Teqvim-2017. pdfYüklə 5,26 Mb.

səhifə87/200
tarix13.11.2017
ölçüsü5,26 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   200

180

Хаlq  аrtisti,  Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkаr Hаcıyеv  Əhməd Cövdət 

İsmayıl oğlunun (18.06.1917-18.01.2002) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi

SSRİ  Хаlq  аrtisti Məmmədоv Murtuzа  Məşədi Rzа  оğlunun (Bülbül) 

(22.06.1897-26.09.1961) аnаdаn оlmаsının 120 illiyi

Teatr.Kino

Görkəmli rejissor, pedaqoq, ictimai xadim, Əməkdar incəsənət xadimi 

Nemətov Zəfər Əlipaşa oğlunun (05.06.1917-19.11.1971) аnаdаn оlmаsının 

100 illiyi

Xalq artisti Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlunun (12.06.1932-04.10.2006) 

аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Хаlq аrtisti Hаcıyеvа Sоnа Salman qızının (25.06.1907-24.12.1979) аnаdаn 

оlmаsının 110 illiyiMilli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  Məmmədov Mövsüm Şahin oğlunun 

(06.06.1967) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  Şahverdiyev  İsrafil  Şahverdi oğlunun 

(11.06.1952-13.01.1994) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Behbudov Səfiyar Abuzər oğlunun 

(18.06.1967-11.03.1992) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsədov Malik Hamil oğlunun (27.06.1962-

18.01.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Fərəcov Ənvər Səyyad oğlunun (28.06.1952-

11.09.1991) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi

Siyasət. Hərbi iş

Hərbi xadim, artilleriya general-leytenantı Rəsulbəyov Hüseyn Cümşüd 

oğlunun (26.06.1917-17.09.1984) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Azərbaycan əsilli rus şərqşünası, tarixçi, türkşünas və filoloqu 

Məhəmməd 

Əli Kazımbəy Məhəmməd Qasım Kazımbəy oğlunun (Mirzə Kazım bəy)  

(22.06.1802-27.11.1870) anadan olmasının 215 illiyi

Maarif xadimi, görkəmli mütəfəkkir, publisist Məlikov Həsən bəy Səlim bəy 

oğlunun (Həsən bəy Zərdabi) (28.06.1842-28.11.1907) anadan olmasının 

175 illiyiFəlsəfə.İqtisadiyyat

Fəlsəfə еlmləri dоktоru, professor Mustafayev Firuz Qədimalı oğlunun 

(Firuz Mustafa) (30.06.1952) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi

193


194

192


191

195


197

196


198

199


200

201


203

202181

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycanda nəzəri nüvə fizikası üzrə ilk 

professor qadın Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızının (02.06.1947) аnаdаn 

оlmаsının 70 illiyi

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Axundov Qüdrət Əli oğlunun (05.06.1932-

05.11.1973) anadan olmasının 85 illiyi Kimya. Biologiya. Tibb

Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor Quliyeva Səmayə Əli qızının 

(01.06.1927) anadan оlmаsının 90 illiyi

Tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar həkim Mahmudbəyova Məhbubə 

Kərim qızının (11.06.1902-13.01.1976) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi

Tarixdə bu gün

Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü (01.06.1950)

Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (02.06.2006)

Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv qəbul edilməsinin (03.06.1992) 25 illiyi

Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin yaradılmasının (04.06.1957) 60 

illiyi


Beynəlxalq Təcavüzə Məruz Qalmış Uşaqlar Günü (04.06.1982)

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara kəndinin işğalının 25-ci ildönümü 

(08.06.1992)

Ümumdünya Okeanlar Günü (08.06.1992)

Beynəlxalq Qan Donor Günü (14.06.2001)

Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993)

Ümumdünya Səhralaşma və Quraqlıqla Mübarizə Günü (17.06.1994)

Səhiyyə İşçiləri Günü (17.06.2001)

Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)

Ümumdünya Qaçqınlar Günü (20.06.2000)

Azərbaycanın BMT-nin Uşaq hüquqları Konvensiyasına qoşulmasının 

(21.06.1992) 25 illiyi

Beynəlxalq Olimpiya Qaçış Günü (23.06.1967)

Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı Günü (23.06.2006)

İstanbulda Azərbaycanın da iştirakı ilə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının yaradılmasının (25.06.1992) 25 illiyi

“Televiziya və Radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

qəbul edilmişdir (25.06.2002)

Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1918)

Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə Qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü (26.06.)

205

207


206

204


209

208


210


182

Afaq Məsud

1957

İYUN

Afaq Məsud qızı  Vəliyeva (Afaq 

Məsud) 1957-ci il iyun ayının 3-də 

Bakı şəhərində, görkəmli yazıçı Məsud 

Vəliyevin (Məsud  Əlioğlu) ailəsində 

anadan olmuşdur. 190 saylı  məktəbi 

bitirdikdən sonra 1974-1979-cu illərdə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

(indiki BDU) jurnalistika fakültəsində 

təhsil almışdır. 

1979-1987-ci illərdə C.Cabbarlı 

adına “Azərbaycanfilm” kinostudi-

yasında redaktor, redaksiya heyətinin 

üzvü, 1987-1989-cu illərdə (b.m.1986-

1988) “Azərbaycantelefilm”in direk-

toru, Azərbaycan Televiziya və Radio 

Verilişləri Şirkətində (Az.Tv) telefilmin 

baş redaktoru vəzifələrində işləmişdir. 

Respublika Bədii Tərcümə  və  Ədəbi 

Əlaqələr Mərkəzinin direktor müavini, 

1989-cu ildən isə direktoru olmuşdur. 

1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçı-

lar Birliyinin üzvüdür. 1991-ci ildən 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Katibliyi 

heyətinə (tərcümə üzrə katib) seçilmiş-

dir. 


Əsasən romanlar və hekayələr 

müəllifi kimi tanınan Afaq Məsudun 

“Qarğalar nə üçün qarıldayır” adlı ilk 

yazısı 1970-ci ildə “Azərbaycan pione-

ri” qəzetində dərc olunub. Həmin vaxt-

dan dövri mətbuatda ardıcıl çıxış edən 

yazar  “Duyğular imperiyası” pritça-

lar silsiləsinin, yüzədək hekayənin, 

irihəcmli “Üçüncü mərtəbədə” (1971), 

“Qarğış” (1978), “Keçid” (povest və 

hekayələr-1981,1988), “Şənbə gecəsi” 

(1984), “Subbotni veçer” (Moskva 

1984), “Cəza” (1987), “Üzü işığa” 

(1986), “Suiti” (1989), “Fatma” (1989), 

“İzdiham” (povest və hekayələr-1994), 

“Tək” (1992), “Azadlıq” (roman, esse, 

hekayə-1997), “Yazı” (2004), “II İo-

han” (2009), “Seçimiş  əsərləri” (2 

cilddə - 2012), “Xilas yolunun yolçu-

ları” (2014) və s. əsərlərin müəllifidir. 

Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, 

özbək dillərinə tərcümə edilib. 

 “Can üstə”, “O məni sevir” əsərləri 

“Yuğ” Dövlət teatırında, “Qatarın altı-

na atılan qadın” əsəri Akademik Milli 

Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. 

Əsərləri  əsasında “Sərçələr”, “Qonaq-

lıq”, “Gecə”, “Cəza”, “Dovşanın ölü-

mü” televiziya filmləri çəkilib. Çox 

sayda dünya ədəbiyyatı nümunələrini 

dilimizə tərcümə edib.

Afaq Məsud 2003-cü ildə “Əməkdar 

incəsənət xadimi” fəxri adına layiq gö-

rülüb. “Humay” Milli Akademiyası 

mükafatı laureatıdır. Avrasiya Yazarlar 

Birliyinin “Beynəlxalq Səhnə Əsərləri 

müsabiqəsi”nin qalibi olub. 2014-cü 

ildə Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti  İlham  Əliyevin Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin 

direktoru vəzifəsinə  təyin edilib. 

“Xəzər” dünya ədəbiyyatı jurnalının 

baş redaktorudur.

23 dekabr 2015-ci ildə TÜRKSOY-

un “Haldun Taner” mükafatına layiq 

görülüb.

3

Ə d ə b i y y a t

Xilas yolunun yolçuları       

/tərc., ön söz A.Məsud; 

red. Z.Sarıtorpaq.- Bakı: 

Azərbaycan Respublika-

sının Nazirlər Kabineti 

yanında Tərcümə Mərkəzi, 

2014.-318 s.

Markes, Q.Q. Patri-

arxın payızı: roman 

/Q.Q.Markes; tərc. ed. 

A.Məsud; ön söz. A.Məsud, 

M.O.Silva.- Bakı: Qanun, 

2011.- 344 s.

Biz artıq genişlənmiş 

fəaliyyətimizə bir vaxtlar 

başladığımız yolun davamı 

kimi baxırıq... /A.Məsud 

//Xalq qəzeti.- 2014.- 20 

may.- S. 7.

Zülfüqarova, F. İn-

gilis və Azərbaycan 

ədəbiyyatlarında insan 

konsepsiyası: (Virciniya 

Vulf və Afaq Məsudun 

yaradıcılıqları əsasında)    

/F.Zülfüqarova; elmi 

red. A.Bayram; rəyçilər 

İ.Əliyeva, Ş.Xəlilli; ön söz 

müəl. J.Əliyeva.- Bakı: 

[Elm və təhsil], 2012.- 231 

s.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/

meqale/xalqqazeti/2014/

may/371009.htm 

60  

illiyi

Yazıçı-publisist

Milli ədəbiyyat

Dostları ilə paylaş:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə