Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə11/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

42
Sembolleri kullanarak neler yapabileceðinizi görseniz hayret
ederdiniz.
Size kendi baþýmdan geçen bir olayý anlatayým. Üniversite
yýllarýmda bir sorun inanýlmaz derecede canýmý sýkýyordu. Ben
de hayalimde bu sorunu bir keseye týkýþtýrdým. Daha sonra
bunu zorluklarla sürükledim ve bir odaya kilitledim. Ardýn-
dan anahtarý avucuma alýp parçaladým ve aradan seneler geç-
ti, bir þeyden kurtulmak için bunu yaptýðýmý hatýrlýyorum,
ama neden kurtulduðumu bilmiyorum. O kesenin rengi, do-
kusu, kokusu hala zihnimde. Güçlü kurgulama, transýn kaliteli
olmasýný saðlar.
4. Kiþiyi koruma amacýyla, çözülmemiþ olumsuz duygular-
la baðlantýlý anýlarý bastýrýr. Mantýklý açýklamalar yapmak ve
duygularý serbest býrakmak için bastýrýlmýþ anýlarý açýða çýka-
rýr. Oluþturmuþ olduðu mantýðýyla hem kendisini ifade eder,
hem de kendisini inandýrýr. Ýnandýðý tüm araçlarý, kendisi tes-
pit ederken de kendi onayýndan baþka bir onaya geçit vermez.
5. Duygularý haklý göstermek ve serbest býrakmak için bas-
týrýlmýþ anýlarý sunar. Vücuttaki her türlü reaksiyon bilinçaltý-
na baðlýdýr, bastýrýlan her þey farklý bir þekilde ortaya çýkar. Be-
den dili, onun hâkimiyetindedir. Bedensel sinir aðýmýzýn ken-
dine has iþleyiþinin en belirgin davranýþlarýnda da, en gizli be-
lirsiz davranýþlarýnda da mutlaka bir tepki vereceði esasýna gö-
re çalýþan bir sistemdir. Bu sistem bilinçaltýmýzý farklý tepkile-
rimizden yine kendimizin sorumlu olduðumuz gerçeðiyle yüz-
leþtirir. Eðer bilinçaltýna, gerçeðin dýþýnda anlamlar yükleme-
ye zorlayacak olursak, o kendisinin iþleyiþine uygun kiþiyi kan-
dýrabilmekte ve baþka sebepleri izaha yönlendirmektedir. Ýn-
sanlarýn ana dilleri, beden dilleri olduðu halde konuþtuklarý
ikinci dillerini anadil kabul ederek, yalan söyleyemezler,
beden dillerini uydurmakta hep geç kalmaktadýrlar.


43
6. Vücudu korur ve iþlemesini saðlar: Vücudu korur ve iþ-
lemesini saðlar. Bilinçaltý bünyesinde mükemmel bir saðlýk
planý barýndýrýr (yüksek benliðin iþleyiþi). Siz farkýna varma-
dan kendi içinizde sistemleriniz düzeltilir. Hangi kiloda olur-
sanýz olun, zayýf olmak da, þiþman olmak da zihninizde kayýt-
lý olan programa göre þekillenir. Kendinizi daha mutlu, ya da
daha mutsuz, daha baþarýlý ya da daha baþarýsýz, daha þiþman
ya da daha zayýf olmaya programlandýrabilirsiniz. Doðru kay-
naklarý bilmeseniz dahi her neyi arzuluyorsanýz o ideal olarak
bilinçaltýnýzda mevcuttur. Telkinle oraya ulaþabilirsiniz.
Eðer birisine sürekli olarak ne yapýp ne yapmamasý gerek-
tiðini söylerseniz, kiþi bir süre sonra bunalýma girer. Dýþ prog-
ramlama ile benlik kopmasý yaþar ve kendi bilinçaltý ile uyu-
munu yitirir. Birilerinin programlamasýna izin vermeden, kiþi
kendini hayatýn akýþýna býrakmalý ve davranýþlarýnýn sonuçla-
rýndan yararlanmayý öðrenmelidir. Bilinçaltý emirlere uymayý
sever, ama emirleri yerine getirmek için net talimatlara ihtiya-
cý vardýr. Bu net talimatlarý ancak kiþi kendisi bilir. Bilinçaltý,
bedenin iþçisi olarak bilinir. Bedenin fonksiyonlarýnýn oto-
masyon sistemi ile yürümesini saðlar. Bilinç emirleri verir, bi-
linçaltý da uygular. Bilinç; bilinçaltýna direktifler verir. 
Bilinçaltý yalnýzca emirler alýp bunlarý mantýki kýyaslamay-
la (kurala dayalý çýkarýmla) yargýlayarak yerine getirdiði için
hizmetkar adýný alýr. Ýnsanlar, gereksiz sýnýrlamalarý kabul ede-
rek, kendilerini hipnotize ederler. Ýnsanlar kendileri için ku-
rallar, yasalar koyuyorlar, sonrada bunlarýn esiri olup mutsuz
oluyorlar. Bilinçaltý insan ne isterse, insana onu verir. Yalnýz
bilinçaltý çok istediðimiz veya hiç istemediðimiz þeyleri yani
üzerinde en fazla konsantre olduðumuz þeyleri çok kýsa sürede
bize verir. Emir almak ona yüklenmiþ olan ilk koddur. 


44
7. Ýçgüdüleri ve genel alýþkanlýklarý devamlýlýðýný saðlar.
Bütün algýlamalarý kontrol eder. Bilinçli zihinle alýþveriþi saðlar.
Bilinçli zihin, akýl yürütme ve planlama yaparken; bilinçdýþý
zihnimiz, bütün davranýþlarýmýzý kontrol eder. Bilinçli zihin,
bütün düþünce, duygu ve davranýþlarýmýzý kontrol eden,
yöneten bilinçdýþý zihnimizi, etkiler.
8. Bilinçaltýmýz doyumsuzdur, doldurulamayacak bir kapa-
siteye sahip olan bu ambara her zaman daha fazlasýný yükle-
menizi bekler. Sürekli daha fazlasýný aramak üzere program-
lanmýþtýr. 
Asla doymaz, doymasý gerekli olan her alanda duyduðu aç-
lýk ve doyumsuzluk aslýnda onun ilerleyiþ dengesidir. Bu den-
geyi kaybetme ihtimalini hesaba katmayan bir yönü vardýr.
Esasýnda bilinçaltý hiçbir zaman olumsuz emir kabul etmez.
Bu bilinçaltýnýn doyumsuzluðu ve arayýþý sayesinde, insan her
zaman kendini gerçekleþtirme ve öðrenme arzusuyla doludur. 
9. Her þeyi kiþisel düzeyde alýr: Hemen herkeste ayný ref-
leksin görüldüðünü ilk önce oturmak için nasýl çaba gösteril-
diðine iyi bakýn. Önce baþkalarýnda sonra elbette, kendi iç
bütünlüðümüzde… 
10. En az çaba ilkesiyle hareket eder: En az direnç yolunu
izler. Kolaycýdýr, hazýrcýdýr; hiç zora gelmez. Ýnanmýyorsanýz,
bakýn bakalým aldýðýnýz sorumluluklara hangileri en kolay
veya zor. Gözlemleyin.
11. Olumsuz emirleri iþleme almaz: Bilinçaltý olumsuz ifa-
deleri iþleme almaz. Örneðin "olumsuz düþünmeyeceðim" ifa-
desinin zihindeki çaðrýþýmlarý olumsuz düþünme fikri üzerine-
dir. Bu yüzden bilinçaltý da olumsuz düþünme üzerine sonuçla-
rýnýzý ortaya çýkarýr ve aksine olumsuz düþünme düþüncesinin
yerine olumsuz düþünme tavrý geliþir büyür.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə