Microsoft Word meyve ve terevezlerin emali texnologiyasi 1Yüklə 4,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/141
tarix09.04.2023
ölçüsü4,36 Mb.
#104840
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   141
2017-1715

1.1.3. Anabioz
 
Soyuqda saxlama. Aşağı temperaturda bitki xammalında baş 
verən biokimyəvi proseslər güclü şəkildə zəifləyir, həmçinin 37
0

temperaturda daha yaxşı inkişaf edən bir çox mikroorqanizmlərin


11 
fəallığı kəskin aşağı düşür. 
Saxlanmada xüsusilə vacib biokimyəvi proses olan tənəffüs də 
nəzərdən qaçırılmamalıdır. Saxlanma temperaturu nə qədər yük-
sək olarsa tənəffüs intensivliyi də bir o qədər çox və meyvənin 
“ömrünün” davam etməsi isə bir o qədər az olur.
Meyvələrin və mikroorqanizmlərin bioloji və biokimyəvi fəal-
lığının azalması bir tərəfdən kimyəvi reaksiyaların sürətinin tem-
peraturdan asılı olması ilə əlaqədardırsa, digər tərəfdən mikrob və 
bitki hüceyrəsinin həyati funksiyalarının daşıyıcısı olan sitoplaz-
manın soyuğun təsiri altında narkozlaşması və keçiriciliyinin düş-
məsi ilə əlaqədardır. Bunun nəticəsində də maddələr mübadiləsi 
zəifləyir. Eyni zamanda sitoplazmatik membranın məsamələrin-
dən daxilə oksigen keçməsi və daxildən qılafın kapillyar kanalları-
na şəkərli şirə axını da zəifləmiş olur. Hüceyrənin həyatı tamamilə 
dayanmasa da bir növ qapanır. Hüceyrə anabioz vəziyyətinə dü-
şür. Eyni zamanda fermentlərin fəallığı da zəifləyir. 
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, alma toxumalarının hüceyrə 
keçiriciliyi temperatur aşağı düşdükcə dəyişir. Yuxarıda qeyd 
olunduğu kimi temperaturun aşağı düşməsi ilə keçiricilik də aza-
lır. Əks prosesdə - yəni qızdırılmada hüceyrə keçiriciliyi yenidən 
yüksələrək başlanğıc qiymətini alır. Bu isə hüceyrədə baş verən 
proseslərin tam dönər olduğunu göstərir. 
Göründüyü kimi bu konservləşdirmə üsulu eyni vaxtda həm 
xammal, həm də mikroorqanizmlərdə bioloji fəallığın aşağı salın-
masına əsaslanır. 
Soyuq saxlanma metodu biozdan fərqli olaraq xammalın natu-
ral xüsusiyyətlərinin az dəyişikliklə bir neçə həftə müddətində 
saxlanmasına imkan verir.
Dondurulmuş vəziyyətdə saxlanma. Bu metod xammal yaxud 
qida məhsulunun donma temperaturundan daha aşağıya qədər 
dondurulması və həmin temperaturda saxlanmasını nəzərdə tutur.
Dondurulmuş qida məhsulları və xammal mötədil aşağı tempe-
raturda saxlanan məhsulla müqayisədə daha uzun müddət, başqa 
sözlə aylarla qala bilir.


12 
Bu yalnız soyutma və dondurma üçün lazım olan aşağı tempe-
raturların miqdar fərqi ilə deyil, həm də dondurulmuş hissələrin 
çoxunun bərk vəziyyətdə olması ilə əlaqədardır. Odur ki, osmotik 
yolla maye qida mühitini sovurmaqla mənimsəyən mikroorqa-
nizmlər suyu az olan bərk mühitdən istifadə etmək imkanından 
məhrum olur.
Bundan başqa maye fazanın olmaması fermentlərin fəaliyyəti-
nin dayanmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində biokimyəvi 
proseslərin də dayanması ilə nəticələnir.
Mənfi 18
0
C-də məhsuldakı suyun çoxu buza çevrildiyindən 
dondurulan məhsullar üçün bu temperatur ümumi qəbul edilmiş 
donma temperaturu hesab olunur. Məhsulda donmuş suyun miq-
darının hesablanması həmişə diqqətdə olmuşdur. Müəyyən olun-
muşdur ki, donma nöqtəsinə çatdıqdan sonrakı temperaturun iki 
dəfə aşağı salınması tərkibdə qalan suyun miqdarının təqribən ya-
rısının donması ilə nəticələnir. Məsələn, əgər məlum məhsulun 
krioskopik temperaturu mənfi 2
0
C olarsa həmin temperaturun 
mənfi 4
0
C-yə salınması ilə qalan suyun yarı miqdarının donması 
baş verir. Temperaturu sonra ikiqat aşağı, yəni mənfi 8
0
C-yə sal-
dıqda həmin qaydaya uyğun olaraq qalan suyun 50%-i, başqa 
sözlə 25%-i və bütünlükdə həmin ana qədər olan suyun 75%-i bu-
za çevrilir. Analoji hesablama aparsaq görərik ki, mənfi 16
0
C-də 
donmuş suyun miqdarı 87,5%, mənfi 32
0
C-də isə 93,8% və s. təş-
kil edəcəkdir. Qeyd olunanların təhlili göstərir ki, suyun çox his-
səsi mənfi 16
0
C-də artıq buz halına keçmiş olur. Belə olan halda 
mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətində əsaslı dərəcədə əks olun-
mayan 6% miqdarında əlavə buz əmələ gəlir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, dondurma zamanı anabioz prinsipi 
yalnız mikroorqanizmlərə aid olub, belə şəraitdə meyvə və tərə-
vəzlər canlı orqanizm kimi məhv olurlar.
Dondurmada bitki hüceyrələrinin məhvinin bir neçə səbəbi ola 
bilər.

aşagı temperaturun birbaşa təsiri; 

buz əmələ gəlmə prosesində sitoplazmanın susuzlaşması; 


13 

ionların qatılaşdırılmış miqdarının zəhərli təsiri; 

susuzlaşmış sitoplazmaya buzun mexaniki təzyiqi. 
Bütün bu amillərdən hər biri əhəmiyyətli olsa da hüceyrələrin 
məhvinin əsas səbəbi sonuncudur. Əlbəttə burada sitoplazmanın 
kimyəvi dağılması amili də vardır. Bu əsasən hüceyrə susuzlaşdıqda 
hələ bərkiməmiş lakin qatılaşmış şirədə turşuların və duzların qatılı-
ğının artması ilə əlaqədardır. Eyni zamanda minlərlə buz iynəsi si-
toplazmatik membranın canlı toxumasına bataraq onun kolloidlərini 
təşkil edən maddələrin koordulyasiyasına, hüceyrə keçiriciliyinin 
dönməyən yüksəlməsinə və hüceyrənin məhvinə səbəb olur. 
Göründüyü kimi dondurmada canlı hüceyrılərin məhvi böyük 
miqdarda buz əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır. Ona görə də dondur-
mada meyvə və tərəvəzlər canlı orqanizm kimi məhv olur ki, bu 
da abioz prinsipinin həyata keçməsi ilə bağlı olur. Məlum olmuş-
dur ki, temperatur düşdükcə hüceyrənin keçiriciliyi azalır. Qızdı-
rılmada isə əks proses tez və kəskin yüksəlməklə ilkin qiymətini 
ötür və ölü toxumalar üçün səciyyəvi qiymət alır. 
Az suya malik belə canlı obyektlər məhv olmadan çox aşağı 
temperatura dözürlər. Məsələn, bitkinin quru toxumu mütləq sıfıra 
(-273
0
C) yaxın olan temperatura, bəzi zərəvericilərin yumurtaları -
190
0
C-də yaşayır. Mikroorqanizmlərin vegetativ formalarının ço-
xu aşağı temperaturda məhv olur. Lakin onlardan xeyli az sərbəst 
suya malik olan sporları yaşayır və yalnız anabiotik vəziyyətə ke-
çir. Aşağı temperatur, damcı - maye nəmliyinin olmaması mikro-
orqanizmlərin osmotik qidalanmasının həyata keçirilməsinə mane 
olur və hüceyrədə biokimyəvi reaksiyaları ləngidir. Odur ki, qida 
məhsulları dondurulmuş vəziyyətdə uzun müddət, daha doğrusu 
təqribən 6-12 ay saxlanır.
Dondurulmuş meyvə və tərəvəzlərdə bəzi kimyəvi dəyişikliklər 
baş verir. Saxaroza invertləşir, turşuluq bir qədər artır, aşı maddə-
lərinin miqdarı azalır. Lakin bu dəyişikliklər məhsulun keyfiyyəti-
ni nəzərə çarpacaq səviyyədə pisləşdirmir. Əksinə, bəzi hallarda 
xammalda qida maddələrinin dondurmaya qədər olduğundan daha 
harmonik ifadəsinə nail olunmaqla, büzücülük azalır, meyvələrin 


14 
təbii ətri daha yaxşı üzə çıxır. 
Dondurma zamanı baş verən histoloji dəyişikliklər üzündən 
dondurulmuş meyvə və tərəvəzlərin keyfiyyəti daha çox zəifləmiş 
olur. Dondurmada əmələ gələn buz yalnız sitoplazma membranını 
zədələməyib, həm də hüceyrənin formasına xidmət edən hüceyrə qı-
lafını dağıdır. Nə qədər ki, xammal donmuş bərk vəziyyətdədir onu 
görmək olmur. Lakin buz əridikdən sonra, xüsusilə də zərif bitki 
xammalı – albalı, ərik, şaftalı və s. bu daha açıq görünür. Belə ki, hə-
min meyvələr formasını itirir, kəskin yumşalır, əzilmiş konsistensiya 
almaqla onlardan özbaşına çoxlu miqdarda şirə ayrılır. 
Bitki toxumalarının quruluşunda xüsusilə kəskin dəyişiklik təd-
rici dondurulmada baş verir.
Bu halda istilik ayrılması ilə bitki toxumalarının temperaturu 
krioskopik nöqtəyə çatana qədər tədricən aşağı düşür. Ilk buz kris-
talları hüceyrənin daxilində deyil, hüceyrələrarası məkanda əmələ 
gəlir. Hüceyrənin daxilində şəkər və digər maddələrə malik olan 
və depressiya temperaturu yaradan şirə olur. Hüceyrələrarsı mə-
kan isə 0
0
C-də donan təmiz su ilə nəmlənmiş olur.
Beləliklə, harada buz kristalları əmələ gəlirsə, orada “quru” nöqtə 
və ətraf mühitə nəzərən az rütubət alınır. Ətraf mühitlə buz kristalları 
olan yerlər arasındakı rütubət qatılığı fərqinin hesabına sonuncuya 
doğru diffuziya yerdəyişməsi başlayır. Bu halda istiliyin verilməsi 
yavaş gedir və əmələ gələn kristallar diffuziya yolu ilə donan rütubəti 
özünə çəkərək tədricən həcmini böyüdür. Diffuziya sovrulması ilə 
nəmliyin çəkilməsi mümkün olmadıqda yeni buz kristallarının əmələ 
gəlməsi üçün şərait yaranır və o da nəmliyi sovuraraq tədricən böyü-
yür. Beləliklə, tədrici dondurmada toxumada nisbətən böyük olma-
yan miqdarda iri buz kristalları yaranır. Onlar özlərinin kəskin bərk 
kənarları ilə hüceyrə qılafını kəsir və deşir.
Bitki xammalının zərif növlərinın az zədələnməsi üçün bəzən 
dondurmanı tünd şəkər şərbətində (30–60%) aparırlar. Məlum oldu-
ğu kimi məhsulda quru maddələrinin miqdarı yüksəldilcə donma 
temperaturu aşağı düşür. Bunun nəticəsi kimi natural şəkildə dondu-
rulanlarla müqayisədə şərbətdə olan meyvələrdə bu və ya digər son 


15 
temperatura qədər dondurma zamanı daha az buz əmələ gəlir. Lakin 
bu üsulun çatışmazlıqları da vardır. Belə ki, şərbətdə olan meyvə hü-
ceyrələrində baş verən osmotik sovrulmaqla əlaqədar olaraq bir qə-
dər kələ-kötürləşmə və artıq şirinlik əmələ gəlmiş olur.
Beləliklə, soyutma ilə müqayisədə dondurulma metodu xam-
mal və qida məhsullarının daha uzun müddət qalmasını təmin 
edir, lakin bəzi səbəblərə görə dondurulmuş xammalın keyfiyyəti 
aşağı düşür. 
Dondurma metodunun geniş tətbiqini mürəkkəbləşdirən və lən-
gidən daha bir xüsusiyyəti də nəzərə almaq lazımdır. Məsələ on-
dadır ki, bir dəfə mənfi 18
0
C temperatura qədər dondurulmuş 
məhsul istifadəyə qədər həmin vəziyyətdə saxlanmalıdır. Qısa 
müddətli olsa da temperaturun bir qədər məsələn, mənfi 10
0
C-yə 
qaldırılması “şoka düşmüş” mikroorqanizmlərin normal həyat fəa-
liyyətinə qayıtmasına səbəb olur. Məhsulun temperaturu yenidən 
mənfi 18
0
C-yə çatdırılsa belə, yenə həmin mikroorqanizmlərin 
fəaliyyətinin dayandırılması mümkün olmur.
Deyilənləri yekunlaşdıraraq qeyd etmək olar ki, soyuq tətbiqi 
qida məhsullarının konservləşdirilməsinin səmərəli üsulu olsa da 
çox mürəkkəb və baha başa gələndir.
Maddələrin yüksək qatılığı ilə osmos fəaliyyətinin yaradılması 
bitki və xüsusilə mikrob hüceyrələrinin plazmolizini törədir. Nəti-
cədə onlar anabiotik vəziyyətə keçərək qida məhsullarını xarab et-
mə xüsusiyyətini itirmiş olur.
Qida məhsullarının konservləşdirilməsində osmotik xüsusiy-
yətli maddələr kimi şəkər və duzdan istifadə edilir. Bu üsulla qida 
məhsullarının etibarlı saxlanması üçün mikrob hüceyrələri daya-
nıqlı plazmoliz halına salınmalıdır. Bunun üçün də həmin maddə-
lərin kifayət qədər yüksək qatılığından istifadə olunmalıdır. Yəni 
70% şəkər, 10-12% duz (bu həm də onların molekul kütləsinə uy-
ğun olub, bir-birinə nisbəti 6:1 olmalıdır).
Şəkərin konservləşdirici təsirindən mürəbbə, cem və povidlo 
kimi məhsullar istehsalında istifadə olunur. Həmin məhsullar ha-
zırlanmış meyvələrin şəkər şərbəti, yaxud şəkərlə bişirilməsindən 


16 
alınır. Bişirilmə prosesində yüksək temperaturun təsiri altında bit-
ki xammalı canlı orqanizm kimi məhv olur. Bişirilməyə qədər 
meyvə və şəkərdə olan mikroorqanizmlər də məhv olur.
Anabioz prinsipi saxlanma zamanı hazir məhsula düşmüs və ət-
raf mühitdə olan yüksək osmotik təzyiq hesabına inkişaf edə bil-
məyən mikroorqanizmlərə aiddir. Bu metod qida məhsullarının 
uzun müddət saxlanması üçün tam təminat vermir. Ona görə də 
şəkərin konservləşdirici təsirinə bəzən hermetik qablara doldurul-
muş məhsulun pasterizəsi də əlavə ediılir.
Duzun qatılaşdırılmış məhlulunun konservləşdirici təsirindən 
balıq və ət məhsullarının duza tutulmasında istifadə olunur. Tərə-
vəzlər yalnız xörək duzu ilə konservləşdirilir. Lakin bəzi hallarda 
məsələn, 30% quru maddəyə malik pomidor pastasını qeyri her-
metik qablara (çəlləklərə) doldurduqda konservləşdirmək məqsədi 
ilə 10% duz əlavə olunur.
Qurutma. Mikroorqanizmlər qida maddələrini osmotik yolla 
sümürərək qidalanırlar. Ona görə də bütün mikroblar inkişafları 
üçün ətraf mühitdə müəyyən miqdarda su tələb edirlər. Bakteriya-
ların inkişafı üçün minimum 25-30%, kif göbələkləri üçün azı 
10% nəmlik tələb olunur. Quru mühitə düşən mikrob hüceyrəsi 
osmos yolu ilə özündəki nəmliyi verir, plazmalizə uğrayaraq həyat 
fəaliyyətini dayandırır. 
Qurutmada tərəvəz və meyvələrin nəmliyini 8-25%-ə qədər, 
başqa sözlə mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin dayanması səviyyə-
sinə qədər çatdırırlar. 
Meyvə və tərəvəzlər qurutmaya hazırlandıqda və isti qurutma 
prosesinin özündə elə emal keçirlər ki, bu halda onlar canlı orqa-
nizm kimi məhv olurlar. Qızdırmada mikroorqanizmlər də məhv 
olur. Qurutma ilə əlaqədar anabioz prinsipi haqda danışdıqda sax-
lanmada qurudulmuş məhsulun səthinə düşən mikroorqanizmlər 
nəzərdə tutulur. Həmin mikroblar plazmoliz vəziyyətinə düşür və 
anabioz vəziyyətində uzun müddət qalır. Əgər qurudulmuş məhsul 
nəmləndirilərsə, mikroblar yenidən canlanaraq çoxalır və məhsulu 
xarab etməyə başlayır. 


17 
Konserləçdirmə metodu kimi qurutmanın çoxlu üstünlükləri 
vardır. Belə ki, texnologiya və tətbiq olunan aparatura sadəliyi ilə 
fərqlənir. Qurutma prosesində xammalın kütləsi və həcmi bir neçə 
dəfə azalır. Bu da qablara, saxlanma üçün meydançalara və nəqle-
dici vasitələrə tələbatı azaltmaqla böyük səmərə ilə nəticələnir. 
Quru məhsullar saxlanma şəraitinə çox tələbkar olmayıb, hermetik 
qablanma və xüsusi saxlayıcı tələb etmir.
Qurudulmuş məhsulların əsas keyfiyyət çatışmazlığı istifadə-
dən əvvəl ikinci nəmləndirmədə onların təbii xüsusiyyətlərini pis 
bərpa etməsidir. Qurudulmuş meyvə və tərəvəzlərin bir çox növlə-
ri bişirmədə pis şişir, kələ-kötür və bərk qalır. 
Hazırda qurutmanın yeni, yüksək səmərəli metodları məlum olub, 
prosesləri intensivləşdirərməyə və yüksək keyfiyyətli quru məhsul 
alınmasına imkan verir. Bunlardan biri – sublimasiya qurutmasıdır. 
Bu halda xammal dərin vakuum atmosferində öz-özünə donur. Nəti-
cədə nəmlik bərk aqreqat halından maye halına keçmədən birbaşa 
buğ şəklinə keçir. Bu qurutma metodunda materialın molekul quru-
luşu az dəyişir, qururdulmuş məhsul yüksək məsaməliyi ilə fərqlənir 
və nəmləndirildikdə xammal sürətlə ilkin vəziyyətinə bərpa olunur. 
Sublimasiya metodu ilə qurudulan qida məhsulları ilk həcmini, rən-
gini, iyini, dad və bioloji dəyərini saxlayır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sublimasiya qurğusu mürəkkəb 
və enerji tutumludur. Sublimasiya üsulu ilə qurudulmuş qida məhsul-
larının saxlanması üçün hermetik taralardan istifadə olunmalıdır. 
Nizamlanan qaz mühitində saxlanma. Qeyd etdiyimiz kimi ha-
va oksigeni daxil olan şəraitdə meyvələrin həyat fəaliyyəti normal 
gedir. Yetişməmiş meyvələr yetişir. Oksigenli tənəffüs prosesində 
şəkərlər oksidləşir və son nəticədə enerji ayrılmaqla karbon qazı 
və su alınır. Məlum olmuşdur ki, sərf olunan oksigenin həcmi çı-
xan karbon qazının həcminə bərabərdir. Əgər meyvələr qaz daxil 
olmayan şəraitdə saxlanarsa tənəffüsə sərf olunan havadakı oksi-
genin yerini tənəffüs nəticəsində ayrılan eyni həcmli karbon qazı 
tutur. Məlumdur ki, havada 79% N
2
və 21% O
2
olur. Belə olan 
halda tənəffüslə əlaqədar baş verən dəyişiklik nəticəsində oksi-


18 
genlə kartbon qazının cəmi 21% təşkil edəcəkdir. Əgər saxlayıcı-
nın atmosferində məsələn, 16% oksigen qalmış olarsa deməli, qa-
lan 5%-i toplanan karbın qazıdır. 
Bütün oksigen sərf olunduqda isə saxlayıcı atmosferinin tərkibi 
belə olur: azot – 79%, karbon qazı – 21%. Bu halda oksigensiz tə-
nəffüs baş verir və mühitdə karbon qazı və etil spirtinin toplanma-
sı ilə nəticələnir. Bu isə bitki hüceyrələrinin məhvinə səbəb olur. 
Ona görə də normal tənəffüsün tamamilə dayandırılmasına yol 
vermək olmaz. 
Lakin xeyli vaxtdır o da məlumdur ki, meyvələrin həyat fəaliy-
yəti nəticəsində saxlayıcının atmosferində 10%-ə qədər miqdarın-
da karbon qazı toplandıqda tənəffüs tam qayanmayıb, yalnız lən-
gimiş olur. Onun hesabına hüceyrənin qida maddələrinin sərfiyya-
tı ləngiyir və xammalın belə şəkli dəyişmiş, yaxud deyildiyi kimi
modifikasiya olunmuş atmosferdə saxlanma müddəti uzanır. Ha-
vada karbon qazının miqdarının yüksəlməsi mikroorqanizmlərə də 
belə təsir göstərir.
Bununla əlaqədar olaraq, bitki xammalının azaldılmış oksigen 
və karbon qazlı mühitdə saxlanmasını nəzərdə tutan konservləş-
dirmə metodu meydana çıxmışdır. 
Əvvəllər belə hesab edirdilər ki, şəkli dəyişmiş atmosferin op-
timum tərkibi qazların belə resepdə nəzərdə tutulan qarışığından 
ibarət olmalıdır. N
2
– 79%, O
2
– 11%, CO
2
– 10%. Bu halda sax-
layıcıda karbon qazının lazımi qatılığını yaratmaq üçün kənardan 
qaz vurmağa ehtiyac qalmır. Çünki, karbon qazı xammalın fizio-
loji fəallığı hesabına hüceyrənin ehtiyat maddələrindən əmələ gə-
lir. Belə tərkibli qaz mühitindən hətta müasir dövrümüzdə də isti-
fadə edirlər.
Lakin sonrakı tədqiqatlar daha mütərəqqi qaz tərkiblərinin ta-
pılması ilə nəticələnmişdir. Əvvəllər qaz mühitində 79% N
2
, CO
2
və O
2
cəminin 21% olması şərtilə müxtəlif variantlar nəzərdə tutu-
lurdu. Məsələn, həmin cəm daxilində oksigen 11-16%, karbon qa-
zı 10-dan 5% arasında dəyişirdi. 
Sonralar həmin cəmin (21% nəzərdə tutulur) 21%-dən az olma-


19 
sı optimum sayılırdı. Belə qarışıq subnormal adlanırdı. Subnormal 
qarışıqların daha geniş yayılmış tərkibində oksigen 3-5%, karbon 
qazı 3-5% və azot 90-94% təşkil edir. Artıq belə tərkibi xamma-
lın fizioloji fəallığı və fəal havalandırmaqla almaq mümkün deyil-
di. Odur ki, qaz tərkiblərinin süni şəkildə yaradılmasının tətbiqinə 
başlandı.
Adətən subnormal qaz qarışığı aşağı temperaturla (0 – müsbət 
5
0
C) birgə tətbiq olunur. Elə subnormal qaz qarışığı olur ki, tərki-
bində ümumiyyətlə CO
2
olmur, 3–5% O
2
olmaqla qalan əsas kütlə 
azotun payına düşür. 
Meyvələrin nizamlanan qaz mühitində 6-8 ay saxlanmasına 
baxmayaraq, bu üsul bir sıra çətinliklərlə bağlı hələ də geniş miq-
yasda istifadə oluna bilmir. Ilk növbədə bu mühitin yaradılması 
üçün saxlayıcıda tam hermetik şərait olmalıdır. Digər tərəfdən hər 
meyvə, onun sortları və s. özünə məxsus qaz atmosferi tələb edir. 
Bu məsələyə meyvələrin yetişdirildiyi şərait də təsir göstərir.
Bitki xammalının nizamlanan qaz mühitində saxlanmasının bir 
üsulu da həmin atmosferin polimer pərdələr daxilində yaradılma-
sıdır. Bu məqsədlə 1-3 kq-lıq polietilen paketlərə qablama aparılır 
və yaxud 25-30 kq-lıq polietilen içlik qutular, həmçinin belə içlik-
li 500-600 kq-lıq konteynerlər və s. istifadə olunur. 
Məlum olmuşdur ki, polietilen pərdələr bütün qazlar üçün eyni 
keçiriciliyə (selektivliyə) malik deyildir. Belə ki, onlar karbon qazını 
oksigenə nisbətən daha yaxşı buraxırlar. Nəticədə tənəffüs zamanı 
əmələ gələn karbon qazı oksigenə nisbətən paketdən, yaxud kontey-
nerlərdən daha böyük miqdarda çıxır və tutumda vaakum əmələ gə-
lir. Bu halda paketin həcmi sıxılır və buna görə azotun parsial təzyi-
qi yüksəlir. Polietilen pərdəsi azot üçün keçirici olarsa, o, paketdən 
çıxır və nəticədə vaakum o qədər böyüyür ki, xarici havanın təzyiqi 
paketin pərdəsini meyvəyə sıxmış olur. Sonda belə tutumlarda modi-
fikasiya olunmuş mikroatmosfer yaranır. Onu müxtəlif keçiriciliyə 
malik olan pərdələrdən istifadə etməklə nizamlamaq olur. 
Xammalı və emal məhsullarını konservləşdirmək üçün də modifi-
kasiyalı atmosferdən istifadə oluna bilər. Konserv sənayesində üzüm 


20 
şirə - yarımfabrikatının tutumu 20-50 t olan rezervuarlarda soyuq şə-
raitdə karbon qazı atmosferində saxlanması yaxşı məlumdur. 
Marinadlaşdırma, spirtləşdirmə, turşutma və spirt qıcqırması mik-
roorqanizmlərin bir çoxu, xüsusilə də meyvə və tərəvəzləri xarab 
edən çürüntü bakteriyaları üçün əlverişsizdir. Çünki onlar turş, yaxud 
spirtli mühitdə inkişaf edə bilmirlər. Marinadlaşdırma, turşutma, 
spirtləşdirmə və spirt qıcqırması metodları ilə konservləşdirmə mik-
roorqanizmlərin bu xüsusiyyətinə əsaslanır. Birinci iki üsul turşula-
rın, ikinci – spirtin kpnservləşdirici təsiri ilə əlaqədardır. 
Marinadlar hazırlandıqda hazır meyvə yaxud tərəvəzlərin üzə-
rinə şəkər və duza malik sirkə turşusu məhlulu tökülür (marinad-
lar). Bu halda əsas konservləşdirici vasitə sirkə turşusu olur ki
onun da miqdarı müxtəlif marinadlarda 0,6-1,2% arasında dəyişir. 
Sirkə turşusunun belə yüksək olmayan qatılığı kif göbələkləri, sir-
kə turşusu bakteriyaları və meyvə-tərəvəzləri zay edən digər mik-
roorqanizmləri tam məhdudlaşdıra bilmir. Saxlanma müddətini 
uzatmaq üçün marinadlaşdırılmış məhsullar hermetik qablara dol-
durulur və pasterizə olunur (yaxud aşağı temperaturda saxlanır). 
Bu halda konservləşdirmə prinsipi pozulur, çünki, bu hal mikrob-
ların anabiozuna aid olmayıb, turşuların təsiri ilə baş verir və mik-
robların məhvi yüksək temperaturun köməyilə baş verir.
Turşuya qoyma meyvə və tərəvəzlərin elə emal prosesidir ki, 
bu halda süd turşusu bakteriyalarının təsiri altında xammalda olan 
şəkər süd turşusuna qıcqırdılır. Mühitdə toplanmış süd turşusu 
məhsulu zay olmadan qoruyur. Deməli, burada konservləşdirici 
vasitə, marinadlaşdırmadan fərqli olaraq, qida məhsuluna kənar-
dan vurulmayıb, süd turşu qıcqırması nəticəsində xammalın özün-
də yaranmış olur. 
Adətən “turşutma – turşuya qoyma” termini kələmə aid edilir. 
Xiyar və pomidorla bağlı isə “duza tutma” (duza qoyma), almanın 
turşudulması isə suya qoyma adlanır. Bütün bu məhsullar süd tur-
şusu bakteriyalarının köməyilə konservləşdirilir. 
Kələmin turşudulması və xiyarın duza qoyulması ya öz-özünə, 
yəni özünün süd turşusu bakteriyaları ilə və yaxud da həmin bakteri-


21 
yaların kənardan əlavə olunan təmiz məhlulları ilə həyata keçirilir. 
Turşuya qoyduqda elə şərait yaradılmalıdır ki, süd turşusu bak-
teriyaları bitki xammalının hüceyrələrində yerləşən şəkərli şirəyə 
sərbəst giriş imkanı qazanmış olsun. Ona görə də turşutmaq üçün 
olan tərəvəzlərə quru halda (kələmi turşutduqda), yaxud 7-8%-li 
məhlul şəklində (xiyarı turşutduqda) xörək duzu əlavə olunur. Xö-
rək duzu osmos yolu ilə hüceyrədən suyu çıxardaraq, onu plazmo-
lizə uğradır. Tərəvəzlər şirə ilə örtülür və burada süd turşusu bak-
teriyaları sürətlə çoxalaraq şəkəri qıcqırdır. Duz həm də dadverici 
vasitə kimi lazımdır. O, eyni zamanda müəyyən konservləşdirici 
təsir də göstərir.
Spirtləmə likor-araq sənayesində meyvə şirələrinin konservləş-
dirilməsi metodu kimi tətbiq olunur. Spirt yüksək qatılıqda kon-
servləşdirici təsirə malik olur. Məsələn, mayalar mühitdə spirtin 
miqdarı 16%-dən çox olduqda öz həyat fəaliyyətini dayandırır. 
Ona görə də spirtsiz içkilər üçün nəzərdə tutulan meyvə şirə - ya-
rımfabrikatlarına həmin miqdarda spirt yaratmaq hesabı ilə spirt 
əlavə edilir.
Bəzən kənardan əlavə edilmədən də, yəni məhsulda baş verən 
qıcqırma prosesi nəticəsində şəkər parçalanaraq etil spirti və kar-
bon qazı əmələ gətirir. Əmələ gələn spirt isə məhsulu xarab olma-
dan qoruyur. 

Yüklə 4,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   141
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə