“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 0,95 Mb.

səhifə1/39
tarix19.11.2017
ölçüsü0,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни  тяърцбя иля бир-

ляшдирян, фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря

билян,  ъямий йятя, юлкяйя, халга  конкрет файда эятирян инсанлар

алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”.

Цмуммилли лидер ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ


2

ELM DÜNYASI

/ Elmi-kütlәvi jurnal / 4 (04) 20131. Mәzmun

Son illәr aparılan sosial-iqtisadi siyasәt

nәticәsindә ölkәdә yüksәk inkişafa nail olun -

muş, әhalinin maddi rifahı xeyli yaxşı laşmış,

yoxsulluğun sәviyyәsi mini 

muma enmiş vә

Azәrbaycan Respublikası orta gә 

lirli ölkәlәr

sırasında yer tutmuşdur. Gerçәk lәşdirilәn isla -

hatlar  vә  genişmiqyaslı  infra  struk tur  layihәlәri

sosial-iqtisadi hәya tın yenidәn qurulması vә

davamlı inki şafı üçün şәrait yaratmışdır.

Ölkә qarşısında duran növbәti strateji vәzifә

sosial-iqtisadi  hәyatın  daha  da  mo dern lәşdi ril -

mә si vә qabaqcıl beynәlxalq tәcrübәyә uyğun -

laş dırılması yolu ilә davamlı iqtisadi inkişafın

tәmin edilmәsi vә әhalinin hәyat sә viy yәsinin

yüksәldilmә sin dәn  ibarәt dir.  Müa sir lәşdirmә,  ilk

növbәdә,  qabaqcıl  texno lo gi yaların  vә  idarәetmә

üsul larının, elmi nailiyyәtlәr әsasında yaradılan

innova siyaların ölkәnin sosial-iqtisadi hәya tına

uğurlu tәtbiqi ilә bağlıdır. Bunun üçün prioritet

istiqamәt ölkә iqtisadiyyatının dün ya iqtisadiy -

yatına  inteqra si yasının  sürәt lәndi ril mәsi  ilә  yanaşı,

ölkәdә  insan  kapi  ta  lının  inki şafı,  şәxsin  müasir

bilik vә bacarıqlara yiyә lәn mәsinin tәmin edil -

mә sidir. İnsan kapitalının inkişafı iqtisadiy yatın

qlobal sistemә uğurlu inteqrasiyası vә ölkәnin

beynәlxalq rәqabәtdәn daha effektli faydalan -

ması prosesindә әn mühüm şәrtlәrdәn olub,

ölkәnin tәhsil sisteminin başlıca vәzifәsini tәşkil edir.

Azәrbaycan Respublikasının inkişaf kon sep -

siyasına uyğun olaraq şәxsә hәrtәrәfli bilik vә

bacarıqların verilmәsi mәqsәdi ilә tәh sil sistemi -

nin institusional әsasları, infra struk turu vә insan

resursları inkişaf etdiril mәlidir. Tәhsilin inkişafı

ölkәdә әhalinin rifahının yaxşı laşması, hәmçinin

fәrdin hә ya tının daha yük sәk sәviyyәdә qurul -

ma sı üçün zәmin yaradır. Tәhsil insanlara texno -

logiyaları çevik mәnim sәmәk, әmәk baza rında

layiqli yer tutmaq vә ömür boyu tәhsil prosesinә

qoşulmaq, sağlam hәyat tәrzi, әtraf mühitә mü -

na sibәtdә düzgün mövqe seçmәk imkanı verir.

Sosial-iqtisadi hәyatın müasirlәşdirilmә sindә

tәhsilin rolu tәkcә tәhsilalanın qazan dığı bilik vә

bacarıqların iqtisadi amilә çev ril mәsi ilә mәh -

dudlaşmır. Tәhsil prose sindә әldә olu nan bilik

vә bacarıqlar, hәmçi nin etik-әxlaqi norma vә

dәyәrlәr hәr bir tәh si lalanın cәmiy yәtin layiqli

üzvü olması üçün lazımi şәrait yaradır, onu

biliyi vә etik davranışı sayәsindә örnәk ola bilә -

cәk hәm kara, nümunәvi ailә üzvünә vә vәtәn -

da şa  çevirir.

Son illәrdә ölkәdә tәhsilin inkişafı istiqa mә -

tindә mühüm addımlar atılmışdır. Tәhsi lin nor -

ma tiv  hüquqi  bazası  tәkmillәş di ril miş,  maddi-texniki

tәminatı  istiqa mә tindә  Azәrbaycan  Res publikası

Pre zi  denti nin  sәrәncamları  әsasında  geniş  tәd -

bir 

lәr hәyata keçirilmişdir. Hәmin mәqsәdlәmüx tәlif şә hәr vә rayonlarda 2500-ә yaxın mәk -

tәb bina sı tikilmiş vә mövcud tәhsil obyektlә rin -Azərbaycan Respublikasında

təhsilin inkişafı üzrə Dövlət

Strategiyası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr

2013-cü il  tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Elm vә tәhsil yeniliklәri
3

ELM DÜNYASI

/ Elmi-kütlәvi jurnal / 4 (04) 2013

dә әsaslı tәmir-bәrpa işlәri uğurla aparıl mışdır.

Tәhsil müәssisәlәrindә in 

forma siya-kom mu -

nikasiya  texnologiyala rı nın  tәtbiqi  әhә miy yәtli

dәrәcәdә genişlәnmişdir.

Qeyd olunanlarla yanaşı, sürәtlә mo dern -

 lәşәn  Azәrbaycan  Respublikasında  tәh sil  siste -

minin insan kapitalının inkişafı çağı rışla rına

cavab vermәsi istiqamәtindә yeni addımların

atıl masına vә ümumi tәhsilin keyfiyyәt göstә -

ricilәrinin  Avropa  standartlarına  uyğunlaşdı rıl -

masına ehtiyac vardır. Tәhsilin keyfiy 

yә 

tinin


yaxşılaşdırıl ması üçün tәhsili idarәetmә siste mi -

nin yeni dәn qurulması, bu sahәdә insan re  surs -

 larının inkişaf etdirilmәsi vә müәllim peşә sinin

nüfuzunun artırılması zәruridir.

"Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inki -

şafı üzrә Dövlәt Strategiyası" (bundan sonra –

Strategiya) Azәrbaycan Respublika sında keyfiy -

yәt nәticәlәri vә әhatәliliyinә görә dünya ölkәlәri

sırasında aparıcı mövqe tutan, sәriştәli müәllim

tәhsil menecer lәrinә, qabaqcıl texnologiyalara

әsaslanan infrastruk tura malik tәhsil sisteminin

yara dılması üçün beş strateji istiqamәtdә geniş -

miqyaslı tәdbir lәri nәzәrdә tutur.

Birinci strateji istiqamәt sәriştәyә әsas lanan

şәxsiyyәtyönlü tәhsil mәzmununun yaradıl ma -

 sına yönәlmişdir vә tәhsilin mәk tәbәqәdәr, ümumi,

ilk peşә-ixtisas, orta ixti sas vә ali ol maqla, bütün

pillәlәri  üzrә  kuri  ku lumların  inkişafı  kimi  vacib

hәdәfi әhatә edir.

İkinci strateji istiqamәt tәhsil sahәsindә insan

resurslarının müasirlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.

Bu istiqamәt innovativ tәlim metod la rını tәtbiq

edәn,  tәhsilin  mәzmunu nun  sәmә rәli  mәnimsә nil -

mәsini tәmin edәn sәriştәli tәhsilverәnin for ma  laş -

 dırılmasına  xidmәt  edir  vә  özündә  tәh  sil    ve rәnlәrin

peşә kar lığının  yüksәldilmәsi,  tәh sil alanların  nai -

liy yәtlәrinin  qiymәtlәn diril mә si  üzrә  yeni  sis -

tem  lәrin  qurulmasını,  tәhsil a lanların  iste d adının

aşkar olunması vә inkişafı ilә bağlı, habelә xüsusi

qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv tәlim

metodologiyasının  yaradıl ma   sını  ehtiva  edir.

Üçüncü strateji istiqamәt tәhsildә nәticә lәrә

görә cavabdeh, şәffaf vә sәmәrәli idarә 

etmә


mexa nizmlәrinin yaradılmasını nәzәrdә tutur. Bu

istiqamәt tәhsil sistemindә tәn 

zimlәmә vә

idarәetmәnin qabaqcıl beynәl xalq tәcrübә әsasında

müasirlәşdiril mәsi,  tәhsil  müәs sisәlәrindә nәticә -

yönlü vә şәffaf idarәetmә modelinin, tәhsilin

keyfiyyәtinin tәminatı vә idarә olunması üzrә

yeni mәlu mat vә hesabat sistemlәrinin yaradıl -

ması kimi hәdәflәri әhatә edir.

Dördüncü strateji istiqamәt müasir tәlәb lәrә

uyğun vә ömür boyu tәhsili tәmin edәn tәhsil

infrastrukturunun yaradılmasını nә zәrdә tutur.

Bu  istiqamәt  tәhsil  müәssisә lә rin dә  informasiya-

kommunika siya tex 

 

no 


    lo   gi  yaları әsaslı tәlim

metodologi yasına  uyğun  infra struk turun  yara -

dıl ması, tәhsil müәssisәlәri şәbәkәsinin rasional -

laşdırılması, distant tәhsil, istedadlı vә xüsusi

qayğıya ehtiyacı olan uşaq lar üçün tәhsil vә inki -

şaf, yaşlıların tәhsili, peşә-ixtisas vә tәhsil mәsә -

lәlәri üzrә mәslәhәt xid mәtlәri göstәrәn regional

universal mәr kәz lә rin, müasir tәminatlı peşә-

tәdris mәrkәzlәrinin vә komplekslә rinin qurul -

ması, kampusların yara dılması kimi tәdbirlәri

ehtiva edir.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə