Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə18/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

73
HÝPNOZA UYGUNLUK
Profesyonel olarak bu iþi yapmayan bir hipnoz uygulatýcýsý,
hipnoz hakkýnda çok bilgisi olmadan da bazý insanlara hipnoz
yapabilir. Bu uygulatýcýdan çok hipnoz uygulanan kiþinin hip-
noza olan elveriþliliðinden kaynaklanýr. Bu gibi insanlar var-
ken hipnoza karþý direnç gösteren insanlar yok mu? Elbette
var. Deneyimli hipnoz uzmanlarýnýn bile transa almakta zor-
landýklarý insanlar da vardýr. Elbette bu o kiþinin hipnoza gi-
remediði veya giremeyeceði anlamýna gelmez. Bu durum o ki-
þinin herhangi bir nedenden dolayý hipnoza direnç gösterdiði-
nin kanýtýdýr. M. Erickson bu konuda "Dirençli kiþi yoktur, be-
ceriksiz hipnozitör vardýr." demiþtir. Erickson'a göre; hipnoz
uzmanýnýn, kiþinin direncinin nedeni ve ortadan kaldýrma yo-
lunu, kiþiyle oluþturacaðý iyi bir uyum sürecinde çözmesi gere-
kir. Böyle bir uyum becerisi, hipnozun sanat olduðuna en bü-
yük kanýttýr. Sonuç olarak, her insana hipnoz uygulanabildiði
bir gerçektir. Hipnoz hakkýnda yapýlan araþtýrmalara göre,
herkes günde 90 ila 100 dakikada bir doðal yollarla transa
girmektedir.
Günde 14 - 15 kez kontrol dýþý geliþen bu hipnoz halini, ki-
þinin kontrolü altýna alarak yararýna kullanabileceði bir hale
getirmesi mümkün müdür? Bilinçaltýmýzýn gün yüzüne çýktýðý
bu anlardan faydalanmanýn yolu nedir? Nasýl kendimizi istek-
lerimiz doðrultusunda yönlendirebiliriz? Bu ve benzeri sorula-
rýn cevabýný bu kitabý okurken bulabilmeniz için, size tavsi-
yem bu sorularý aklýnýzýn bir kenarýnda bulundurmanýzdýr.
Olaðanüstü yanýtlara kendiniz ulaþtýðýnýzý göreceksiniz...


74
Hipnoz olmak ve hipnoz olacak kiþinin yaþý arasýnda bir
iliþki elbette vardýr. Söylenilenleri anlayýp uygulayabilecek ve
dikkatini belli noktalar üzerinde toplayabilecek kadar büyü-
müþ çocuklar kolayca hipnoz edilebilirler. Çocuk söylenilenle-
ri henüz anlayacak bir yaþta deðil ise ona hipnoz uygulanma-
masý daha doðrudur. Literatürlerde 4 yaþ üzerindeki çocukla-
rýn hipnoz edilebildiðine dair bilgiler bulunmaktadýr. 7-8 yaþ
ve üzerindeki çocuklarý hipnoz edebilmek eriþkin insanlara
göre daha kolaydýr ve daha etkili sonuçlar kazandýrýr. Ýþte bu
nedenle, hipnoz uygulama baþlangýcýna en uygun yaþ grubu 7
ve üzeri yaþ grubu olan çocuklardýr. Bu yaþ grubunda, hipnoz-
la tedavi olmaya istekli olan çocuklarýn tedavilerinde hipnoz
baþarý oraný oldukça yüksektir. 
Çok yaþlý insanlar, akýl hastalarý, bunaklar, zeka özürlü
insanlar da ise hipnoz uygulanmaz. 
Bazen bir kiþi bir hipnoz çalýþmasýnda transa giremez ve
kendisine hipnoz yapýlmadýðýný iddia eder, oysaki ayný kiþi
baþka bir hipnoz uzmaný tarafýndan kolaylýkla transa alýnabi-
lir. Bu kiþisel dirençlerle ilgili bir konudur. Ayný þekilde yalnýz
baþýna hipnoza direnç gösteren bazý insanlar grup hipnozuna
alýndýklarýnda kolayca hipnoz olabilmektedirler. 
Meslek gruplarýnýn bile kolay hipnoz olmak üzerinde etki-
si vardýr. Mesela, ast-üst iliþkisinin ve belli bir hiyerarþik yapý-
lanmanýn olduðu meslek gruplarýnda çalýþanlar, diðer meslek-
lerde çalýþanlara oranla daha kolay transa girerler. Ast üst
iliþkisinin hakim olduðu mesleklerde çalýþanlarýn zihinleri,
zaman içinde kendiliðinden, alýnan emirleri sorgulamadan uy-
gulama yönünde programlanýr. Diðer bir deyiþle, zihinlerinin
kritik etme özelliði, kendinden üstte olduðunu düþündüðü ki-
þilere karþý kapalý hale geçer. Hipnoz uygulayacak uzmanýn,
bu meslek grubu üzerinde 'üst' imajý yaratmasý kolaylýk


75
saðlayabilir. Elbette ki, karþýnýzdaki insaný hipnoza almanýz
için böyle bir genelleme yeterli deðildir. Bu kiþiyi yakýndan ta-
nýmanýzý saðlayacak ipuçlarý edinmelisiniz.
HÝPNOZA
UYGUNLUÐUN ÖLÇÜMÜ
Hipnoza uygunluðun ölçülebilir özellikleri gün be gün ar-
tarak kabul edilmektedir. Bazý testler kullanýlarak bir kiþinin
hipnoza yatkýnlýðýný ölçmeniz kolaylaþýr.
KÝTAP / BALON
Öncelikle hipnoz olacak kiþinin ellerini öne doðru uzatma-
sýný saðlayýn. Ellerin gergin olmamasýna dikkat edin. "Lütfen
iki elinizi uzatýn ve gözlerinizi kapatýn." diyerek telkine giriþ
yapýn. Sonrasýnda "þimdi sað elinizi diðer elinizin tersi yöne
çevirin. Avuç içi aþaðý dönük elinizde büyük bir balonun, di-
ðer elinizde de kalýn bir kitabýn baðlandýðýný mümkün oldu-
ðunca net bir þekilde hayal edin." Telkinlerini verin. Hipnoza
alýnan kiþi veya kiþilerin elleri yeni pozisyonlara geçinceye ka-
dar balonun hafifliði ve kitabýn aðýrlýðý ile ilgili telkinler verin.
Ellerin pozisyonunu ve farklýlaþma sürecini izledikten sonra
telkini "þimdi gözlerinizi açýn" cümlesi ile sonlandýrýn.
Göz Kürelerinin Deðerlendirilmesi
Göz kürelerinin deðerlendirilmesi skalasý, uygulanmasý en
kolay ve en kýsa sürede sonuçlandýrýlan testlerdendir. Hipnoz
uygulanacak kiþinin baþýný dik pozisyonda tutup karþýya


76
bakmasýný isteyin. Sonra baþýný oynatmadan, kaþlarýna, yani
baþýnýn üstüne doðru bakmasýný söyleyin. Kiþi bu þekilde
kaþlarýna bakarken gözlerin durumu incelenir. Göz kürele-
rinin (gözün renkli kýsmýnýn) üst göz kapaðýnýn altýnda kay-
bolduðu zaman, alt göz kapaðý ile göz küresinin alt ucu ara-
sýnda görülen göz beyazýnýn miktarý deðerlendirilir. Bu kýs-
mýn en az olduðu durum "O", en çok olduðu durum da "4"
olarak deðerlendirilir.
Bu ölçümden sonra, kaþlarýna doðru bakan kiþinin, derhal
gözlerini kapatmasýný isteyin. Gözleri kapanýrken, alt göz ka-
paðý ile göz küresinin alt ucu arasýnda görülebilen göz beyazý-
nýn miktarý, tekrar deðerlendirilir. "O" olmasý kiþinin hipnoza
uygun olmadýðýný, "4" olmasý da hipnoza oldukça uygun oldu-
ðunu gösterir.
Ayný þekilde yukarý doðru kaþlara bakarken gözlerde oluþa-
bilecek olan, içe doðru þaþýlýk durumuna da dikkat edilir. Eðer
içe þaþýlýk gözlemlenirse oluþan þaþýlýk "1" ile "3" arasýnda de-
ðerlendirilir. Þaþýlýðýn hafif olmasý "1", çok olmasý da "3" ola-
rak deðerlendirilir. Þaþýlýðýn fazla olmasý hipnoza uygunluk
göstergesidir.
Kiþilerin hipnoza uygunluðunu anlayabilmek için yapýlan
baþka basit testler de bulunmaktadýr. Bu testlerden bazýlarý:
Arkaya Düþürme Testi
Test uygulanacak olan kiþinin ayaklarý omuz hizasýnda açýk
ve gözleri tavanda bir noktaya odaklanmýþ durumda ayakta
tutun. Siz kiþinin arkasýna geçin ve ellerinizi önünüzdeki kiþinin
omzuna sizin varlýðýnýzý hissettirecek kadar hafif koyun. 5 - 10
saniye bu þekilde bekledikten sonra yumuþak, kendinden
emin ve telkin edici bir sesle "Arkaya düþüyorsunuz... Düþme-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə