Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə59/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   109

179 
 
793 Rəqs. Xoreoqrafiya 
 
1072.
 
Ziyafət  rəqsləri:  XIX-əsrin  axırları  XX-əsrin 
əvvəlləri:  rəqs  fənninə  dair  metodik  göstərişlər  /tərt.  ed. 
R.N.Həsənova;  rəy.:  K.Həsənov,  X.Haşımova;  red.  H.B.Hüsey-
nov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil 
üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  M.A.Əliyev  ad.  Azərb.  Dövl. 
İncəsənət  İn-tu.-  Bakı,  [s.n.].-1988.-  38  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  37-
38.- 150 nüs.- [Ar1988/231] 
 
 
796/799 Bədən tərbiyəsi. İdman. Turizm 
 
1073.
 
1987-1990-cı  illər  üçün  nəzarətin  əsas  istiqamətləri 
ilə əlaqədar olaraq bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına dair 
Azərbaycan  SSR-də  Kompleks  proqramın  tapşırıqlarının 
yerinə  yetirilməsi  üzrə  metodiki  tövsiyələr  /Azərb.  SSR  Xalq 
Nəzarəti  Komitəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  15  s.;  20  sm.-  Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 700 nüs.- [Ar1988/508] 
1074.
 
Bədən tərbiyəsi və idman terminləri lüğəti /tərt. ed.: 
S.S.Hüseynov, M.A.Pənahi, R.Y.Rəsulov, M.İ.Miriyev; elmi red. 
B.Quliyev.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  199  s.:  şək.;  20  sm.-  4000 
nüs.-[Ar1988/1216] 
1075.
 
“Əməyə  və  SSRİ-nin  müdafiəsinə  hazıram”
Ümumittifaq  bədən  tərbiyəsi  kompleksi:  ali  məktəblər  üçün 
metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  M.Əhmədov,  V.Əliquliyev;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  adına 
ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  49  s.:  şək.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/64] 
1076.
 
Futbol-88:  Soraq  kitabı-təqvim  /tərt.  və  müəl. 
O.Ağayev;  tərc.  ed.  Q.Rəhimov.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  105,  [7]  s., 
fotoşək.,  cədv.;  20  sm.-  40000  nüs.-  ISBN  5-8965-007-34.-
[Ar1988/136]  


180 
 
1077.
 
Körpəlikdən  gəncliyə  qədər:  mühazirəçiyə  kömək 
/ruscadan  tərc.  ed.  A.Rzayev;  tərt.  ed.  T.A.Bolmaqiya;  Azərb. 
SSR  Səhiyyə  Nazirliyi,  Resp.  Sanitariya  Maarifi  Evi.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.-36, [3] s.; 20 sm.- 20000 nüs.- [Ar1988/942]  
1078.
 
Qrişin, V.Q. Şahmat əlifbası /Vladimir Qrişin, Y.İlyin; 
tərc.  ed.  F.Abdullayev;  red.  Ş.Məmmədova.-  Bakı:  Gənclik, 
1988.- 85, [3] s.: şək.; 22 sm.- 25000 nüs.- [Ar1988/449]  
1079.
 
Novruzov, D.F. Güləşçinin hazırlığının nəzəri əsasları: 
hazırlığın  əsas  cəhətləri:  tədris  vəsaiti  /Dilsuz  Novruzov;  rəy.: 
Z.Məmmədov,  X.Qurbanov;  red.  A.Mustafayev;  S.M.Kirov  ad. 
Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1988.- 117 s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 116.- 250 nüs.- [Ar1988/357]   
1080.
 
Sambo  güləşinin  təşkili  metodu  və  üsulları 
haqqında:  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.  M.M.Əhmədov;  rəy.: 
R.Əliyev,  E.B.Rzayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodiki İdarəsi, S.M.Kirov ad. 
ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  21,  [2]  s.;  21  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/173]   
1081.
 
Şenkman,  S.  Biz  kişilər  /Stiv  Şenkman;  tərc.  ed.: 
Q.İsazadə,  H.Bədəlov;  rəy.  A.Tahirova.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  249, 
[6]  s.:  şək.;  22  sm.-  35000  nüs.-  ISBN  5-8965-003-00.- 
[Ar1988/412]  
1082.
 
Багиров, Н.З. Динамо - это сила: об азербайджан-
ском  республиканском  совете  всесоюзного  физкультурно-
спортивного о-ва «Динамо» /Нусрат Багиров, М.Пейсаченко, 
Ю.Дашевский.- Баку: Азернешр, 1988.- 106 с., [4] л.: ил.; 17 
см.- 4000 экз.- ISBN 5-552-00145-1.- [1-618043]  
1083.
 
Методические материалы по массовой физкуль-
турно-оздоровительной работе /Азерб. Респ. Совет ВДФСО 
Профсоюзов;  Метод.  кабинет  по  произв.  физкультуре  и 
комплексу ГТО.- Баку: ВДФСО, 1988.- 34 с.; 20 см.- 500 экз.  
1084.
 
 Методическое пособие для слушателей факуль-
тета  повышения  квалификации  преподавателей  физи-


181 
 
ческого  воспитания  /сост.  Э.Ф.Аджалов  [и  др.];  АГУ  им. 
С.М.Кирова.- Баку: АГУ, 1988.- 45 с.; 20 см.- 150 экз.  
1085.
 
Оптимальные 
сочетания 
тренировочных 
средств  на  этапе  непосредственной  подготовки  к  сорев-
нованиям  гандболисток  высокой  квалификации:  метод. 
рекомендации  /сост.:  Э.С.Павлова,  А.Л.Билькевич;  Азерб. 
Гос. Ин-т Физ. Культуры им. С.М.Кирова.- Баку, 1988.- 21 с.; 
20 см.- Библ.: с. 20-21 (13 назв.).- 150 экз.  
1086.
 
Программа курса «Теория и методика физичес-
кого воспитания» /М-во Высш. и Сред. Спец. Образования 
АзССР,  АПИ  им.  В.И.Ленина.-  Баку:  АПИ,  1988.-  23  с.;  20 
см.- 150 экз.  
1087.
 
 Футбол-88:  справочник-календарь:  51-й  чемпио-
нат  СССР  /авт.  текста  и  сост.  О.Агаев.-  Баку:  Ишыг,  1988.- 
104 с.; 20 см.- 30000 экз.  
 
8 Dilçilik. Ədəbiyyatşünaslıq. Bədii ədəbiyyat 
 
80/81 Filologiya. Dilçilik 
 
1088.
 
Abdullayev,  N.Ə.  Mühazirəçinin  nitq  mədəniyyəti 
/Nadir Abdullayev, B.B.Əhmədov; red. Q.Həsənov; Azərb. SSR 
“Bilik” Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1988.- 50, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 50.- 500 nüs.- [Ar1988/501]  
1089.
 
Adilov,  M.İ.  Qanadlı  sözlər  /Musa  Adilov;  rəy. 
A.Hüseynov; red. K.Vəliyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 438, [2] s.; 21 
sm.- 4000 nüs.- ISBN 5-560-017-24 (cilddə).- [Ar1988/196]  
1090.
 
Azərbaycan  dialektologiyası  proqramı  /tərt.  ed. 
E.İ.Əzizov;  red.  T.İ.Hacıyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti, 
S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1988.- 8, [3] s.; 21 sm.- Bibl.: 
s. 7-9.- [Ar1988/56544]  
1091.
 
Azərbaycan  dili  proqramı  /tərt.  ed.:  Y.Əhmədov, 
X.Məmmədova; red. X.Məlikova; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə