Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə124/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   158

Biblioqrafiya 
 
495
Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: Elm, 2001.- 80 s. 
 
2002 
5228. Nemət, M. Silahlar üzərindəki kitabələr /Məşədixanım Nemət; 
AMEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı, 2002. 
5229. Səfərli, F. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri /Hacı Fəxrəddin 
Səfərli; elmi red. M.Nemətova; elmi məsl. İ.Həbibbəyli; NDU; Naxçıvan 
Regional Elm Mərkəzi.-Bakı: Elm, 2002.- 62 s. 
 
2005 
5230. Ağalarzadə, A. Kürqırağı abidələri: (Neftçala bölgəsi əsasında 
tarixi-epiqrafik tədqiqat) /Anar Ağalarzadə; red. Ş.Səlimbəyli; məsl. 
R.Ağayev; elmi red. M.Süleymanlı.- Bakı: Avropa, 2005.- 64 s. 
 
2008 
5231. Əliyev, Y. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri 
/Yadigar  Əliyev; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- 
Bakı, 2008.- 120 s. 
5232. Əliyev, Y.  Qədim türk əlifbası: tarixi, mənşəyi, təşəkkülü 
/Yadigar  Əliyev; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- 
Bakı, 2008.- 234 s. 
 
2011 
5233. Nemət, M. Azərbaycanın epiqrafik abidələr toplusu: Mis 
qablar, silahlar, bayraqlar üzərindəki  ərəb-fars dilində olan kitabələr - 
XVII-XIX  əsrlər /Məşədixanım Nemət; red. İ.Fərzəlibəyli; rəyçi 
V.Quliyeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2011.- 144 s. 86 səh. şək. 
 
2013 
5234. Azərbaycan süfrəsinin mis qabları  [İzomaterial]: kitab-
albom: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında /AMEA, 
Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. N.Vəlixanlı; mətn G.Abdulova; 
kataloqun hazırl. işt. ed.: V.Həsənova, F.Bəşirova; kitabələrin oxunması 
və tərc. Məşədi xanım Nemət, H.Əliyeva, Ə.Fərhadov.- Bakı: Ziya, 2013.- 
128 s. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
496 
 
 
Dövri mətbuat materialları 
 
1926 
5235. Meşaninov,  İ. “Urartu” xətti mixisinin göstərişləri və Azər-
baycan haqqında  əski tarixi məlumat /İ.Meşaninov //Maarif və  mədə-
niyyət.- 1926.- №1.- S.40-49. 
 
1928 
5236. Fərrux.  Şirvanşahlara aid yeni tapılmış    bir  yazı /Fərrux 
//Azərbaycanı öyrənmə yolu.- 1928.- №1.- S.53-54. 
 
1942 
5237. Ələkbərzadə, A. Xanəgah türbəsinin yazıları haqqında bəzı 
qeydlər:  Şirvanşahlar sarayı /A.Ələkbərzadə //SSR EA-nın Azərbaycan 
filialının Xəbərləri.- 1942.- №6.-S.29. 
 
1943 
5238. Ələsgərzadə, Ə. Hacı Çələbi Sultan məscidi kitabələri /Ə.Ələs-
gərzadə //SSRİ EA Azərbaycan filialının Əsərləri.- 1943.- №1.- S.67. 
 
1944 
5239. Ələsgərzadə,  Ə. Xaqani və Nizami qəbirlərinin epiqrafları 
/Ə.Ələsgərzadə //SSRİ EA-nın Azərbaycan filialının Xəbərləri.- 1944.- 
№5.- S.113. 
 
1946 
5240. Ələkbərzadə, A. M.F.Axundovun, ailəsinin və qohumlarının 
qəbirüstü yazıları /A.Ələkbərzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1946.- 
T.2.- №3.- S.121-128. 
 
1947 
5241. Ələkbərzadə, A. Yusif bin-Kuseyir və Möminə Xatun türbələ-
rinin yazıları /A.Ələkbərzadə //AzSSR EA-nın A.A.Bakıxanov adına 
Tarix İn-tunun Əsərləri.- 1947.- C.1.- S.76-91.  
5242. Ələsgərzadə,  Ə.  Şirvanşah  İbrahim Dərbəndi dövrünə aid iki 
kitabə  /Ə.Ələsgərzadə //A.A.Bakıxanov ad. AzSSR EA Tarix İn-tunun 
Əsərləri.- C.I.- 1947.- S.92-93. 


Biblioqrafiya 
 
497
1949 
5243. Ələkbərzadə, A. Hacı Şeyxlər Nasir ağa (X1V-XV) türbəsinin 
yazıları /A.Ələkbərzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1949.- T.5.- №5.- 
S.237-240. 
5244. Ələsgərzadə,  Ə. Hacı  Şəxla və  Şakir Ağa imarətlərinin 
kitabələri /Ə.Ələsgərzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1949.- C.V.- 
№51.- S.237-241. 
 
1951 
5245. Ələsgərzadə,  Ə. Tubə  şahi məscidinin kitabələri /Ə.Ələs-
gərzadə //AzSSR EA Tarix və  Fəlsəfə  İn-tunun  Əsərləri.- 1951.- C.I.- 
S.109-118. 
 
1955 
5246. Nemətova, M. 1954-cü il Dərbənd səfəri haqqında ilk 
məlumat /M.Nemətova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1955.- C.XI.- №11.- 
S.735-740. 
5247. Nemətova, M. Bakı  Şirvanşahlar sarayı kompleksinə daxil 
olan abidələrin kitabələrinin oxunması tarixi /M.Nemətova //Tarix və 
fəlsəfə İn-tunun Əsərləri.- 1955.- C.VII.- S.228-250. 
5248. Nemətova, M. XV əsr  Şirvan tarixini öyrənməkdə  Dərbənd 
yazılarının  əhəmiyyəti: Bakı qalasının qülləsində tapıntı /M.Nemətova 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri.- 1955.- №11.- S.115-129. 
 
1956 
5249. Ələkbərzadə, A. Ağbil türbələrinin yazıları /A.Ələkbərzadə 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.-1956.-T.10.- №3.- S.769-776. 
 
1958 
5250. Əhmədov, Q. Örənqalanın yazılı abidələri /Q.Əhmədov 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 1noyabr. 
5251. Nemətova, M. Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarının bəzi 
epiqrafik abidələri haqqında /M.Nemətova //AzSSR EA-nın Tarix İn-
tunun Əsərləri.- 1958.- C.XIII.- S.305-343. 
5252. Rzayev, N. Nuxa imarətinin yazıları /N.Rzayev //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1958.- 31 may. 
5253. Rzayev, N. Nuxa Sarayının yazıları /N.Rzayev //Nuxa fəhləsi.- 
1958.- 6 iyun. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
498 
1959 
5254. Əhmədov, Q. Qədim yazılar /Q.Əhmədov //Pioner.- 1959.- 
№10.- S.13-14. 
5255. Ələsgərzadə, Ə. Xəlifə Əli və Məhəmməd mömin türbələrinin 
kitabələri /Ə.Ələsgərzadə //AzSSR EA, Şərqşünaslıq  İn-tunun Elmi 
Əsərləri.- 1959.- C.I.- S.33-49. 
5256. Nemətova, M. XIX əsr iki Gəncə kallioqrafının bəzi işləri 
haqqında /M.Nemətova //AzSSR EA-nın Xəbərləri.  İctimai elmlər ser.- 
1959.- №3.- S.27-39. 
5257. Nemətova, M.  İki Gəncə  həkak-xəttatının işi haqqında 
/M.Nemətova //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1959.- №3.- 
S.27-39. 
5258. Nemətova, M. Zaqatala rayonunun Mosul kəndində yerləşən 
Cuma məscidinin kitabələri /M.Nemətova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 
1959.- №8.- C.XV.- S.735-740. 
  
1960 
5259. Hacıyev,  Ə. Maraqlı tapıntı  /Ə.Hacıyev //AzSSR EA-nın 
Məruzələri.- 1960.-C.XVI.- №10.- S.1071-1021. 
 
1961 
5260. Hacıyev, A. Hacı Heybət məscidi və onun kitabələri 
/A.Hacıyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1961.- №1.- S.77- 87. 
5261. Həbibullayev, O.  Şaxtaxtı  qəbrinin materialları /Q.Həbibul-
layev //AzSSR EA-nın Xəbərləri.  İctimai elmlər bölməsi.- 1961.- №5.- 
S.37. [Xülasə] 
5262.  Kərimzadə, S. Möminə Xatun türbəsinin bəzəyində qazılmış 
yazılar /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1961.- №12.- S.1193-1197.  
5263. Məmmədov, R. Yazılı daşın sirri: [Azərbaycanın qədim abi-
dələri haqqında] /R.Məmmədov //Azərbaycan gəncləri.- 1961.- 10 dekabr. 
5264. Nemətova, M. Nuxa xan qəbiristanlığındakı başdaşıların 
kitabələri haqqında /M.Nemətova //AzSSR EA-nın Xəbərləri.  İctimai 
elmlər ser.- 1961.- №6.- S.19-38. 
 
1963 
5265. Nemətova-Quliyeva, M.  Həzrə abidələrinin kitabələri 
/M.Nemətova-Quliyeva //Tarix İn-tunun  Əsərləri.- Bakı, 1963.- C.XVI.- 
S.99-124. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə