Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə64/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   109

194 
 
1181.
 
Методические  разработки  на  тему:  Военно-
патриотическое  воспитание  студентов  на  занятиях  по 
пропедевтическому курсу русской литературы: А.Н.Толстой 
«Русский  характер»  и  Б.Л.Васильев  «А  зори  здесь  тихи»: 
утв. приказом Минвуза АзССР за № 74 от 02.88 /М-во Высш. 
и  Сред.  Спец.  Образования  АзССР,  АПИРЯиЛ  им. 
М.Ф.Ахундова.-  Баку:  АПИРЯиЛ,  1988.-  64  с.;  20  см.-  150 
экз. 
1182.
 
Методические рекомендации по использованию 
произведений многонациональной советской литературы 
на занятиях по пропедевтическому курсу русской литера-
туры:  сравнит.  анализ  драм.  произведений  А.Гельман 
«Протокол  одного  заседания»  и  М.Мбрагимбекова  «Мезо-
зойская история».- Баку: АПИРЯиЛ, 1988.- 36 с.; 19 см.- 150 
экз. 
1183.
 
Методические  указания  и  упражнения  по 
русскому  языку  для  работы  в  лингафонном  кабинете 
/Азерб. Гос. Ин-т Искусств им. М.А.Алиева.- Баку, 1988.- 59 
с.; 20 см.- 150 экз. 
 
82/821 Folklor 
 
1184.
 
Aşıq rəvayətləri /tərt. ed. R.Rüstəmzadə; red. T.Cəmi-
lova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  153,  [3]  s.;  20  sm.-  20000  nüs.- 
ISBN 5-8020-007-67.- [Ar1988/170]   
1185.
 
Azərbaycan  mifoloji  mətnləri  /tərt.  ed.  ön  söz 
A.Acalov;  red.  hey.:  M.C.Cəfərov  [və  b.];  AEA,  Nizami  ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, Elm, 1988.- 194, [2] s.; 20 sm.- Əlavələr: 
s. 178-194.- Bibl.: s. 189-194.- 25000 nüs.- [Ar1988/960] 
1186.
 
Bəhlul  Danəndə  lətifələri  /Bəhlul  Danəndə;  topl.  və 
tərt.  ed.  N.Seyidov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  85,  [3]  s.;  17  sm.- 
100000 nüs.- [Ar1988/76]   


195 
 
1187.
 
Erməni  xalq  nağılları  /tərc.  ed.  S.Tarverdiyev;  rəy.: 
M.Aslan,  Ə.Vəkil.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  269,  [3]  s.:  şək.;  22 
sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-5520-0174-5.- [Ar1988/568]
 
1188.
 
Aşıq  Ələsgər.
 
Seçilmiş əsərləri: şeirlər /Aşıq Ələsgər; 
tərt. ed., ön söz. müəl. İ.Ələsgərov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 182, [2] 
s.;  21  sm.-  35000  nüs.-  ISBN  5-5600-027-20  (cilddə).- 
[Ar1988/203] 
1189.
 
Həsənov,  K.N.  Azərbaycan  qədim  folklor  rəqsləri 
/Kamal  Həsənov;  rəy.:  Q.Qasımov,  N.Nəzirova;  red.  S.İsmayı-
lova;  rəssam  S.Ağayeva.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  127,  [5]  s.:  şək., 
fotoşək.,  not.;  20  sm.-  6000  nüs.-  ISBN  5-8965-002-97.- 
[Ar1988/66]   
1190.
 
Xalisbəyli,  T.  Nizami  Gəncəvi  və  Azərbaycan  şifahi 
xalq ədəbiyyatı: “Yeddi peykər” əsəri üzrə /Tağı Xalisbəyli; red. 
M.M.Məmmədov.- Bakı: APİ, 1988.- 86 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 86.- 
500 nüs.- [Ar1988/834]  
1191.
 
Xalqımızın deyimləri və duyumları /topl. və tərt. ed. 
M.İ.Həkimov;  rəy.  A.M.Nəbiyev;  elmi  red.  P.Ş.Əfəndiyev.- 
İkinci nəşr.- Bakı: Maarif, 1988.- 378, [6] s.; 22 sm.- 40000 nüs. 
(cilddə).-[Ar1988/168]  
1192.
 
Kitabi-Dədə Qorqud /tərt. ed.: F.Zeynalov, S.Əlizadə, 
A.Məmmədov; 
red.  E.Əlibəyzadə;  rəy.  A.Nəbiyev;  il. 
M.Abdullayev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  263,  [5]  s.:  şək.;  30  sm.- 
20000 nüs.- ISBN 5-5600-0251-8 (cilddə).- [Ar1988/484]    
1193.
 
Qaravəllilər:  nağıllar  /topl.  və  tərt.  ed.  H.Tantəkin, 
S.Əliyev;  ön  söz.  H.Tantəkin.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  170,  [6]  s.: 
şək.; 17 sm.- 55000 nüs.- ISBN 5-5600-0015-9.- [Ar1988/473]  
1194.
 
Qazax  xalq  nağılları  /tərc.  ed.  F.Əhmədov;  rəy. 
Q.Namazov; red. V.Rüstəmzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 247, [7] 
s.; 22 sm.- 30000 nüs.- [Ar1988/801]  
1195.
 
Nəbiyev,  A.M.  El  nəğmələri,  xalq  oyunları  /Azad 
Nəbiyev;  rəy.  P.Əfəndiyev;  red.  Ə.Ağalarov.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.- 167 s.; 21 sm.-  17000 nüs.-  ISBN 5-5520-017-7 (cildli).- 
[Ar1988/573] 


196 
 
1196.
 
Piriyev  Aşıq  Şamil:  metodiki  material  /Aşıq  Şamil 
Piriyev;  xüsusi  red.  B.Hüseynli;  Azərb.  SSR  Mədəniyyət 
Nazirliyi,  Xalq  Yaradıcılığı  və  Mədəni-Maarif  işi  üzrə  Resp. 
Elmi-Metodiki  Mərkəzi,  Resp.  Aşıqlar  Birliyi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.-  18,  [19]  s.,  not.;  20  sm.+  (19)  v.  not.-  150  nüs.- 
[Ar1988/636]  
1197.
 
Sirulnikova,  İ.İ.  Fransız  nağılları:  I  kurs  tələbələri 
üçün vəsait /İdelaida Sirulnikova, Ç.O.Hüseynova.- Bakı: Maarif, 
1988.-  87  s.:  şək.;  20  sm.-  Lüğət:  s.  76-88.-  Mətn  fransız 
dilindədir.- 1000 nüs.- [Ar1988/1075]  
1198.
 
Şəkinin  gülüş  çələngi  /tərt.  ed.  H.Ə.Əbdülhəlimov; 
rəy.  B.Vahabzadə;  elmi  red.  Ə.Əfəndizadə.-  Təkrar  nəşr.-  Bakı: 
İşıq, 1988.- 83, [5] s.: ill.; 21 sm.- Azərbaycanca-Şəkicə lüğət: s. 
70-84.- 100000 nüs.- ISBN 5-8965-0093-9.- [Ar1988/679]  
1199.
 
Yurdun  ulu  daşları  /tərt.  ed.  Ç.Əlioğlu;  red. 
Z.Şahsevənli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  180,  [4]  s.:  şək.;  20  sm.- 
10000 nüs.- [Ar1988/1059] 
1200.
 
Vəliyev, K. Elin yaddaşı dilin yaddaşı /Kamil Vəliyev; 
red. T.Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 273, [5] s.: şək.; 22 sm.- 
50000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1016] 
1201.
 
Азербайджанские  сказки,  мифы,  легенды  /сост. 
А.Набиев.- Баку: Азернешр, 1988.- Том 1.- 302, [2] с.; 22 см.- 
(Б-ка азерб. лит.: в 20 т.).- 15000 экз.- ISBN 5-552-00169-9 (в 
пер.).- [2-696453]  
 
821.51 Bədii ədəbiyyat. Azərbaycan ədəbiyyatı 
 
1202.
 
Abbasağa.  Cəlilabad  dastanı:  şeirlər  və  poema 
/Abbasağa; red. Z.Yaqub.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 125, [3] s., portr.; 
17 sm.- 4000 nüs.- ISBN 5-5600-023-48.- [Ar1988/638]   
1203.
 
Abbaszadə, H.A. Dünyadan gör neçə insanlar gedib...: 
xatirələr  /Hüseyn  Abbaszadə;  red.  Z.Cavanşir.-  Bakı:  Gənclik, 
1988.-  365,  [3]  s.;  20  sm.-  20000  nüs.-  ISBN  5-8020-010-38 
(cilddə).- [Ar1988/344]    
Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə