P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə45/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   56

ON BİRİNCİ MƏCLİS
R əvayətçilər,  keçm işdən  xəb ər verən  şirin  sözlü qocalar belə n ə q l 
edirlər.  Şərab  m əclisində  Eyvazla  Dəmirçioğlu  sözləşib  bir  h ə n g a m ə  
qopardılar  ki,  gəl  görəsən.  Eyvaz  şeşporlə  D əm irçioğlunun  b a şın ı 
yarır.  Ə hvalatı  K oroğluya  danışıb  deyirlər  ki,  Eyvaz  şeşpərlə  D ə m ir- 
çioğlunun başını  əzib.
K oroğlu Eyvazı çox  sevirdi.  Eyvaz yüz D əm irçioğlu  kim i  iyidi  ö l -  
dürsəydi  də,  Koroğlu  ona  bir  ağır  söz  deməzdi.  D əm irçioğlu  g ö rə n d ə  
ki,  Koroğlu  Eyvaza heç n ə  dem ədi,  pərt  olub  dcdi:
-  Ay  alçaq Koroğlu,  m ən  səni  öldürüb  qanını  ovuclayıb  içm əsəm , 
atam ın  oğlu  deyiləm.
D əm irçioğlu acıq eləyib yaraqlandı, atlamb yola düşdü.  K oroğluya 
x əbər  gətirib  dedilər ki,  D əm irçioğlu  küsüb  getdi.
K oroğlu  acıqlanıb  qeyzlə  dedi:
B ir qulum   qaçubdu  Ərobistana,
G edün  dalısınca,  tutun  gotürün.
Q o lla n n  bağlayun  to n g i-tong bosto,
Ə robat köksüno  qatun,  gotürün.
A tlayun  Ə robatun  yeyinlorini,
Soyun  başdan-başa  oyinlorini,
Çırağan  eyloyün  çiyinlorini,
G ozün kuhdan-kuha,  tapun  gotürün.
K oroğlu  yaman  qəzəblonm işdi.  Doliloro  hökm   cdib  dedi:
-  D əm irçioğlu  yeddinci  göydə  do  olsa,  tapmalısınız.
Elə  o  saat  Bəlli  Ə hm əd  beş  doli  ilə  birlikdə  yaraqlanıb,  atlanıb 
yola  düşdü.  Koroğlu  sazı  sinosino  basıb  dedi:
M on  sevirom   torsaların  xaçını,
A lan  olm az  ağ  üzündon  m açını,
T azısın,  tulasın,  bir də  laçını,
Q ılıncm ,  qalxanın  atın,  gotürün.
Koroğlu  dəlilərə:  -   “N eco  olursa-olsun  D əm irçioğlunu  tapmalısı- 
n ız !”  -  deyib,  sazı  götürüb  belə  söylədi:
K oroğlunun  sözü  bu  yerd ə  ötm oz,
Y alquz  igidlorin  işləri  bitm əz,
B ir qul  ki,  ağanın  sözünə  getm oz,
K osün,  p arç a-p arça  ətin  gətürün.
Yazıq  B əlli  Ə hm əd  dəlilərlə  yeri-göyü  ə lə k -v ə lə k   elədi.  Aınm a 
Dəmirçioğlunu tapa bilm əyib əlləri ayaqlarından uzun qayıdıb goldilor. 
Dəli  M ehtor K oroğluya  dedi:
-   Ağa,  nigaran  olm a,  beş-altı  gün  dolanıb  hirsi  soyuyandan  sonra 
qayıdıb  goləcək.
İndi  eşit  D əm irçioğlunnan.  D əm irçioğlu  Kürdüstan  elino  yol  alıb 
Mustafa boy Q acann yanına goldı.  M ustafa bəyə  xobor aparıb dedilor:
-  Koroğlunun D əm irçioğlu adlı bir dolisi gəlib  soni  gönnək  istoyir. 
Mustafa b əy  D əm irçioğlunu yaxşı  tanıyırdı.  Ona görə  də  oınr cdib
dedi:
-  Dom irçioğlunu h ö n n ətlə  qarşılayıb  yanım a  gotirin. 
Dom irçioğlunu  təm toraqla qarşılayıb  M ustafa bəyin  hiizuruna  go-
tirdilor.  M ustafa boy Dom irçioğlu ilo ol  verib, görüşiib, öz yanında oy- 
Ioşdirdi.  M ustafa  bəyin  om ri  ilə  şərab  m əclisi  quruldu.  Dom irçioğlu 
M ustafa  bəyə  dedi:
-   Bir  sözüm   var,  deyim ,  qobul  etson,  lap  yaxşı,  yox,  qobul  ctm o- 
son,  no  çöroyini  yeyocoyom,  no  do  şorabını  içəcoyom.
Mustafa  boy:  “Hor  no  xatirin  istoyir,  dam ş” , -  dcdi.
Dəmirçioğlu  dedi:
-  Toklikdo  dcmoliyəm.
Mustafa boy  hamını  otaqdan  çıxartdı.  D əm irçioğlu  dcdi:
-   Qoşun  götür,  gcdok  Çəm libclo,  K oroğlunu  öldürok.  Çomlibcl 
sonin  olsun.  Eyvaz  isə  m onə  nökərçilik  etsin.
Mustafa  boy  fıkirloşib  öz-özünə  dedi:  “D əm irçioğlu  Koroğludan 
iiz  döndoron  deyil.  Əlbot yolda  şərab  içib,  k e f havasına  bclo  danışır”. 
M ustafa  boy D om irçioğlundan fıkirləşm ok  üçün  bir gün m öhlot  istodi.
Söhbot qurtardıqdan  sonra  şərab  içm oyə başladılar.  Geco  yatdılar. 
Ertosi  gün  M ustafa  boy D əm irçioğlunun  otağına  golib  dedi:
-  Ay D əm irçioğlu,  dünon  danışdığın  söz  doğrudu,  yoxsa,  yalan? 
Domirçioğlu  dedi:
-   Allaha  and  olsun  ki,  doğrudu.  Səni  kişi  bilib  qapına  gəlm işəm . 
Yoxsa,  gedib  başım a başqa  çarə  qılardım.


M u s ta f a   b o y   Q u ra n   g ə tird i.  D ə m irç io ğ lu   Q u ra n a   o l  b a s ıb   a n d   iç d i. 
S o n ıa   h o r   ikisi  a n d   ıç ib   ə h d - p e y m a n   b a ğ la d ıla r.  M u s ta f a   b ə y   D o m ir -  
ç io ğ lu n a   sö z   v e rib   a rx a y ın   etd i  k i,  K o ro ğ lu n u   ö ld ü rü b   Ç ə m lib e li  a l a n -  
d an   s o n r a   sən i  E y v a z a   a ğ a   e d ə c ə y ə m .
M u s ta f a   b ə y   q o ş u n u n u   g ö tü rü b   D ə m irç io ğ lu   il  b ir lik d ə   Ç ə m lib e lə  
y o la diişdii.  M o n z ilb ə m ə n z il ç a p ıb   g ü n lə rin  b ir g ü n ü  q a ş q ara la n d a  Ç ə m -  
lib e lin  d ö rd   a ğ a c lığ m a  ça td ılar.  O ra d a  ç a d ır q u rd u la r.  D o m irç io ğ lu  d e d i:
-   M o n   and  iç m iş ə m   K o ro ğ lu n u   N ig a r   x a n ım ın   o ta ğ ın d a   ö ld ü rü b  
o v u c la r ım la   q a n ın ı  içom .
G c c o   vaxtı  idi.  Z iilm ə t  q a ra n lıq ,  s a k itlik   idi.  D o m irç io ğ lu   ded i: 
M o n   K o ro ğ lu n u n   e v in in   b ü tü n   k ü n c - b u c a ğ ın a   b ə lə d ə m ,  d a h a  
b u n d a n   y ax şı  fü rso t  o lo   d ü ş m o z ,  d u r  a tla n ,  g e d o k .
M u s ta f a  b ə y   s ila h - y a r a ğ ın ı  b a ğ la y ıb   a tla n d ı.  D ə m irç io ğ lu   M u s ta fa  
b o y i  d o   g ö tü rü b   d o la y ı  y o lla   g o lib  Ç o m lib e lə   ç ıx d ıla r.  A tla rı b a ğ la d ıla r. 
D o m irç io ğ lu   M u s ta fa   b o y i  K o ro ğ lu   m ə c lis in in   y a n ın a   g ə tird i.  M u s ta f a  
b ə y   ta m a ş a   edib  g ö rd ü   m ə c lis   n ə   m ə c lis.  Ə n u ş ir ə v a n   m o c lisi  b u   m ə c -  
lisin   y a n ın d a   h e ç   n o d i.  M u s ta fa   b o y   ü r o y in d ə   K o ro ğ lu y a   dedi:  “ B u   a d  
so n o   h a la l  o ls u n ” .
D o m irç io ğ lu y n a n   M u s ta fa   b o y   o  q o d o r  g ü d d ü lə r   k i,  m o c lis  q u r ta r -  
dı.  K o ro ğ lu   N ig a r  x a n ım ın   y a n ın a   g o ld i.  D o m irç io ğ lu y n a n   M u s ta fa  
b o y   a y a q la rın ın   u c u n d a   ö z lo rin i  N ig a r  x a n ım ın  q o h v o x a n a  o ta ğ ın a   ç a t -  
d ırıb   g iz lo n d ilo r.  K o n iz lo r  K o ro ğ lu n u n   y a ta ğ ın ı  s a lm ışd ıla r.  K o ro ğ lu  
s o y u n u b   g c c o   b ö rk iin ii  b a ş ın a   q o y d u ,  y e rin o   g irib   u z a n d ı.  M u s ta fa  
b o y lo   D o m iıç io ğ lu   o llo ri  q ılın c d a   o ta ğ a   g irib   o n u   ö ld ü rm o k   is tə d ilo r. 
K o ro ğ lu   b ird o n   y a ta ğ ın d a n   q a lx ıb   N ig a r  x a n ım a   d ed i:
-   P o riz a d   x a n ım ı  H o lo b   ş o h o rin d o n   g o tir o n d ə   H o s ə n   p a ş a   y o lu m u  
k o sib   m o n i  ş iş d a r'  sa ld ı.  B u   o sn a d a   M u s ta f a   b o y   c o m o rd lik   e d ib  
m o n im   d a d ım a   ç a td ı.  H o so n   p a ş a n m   q o şu n u n   ta r - m a r   e d ib   m ə n i  x ila s 
etdi.  M o n   P o riz ad   x a n ıın ı  g ö tü rü b   Ç o m lib e lo   g o ld im .  O n d a   m o n   b ir 
tiirkü  d c y ib   M u sta fa   b o y in   ş ü c a o tin i  to riflo m iş d im .  Ç o x d a n   idi  o  tü r -  
kiinü  u n u tm u ş d u m .  N o   iso  b ird o n   indi  y a d ım a   d ü şd ü .  S azı  vcr,  o  tü r -  
künii  d c y im ,  son  d o   q u la q   as.
M u s ta f a   b o y   D o m irç io ğ lu n a   dcd i:
-  D c y o s o n ,  b u   h a r a m z a d a   q o c ir  q u şu  k im i  y u x u  g ö rü r.  O lm a y a ,  son 
b o rib a ş d a n   o n a   x o b o r   v c rib   d e m is o n   ki,  fila n   v a x t  M u s ta f a   b o y i  h iy lə
1  M ü h a s i r o y u   s a l ı b ,   y o l l a r ı   b a ğ i a m a q
ilə   g ə tir ə c ə y ə m .  Y o x s a ,  K o ro ğ lu   o v c u n u n   iç in i  iy lo y ib   ki,  b ilə   b iz  
h a ç a n  b u r a   g ə lo c ə y ik .  Ö z iim   in d ic o   e ş itd im   k i,  m ə n im   a d ım ı  ç ə k ir.
D a h a   so n ra   M u s ta f a   b o y   dedi:
-   Y o x   ki,  y o x .  K o ro ğ lu   sə n in   o lin lə   m o n ə   to r   q u ru b .
D ə m irç io ğ lu   a n d - a m a n   ed ib   d ed i:
-   A y   M u s ta fa   b ə y ,  m ə n   Q u ra n a   a n d   iç d im ,  y e n ə   d ə   m ə n d ə n   ş iib -  
h ə lis ə n ?   K o ro ğ lu  h a l  ə h lid i,  x ə tiri  b e l ə   is tə y ir.
M u s ta fa   b ə y   ded i:
-   Q o y   g ö r ə k  N ig a r   x a m m ın  y a n ın d a   m ə n i  to r if lə y ə c ə k ,  y o x s a   p i s -  
lə y ə c ə k .
K o ro ğ lu   sa zı  g ö tü rü b   dcd i:
M ordlığınan  goldi  keçdi,
Bir boy  oğlu  M ustafa  bəy.
Ilökm ü  dağlar doldi  keçdi,
Bir  bəy  oğlu  M ustafa  bəy.
M u s ta f a   b ə y   D ə m irç io ğ lu y a   ded i:
-   K ö p ə k o ğ lu ,  K o ro ğ lu y a   q ılın c   ç ə k s ə n ,  ş e ş p ə r lə   b e y n in i  d a ğ ıd a -  
ram .  M ə n ə   S u lta n   M u ra d   x o tk a rın   q ız ın ın   y a n ın d a   t ə r i f   d c y o n   k işin i 
ö ld ü r m ə k   a lç a q lıq d ı.  H a m b a l  h a m b a llığ ıy n a n   a rv a d   y a n ın d a   ö z ü n ü  
ö y ü b   tə r if lə y ir ,  g ö r  K o ro ğ lu   n e c o   c o m o rd d i  k i,  ö z   h a la lc a   a rv a d ı  N ig a r  
x a n ım ın   y a n ın d a   m ə n i  tə riflo y ir.  M ə n   K o ro ğ lu n u n   q ə tlin o   r a z ılıq   v e r -  
m ə rə m .
K o ro ğ lu   sa z ı  s in o s in o   b a s ıb   sö z ü n li  b e lo   d a v a m   etd ird i:
Qırx  min  igidlori  sanlı,
Zireh  geyim,  dom ir  donlu,
A ş-pilovlu,  gözü  qanlı,
G izir  oğlu  M ustafa  boy.
Bir  atadan  beş  olaydı,
Bahadur  yoldaş  olaydı,
O  mono  qardaş  olaydı,
Bir bəy  oğlu M ustafa boy.
Ilay   deyəndə  haya yetor,
Qatı  peykan  yaya  yetər,
K oroğlunu  çayo  təpər,
B ir bəy oğlu  M ustafa  bəy.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə