Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə65/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   109

197 
 
1204.
 
Abdulla,  A.  Sonsuzluğa  gedən  karvan:  şeirlər  və 
poemalar  /Abbas  Abdulla;  red.  M.Aslan.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
152, [4] s., portr.: şək.; 17 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-5600-031-15 
(cilddə).- [Ar1988/393]   
1205.
 
Abdullayev,  A.Ə.  Gərək  belə  görüşməyəydik:  povest 
və hekayələr /Aydın Abdullayev; red. M.Çəmənli.- Bakı: Yazıçı, 
1988.- 204, [4] s., portr.; 20 sm.- 30000 nüs.- [Ar1988/428]  
1206.
 
Abdullazadə,  A.Ə.  Bəxtimizin  kitabı:  şeirlər  /Arif 
Abdullazadə;  red.  İ.Türkay.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  189,  [3]  s.: 
portr.;  17  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-5600-0094-9  (cilddə).- 
[Ar1988/725]   
1207.
 
Axundov, M.F. Əsərləri: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. 
ed.  H.Məmmədzadə;  farscadan  tərc.  ed.  M.Mübariz;  red. 
Ə.Mirəhmədov;  Azərb.  SSR  EA  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.- 
Cild 2.- Bakı: Elm, 1988.- 385, [3] s.; 21 sm.- Adlar göstəricisi: 
s. 381-383- 10000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/663] 
1208.
 
Axundov,  M.F.  Əsərləri:  3  cilddə  /Mirzə  Fətəli 
Axundov; tərt. ed. L.Qədirzadə; ön sözün müəl. Ə.Hüseyni; red. 
M.Məmmədəli; rəssam Ə.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- Cild 
2.- 385, [3]  s.,  portr.:  şək.;  21 sm.-  1000 nüs.  (cildli).-  [Ar1988/ 
662] 
1209.
 
Axundov,  M.F.  A.S.Puşkinin  ölümünə  Şərq  poeması 
/Mirzə  Fətəli Axundov; ön söz  və  red. hey.  Ş.Qurbanov; rəssam 
V.Ustinov;  tərc.  ed.  M.Müşfiq  [və  b.];  AEA,  Nizami  ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Təkmil. və yenidən işl. 2-ci nəşri.- Bakı: Elm, 
1988.- 143, [5] s.: portr.; 17 sm.- Mətn Azərb., rus, gürcü, inquş, 
ukrayna və b. dillərdədir.- 5000 nüs.- [Ar1988/1070] 
1210.
 
Axundov,  M.F.  Seçilmiş  əsərləri  /Mirzə  Fətəli 
Axundov; tərt. ed. L.Qədirzadə; ön sözün müəl. Ə.Hüseyni; red. 
M.Məmmədəli; rəssam Ə.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 309, 
[3]  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  Mətn  ərəb  qrafikasındadır.-  25000 
nüs.- ISBN 5-5600-0011-6 (cildli).- [Ar1988/164]
 


198 
 
1211.
 
Axundov,  S.Ə.  Eloğlu  Araz:  roman-dastan  /Səttar 
Axundov; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1988.- 237, [3] s.; 20 
sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-8020-010-46.- [1088-88] 
1212.
 
Allahverdiyev,  R.  Getmişdim  günəşi  yola  salmağa: 
şeirlər, rübailər; red. A.Cəmil.- Bakı: Yazıçı,1988.- 98, [2] s.;14 
sm.-3000 nüs.- ISBN 5-5600-008-41.- [Ar1988/294]  
1213.
 
Alleqoriya  və  təmsillər  /tərt.  ed.  M.Sultanov;  red. 
M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1988.- 138, [6] s.; 17 sm.- 35000 nüs.- 
ISBN 5-8020-0016-3 (cilddə).- [Ar1988/733]  
1214.
 
Anar.  Seçilmiş  əsərləri: 2 cilddə /Anar;  ön söz.  müəl. 
Y.Qarayev;  red.  Ü.Kürçaylı.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  1: 
Hekayələr,  povestlər.-  398,  [2]  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  30000 
nüs.- ISBN 5-5520-015-32 (cilddə).- [Ar1988/205]  
1215.
 
Anar.  Seçilmiş  əsərləri:  2  cilddə  /Anar;  red. 
Ü.Kürçaylı.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  2:  Povestlər,  roman.- 
351 s.: şək.; 21 sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-5520-0154-0 (cilddə).-
[Ar1988/278] 
1216.
 
Araz, M. Ocaq başında: şeirlər və poemalar /Məmməd 
Araz;  red.  Ağasəfa.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  240,  [6]  s.;  17  sm.- 
6000 nüs.- ISBN 5-5600-0166-X (cildli).- [Ar1988/549] 
1217.
 
Azadlıq yolunun mübarizləri /tərt. ed. C.Müciri; red. 
S.Tahir.- [s.l.].- Azərbaycan ruznaməsi.- Bakı, 1988.- 1367 h.- III 
cild.-  95  s.:  fotoşək.,  portr.;  20  sm.-  Mətn  ərəb  əlifbasındadır.- 
[Ar1988/1207]  
1218.
 
Azərazər,  S.T.  Qonşu  qızın  məktubları;  İki  dəfə  yox 
olmuş  adam:  romanlar  /Söhrab  Tahir;  red.  C.Zeynal.-  Bakı: 
Yazıçı, 1988.- 383 s.: şək.; 21 sm.- 40000 nüs.- ISBN 5-560-000-
54 (cilddə).- [Ar1988/489]   
1219.
 
Azərbaycan  ədəbiyyatı  inciləri:  on  iki  kitabda: 
poemalar:  nağıllar,  dastanlar,  dramlar,  poemalar,  əsatir,  əfsanə, 
rəvayət,  atalar  sözü  və  məsəllər,  tapmacalar,  lətifələr,  bayatı, 
qoşma,  təcnis,  qəzəl,  qəsidə,  müxəmməs,  rübai,  hekayələr, 
novellalar,  təmsil,  felyeton,  müasir  lirika,  publisistika,  tənqid 
/tərt.  ed.:  S.Xanbabayeva,  T.Kərimov;  red.  Y.Qarayev.-  Bakı: 


199 
 
Yazıçı,  1988.-  500,  [4]  s.,  [4]  v.  şək.;  22  sm.-  25000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/277]   
1220.
 
Azərbaycan  ədəbiyyatı  inciləri:  on  iki  kitabda: 
bayatı, qoşma, təcnis: nağıllar, dastanlar, dramlar, poemalar /tərt. 
ed. E.Məmmədov; red. Q.Qasımzadə; rəssam N.Babayev.- Bakı: 
Yazıçı,  1988.-  597,  [3]  s.:  şək.;  22  sm.-  15000  nüs.-  ISBN  5-
5600-0010-8 (cilddə).- [Ar1988/618]   
1221.
 
Azərbaycan  klassik  ədəbiyyatı  kitabxanası:  20 
cilddə  /red.  hey.:  M.İbrahimov,  B.Nəbiyev,  Y.Qarayev  [və  b.]; 
cildi  tərt.  C.Qəhrəmanov;  tərt.  ed.:  C.Qəhrəmanov;  red. 
A.Dadaşzadə; AEA, Əlyazmalar In-tu.- Bakı: Elm, 1988.- Cild 6: 
XVII-XVIII  əsrlər  Azərbaycan  ədəbiyyatı.-  517,  [3]  s.;  20  sm.- 
15000 nüs. (cilddə).-[Ar1988/56553]   
1222.
 
Azərbaycan  klassik  ədəbiyyatı  kitabxanası:  20 
cilddə  /red.  hey.:  M.İbrahimov,  B.Nəbiyev,  Y.Qarayev  [və  b.]; 
tərt.  ed.:  R.Qənbərqızı,  M.İsmayılzadə;  red.  Z.Əsgərli;  AEA, 
Nizami  ad.  Xalqlar  Dostluğu
 
Ordenli  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı: 
Elm,  1988.-  Cild  8:  XIX  əsrin  birinci  yarısında  Azərbaycan 
ədəbiyyatı.-  564,  [4]  s.;  20  sm.-  15000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/409] 
1223.
 
Azərbaycan  poeziya  almanaxı:  mahnılar  /tərt.  ed. 
Y.Həsənbəy.- Bakı: Yazıçı, 1988.- Cild 4: Nəğmə cələngi.- 310, 
[2]  s.;  20  sm.-  7000  nüs.-  ISBN  5-5600-023-80  (cilddə).- 
[Ar1988/494]   
1224.
 
Azərbaycan  yazıçılarının  əsərlərindən səhifələr: rus 
ümumtəhsil  məktəbinin  IX-X  sinif  şagirdləri  üçün  sinifdənxaric 
oxu  materialları  /tərt.
 
ed.:  F.H.Həsənov,  Q.Ş.Kazımov;  red. 
Q.İ.Vəkilov.- Bakı: Maarif, 1988.- 77,
 
[3] s.; 20 sm.- 4000 nüs.- 
[Ar1988/1200]
   
1225.
 
Azəri,  S.  Günəşə  sarı  gedəndə:  roman  və  povestlər 
/Sabir Azəri; red. S.Budaqlı.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 407 s., portr.; 
21 
sm.- 
20000  nüs.-  ISBN  5-5600-005-31  (cilddə).- 
[Ar1988/486]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə