O zbek iston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxs*js ta’lim vazirligiYüklə 59,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə32/145
tarix17.09.2017
ölçüsü59,47 Kb.
#403
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   145

0 ‘t m i s h n i n g   b o y   m e r o s i ,   u n i n g   i j t i m o i y - t a r i x i y  
a n ’a n a l a r i ,   r a s m - r u s u m l a r i ,   m a r o s i m l a r i   m i l l i y   is tiq lo l 
tufayli  o ' z   egalariga  q a y ta r ilis h ig a   q a r a m a y ,   x a lq   u n i n g  
h u k m d o r i g a   a y la n is h ig a   r u h i y   j i h a t d a n   t a y y o r   e m a s d i r .  
L e k in   v aq t  o ‘tg an   s ayin  f u q a r o l a r n i n g   ijtim o iy   o n g i   a s t a -  
s e k in   o 'z g a r i b   borish i  n a tija s id a   ulardagi  e t n o p s i x o l o g i k  
x u s u siy a tla r  tik la n a  b o s h la y d i,  milliylik,  u m u m b a s h a r i y l i k  
xislatlari  o ‘rta s id a   a d o l a t l i l i k ,   t e n g   h u q u q l i l i k   a l o q a l a r i  
o ‘r n a t i l a   b o r a d i.  B a y n a l m i l a l l i k   m illiy lik ,  m i l l i y   b ir l i k  
x u s u s i y a t la r i   b i l a n   u y g ' u n l a s h i s h d a   d a v o m   e t s a ,   b o r a -  
b o r a   m illiy   b irlik  x u s u s i y a t la r i   m i l l a t l a r a r o   n i u n o s a b a t  
o ‘z a r o   t u s h u n i s h ,   o ‘z a ro   y a q i n l i k ,   o ' z a r o   m o s l i k   n c g i z i g a  
q u r i l a d i.
X X I   a s r d a   s h a x s n i   s h a k l l a n t i r i s h d a ,   a x l o q - o d o b  
q o id a la r in i  ijtim oiy  t u r m u s h d a   q a r o r   t o p t ir i s h d a   d i n ,   s h u  
j u m la d a n ,   isloni dini  h a m   o ‘zin in g   ijobiy t a ’sirini  o 't k a z i s h d a  
d a v o m   etadi.  D iniy b ilim la r n in g   m o h iy atig a t u s h u n u v c h i l a r  
safi  kengayadi,  ularga  rioya  qiluvchilar,  ito a tg o ‘y !a r  k o 'l a m i  
o r t a d i ,   u n in g   atrib u tlari  (h a r a k a tla r i ) n i   q a b u l  q i l u v c h i l a r  
m i q d o r i   k o ‘payadi.  Q u r ' o n i   K a r i m ,  H a d is la r t a ’siri  sh a x s n i 
shakllantirishda  m u h im   vositaga va h arakatlantiruvchi  k u ch g a 
a y l a n a d i ,   i m o n   f a o ll ik   t u s h u n c h a s i d a n   h a r a k a t ,   x u l q  
reg u la to ri  vazifasini  b a ja rish g a   o 's i b  
0
‘ta d i,  i n s o n l a r   o ' r t a -  
s id a   pok lik ,  ro s tg o ‘ylik,  s a m im iy lik ,  h a m d a r d l i k ,   o ‘z a r o  
y o r d a m   tuyg'ulari  h a m d a   nisbiy tcnglikni  kcltirib c h iq a r ish g a  
x i z m a t   q iladi.  S h a x s l a r a r o   m u n o s a b a t d a   t e n g l i k ,   j i n s i y  
t a f o v u t n i   odil  b a h o l a s h ,   h a q c h i l l i k   k ab i  u m u m i n s o n i y  
x u su siy atlarn i  ta rk ib   t o p t i r i s h d a   d in iy   a d a b i y o t l a r n i n g   roli 
y a n a d a  o rtad i,  t o b o r a  o m m a v iy la s h a v e r a d i.  L e k i n   d i n   b ila n  
fa n n i  bir-b irig a  q a r a m a - q a r s h i   q o ‘yish  v a z iy a tig a   b a r h a m  
b e rish   ijtim oiy-tarixiy  ta r a q q i y o tn i n g   k afolati  h i s o b l a n a d i ,  
b u n g a   a j d o d l a r i m i z   ( I b n   S i n o ,   A l - F o r o b i y ,   B e r u n i y ,  
U l u g ‘b e k   va  b o s h q a l a r ) n i n g   tajribasi  y o r q i n   m is o ld ir.
Y e r  k u rrasid a  ijtim o iy   m u v o flq la s h u v n in g   m a v ju d lig i, 
y o s h l a r   o ' r t a s i d a   g ‘a r b   s i v ili z a ts i y a s ig a   ( k i y i n i s h ,   r a q s  
t u s h i s h ,   q o 's h i q   a y t is h ,  h i s s iy o t g a   b e r i l i s h g a )   n i s b a t a n  
m u v a q q a t   q iziqish,  in tilish ,  e h ti y o j n in g   m a v j u d   b o ‘lishi 
m illiylikni  25  —  30  yilga  k e c h ik tiris h   xavflni  t u g ‘d i r a d i .
www.ziyouz.com kutubxonasi


M i l li y l i k n in g   k u c h a y is h i  y e tu k lik   d avriga  t o ‘g*ri  keladi, 
lek in  s h u  vaqt o ra lig 'id a  k o ‘p  n arsalar boy berilgan  bo'lad ik i, 
s h u n d a   m a z k u r   uzilishni  tiklash  u c h u n   avlodlar  o 'r ta s id a  
u m u m i y   birlik,  milliy  ste re o tip   yaratilishi  z a ru r  b o l a d i .
X X I   a s r   b o s h i d a   h a m   re s p u b li k a m i z   f u q a r o l a r i n i n g  
o n g i d a g i ,   fikrlash  v o s i t a s i d a g i ,   t u r m u s h   ta r z i d a g i   ta f o -  
v u t l a r   m a v j u d lig i   o ‘l a r o q ,   u l a r   o ‘rt a s i d a   t a b a q a l a n i s h  
s a q l a n i b   qoladi.  Ekologik  m a d a n iy a t,  biosfera va  neosferaga 
x a v f  k e ltiru v c h i  i l m i y - t a d q iq o t l a r   in so n   a q l-z a k o v a ti  bilan  
b o s h q a r i l a d i ,   ajal  q u r o l l a r i   o ‘m i n i   x a y r ix o h li k ,  o ‘z a r o  
y o r d a m ,   u m u m b a s h a r i y   x u s u s i y a t l a r   eg a lla y d i,  j a m i y a t  
v a   t a b i a t n i   asrash  o d a m l a r n i n g   e 'ti q o d i g a   a y la n a   b o ra d i. 
M a m l a k a t l a r a r o   fazoviy  a lo q a l a r   kengayishi  n atijasid a  fan 
v a   t e x n i k a   m a h s u l l a r i g a   m u a y y a n   a n i q l i k l a r   k i ritila d i, 
u l a r n i n g   riv o jlanishida  integ ra tsiy a j a ra y o n i  y u z a g a   keladi, 
t a d q i q o t l a r   g u r u h iy   v a   j a m o a v i y   faoliyat  negizida  a m a lg a  
osh irilad i,  bu esa  m illatlarning o ‘za ro  yaqinlashishiga m u h im  
i m k o n   y a r a t a d i ,   m i ll a t l a r a r o   m u n o s a b a t   t e n g lik   asosiga 
q u r i l s a ,   b i r   m illat  sa lo h iy a ti  ikkinchisiga  t a 's i r   o ‘tk aza d i, 
m a ' n a v i y a t   n a m u n a l a r i   b il a n   x a l q l a r n in g   b o y is h i  shaxs 
k a m o l o t i   u c h u n   m u h i m   ncgiz  hozirlaydi.
M il la tl a r a r o   ru h iy   m u h i t n i n g   yaratilishi  fa n   va  tex - 
n i k a n i n g   rivojiga  ijobiy  t a 's i r   e ta d i,  m utaxassislar  ta y y o r- 
la s h   sifatin i  z a m o n   talab i  d arajasiga  k o ‘taradi.  M illa tla ra ro  
f i k r   a l m a s h i s h ,   t a j r i b a l a r   b il a n   o ‘rt o q l a s h i s h   X X I  a s r 
o d a m l a r i n i n g   m u k a m m a l l i k   darajasi  yuksalishiga  b e m i n n a t  
x i z m a t   qiladi.
X X I  a s r d a   h a m   o d a m l a r n i n g   kam o lo ti  negizi  sifatida 
o i la ,  m a k t a b ,   ijtim oiy  m u h i t ,   ishlab  ch iq a rish   o ‘z  m av - 
q e y in i  s a q la b   q o la v e ra d i.  S haxsni  tarbiyalanishi  quyidagi 
m a n b a l a r   asosida:
1)  m u a y y a n   tizimli,  uzluksiz  tarbiyaviy,  d a sturiy  ta'sir;
2 )  i d e a l   n a m u n a   t i m s o i i d a   o ‘z - o ‘z in i  t a r b i y a l a s h ,  
t a k o m i l l a s h ti r i s h ;
3)  ijtim o iy   m u h i td a g i  sh ax slararo   m u n o s a b a t d a   tahlil 
q i l i s h ,   i b r a t   o lish   v o s i t a l a r i   y o r d a m i   b i l a n   x u l q - o d o b ,  
fik rla s h   m a la k a la rin i  egallash;
4 )  a j d o d l a r im i z   y a r a t g a n   b adiiy,  falsafiy,  s a n ’at  asar-
www.ziyouz.com kutubxonasi


Yüklə 59,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   145
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə