Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə60/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   109

182 
 
Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU, Azərb. dili və onun tədrisi 
metodikası kafedrası.- Bakı: ADU, 1988.- 5, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 6.- 150 nüs.- [Ar1988/353]  
1092.
 
Azərbaycan dili semasiologiyasına giriş: (Konteksto-
loji təhlil): dərs vəsaiti /İ.Məmmədov; elmi red. M.Adilov; rəy.: 
H.Ə.Həsənov, A.M.Məmmədov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  85,  [3]  s.;21  sm.- 
Bibl.: s. 84-85.- 500 nüs.- [Ar1988/142] 
1093.
 
Azərbaycan  dili  tarixinin  öyrənilməsində  əsas 
qaynaqlar:  xüsusi  kurs  proqramı  /tərt.  ed.  A.R.Rəhimov,  red.: 
V.F.Əliyev,  A.M.Qasımov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti; 
Y.M.Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-tu.- Bakı: 
ADU,  1988.-  7,  [2]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  6-8.-  150  nüs.- 
[Ar1988/362]  
1094.
 
Azərbaycan  dili  üzrə  kurs  və  yoxlama  işlərinə  aid 
metodiki  tövsiyyələr:  fiologiya  fakültəsi  üçün  /tərt.  ed.: 
V.F.Əliyev,  Ə.M.Quliyev;  red.:  A.R.Rəhimov,  A.M.Qasımov; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə 
Tədris-Metodika  Kabineti,  Y.Məmmədəliyev  adına  Naxçıvan 
Dövlət Pedaqoji İn-tu.- Bakı: ADU,1988.- Hissə 1.- 51, [3] s.; 21 
sm.- [Ar1988/56542] 
1095.
 
Azərbaycan  dili  üzrə  kurs  və  yoxlama  işlərinə  aid 
metodik  tövsiyyələr:  filologiya  fakültəsi  tələbələri  üçün 
/V.F.Əliyev,  Ə.M.Quliyev;  red.:  A.R.Rəhimov,  A.M.Qasımov; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə 
Metodika  Kabineti;  Y.Məmmədəliyev  ad.  Naxçıvan  Dövlət 
Pedaqoji İn-tu.- Bakı: ADU.- 1988.- Hissə 2.- 64, [4] s.; 21 sm.- 
[Ar1988/56543]    
1096.
 
Azərbaycan  dilindən  praktik  məşğələlərin  aparıl-
masına  dair  metodik  göstərişlər:  ali  məktəblərin  hazırlıq 
şöbələri üçün /tərt. ed. Ə.Şirinov; red. A.Məcidova; Azərb. SSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: 
APİ, 1988.- 51 s.; 20 sm., 150 nüs.- [Ar1988/ 148]  


183 
 
1097.
 
Azərbaycan  dilinin  tarixi  leksikologiyası:  xüsusi 
kurs  proqramı  /tərt.  ed.  A.R.Rəhimov,  red.:  V.F.Əliyev, 
A.M.Qasımov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  Y.M.Məmmədəliyev 
ad. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-tu.- Bakı: ADU, 1988.- 10, [2] 
s.; 20 sm.- Bibl.: s. 9-12.- 150 nüs.- [Ar1988/354]  
1098.
 
Azərbaycan  nitq  mədəniyyəti  problemləri:  elmi-
metodik  konfransın  materialları  (18  dekabr  1987)  /red.  hey.: 
A.M.Qurbanov,  Z.İ.Budaqova,  Ə.Z.Abdullayev  [və  b.];  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ, 
AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: APİ, 1988.- 225, [3] s.; 20 
sm.- [Ar1988/56524]   
1099.
 
Azərbaycan  SSR-də  ikidilliliyin  linqvistik  və  sosio-
liqvistik  məsələlərinə  həsr  olunmuş  elmi-nəzəri  konfransın 
məruzələrinin tezisləri /burax. məsul: Z.İ.Budaqova, İ.Ə.Məhər-
rəmov;  AEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  1988.-  30, 
[2]  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  400  nüs.- 
[Ar1988/461]     
1100.
 
Azərbaycan  terminologiyası  problemləri:  elmi-
praktik  konfransın  materialları:  25-26  noyabr  1988-ci  il  /red. 
hey.: A.M.Qurbanov [və b.]; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ;  AEA,  Terminologiya  Komitəsi.-  Bakı:  [s. 
n.], 1988.- 317, [2] s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 
200 nüs.- [Ar1988/827]   
1101.
 
Balıyev,  H.B. Azərbaycan dili və ədəbiyyat təlimində 
texniki  vasitələrdən  istifadə:  pedaqoji  institutların  filologiya 
fakültəsi  tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti  /Həsən  Balıyev, 
N.Ə.Abdullayev;  red.:  B.Muradov,  İ.İsmayılov;  Azərb.  SSR  Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.- 87 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/56564]   
1102.
 
Cəlilov,  F.A.  Azərbaycan  dilinin  morfologiyası:  ali 
məktəblər üçün dərs vəsaiti /Firidun Cəlilov; rəy.: Ə.M.Cavadov, 
Y.Q.Məmmədov; elmi red. A.Q.Ələkbərov.- Bakı: Maarif, 1988.- 


184 
 
285, [3] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 275-285.- 3000 nüs.- ISBN 5-5560-
000-26 (cilddə).- [Ar1988/162]   
1103.
 
Dadaşov,  K.O.  Fransız  dilinin  fonetikası:  dərslik 
/Kamal  Dadaşov;  elmi  red.  O.A.Əmirbəyov;  red.  Ş.X.Əfən-
diyeva.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  200,  [4]  s.:  şək.,  cədv.;  21  sm.- 
Mətn fransız dilindədir.- 2000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1000]  
1104.
 
Ələkbərov,  A.Q.  Rus  dilinin  qrammatikası:  fonetika 
və  morfologiya  /Aydın  Ələkbərov;  red.  M.T.Tağıyev;  Azərb. 
SSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm, 1988.- 147 s.; 21 
sm.- Bibl.: s.145.- 1500 nüs.(cilddə).- [Ar1988/1117]   
1105.
 
Əliyeva,  H.R.  English:  for  art  students:  incəsənət 
institutunun  tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti  /Həlimə  Əliyeva;  elmi 
red.  M.A.Pənahi.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  183  s.:  şək.,  cədv.;  21 
sm.- Mətn ingilis dilindədir.- 2000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/999]  
1106.
 
Həsənov,  H.Ə.  Müasir  Azərbaycan  dilinin  leksikası: 
ali  məktəb  tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti  /Həsrət  Həsənov;  rəy. 
A.M.Qurbanov;  elmi  red.  B.A.Əhmədov.-  Bakı:  Maarif,  1988.- 
306, [2] s.; 22 sm.-3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/47]  
1107.
 
Xəlilov,  Ş.X.  “Əsrarnamə”nin  dili  [M]  /Şaməddin 
Xəlilov;  red.  C.V.Qəhrəmanov;  AEA,  S.M.Kirov  adına  ADU.- 
Bakı:  Elm,  1988.-  188  s.;  21  sm.-  Qədim  türk  sözləri  lüğəti:  s. 
181-183.-  İxtisarlar  və  mənbələr:  s.  184.-  1110  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/1098] 
1108.
 
Xəlilov,  Y.Q.  Almanca-Azərbaycanca-Rusca  ictimai 
fənlər 
lüğəti  /Yusif  Xəlilov,  M.İ.Cavlalov;  elmi  red. 
F.Y.Veysəlov.- Bakı: Maarif, 1988.- 207 s.; 20 sm.- Mətn Azərb., 
alman və rus dillərindədir.- 3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/502]     
1109.
 
Qasımov,  K.B.  Azərbaycanca-ingiliscə  danışıq  kitab-
çası  /K.B.Qasımov;  red.  H.V.Qəhrəmanova;  AEA,  Xarici  Dillər 
Kafedrası.-  Bakı:  Elm,  1988.-  96  s.;  21  sm.-  Mətn  Azərb.  və 
ingilis dillərindədir.- 12000 nüs.- [Ar1988/1115]  
1110.
 
Qurbanov,  A.M.  Azərbaycan  dilinin  onomalogiyası: 
ali məktəb üçün vəsait /Afat Qurbanov; rəy. M.Ş.Şirəliyev; elmi 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə