MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə167/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

274 274 

düzgün  təĢkili  Ģagirdlərin  sonrakı  əmək  fəaliyyətinin 

subyektinə 

çevrilməsini, 

onların 

əməyi 


sevmələrini 

Ģərtləndirir. 

Ġlk  gənclik  dövründə  təlim-peĢə  fəaliyyəti  əsas 

fəaliyyətə  çevrilməklə  bu  dövrdə  məktəblilərdə  peĢəyönümü 

və  peĢəseçməyə  meyli  də  yüksəlir.  Gənclər  öz  maraq  və 

imkanlarına uyğun peĢələri seçməyə meyl edirlər. Lakin bəzən 

imkanlarını  düzgün  qiymətləndirə  bilmədiklərinə  görə  bu 

sahədə  düzgün  olmayan  istiqamət  tuturlar.  Ona  görə  də  bu 

iĢdə müəllimin gənclərə istiqamət verməsi zəruridir. 

 

Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 

 

1.Gənclik  yaĢının  ümumi  xarakteristikası  haqqında      danıĢın. 

2.Ġlk gənclik dövründə mənlik Ģüuru necə inkiĢaf edir? 

3.Ġlk  gənclik  dövründə  əxlaqi  Ģüurun  inkiĢaf 

xüsusiyyətləri haqqında danıĢın. 

4.Ġlk  gənclik  dövründə  təlim  fəaliyyətinin  ümumi 

xarakteristikası nədən ibarətdir? 

5.Ġlk  gənclik  dövründə  idrak  proseslərinin  inkiĢafı 

haqqında danıĢın. 

 

Referat, məruzə və müstəqil tədqiqat üçün mövzular. 

 

         1. Ġlk gənclik yaĢının psixoloji xüsusiyyyətləri.          2. Ġlk gənclik yaĢı dövründə yoldaĢlıq və dostluq. 

          3.    Böyük  məktəblilərin  Ģəxsiyyətinin  ümumi  xarakte  

ristikası. 

           4.  Tələbə təlim fəaliyyətinin subyekti kimi. 

 

Ədəbiyyat 

 

     Qədirov Ə.Ə.  YaĢ psixologiyası. – Bakı, 2002, səh.341-
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 275 

275 


275 

275 


275 

275 


275 

275 


275 

371 Kovalev  A.Q.  Psixoloqiə  liçnosti.  –  M.,  1970,  s.370-

381. 


Mudrik  A.V.    O  vospitanii  starĢeklassnikov.  –  M., 

1981. 


Vozrastnaə i pedaqoqiçeskaə psixoloqiə. Xrestomatiə. –

M., 2001, s.229-243 Kon Ġ.S.  Psixoloqiə önoĢeskoy drujbı. – M., 1973. 

Kon Ġ.S. Drujba. – M., 1980. 

Kon Ġ.S.  Psixoloqiə ranney önosti. – M., 1989 

Stolərenko  L.D  Pedaqoqiçeskaə  psixoloqiə.  «Feniks». 

2000, s. 165-173. 

Razvitie liçnosti rebenka. – M., 1987, s.231-266. 

Nemov  R.S.    Psixoloqiə.  V  3-x  kn.,  kn.2.  –  M.,  1998, 

s.235-248 

 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

276 276 

2 3 - c ü   F Ə S Ġ L  

 

TƏRBĠYƏ PSĠXOLOGĠYASI 

 

Qısa xülasə 

 

ġəxsiyyətin  formalaĢması  tərbiyə  psixologiyasının  əsas 

problemi  kimi.  Tərbiyə  hər  bir  cəmiyyətin  baĢlıca  vəzifələrindən 

biridir.  ġəxsiyyətin  formalaĢmasının  psixoloji  mexanizminin 

öyrənilməsi.  ġəxsiyyətin  strukturu,  əlamət  və  keyfiyyətləri, 

xassələrinin dəqiqləĢdirilməsi. Məktəb  yaĢı  dövründə  Ģəxsiyyətin  formalaĢmasının 

psixoloji Ģərtləri. Tərbiyə olunan və tərbiyə edənin xüsusiyyətləri, 

onların  qarĢılıqlı  münasibətləri,  tərbiyənin  məqsədi,  tərbiyə 

prosesində istifadə olunan yollar. 

Tərbiyəvi  tədbirlərin  psixoloji  cəhətdən  əsaslandırılması 

və  məktəblilərin  tərbiyəlilik  səviyyəsinin  müəyyənləĢdirilməsi 

problemi. Tərbiyə iĢinin metodları və formalarının nəzərə alınması. 

Məktəblilərin  tərbiyəlilik  göstəriciləri  və  kriteriyaları:  davranıĢın 

ixtiyarilik  səviyyəsi,  özünün  tələbatlarına  yiyələnmək  səviyyəsi, 

nəzarət, məcburiyyət olmadan düzgün və əxlaqi davranmaq. ġəxsiyyətin    özünütərbiyəsinin  psixoloji  əsasları. 

Tərbiyənin  idarə  olunması.  Xarici  və  daxili  idarəolunma. 

Özünütərbiyə  və  onun  motivləri.  ġəxsiyyətin  inkiĢafı  və 

özünütərbiyənin  xüsusiyyətləri.  ġagirdlərin  özünütərbiyəsinin 

təĢkili. 

ġagirdlərin  əxlaq  tərbiyəsinin  psixoloji  əsasları.  Əxlaqi 

Ģüur  və  əxlaqi  davranıĢın  formalaĢmasının  vəhdəti.  ġagirdlərin 

kollektivdə  tərbiyəsi.  Kollektivin  uĢaq  Ģəxsiyyətinin  inkiĢafı  üçün 

Ģərait  və  alət  rolunu  oynaması.  Yüksək  əxlaqi  hisslərin 

formalaĢmasında  kollektivin  rolu.  Yeni  nəslin  əxlaq  tərbiyəsində 

ailənin rolu.  “Çətin”  uĢaqlar  və  onlarla  aparılan  iĢin  xüsusiyyətləri. 

“Çətin” uĢaqlar və onların psixologiyası. “Çətin” uĢaqların pedaqoji 

baxımsızlıqdan və ailə tərbiyəsinin nöqsanları ilə bağlılığı. “Çətin” www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 277 

277 


277 

277 


277 

277 


277 

277 


277 

uĢaqlarla iĢin əsas istiqamətləri.

 

 

VI.23.1. ġəxsiyyətin formalaĢması tərbiyə psixologiyasının 

əsas problemi kimi 

 

Hər  bir  cəmiyyətdə  tərbiyə  həmin  cəmiyyətin  baĢlıca vəzifələrindən  birini  təĢkil  edir.  Müasir  dövrdə  gənc  nəslin 

elmi  dünyagörüĢünə,  yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik  olan, 

mənəvi  zənginliyi,  əxlaqi  saflığı  və  fiziki  kamilliyi  özündə 

birləĢdirən Ģəxsiyyət kimi tərbiyə olunması, formalaĢdırılması 

ən  vacib,  təxirəsalınmaz  bir  vəzifə  kimi  qarĢıda  durur.  Bu 

mühüm  vəzifənin  həyata  keçirilməsində  məktəb  və 

müəllimlərimiz həlledici mövqe tutur. 

Məktəblərimizin,  müəllim  və  tərbiyəçilərimizin  bu 

vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmələri tərbiyə prosesinin 

psixologiyası, psixoloji əsasları, qanunauyğunluqları haqqında 

biliklərdən  çox  asılıdır.  Təsadüfi  deyildir  ki,  şəxsiyyətin 

formalaşmasının psixoloji mexanizminin öyrənilməsi tərbiyə 

psixologiyasının başlıca vəzifəsi hesab olunur. 

ġəxsiyyətin  əxlaqi-iradi  sahəsinin,  əxlaqi  Ģüurunun, 

əxlaqi  təsəvvür,  anlayıĢ,  prinsip  və  inamının,  əxlaqi 

hisslərinin,  adətlərinin,  baĢqa  adamlara,  cəmiyyətə,  əməyə 

münasibətdə  ifadə  olunan  davranıĢ  tərzlərinin  forma-

laĢmasının  psixoloji  mexanizmlərini  açmaqla,  tərbiyə 

psixologiyası  böyüyən  gənc  nəslin  Ģəxsiyyətinin  fəal  Ģəkildə 

istiqamətləndirilməsi üçün imkan verir. 

ġagirdlərin  tərbiyəvi  təsir  Ģəraitində  psixi  fəaliy-

yətlərinin  qanunauyğunluqlarını,  məktəblilərin  özünütər-

biyəsinin  psixoloji  əsaslarını  aĢkara  çıxarmaqla,  tərbiyə 

psixologiyası  Ģəxsiyyətin  keyfiyyətlərinin  formalaĢmasına 

imkan yaradan həmin təsirlərin mexanizmlərini də öyrənir. 

Tərbiyə  Ģəxsiyyətin  formalaĢmasına  yönəldilmiĢ  xüsusi 
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə