Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə72/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   109

218 
 
1389.
 
Azadlıq yolunun mübarizləri /tərt. ed. C.Müciri; red. 
S.Tahir.-  [s.l.],  Azərbaycan  ruznaməsi,  [1988].-  Cild  3.-  95  s., 
fotoşək.,  portr.;  20  sm.-  Mətn  ərəb  əlifbasındadır.-  nüs.  yox.- 
[Ar1988/1212]  
1390.
 
Bestujev-Marlinski, 
A.A. 
Molla 
Nur: 
povest 
/Aleksandr  Bestujev-Marlinski;  tərc.  ed.  T.Rüstəmov.-  Bakı: 
Yazıçı,  1988.-  166,  [2]  s.;  20  sm.-  Qeydlər:  s.164-167.-  20000 
nüs.- ISBN 5-5600-0301-8 (cilddə).- [Ar1988/797]  
1391.
 
Bıkov,  V.  Kruqlyan  körpüsü:  povestlər  /Vasil  Bıkov; 
tərc.  ed.  İ.Qasımzadə;  red.  M.Mirkişiyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
325,  [3]  s.,  fotoşək.;  21  sm.-  9000  nüs.-  ISBN  5-5600-015-46 
(cilddə).-[Ar1988/165]   
1392.
 
Bunin,  İ.A.  Hekayələr,  povestlər  /İvan  Bunin;  red. 
hey.: A.Zamanov [və b.]; tərc. ed. H.Şərif; rəssam
 
H.Babayev; ön 
söz. müəl. Ş.Qurbanov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- Cild 75: Povestlər: 
“Kənd”;  “Qurudərə”;  “San-Fransiskolu  cənab”.-  341,  [4]  s., 
portr.:  ill.;  21  sm.-  (Dünya  ədəbiyyatı  kitabxanası:  100  cilddə).- 
40000 nüs.- ISBN 5-5600-0316-6 (cilddə).- [Ar1988/803]  
1393.
 
Çexov, A.P. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə /Anton Çexov; 
red.  hey.:  H.Abbaszadə,  A.Dadaşzadə,  T.Rüstəmov;  tərt.  ed.: 
Z.Əsgərli,  A.Məmmədov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  2: 
Hekayələr.-  413,  [3]  s.;  21  sm.-  30000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/204] 
1394.
 
Çexov, A.P. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə /Anton Çexov; 
red.  hey.:  H.Abbaszadə,  A.Dadaşzadə,  T.Rüstəmov;  tərt.  ed.: 
Z.Əsgərli,  A.Məmmədov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  3: 
Pyeslər.-  374,  [2]  s.;  21  sm.-  30000  nüs.-  ISBN  5-5520-016-80 
(cilddə).- [Ar1988/347]  
1395.
 
Dante,  A.  İlahi  komediya:  poema  /Aligyeri  Dante;  ön 
sözün  müəl.  və  red.  Ə.Ağayev;  tərc.  ed.  Ə.Kürçaylı.-  Bakı: 
Yazıçı, 1988.- Cild 20.- 541, [3] s., portr.: şək.; 22 sm.- (Dünya 
ədəbiyyatı  kitabxanası:  100  cilddə).-  45000  nüs.-  ISBN  5-5600-
023-99 (cilddə).-[Ar1988/57]  


219 
 
1396.
 
Dementyev,  A.  Bizdən  sonra:  şeirlər  və  poemalar 
/Andrey Dementyev; tərc. ed., ön sözün müəl. B.Vahabzadə; red. 
Ağasəfa.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 127 s.; 17 sm.- 5000 nüs.- ISBN 
5-5600-0207-0 (cilddə).- [Ar1988/807] 
1397.
 
Dikkens,  Ç.  Oliver  Tvistin  macəraları:  roman  /Çarlz 
Dikkens; red. hey.: A.Hüseyn [və b.]; tərc. ed. və ön sözün müəl. 
Ə.Ağayev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  Cild  58.-  428,  [4]  s.:  şək.;  21 
sm.-  (Dünya  Ədəbiyyatı  Kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.- 
ISBN 5-5600-0217-8 (cilddə).- [Ar1988/744]  
1398.
 
Drayzer,  T.  Cenni  Herhart:  roman  /Teodor  Drayzer; 
tərc. ed. C.Bağır; red. Q.İ.Vəkilov.- Bakı: Maarif, 1988.- 339 s.; 
21 
sm.- 
40000  nüs.-  ISBN  5-5560-000-93  (cilddə).- 
[Ar1988/131]  
1399.
 
Drayzer,  T.  Dahi:  roman  /Teodor  Drayzer;  tərc.  ed. 
C.Bağır; red. T.Haşımova.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 782, [2] s.; 22 
sm.-15000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/651]    
1400.
 
Dünya:  orijinaldan  tərcümə  toplusu  /tərt.  ed. 
N.Səfərov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  Cild  3.-  339,  [4]  s.;  21  sm.- 
7000 nüs.- ISBN 5-5600-0309-8 (cilddə).- [Ar1988/800] 
1401.
 
Endo,  S.  Dəniz  və  zəhər:  povest  /Syusaku  Endo;  red. 
Ə.Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 135 s.: şək.; 17 sm.- 30000 
nüs.-ISBN 5-5520-018-50.- [Ar1988/472]  
1402.
 
Əssar, T. Mehr və müştəri /Təbrizi Əssar; farsc. tərc., 
müq. və şərh. M.Sultanov; red. B.Azəroğlu.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 
270, [2] s.: [2] v. şək.; 21 sm.- Şərhlər: s 257-264.- Lüğət: s 265-
268.- 15000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/674]  
1403.
 
Fransız  hekayələri:  Ay  işığı.  Fəslin  çiçəkləri  /Gi  de 
Mopassan,  Andre  Morua
;
  tərc.  ed.  H.Qocayev.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 205, [3] s.; 20 sm.- 28000 nüs.- [Ar1988/215] 
1404.
 
Heyli,  A.  Aeroport:  roman  /Artur  Heyli;  ingilis 
dilindən  tərc.  ed.  Z.Ağayev;  red.  S.Hüseynova.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.- 398, [2] s.: şək.; 23 sm.- 50000 nüs.- ISBN 5-5600-0165-1 
(cilddə).- [Ar1988/743] 


220 
 
1405.
 
Hüqo,  V.M.  Səfillər:  roman  /Hüqo  Viktor;  tərc. 
B.Musayev.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Hissə  3,  4.-  589,  [3]  s.:  şək.; 
22 sm.- 60000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/48]  
1406.
 
Hüqo,  V.M.  Səfillər:  roman  /Viktor  Hüqo;  tərc. 
B.Musayev;  red.  B.Q.Balakişiyev.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Hissə 
5.-  285,  [3]  s.:  ill.;  22  sm.-  60000  nüs.-  ISBN  5-5560-002-98.- 
[Ar1988/648] 
1407.
 
Körpü:  Müasir  erməni  ədəbiyyatı  antologiyası  /tərt. 
ed. Hidayət; tərc. ed. B.Vahabzadə.- Yerevan: [s.n.], 1988.- 347 
s.; 20 sm.- 3000 nüs. (cildli).- [Ar1988/443] 
1408.
 
Kulikov,  G.  Ulu  donun  sahilində:  tarixi  povest 
/Geomar Kulikov; tərc. ed. F.Rzabəyova; red. A.Quliyev.- Bakı: 
Gənclik, 1988.- 127 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8020-009-1- 
[Ar1988/688] 
1409.
 
Kurbatov,  K.  Cib  bıçağı  /Konstantin  Kurbatov;  tərc. 
ed.  M.Zeynalova;  red.  T.Cəlilova.-  Bakı:  Gənclik,1988.-  56  s.: 
şək.; 21 sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/964] 
1410.
 
Kür Xəzərə qovuşur: Gürcü ədəbiyyatından seçmələr 
/tərc. ed.: Ə.Saraclı, D.Əliyeva.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 382, [2] s.; 
20 
sm.- 
4000  nüs.-  ISBN  5-5600-0262-33  (cilddə).- 
[Ar1988/103] 
1411.
 
Qanoat,  M.  Yaralı  kitablar:  şeirlər  və  poemalar 
/Mömin Qanot; tərc. ed. Ağasəfa.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 89, [3] s.: 
portr.; 21 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-600-0254-4.- [Ar1988/734] 
1412.
 
Qorki,  M.  Hekayələr  və  bədii  publisistika  /Maksim 
Qorki;  red.  hey.:  H.Abbaszadə  [və  b.];  tərc.  ed.:  H.Şərif, 
Y.Əzimzadə; rəssam A.Ələkbərov; ön sözün müəl. H.Şərif.- Cild 
72.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  404,  [4]  s.:  portr.;  22  sm.-  (Dünya 
ədəbiyyatı  kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.-  ISBN  5-5600-
0216-X (cilddə).- [Ar1988/1002] 
1413.
 
Lermontov,  M.Y.  Sevirəm  Qafqazı  mən  /Mixail 
Lermontov; tərt. ed., ön söz. müəl. A.Hacıyev; red. M.Ələkbərli.- 
Bakı:  Gənclik,  1988.-  181,  [3]  s.;  17  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-
8020-010-11 (cilddə).- [Ar1988/475]   
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə