N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t uYüklə 5,19 Kb.

səhifə1/58
tarix11.07.2018
ölçüsü5,19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


 


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
_________ 
 
N Ə S İ M İ   a d ı n a   D İ L Ç İ L İ K   İ N S T İ T U T U  
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKOLOGİYA 
 
 
B E Y N Ə L X A L Q   E L M İ   J U R N A L  
 
 
1970-ci İLDƏN NƏŞR OLUNUR 
 
 
Azərbaycan Respublikası  Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin  
reyestrinə daxil edilmişdir (Reyestr № 3378) 
 
Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  
Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən rəsmi  
qeydiyyata alınmışdır (Filologiya elmləri bölməsi №18) 
 
 
İldə 4 dəfə çıxır 
 
 
№ 3 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2015
 


BAŞ REDAKTOR 
 
TOFİQ HACIYEV – AMEA-nın həqiqi üzvü, fil.e.d., prof. 
 
REDAKSİYA HEYƏTİ 
 
KAMAL  ABDULLAYEV,  GÖVHƏR  BAXŞƏLİYEVA,  NİZAMİ  CƏFƏROV,  FİKRƏT  ƏLİYEV,  ELBRUS 
ƏZİZOV,  İSA  HƏBİBBƏYLİ,  NİZAMİ  XUDİYEV,  MUXTAR  İMANOV,  TEYMUR  KƏRİMLİ,  ƏBÜLFƏZ 
QULİYEV, AZAD MƏMMƏDOV, SOLMAZ SÜLEYMANOVA (baş  redaktorun  müavini) 
 
BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR 
 
ŞÜKRÜ  HALUK  AKALIN  (Türkiyə),  ƏHMƏD  BİCAN  ƏRCİLASUN  (Türkiyə),  ÇONQ  JİN  OH  (Cənubi 
Koreya),  KADIRALİ  KONAKBAYEV  (Qırğızıstan),  ZEYNƏB  KORKMAZ  (Türkiyə),  İQOR  KORMUŞİN 
(Rusiya),  FUAT  QƏNİYEV  (Tatarıstan),  VALENTİNA  QƏRƏNFİL  (Moldova),  TOFİK  MƏLİKOV  (Rusiya), 
MEHMAN  MUSAOĞLU  (Türkiyə),  MURADGELDİ  SOYEQOV    (Türkmənistan),  HAYAŞI  TOORU 
(Yaponiya), FİKRƏT TÜRKMƏN (Türkiyə) 
 
SAHƏ REDAKTORLARI 
 
Azərbaycan  dili  və  terminologiya  üzrə  –  İSMAYIL  MƏMMƏDLİ,  SAYALI  SADIQOVA;  türk  dilləri  üzrə  –  
BULUDXAN  XƏLİLOV,  VAHİD  ZAHİDOĞLU;  şərq  dilləri  üzrə  –  ŞƏFƏQ  ƏLİBƏYLİ,  KAMANDAR 
ŞƏRİFOV;  qədim  dillər  üzrə  –  İLHAMİ  CƏFƏRSOY,  ÇİNGİZ  QARAŞARLI;  dil  tarixi  üzrə  –  QƏZƏNFƏR 
KAZIMOV,  MÖHSÜN  NAĞISOYLU,  ƏZİZXAN  TANRIVERDİYEV;  ədəbiyyat  və  folklor  üzrə  – 
MƏHƏRRƏM  QASIMLI,  ASİF  RÜSTƏMLİ;  tipoloji-müqayisəli  dilçilik  üzrə  –  DÜNYAMİN  YUNUSOV, 
HƏBİB ZƏRBƏLİYEV; dil  nəzəriyyəsi üzrə –  AFƏT ABBASOVA, ASLAN MƏMMƏDLİ 
 
 
Azərbaycan mətninin elmi redaktoru fil.e.d., prof. İsmayıl Məmmədli 
Türk mətninin elmi redaktoru fil.ü.f.d., dos. Kübra Quliyeva 
İngilis mətninin elmi redaktoru fil.ü.f.d., dos. Abbas Abbasov
 
Rus mətninin elmi redaktoru Militina Vasilenko 
 
 
JURNALIN TƏSİSÇİSİ 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ  
NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTUDUR 
 
 
Ünvan: AZ1143. Bakı, Hüseyn Cavid pr., 115. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Türkologiya».  
Tel.: (+99412) 5372083, 5372081 
e-mail: 
turkologiya2010@mail.ru
 
www.turkologiya.org 
 
Адрес:  АZ1143.  Баку,  пр.  Гусейна  Джавида,  115.  Институт  языкознания  им.  Насими  НАНА. 
«Тюркология». Тел.: (+99412) 5372083, 5372081 
e-mail: 
turkologiya2010@mail.ru
 
www.turkologiya.org
 
 
Address: AZ1143. Baku, Hussein Javid avenue, 115. ANAS Nasimi  Institute  of  Linguistics. «Turkologiya». 
Tel.: (+99412) 5372083, 5372081 
e-mail:  
turkologiya2010@mail.ru
 
www.turkologiya.org
 
 
  


T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 3 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M Ü N D Ə R İ C A T  
 
 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI – 70 
 
Tofiq Hacıyev (Bakı). Dilçiliyimiz və dilçilik İnstitutumuz......................................................  
 
AMEA-nın AKADEMİKLƏRİ 
 
 
Cahid Kazımov (Bakı). Akademik Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu......................................  12 
Nadir Məmmədli (Bakı). Akademik Axundov Ağamusa Ağası oğlu ... ...................................  18 
Elxan Əzizov (Bakı). Akademik Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu...............................  26 
Məhərrəm Məmmədli (Bakı). Akademik Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu......................................  33 
Rüstəm Kamal (Bakı). Akademik Abdullayev Kamal Mehdi oğlu...........................................  38 
 
SSRİ DÖVLƏT MÜKAFATI LAUREATI 
 
 
İsmayıl Kazımov (Bakı). Mirbabayev Miryusif Mirabbas oğlu ................................................  43 
 
AMEA-nın MÜXBİR ÜZVLƏRİ 
 
 
İsmayıl Məmmədli (Bakı). Müxbir üzv Orucov Əliheydər Əlabbas oğlu .................................  50 
İsmayıl Məmmədli (Bakı). Müxbir üzv Budaqova Zərifə İsmayıl qızı .....................................  54 
Sayalı Sadıqova (Bakı). Müxbir üzv Qurbanov Afad Məhəmməd oğlu ...................................  59 
Tofiq Hacıyev (Bakı). Müxbir üzv Cəfərov Nizami Qulu oğlu ................................................  64 
Fərman Xəlilov (Naxçıvan). Müxbir üzv Quliyev Əbülfəz Aman oğlu ...................................  72 
Rafiq Babayev (Naxçıvan). Müxbir üzv Bağırov Adil Nəsib oğlu ...........................................  76 
 
DİLİN STRUKTURU VƏ TARİXİ 
 
 
Nizami Jafarov (Baku). The modern problems of turkology …………………………………  81 
Vahid Zahidoğlu (Bakü). Kitab-ı Dede Korkut’ta Bir Kelimenin  
                                          Okunuş Hatası .................................................................................  97 
Asif Hacıyev (Şirvanelli) (Bakı). «Dədə Qorqud Kitabı»nda işlənmiş  
                                          bir soylama parçasının məna açımı .................................................  104 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə