Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə28/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   109

85 
 
533.
 
Лабораторные  работы  на  материале  текстов  по 
специальности  с  методическими  указаниями  и  задания-
ми  /сост.  М.А.Алиева,  Р.М.Рагимова;  М-во  Высш.  и  Сред. 
Спец.  Образования  АзССР,  Азерб.  Гос.  Ин-т  Искусств  им. 
М.А.Алиева.- Баку, 1988.- Часть 2.- 80 с.; 20 см.- 150 экз. 
534.
 
Лабораторные  работы  на  материале  текстов  по 
специальности  с  методическими  указаниями  и  задания-
ми  /сост.  Р.М.Рагимова;  М-во  Высш.  и  Сред.  Спец. 
Образования  АзССР,  Азерб.  Гос.  Ин-т  Искусств  им. 
М.А.Алиева.- Баку, 1988.- Часть 3.- 67 с.; 20 см.- 150 экз. 
535.
 
Программа  XV  студенческой  научной  конферен-
ции.- Bakı, 1988.- 39, [2] с.; 19 см.- 200 экз.- [Ar1988/1161]  
 
379.8 Turizm 
 
536.
 
Turist-ekskursiya  işinin  təşkili  metodikası  ixtisası 
üzrə  tələbələrin  istehsalat  praktikasının  proqramı  /tərt.  ed.: 
A.İ.İbrahimov, 
G.A.Hacıyeva; 
red. 
B.T.Paşayev; 
rəy.: 
Ç.N.İsmayılov,  A.A.Salmanov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  15, 
[2] s.: cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 13-16.- 150 nüs.- [Ar1988/826]  
537.
 
Мамедов,  А.  Туристскими  тропами  Азербайджана: 
путеводитель  /Айдын  Мамедов;  ред.  Б.А.Будагов.-  Баку: 
Азернешр, 1988.- 168 с.: ил., карты, фото.:  цв., рис.; 
17  см
.- 
20000 экз.- [1-614602] 
 
39 Adət-ənənələr. Qadın məsələləri. Folklor 
 
391/395 Etnoqrafiya 
 
538.
 
Azərbaycan  etnoqrafiyası:  3  cilddə  /red.  hey.: 
Ə.S.Sumbatzadə, İ.H.Əliyev, M.Ə.İsmayılov [və b.]; AEA, Tarix 
İn-tu,  Arxeologya  və  Etnoqrafiya  sektoru.-  Bakı:  Elm,  1988.- 


86 
 
Cild  1.-  451,  [5]  s.:  şək.,  fotoşək.;  22  sm.-  3200  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/617]  
 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri 
 
502/504 Təbiət elmləri 
 
539.
 
Babayev,  F.R.  Təbiətin  mühafizəsi:  dərs  vəsaiti  /Fikrət 
Babayev;  elmi  red.  Ş.F.Mehdiyev;  rəy.:  F.A.Hacıyev, 
M.A.Axundov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  77,  [4]  s.;  21  sm.- 
Bibl.: s. 77-78.- 500 nüs.- [Ar1988/113] 
540.
 
Budaqov,  B.Ə.  Sovet  Azərbaycanının  təbiəti  /Budaq 
Budaqov;  elmi  red.  A.A.Mikayılov;  red.  T.Q.Quliyev.-  Bakı: 
Maarif, 1988.- 202, [2] s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 202-203.- 5000 
nüs. (cilddə).- [Ar1988/1051]  
541.
 
İsmayılov,  C.İ.  Dağ-mədən  istehsalatı  və  ətraf  mühitin 
qorunması  /Cabbar  İsmayılov,  D.E.Yusifov,  N.T.Mustafayev; 
rəy.  S.Ə.Bektaşi;  elmi  red.  İ.S.Səfərov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.- 
98, [6] s., cədv.: şək.; 20 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5520-0075-5.-
[Ar1988/220]
 
542.
 
Qəribə  dünyamız  sirli  dünyamız  /tərt.,  tərc.  ed. 
Z.Əhmədov; rəy. R.Ə.İsmayılov; xüsusi red. Q.Əhmədov.- Bakı: 
Gənclik,  1988.-  77,  [3]  s.,  fotoşək.:  şək.;  20  sm.-  20000  nüs.- 
ISBN 5-8020-0130-5.- [Ar1988/56558]
 
543.
 
“Təbiətin  mühafizəsi”  kursunun  proqramı  /tərc.  ed. 
F.R.Babayev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.- 
Bakı:  ADU,  1988.-  6,  [2]  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  150  nüs.- 
[Ar1988/228] 
544.
 
 Алиев,  И.М.  Об  одном  методе  анализа  и  выводе 
информационных  характеристик  датчиков  аэрокосмических 
систем  исследования  природной  среды  /И.М.Алиев, 
М.Г.Имранов,  Ю.Л.Фельдман.-  Баку:  Науч.-произв.  об-ние 
космич. исслед., 1988.- 18 с.; 20 см. 


87 
 
545.
 
Гаджиев, В.Г. Методы и установки для интенсифи-
кации  процесса  очистки  сточных  вод  с  высоким  содержа-
нием нефтепродуктов и твердой фазы /сост. Вагиф Гаджиев.- 
Баку:  АзНИИНТИ,  1988.-  36  с.:  ил.;  20  см.-  (Сер.  «Охрана 
окружающей  среды  и  использ.  природ.  ресурсов».  Обзор. 
информ.).- Библ.: с. 32-35 (33 назв.).- [1-609931] 
546.
 
Гусейнов,  Т.Б.  Рациональное  использование  при-
родных  ресурсов  /Тофик  Гусейнов;  науч.  ред.  А.М.Гаджи-
заде;  предисл.:  З.А.Самедзаде,  В.Д.Ахундов.-  Баку: 
Азернешр, 1988.- 130, [2] с.; 19 см.- Библ.: с. 129-131.- 2000 
экз.- ISBN 5-552-00072-2.- [1-612996] 
547.
 
Гусейнов,  Т.Б.  Человек  и  охрана  природы  /Тофик 
Гусейнов.- Баку: О-во «Знание» АзССР, 1988.- 37 с.; 20 см.- 
(В помощь лектору).- Библ.: с. 34-36 (39 назв).- [1-610854]  
548.
 
ДильбазовТ.Г. Инструментальные методы анализа 
некоторых 
загрязнителей 
атмосферы 
/Т.Г.Дильбазов, 
В.С.Тюлин.- Баку: НПО космич. исслед., 1988.- 15 л.: ил.; 20 
см.- Библ.: c. 15 (15 назв.).- [1-606625] 
549.
 
Мехтиев,  Ш.Ф.  Ритмы  земных  катастроф  /Шафаят 
Мехтиев,  Эльчин  Халилов;  АН  АзССР,  Ин-т  Геологии.- 
Баку:  Элм,  1988.-  107,  [2]  с.:  ил.;  20  см.-  Библ.:  с.  105-108.- 
2000 экз.- [1-612992]
 
550.
 
Новрузов, З.Н. Природа не прощает ошибок /Заман 
Новрузов.- М.: Мысль, 1988.- 127 с.: (32) вкл. л.: ил.; 20 см.- 
6000 экз.- [Prezident k/x]  
551.
 
Проблемы  природопользования  и  сохранение 
экологического  равновесия  АзССР  /ред.  Ш.Ю.Геокчайc-
кий; АГУ им. С.М.Кирова.- Баку: АГУ, 1988.- 89 с.; 21 см.- 
500 экз.- [2-692119] 
 
51 Riyaziyyat 
 
552.
 
Кулиев, Г.Г. Основы математической теории устой-
чивости  скважин  /Гатам  Кулиев;  АН  АзССР,  Ин-т 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə