Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə8/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

29
HÝPNOZ NEDÝR?
Televizyonda, medyada, filmlerde, hipnoz; farklý ve bam-
baþka bir kavram olarak karþýmýza çýkýyor. Hipnoz ne bir zihin
kontrolüdür, ne de hipnoz olmuþ kiþi baþkasýnýn kontrolünde
her þeyi yapabilecek bir durumdadýr. Hipnoz korkulmasý ge-
rekmeyen bir bilimsel araçtýr. Hipnozun çok fazla tanýmý ya-
pýlabilir. Bugüne kadar hipnozun tatmin edici bir tanýmý ya-
pýlmamýþ olmakla birlikte, ufukta da böyle bir taným görül-
memektedir. Ayný þekilde hipnozu açýklayan birleþtirici bir
teori de yoktur.
Her uygulayýcý ve araþtýrýcý kendi çerçevesinden olayý yo-
rumlamakta ve açýklamaya çalýþmaktadýr. Belki de hipnoz
zaten böyle bir þeydir. Sonuçta sýradan bir kiþi için "hipnoz,
hipnozdur".
ABD’de Amerikan Týp Birliðinin de kabul ettiði taným þu-
dur; "Hipnoz bilincin kritik faktörünün by-pass edilmesi ve bi-
linçaltýnda selektif kalýcý düþüncenin yerleþtirilmesi halidir." 
Hipnoz'un sözlük anlamý: Bir þahýs tarafýndan, diðer bir
þahsýn hareketlerini kontrol edebilir þekilde derin uykuya
benzer bir duruma sokulmasý halidir.
Pek çok insan uyku ve hipnozu benzer durumlar olarak
baðdaþtýrýr. Dýþ görünüþe göre bu geçerli olabilir, ancak zihin-
sel hareketler, hipnozun uykudan daha çok, uyanýklýkla ilgili
olduðunu göstermektedir. Beyin dalgasý deneyleri ile bu ka-
nýtlanmaktadýr. Kiþinin uykudaki dikkati, daðýnýk durumday-
ken, hipnoz altýndaki dikkatin yoðunlaþmasý ve dikkatin yo-
ðunlaþmasýnýn da uyanýklýk durumunun (bilinçli uyanýklýk)


30
bir özelliði olmasý dolayýsýyla, hipnoz ve uykunun bir bakýma
zýt olduklarý bile söylenebilir.
Genelde günlük yaþamda görülen davranýþlara özgü bilinç-
lilik açýsýndan bakýldýðýnda; hipnoz bir uyku durumu olma-
makla birlikte, normal bir bilinçlilik durumu da deðildir. Hip-
noz, bütünüyle kendine özgü özellikleriyle bilinçliliðin farklý
bir durumudur. Þöyle ki: 
Hipnoz, zihin telkinlerinin (bilinçsizce motive eden dü-
þünceler) maksimum etkide kullanýldýðý bir durumdur.
Telkinler, aklýmýzda ve bedenimizde etkin ve otomatik
karþýlýklar üreten düþüncelerdir. Diðer bir deyiþle telkin-
ler, kendilerini bilinçaltýnda gerçekleþtiren düþüncelerdir.
Telkinlerin uyanýklýk durumundaki etkinliði ile ayný
telkinlerin hipnoz durumunda denenmesiyle elde edi-
len etkinlik karþýlaþtýrýldýðýnda, sonuç yalnýzca etkinin
derecesi bakýmýndan farklýlýk gösterir.
Önceden seçilmiþ belirli bir amaca ulaþmaya yönelik
telkinlerin, kiþinin kendisi tarafýndan zihne yerleþtiril-
mesi çalýþmasýna ise oto hipnoz denir.
Bilinçli akýl, hem tümevarým, hem de tümdengelim akýl
yürütme yeteneðine sahiptir. Böylece ikisini de kullanarak bi-
lincin kendi önermelerini yaratabildiði ve sonra bunlardan çý-
karýmlarda bulunabildiði anlamýna gelir. Öte yandan bilinçal-
tý, her ne kadar kendisine verilen tüm önermelerden kayda
deðer çýkarýmlarda bulunuyorsa da tümevarým yetisinden bü-
tünüyle yoksun kabul edilir. Bunun anlamý, bilinçaltý için ya-
ratýlan her þeyin kendisi dýþýnda bir kaynaktan gelmesi gerek-
tiði ve bilinçaltýnýn kaynaðý düþünmeksizin gelen düþünceyi
olduðu gibi kabul ettiðidir. Öyle ki, mantýk dýþý bir þey üzerin-
de bile mantýk yürütecek ve doðru deðilse bile kendisine verilen
her þeyi otomatik olarak kabul edecektir. Hipnoz altýndaki


31
kiþilerin mantýk dýþý davranýþlarý bu gerçeðin bir kanýtýdýr. Bi-
linçsiz zihin (bilinçaltý), kendisine verilen gerçek ya da uydur-
ma tüm önermelerden hayret verici çýkarýmlarda bulunacaktýr.
Seminerlerim sýrasýnda grupla yaptýðýmýz bir deneyde, ka-
týlýmcýlarýn hepsinden gözlerini kapatmalarý istendi. Ardýn-
dan telkinler verildi: "Ýki elinizi dua eder gibi göðüs hizanýza
kaldýrýn. Bir eliniz diðerinden daha aðýr olacaktýr, sað veya sol
bunu fark edin. Aðýr olan elinize 1 kg aðýrlýðýnda bir kitap ko-
yun. Eliniz þimdi eskisinden de aðýr bir hale geldi. Kitabýn ren-
gini, büyüklüðünü hayal edin. Kýrmýzý, yeþil veya beyaz…
Þimdi ayný kitaptan bir daha koyun. Bu kitabýn ise rengi fark-
lý olmalý… Eliniz hafifçe titremeye baþlýyor. Bir kitap daha, bu
kitaplarýn üzerine koyun. Artýk sað/sol elinizde 3 kg aðýrlýðýn-
da, 3 kitap var. Kaldýrmaya çalýþýn onlarý. Biraz zorlanacaksý-
nýz ama karþý koyun." Gözlerini açmalarý söylendiðinde, baþ-
langýçta ayný hizada olan ellerinin artýk farklý yüksekliklerde
olduðunu fark ettiler. Bu grup için oldukça þaþýrtýcý bir dene-
yimdi, çünkü gerçekte ellerinde taþýdýklarý hiçbir aðýrlýk yok-
tu. O "yükü" hayallerinde kendilerine verilen telkinler doðrul-
tusunda, kendi kendilerine var ettiler, sonunda ise herkes ger-
çek bir kol aðrýsý çekmiþti. Bilinçaltý yaþadýðý deneyimi gerçek
kabul ederek vücudun tepkisini hemen vermesini saðlamýþtý.


32
HÝPNOZUN TANIMI 
Tüm fonksiyonlarýn çalýþtýðý, bilincin açýk olduðu bir konum-
da; kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir yoðun
konsantrasyon halidir. Günlük yaþamda, normal olarak bilinçte
bazý deðiþikliklerin olduðu durumlar görülür. Fiziksel veya psiko-
lojik stres durumlarý, normal uyku - uyanýklýk döngüsü ve bazý
psikoaktif maddelerin kullanýldýðý durumlar örnek olarak verile-
bilir. Hatta günlük hayatta en çok yaþananlar arasýnda TV transý,
telefon transý, yol transý, konferans transý sayýlabilir.
Bilinç, dikkatin belli bir noktada odaklanmasýný saðlaya-
cak bir þekilde deðiþtirilebilir. Hipnoz çevre farkýndalýðýnýn
azaldýðý ve dikkatin belirli bir noktada toplanabildiði bir bilinç
deðiþikliði olarak da tanýmlanabilir. Aslýnda bütün bu taným-
lama çalýþmalarý doðruluk payý taþýsa da eksik tanýmlamalar-
dýr. Çünkü henüz doðasýný tam olarak çözemediðimiz hipno-
zun ne olduðundan çok, nasýl olduðuna ait doyurucu bilgilere
sahibiz. Bizim de bu kitapta yapmaya çalýþtýðýmýz þey aslýnda
bu: Hipnozun nasýl bir þey olduðunu anlatmak… Eðer bir gün
beynimizle ve ruhumuzla ilgili daha detaylý bilgilere ulaþýrsak
hipnozun netliðiyle ilgili de net tanýmlar yapabileceðiz.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə