Narkalogiya


) Deliriyin ikinci mərhələsi üçün nə səciyyəvi deyil?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə3/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

120) Deliriyin ikinci mərhələsi üçün nə səciyyəvi deyil?

A) Reallıqla səhv salınan qorxulu yuxu görmələrin meydana gəlməsi

B) Yuxu pozuntusunun güclənməsi

C) Affektin labilliyinin artması

D) Pareydoliyaların üstünlüyü

E) Katatonik pozuntular


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
121) Deliriyin üçüncü mərhələsi üçün nə səciyyəvi deyil?

A) Hallyusinator pozuntuların axşama güclənməsi

B) Yataq hüdudlarında xaotik, qarışıq oyanıqlıq

C) Asteniya ilə “işıqlı fasilələrin” olması

D) Qorxu və təşvişlə kəskin hərəki oyanıqlıq

E) Adətən səhnəşəkilli görmə hallyusinasiyaların axını


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
122) Mussitəli (zümzüməli) deliriyə nə aid deyil?

A) Peşə hərəkətlərinin edilməsi

B) Başadüşülməyən, əlaqəsiz donquldama

C) Karfologiyanın mümkünlüyü

D) Əsasən yataq hüdudlarında xaotik, qarışıq oyanıqlıq

E) Oyanıqlığın yüksək həddində xoreya formalı hiperkinezlərin yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
123) Peşə deliriyinə aid olan hansıdir?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Ətraf mühitə bələdliyin dərin pozuntusu və ətrafa reaksiyanın olmaması

D) Adi deliriyə nisbətən düşüncənin daha dərin qaralması

E) Peşə fəaliyətinə mənsub avtomatikləşmış hərəkətlər ilə oyanıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1

124) Keyləşmə üçün nə səciyyəvi deyil?

A) Aspontanlıq, az hərəkətlilik

B) Bütün kənar qıcıqlandırıcılara qarşı qıcıq həttin yüksəlməsi

C) Düşüncə aydınlığının tam itirilməsinə qədər enikliyi

D) Təfəkkürün ləngiməsi, çətinləşməsi ətrafdakı ən elementar hadisələrin dərk edilməsində çətinlik

E) Hallyusinasiya və sayıqlama pozuntuları


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
125) Keyləşmənin mərhələləri hansıdır?

A) Somnolensiya

B) Sopor

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Koma
Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1


126) Obnubilyasiya özünü nə ilə ifadə edir?

A) Düşüncənin keyləşməsi əlaməti ilə

B) Daha çox laqeyd əhvali-ruhiyyə ilə

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Reaksiyaların və ilk növbədə nitqin ləngiməsi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
127) Somnolensiyaya sadalananların nə aid deyil?

A) Konfabulyator pozuntular

B) Spontan nitqin olmaması

C) Yarıyuxulu vəziyyət (daha çox gözüyumulu vəziyyətdə uzanma)

D) Kənar qıcıqların vəziyyətin müəyyən müddətdə zəiflədə bilməsi

E) Sadə suallara düzgün cavablar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
128) Sopor özünü nə ilə ifadə edir?

A) Sadalananların hamısı

B) Xəstələrin hərəkətsizliyi ilə (bağlı gözlər və amimiya ilə)

C) Güclü qıcıqlara differensasiya olunmamış yalnız qoruyucu reaksiyaların yaranması

D) Sadalananların heç biri

E) Patoloji yuxu ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
129) Keyləşməyə sadalananların hansı səbəb olmur?

A) Intoksikasiya (spirtli içki, dəm qazı və s.)

B) Maddələr mübadiləsi pozuntusu (uremiya, diabet, qaraciyər çatışmazlığı və s.)

C) Mərkəzi sinir sisteminin damar və digər üzvi xəstəlikləri

D) Kəllə-beyin travmaları

E) Paranoid şizofreniya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
130) Düşüncənin oneyroid (yuxuya bənzər) qaralması özünü sadalananların hansı ilə ifadə edir?

A) Pozuntuların fantastik məzmunu

B) Sadalananların hamısı

C) Xəstələrin ətraf mühitdən kənarlaşması

D) Dismnestik pozuntular

E) Özünü dərk etmənin pozuntusu


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
131) Hansı oneyroidin inkişaf mərhələsi deyil?

A) Fantastik-illüzor oneyroid

B) Ekspansiv oneyroid

C) Bələdli oneyroid

D) Oneyrik sayıqlama

E) Xəyala bənzər oneyroid


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
132) Bələdli oneyroid mərhələsi nə ilə ifadə olunmur?

A) Ətrafdakıların təsiri altında fantastik sayıqlamanın asanlıqla dəyişməsi, zaman hissinin pozulması ilə

B) Səyahətlər, müharibələr, dünyəvi fəlakətlər haqda parlaq təsəvvürlərlə qeyri-iradi fantaziyaların meydana gəlməsi ilə

C) Ya substuporun, ya da çaşqınlı-patetik oyanıqlığın üstünlüyü

D) Həqiqi görmə hallyusinasiyalarının axını ilə

E) Belə fantaziyalarla yanaşı ətraf mühitdə bələdliyin saxlanılması ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
133) Xəyalabənzər oneyroid özünü nə ilə ifadə etmir?

A) Özünü fantastik hadisələrin iştirakçısı hiss etmə ilə

B) Verbal psevdohallyusinasiyaların üstünlüyü ilə

C) Xəstənin daxili aləmi ilə bağlı təsəvvürlərin üstünlüyü ilə

D) Ətraf mühitdən tam kənarlaşma ilə

E) Fantaziyaların məzmunu ilə hərəki sfera arasında disssosiasiyanın çox rast gəlinməsi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
134) Düşüncənin alaqaranlıq halı özünü nə ilə ifadə edir?

A) Sadalananların hamısı

B) Ətraf mühitdən tam kənarlaşma ilə

C) Sadalananların heç biri

D) Avtomatikləşmış hərəkət vərdişlərinin saxlanması ilə bəzən mühitin hissəvi qavranılmasının mümkünlüyü

E) Düşüncə aydınlığının qəflətən, çox vaxt qısa müddətli itirilməsiylə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
135) Kliniki əlamətlərin xüsusiyyətlərinə görə düşüncənin alaqaranlıq halının formalarına nə aid deyil?

A) Bələdli alaqaranlıq hal

B) Dissosiativ ( psixogen)

C) Sadə


D) Psixotik

E) Endogen


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
136) Patoloji yarıyuxulu vəziyyət (yuxu sərxoşluğu) sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Vəziyyətin düzəldilmə xarakteri ilə

B) Reallıq kimi xatırlanan yuxunun ətraf mühitin yalnış qavranılması ilə birgə olması

C) Yuxuda gördüklərinin hissəvi yadda saxlanılması ilə

D) Dərin yuxudan və yuxudan ləng oyanmadan yaranan, parlaq, həmçinin dəhşətli yuxularla müşayət olunma ilə

E) Hərəkətlərlə bağlı funksiyaların icrası və düşüncənin tormozlanmış qalması ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1

137) Böyük qıcolma tutmanın inkişafında hansı fazalar müşahidə olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Klonik faza

C) Tonik faza

D) Sadalananların heç biri

E) Düşüncənin pozulması fazası


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
138) Kiçik tutmalara sadalananların hansı aid deyil?

A) Propulsiv (akinetik)

B) Impulsiv (mioklonik )

C) Parsial (Cekson)

D) Absanslar

E) Retropulsiv


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
139) Absanslar üçün nə xas deyil?

A) Sifətin avazılması

B) Qıcolmalar

C) Düşüncənin pozulması

D) Hər bir fəaliyyətin kəsilməsi

E) Boşluğa yönəlmiş baxış


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
140) Yaddaş pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?

A) Düzəldilmə xatirələr

B) Konfabulyasiyalar

C) Paramneziyalar

D) Dismneziyalar

E) Amneziyalar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
141) Retroqrad amneziya üçün nə səciyyəvi deyil?

A) Hazırkı hadisələrə yaddaşın olmaması

B) Sadalananların hamısı

C) Belə amneziyanın müxtəlif dövrlərə uzanması

D) Keyləşmə vəziyyətdən bilavasitə əvvəlki hadisələrin yaddaşda qalmaması

E) Xəstəlikdən və ya düşüncə pozuntusundan əvvəlki hadisələrin yada sala bilməməsi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
142) Fiksasion amneziya nə ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların heç biri

B) Yadda saxlama qabiliyyətinin itirilməsi ilə

C) Hazırkı hadisələrə yaddaşın olmaması ilə

D) Hazırkı vəziyyətdən bilavasitə əvvəl olan hadisələrin yaddan çıxarılması ilə

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
143) Konfabulyasiyalar sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Həqiqətən olmuş, keçmişdən yaxın zamana yerini dəyişmiş hadisələrlə

B) Xatirələr formasında patoloji təsəvvürlərlə

C) Sadalananların hamısı

D) Xəstənin yaddaşındakı boşluqları əvəz edən gündəlik, daha çox peşə ilə bağlı hadisələrlə

E) Yalnış xatirələrlə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
144) Ümumən meyillər pozuntularına hansı aiddir?

A) Məqsədlərin olmaması

B) İradi fəallığının yüksəlməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Iradi fəallığın zəifləməsi

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
145) Abuliya sadalananların hansı ilə özünü ifadə etmir?

A) Tam iştiraksızlıq və fəaliyyətsizliklə

B) Məqsədlərin olmaması ilə

C) İstəklərin tükənməsi ilə

D) Reaksiya vermənin itməsi ilə ünsiyyətin dayanması

E) Nitqdən imtina ( mutizm) ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
146) Hiperbuliya özünü nə ilə ifadə etmir?

A) Vəziyyətin düzəldilmə hissiyatı ilə

B) Təşəbbüslük, inadlılıqla

C) Danışqanlıq, hərəkətliliklə

D) Fəaliyyətin yüksəlməsi ilə

E) Iradi fəallığın yüksəlməsi, meyillərin güclənməsi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
147) Qazanılma ağılzəifliyi nəyə bölünür?

A) Asemik

B) Total (qlobal)

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Parsial (lakunar)


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
148) Təfəkkürün əlaqəsizliyi (inkogerensiya) sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Qeyri-iradi fikirlərin, obraz və təsəvvürlərin axını ilə

B) Reallığın əlaqələri və münasibətlərin əks etdirmə qabiliyyətinin itirilməsi ilə

C) Düşüncədə mənasız əlaqələrin xaotik yaranması ilə

D) Elementar analiz və sintez qabiliyyətinin itirilməsi ilə

E) Assosiativ əlaqələrin yaranması qabiliyyətinin itirilməsi və nitqin dağınıq söz yığını şəklində olması ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
149) Təfəkkürün müfəssəlliyi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Lazımlını lazımsızdan fərqləndirmə qabiliyyətinin itməsi

B) Əvvəlkilərin üstünlüyü nəticəsində yeni assosiasiyaların yaranmasının ləngiməsi

C) Əsası əlavədən fərqləndirmə qabliyyətinin itməsi

D) Fikirlərin ardıcıllığının pozulması

E) Təfəkkürün məhsuldarlığının itməsi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
150) Təfəkkürün tutulması nə ilə ifadə olunmur?

A) Fikirlərin qəfləti dayanması, kəsilməsi ilə

B) Qısamüddətli düşüncə pozuntusunda meydana gəlmə ilə

C) Xəstələrdə fikir ardıcıllığı (axını) itirilərək susma ilə

D) Aydın düşüncədə meydana gəlmə ilə

E) Fikirlərin ani blokadası ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1

Narkoloji xəstələrin müayinə metodları

151) Kliniki müşahidə üsulu nəyi aşkarlamağa imkan verir?

A) Xəstənin psixi vəziyyətinin dəyişikliklərini

B) Dissimulyasiyaları

C) Aqressiv hərəkətlərin mümkünlüyünü

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
152) Patopsixoloji müayinə klinikada hansı problemləri həll etməyə imkan verir?

A) Sadalananların heç biri

B) Psixi fəaliyyətin pozulma dərəcəsinin qiymətləndirilməsini

C) Sadalananların hamısı

D) Diaqnostik məqsədlə müxtəlif psixi pozuntular haqqında məlumat almaq

E) Terapevtik prosessin effektivliyini qiymətləndirilməsinə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
153) Psixiatriyada qanın seroloji müayinəsinin keçirilməsi, sadalananların hansının diaqnozlaşdrılması üçün aparılmır?

A) Sifilisi

B) Toksoplazmozu

C) Revmatizmi

D) QİÇS-infeksiyası

E) Şişləri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
154) Qanda psixotrop preparatların miqdarı hansı halda müəyyənləşdirilir?

A) Sadalananların heç biri

B) Psixotrop maddələrlə zəhərlənmə şübhəsi olduqda

C) Preparatın daha effektiv gündəlik dozasını müəyyənləşdirmək üçün

D) Preparatın artıq dozalılığını inkar etmək üçün

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
155) Onurğa beyini mayesinin bakterioloji müayinəsi aşağıdakı xəstəliklərdən hansının diaqnostikasında istifadə olunmur?

A) Beyin absessinin

B) Toksoplazmozun

C) Sinir sisteminin sifilisinin

D) Meningitlərin

E) Beyin şişinin


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
156) Psixiatriyada likvorun zülal fraksiyalarını müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan reaksiyalara nə aiddir?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Lanqe reaksiyası

D) Veyxbrodt reaksiyası

E) Nonne-Appelt reaksiyası


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
157) Serebral angioqrafiya vasitəsiylə nə aşkarlana bilər?

A) Görmə siniri kanalının genişlənməsi

B) Daxili qulaq keçəcəyinin genişlənməsi

C) Barmaq basıqları

D) Türk yəhəri konfiquryasiyasının dəyişikliyi

E) Damar şəkilinin güclənməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
158) EEQ-da dəyişikliklər sadalanan xəstəliklərdən hansı üçün səciyyəvi deyil?

A) Funksional involyusion psixozlar üçün

B) Beyin şişləri üçün

C) Baş beyinin üzvi və damar zədələnmələri üçün

D) Atrofik xəstəliklər üçün

E) Epilepsiya üçün


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
159) Kompüter tomoqramma üsulu sadalanan hansı növ beyin patologiyası diaqnostikasında istifadə olunmur?

A) Beyin maddəsinə qansızma zamanı

B) Beyin toxumasının degenerativ dəyişikliyində

C) Beyin şişlərində

D) Beyin infarktında

E) Meningitlərdə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
160) Psixi xəstələrin genetik üsulla müayinəsi nə zaman istifadə olunur?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Psixi xəstəliyin proqnozunu müəyyənləşdirilməsində

D) Psixi xəstəliklərin diaqnostikasında

E) Psixi xəstəliyin sonrakı nəsildə ehtimal dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
161) Psixi xəstəliklərin irsən keçməsində ən yüksək risk qrupuna kimlər daxildir?

A) Anası xəstə olan uşaqlar

B) Diziqot əkizlərin biri xəstə olsa

C) Monoziqot əkizlərin biri xəstə olsa

D) Atası xəstə olan uşaqlar

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1
162) Xəstəlik tarixinə aid olan nədir?

A) Elmi sənətdir

B) Tibbi sənətdir

C) Hüquqi sənətdir

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
163) EEQ fərdə məxsus stabil xarakter yazını hansı yaşda alır?

A) 20-25 yaşda

B) 10-12 yaşda

C) 13-15 yaşda

D) 16-17 yaşda

E) 6-8 yaşda


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
164) Anamnestik məlumatların toplanma prinsipi hansıdır?

A) Keçmişdən bu günə kimi

B) Yalnız qohumlarından

C) Sadalananların heç biri

D) Bu gündən pozuntunun başlanmasına kimi

E) Yalnız xəstənin özündən


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1
165) Alkoqol asıllığın formalaşmasını öyrənmək üçün hansı keçirilmiş xəstəliklərdən məlumat almaq lazımdır?

A) Kəllə beyin travmaları

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Pankreatit

E) Hepatit


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1
166) Anamnezdə psixi və ya xarakterioloji patologiya necə ifadə edilməlidir?

A) Obyektiv

B) Sadalananların heç biri

C) Təsviri

D) Sadalananların hamısı

E) Xronoloji


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1
167) Alkoqol istifadəsinin başlanğıcı haqqında məlumatlar nədən fikir söyləmək imkanı yaradır?

A) Sadalananların hamısı

B) Alkoqol intoksikasiyasının klinik xüsusiyyətlərindən

C) Orqanizmin hal-hazırda alkoqola tolerantlığından

D) Əvvəlki tolerantlıqdan

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1
168) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan yeniyetmələrin sorğusu necə aparılmalıdır?

A) Yeniyetmə üçün maraqlı olan mövzuların müzakirəsi ilə

B) Sadalananların hamısı

C) Sorğunun gözə carpan sxemi olmadan

D) Sərbəst söhbət şəkilində

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1
169) Psixi statusun tərtibatında nə olmamalıdır?

A) Xüsusi psixiatrik terminlər

B) Pozuntuların qiymətləndirilməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Anamnestik məlumatlar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1
170) Xəstənin statusunda jarqon, səthi yumor, özünü uyqunsuz aparması hansı hallarda ola bilər?

A) Şəxsiyyət pozuntusu

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Şəxsiyyətin enməsi

E) Arzu edilməyən sosial mühit


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

Alkoqol asılılığı

171) Alkoqola birincili meyillik anlayışı hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Xəstələrin spirtli içki istifadəsinə aktiv cəhdləri

C) Müəyyən dozadan sonra xəstələrin içkini davam etdirməyə

D) Abuzusdan sonra psixi pozuntular fonunda spirtli içki qəbul etməyə meyillik

E) Əvvəlcədən içilmiş dozadan və situasiyadan asılı olmayaraq, xəstənin alkoqol


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
172) Alkoqola patoloji meyiliyyin ümumi xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

A) Xəstənin düşüncə tərzinin dəyişməsi

B) Davranışın dominant xarakterliyi

C) Meyilliyin təsiri ilə həyatı mövqelərin formalaşması

D) Öz vəziyyətinə və ətraf mühitə tənqidin saxlanılması

E) Xəstənin maraqlarının istiqamətindən dünyagörüşünün dəyişilməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
173) Alkoqola patoloji meyilin aktuallığında xarakterik somato-vegetativ əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) Susuzluq hissi

B) Tərləmə

C) Siqaret çəkmə tezliyinin azalması

D) İştaha dəyişikliyi

E) Ümumi narahatlıq, zəiflik hissi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
174) Psixi vəziyyətin dəyişilmə əlamətləri ilə olan şəxslərdə alkoqola patoloji meyilliyin aktuallığına hansı aid deyil?

A) Yuxu pozuntusu, spirtli içki mövzusunda yuxugörmələrin yaranması

B) Səbəbsiz gərginlik, rahatsızlıq

C) Əhval-ruhiyyənin davamsızlığı

D) Maraqların “hobbi” tipli məşğuliyyətlərə çevrilməsi

E) Fiziki və psixi tükənmənin artması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
175) Alkoqola birincili meyiliyyin situasion şərtlənmə simptomlarına nə aid deyil?

A) Sadalananların heç biri

B) Sosial-etik normaların vasitəsilə ekssesin qarşısının alına bilinməməsi

C) Situasiyalarla bağlılıq (müxtəlif ailə hadisələri, iş fəaliyyəti ilə əlaqəli situasiyalar)

D) Spirtli içki istifadəsindən əvvəl gümrahlaşma, əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi

E) Xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində yaranma


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
176) Motivlərim mübarizəsi ilə spontan yaranan birincili patoloji meyilliyə hansı aid deyil?

A) Sadalananların heç biri

B) Xəstə tərəfindən tam dərk olunan meyllik

C) Xəstəliyin I-II, II mərhələlərində yaranma

D) Xəstənin içmək istəyi ilə mübarizə cəhdi

E) Meyil strukturunda daima senestopatik pozuntuların iştirakı (alkoqol dadının hissi, mədə nahiyyəsində göynəmə)


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
177) Motiv mübarizəsi olmadan birincili spontan yaranan patoloji meyilliyə hansı aid deyil?

A) Etik amillərin vasitəsilə ekssesin inkişafının qarşısının alına bilinməməsi

B) Xəstəliyin II mərhələsində yaranması

C) Sadalananların heç biri

D) Alkoqol ekssesindən əvvəl qıcıqlılıq, əhval-ruhiyyə dəyişikliyi

E) Xəstə tərəfindən meyilin dərk olunmaması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
178) Motiv mübarizəsi olmadan birincili spontan yaranan meyilliyin aktuallıq simptomlarına hansı aid deyil?

A) İştaha dəyişikliyi

B) Spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı situasiyaların axtarışı

C) Spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı qıcıqlara cavab olaraq gümrahlanma

D) “Normal içmək” qabiliyyətinin yarandığına əminlik

E) Daxili fiziki ağırlıq hissiyatı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
179) Dəf olunmaz xarakterli birincili patoloji alkoqol meyilliyi simptomlarına hansı aid deyil?

A) Əsasən premorbiddə astenik xarakteroloji cizgiləri olan xəstələrdə meydana

B) Meyil yaranmasından bilavasitə sonra realizə olma

C) Xəstəliyin II-III, III mərhələlərində formalaşma

D) Spontan yaranma

E) Aclıq və ya susuzluq hissiləri tez-tez olan şəxslərdə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
180) Dəf olunmaz xarakterli birincili patoloji alkoqol meyilliyi simptomlarından sadalananların hansı öncə yaranır?

A) Aşkarcasına içmək arzusu

B) Spirtli içki qəbuluna maneə yarandıqda qəzəblilik, aqressivlik

C) Agızda spirtli dad hissiyatı, mədədə göynəmə

D) Bu müddət ərzində hər hansı bir mənəvi-etik normaların itirilməsi

E) Təşviş, qəza və uğursuzluq gözləyişi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə