durum size
deðil de, size küfredene, sizin hakkýnýzda "garip" diyerek ko-
nuþanlara yük olur. Oysa siz bu durumu çoktan aklýnýzdan çý-
karmýþsýnýzdýr. Unutulmamasý gereken þey, filtreler hayat kur-
tarýcýdýr, ömrünüzü uzatýr, ayný bilgisayarlarýnýzý virüslerden
koruyan filtreler gibi. Hayatýmýz neden bilgisayarýmýzdan
daha az deðerli olsun ki?
2. Duygular alanýdýr: Bilincimiz, bilinçaltýnda birikenleri
yargýlar, eleþtirir, kabul eder ya da etmez; iþine yaramadýðýna
inandýðý bilgileri ise bilinçaltýna geri gönderir. Bu kötü, iþe yara-
maz bilgi birikintileri yaþamýmýzý yönlendiren bir parça halini
alýr. Sigara içme, yeme alýþkanlýðý, stresler, endiþeler. Alýþkanlýk-
larýmýz bizi biz yaparlar. Bilinçdýþýmýz ise bedenimizde otomatik,
istem dýþýnda seyreden tüm olaylarý idare eder… Nefes almak,
kalbin çalýþmasý, baðýrsaklarýn çalýþmasý gibi… Bilinçaltýnda
oluþan duygular da kendini bilinçdýþýnda karþýlýk bulur.
Bilinçaltý duygularla çalýþtýðý için, ona mantýkla hükmede-
mezsiniz. Size bir iç diyalogdan bahsedeyim:
- Ya kaç sefer oldu, hala yapýyorum. Halbuki yapmamalý-
yým. Offf off!
- Eeee? Engellesene o halde!
- Ama ne yapayým ki, elimde deðil. Deniyorum deniyorum
ama bir türlü olmuyor. 
Denediðiniz bilinç ile çalýþmaktýr, bilinçaltýyla deðil...
3. Semboliktir: Bilinçaltýmýz sembolik bir dil kullanýr. Sem-
boller kullanýr ve bunlara tepki verir. Birtakým davranýþ ve
tepki biçimleri, bilince sembolik olarak yaptýrýlabilir. Bilinçal-
tý bir sembolle (resim) birçok anlam yükleyeceði gibi, birçok
resimle bir anlam ifade etmeye de çalýþabilir. Sembollerle (so-
mutlaþtýrma) ile daha iyi anlar. Ýletiþimde, eðitimde anlatýlan


41
hikâyeler ve verilen örneklerle somutlaþtýrarak bu nedenle
daha iyi anlaþýlmayý saðlayan bir araçtýr. Onun anlayabilmesi
de, anlatabilmesi de somutlaþtýrma becerimizin geliþimiyle
alakalýdýr. Çünkü duyu organlarýnýn verilerinin izahýný, ancak
somutlaþtýrýlmýþ sembollerle ifade edebilir ve ortaya koyabilir. 
Bilinçaltý, sembollerle anlatýlan dili, bir oyun gibi algýlar ve
oldukça sevinir. Kendisini daha mutlu, daha canlý hisseder.
Buna örnek olarak ders çalýþmak istemeyen bir çocuðu vere-
lim. Çocuk annesine gelir ve sýkýntýsýný dile getirir. Anne bir
miktar düþündükten sonra, "Belki de oturduðun sandalyede
bir þey vardýr, bir de bunu dene." der ve çocuða yeni bir san-
dalye getirir. Çocuk halinden memnundur, sandalye daha ra-
hattýr ve dersini çalýþmaya devam eder. Burada kilit noktasý
þudur, olaylarýn baðlantýlarýnda mantýk aradýðýnýz an büyü bo-
zulur ve sistem çöker. Anne çocuða, "Bu ikisi de ayný sandal-
ye nasýl daha rahat olduðunu iddia edebiliyorsun?" demiþ ol-
saydý büyük ihtimalle çocuk da "Evet, haklýsýn anne ikisinin
hiçbir farký yok, ders çalýþamýyorum." diye sýzlanmaya devam
edecekti. Bilinçaltý onu basit bir sandalye olarak görmez.
Oyunun kurgusunu deðiþtirdiðinizi sanýr. Sembolleri deðiþtir-
diðiniz an sonuç da deðiþir. Hiçbir þey yapamýyorsanýz, deðiþ-
tirebileceðiniz hiçbir þey yoksa kalkýp bir iki adým yürüyün,
elinizle saçýnýzý düzeltin. Emin olun bu bile iþe yarayacaktýr.
Yaptýðýnýz, sembolü duyguyla iliþkilendirmektir. Týpký bir
anahtar ile kapýyý iliþkilendirmeniz gibi. 
Seminerlerimde konuþma konusunda bir sýkýntýsý olduðu-
nu belirten katýlýmcýya, izleyicileri insan olarak deðil de, pa-
tates çuvalý olarak düþünmesini söylemiþtim. Böylelikle he-
yecanlanmayacaktý, çünkü karþýsýndakiler duygudan yok-
sun çuvallardý. Gördüðünüz gibi bir duygu (utanma-heye-
can) ve onunla iliþkilendirilen bir sembol (çuval) söz konusu.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə