Tit-kim Documen qxdYüklə 0,6 Mb.

səhifə6/27
tarix26.05.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

16

Alt stan-

dart

Tədris

vahidi

Dərsin mövzusu

Saat

Resurs

Tarix

1.1.1.,


2.2.1.,

3.2.1.,


4.1.2. 

19. Ozon. Oksigenin

tətbiqi və təbiətdə

dövranı


1

Dərslik, mövzu 15,

oksigenin tətbiqi və

dövranına aid sxemlər

2.2.1.,

2.2.2.


20. Kimyəvi tənliklərə

görə hesablamalar

1

Dərslik, mövzu 16,məsələ tipləri 1–7

2.2.1.,


3.1.1.,

3.2.1.,


2.2.2.,

4.1.2.


21. Yoxlama yazı işi

(Kiçik Summativ

Qiymətləndirmə)

1

Test tapşırıqları va -riant  ları,  diaproyektor

1.2.1.,


2.2.1.,

2.2.2.


22. Kimyəvi reaksi ya -

ların istilik effekti.

Entalpiya. Termokim -

yəvi  tən lik lərə  görə

hesablamalar. Termo -

kimyəvi tənliyin tərtibi

2

Dərslik, mövzu 17, 18.Ekzo və endotermik

reak si yaların  nümayişi

üçün maddələr,

məsələ tipləri 1–4

4.1.2.,

4.2.1.


23. Yanma.

Yanacaqların səmərəli

yandırılması

1

Dərslik, mövzu 19,ya na  ca ğın  yandı rı l -

ması üsul larına,

atmosfer  ha va  sı nın

qorunma sına  aid

şəkillər, sxemlər

2.2.1.,


3.1.1.,

3.2.1.


24. Hidrogen kimyəvi

element və bəsit

maddə kimi. Hidro-

genin alınması

1

Dərslik, mövzu 20, hid -roge nin  alın ma sı  və  top -

lan  ma sına aid şəkil 22a,

22b, maddələr, kimyəvi

qablar və cihazlar

2.2.1.,

3.1.1.,


4.1.2.

25. Hidrogenin kim yə -

 vi xassələri və tətbiqi 

1

Dərslik, mövzu 21, sxem 4

1.2., 2.2.,

3.1., 3.2.,

4.1.


26.Yoxlama yazı işi

(Kiçik Summativ

Qiymətləndirmə)

1

Test tapşırıqları va -riantları, diaproyektor

2.2.1.,


3.1.1.,

3.2.1.,


4.1.2.

27. Su, onun təbiətdə

yayılması, təmizlən -

mə si, xassələri və

tətbiqi

1

Dərslik, mövzu 22,suyun xassələ rinə aid

təcrübələr üçün

maddələr və qablar

HİDROGEN

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
17

Аlt stan-

dart

Tədris

vahidi

Dərsin mövzusu

Saat

Resurs

Tarix

4.2.1.


28. Təbii suyun əhəmiy -

yəti. Su hövzələrinin

çirk lənmədən  qorunması

1

Dərslik, mövzu 23,müxtəlif ekoloji

sxemlər


1.2.2.,

1.3.2.


29. Həllolma. Məhlullar

1

Dərslik, mövzu 24,cədvəl 10,

şəkil 23


1.3.2.,

3.1.1.


30. Məhlulların qatılı ğı -

nın ifadəsi. Həll olmuş

maddənin kütlə payı.

Məhlulun molyar qatılığı

2

Dərslik, mövzu 25,mövzu 26, məsələ

tipləri 1–6

1.3.2.,

1.3.1.


31. Praktik məşğələ 3.

Tələb olunan qatılıqda

məhlul hazırlanması

1

Dərslik, praktikməşğələyə aid

təlimat


1.3.,

2.2.,


3.1.,

4.1.,


4.2.,

4.3.


32. Yoxlama yazı işi.

(Böyük Summativ

Qiymətləndirmə)

1

Test tapşırıqları(iki variantda)

SU. MƏHLULLAR

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
5. Dərs mövzularının tədrisi metodikası

Mövzu 1. Kimya nəyi öyrənir (Giriş)

Məqsəd:

Şagird: 

– kimya fənni predmetinin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirir;

– kimya fənninin başqa ümumtəhsil fənləri ilə əlaqələrini şərh edir;

– fənnin əhəmiyyətini sadalayır və sxemlərlə ümumiləşdirir.Təlim forması: kiçik qruplarla və kollektivlə iş

Təlim üsulu: beyin həmləsi, müsahibə, Klaster

İnteqrasiya: H.b.: 4.2.1.; B.: 4.1.1.

Resurs: dərslik, sxemlər, illüstrasiyalar, iş vərəqi 

Dərsin gedişi: Şagirdlərin həyat bilgisi, biologiya və fizika fənlərindən

əldə etdiyi kimya ilə bağlı biliklər (maddələr, hadisələr, anlayışlar) frontal

sorğu üsulu ilə ak tual laşdırılır. Sonra müəllim kimya fənninin predmeti əhə -

miy yəti və başqa fən lərlə əlaqələri barədə dialoji söhbət aparır, şərhlər verir.

Söhbət və şərhet mə başqa fənlərlə müqayisələr aparmaqla həyata keçi rilir. Bu

məqsədlə tez-tez şagirdlərə müraciət olunur.Tədqiqat sualı: Kimya fənninin vəzifələri nədən ibarətdir?

Kiçik qruplar təşkil olunur. Dərslikdəki sxem 1 və sxem 2-ni öyrənin,

sxemlərdəki şaxələnməni artırın.

Əldə edilən biliklər aşağıdakı meyar cədvəli ilə qiymətləndirilir:Cədvəl 1

18

Qrup

Kimya

fənninin

predmetinin

izahı

Fənnin

əhəmiyyətinin

təsviri

Başqa

fənlərlə

əlaqəsinin

şərhi

Qrupda

əməkdaşlıq

Ümumi

nəticə

I

II

III

IV

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə