To ukazanie piękna i bogactwa przyrody, a także pobudzanie wyobraźni dziecka przez stawianie pytań i wspólne szukanie na nie odpowiedziYüklə 0,65 Mb.
səhifə47/52
tarix17.11.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#80352
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Model działalności doradcy zawodu leseferysty .

Termin „lesferyzm” wywodzi się z języka francuskiego i znaczy: „dajcie (ludziom) czynić (co im się podoba)”. Oznacza więc nie wtrącanie, nie przeszkadzanie a pozostawianie swobody działania. Na tej postawie został utworzony nowy termin - leseferysta. Oznacza on osobę, która jest z radzącym się, ale nie przeszkadza, nie wtrąca się pozostawia mu wolną rękę i swobodę działania.

Doradca leseferysta nie wysuwa propozycji czy sugestii, ale stwarza możliwość, oświetla pole problemowe. Nie ocenia, nie krytykuje, nie poucza, nie udziela żadnych rad. Jest cierpliwym słuchaczem, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do własnych sił, osoby radzącej się. Mimo empatycznego bycia razem nie bierze odpowiedzialności za decyzję, nie przez obawę, ale przez szacunek i respektowanie praw do samostanowienia drugiej osoby.

Podmiotem działającym w tym modelu jest radzący się.

Doradca jawi się jako „osoba towarzysząca”. Radzący się sam koncentruje się na własnym postępowaniu, dąży do tego, by przez własny rozwój „przerosnąć problem”. Rola doradcy w tym modelu jest mało aktywna pozostaje jakby na uboczu tego, co dzieje się w radzącym się. Im bardziej samodzielnie pracuje klient, tym pewniejszy jest sukces. Osoba pomagająca jest katalizatorem zmian lub czynnikiem je wzmacniającym. Od jej umiejętności osobistych zależy efektywność działania - doradca stwarza jedynie odpowiednią atmosferę ciepła i życzliwości. Od doradcy wymaga się także tolerancji, powstrzymywania się od ocen i „zbawiennych” rad.

Doradca leseferysta wychodzi z założenia, że poznanie siebie, własny rozwój, aktywność, szukanie oparcia w sobie, stanowią punkt wyjścia do wyboru zawodu. Wcześniej trzeba dojrzeć do tej decyzji. Ważna jest przede wszystkim świadomość siebie i własnych możliwości, a także umiejętność decydowania. Doradca zwiększa potencjał człowieka, aby sam uporał się z problemem i sam mógł sobie pomóc.

Leseferysta posługuje się tylko niematerialnymi środkami działania - osobowość doradcy jest ważniejsza od technik, które stosuje. Podobnie jak spolegliwy opiekun (ale w większym wymiarze) powinien wykazywać :

- akceptację

- ciepło

- życzliwość

- kongruencję

- empatię .

Osobowość doradcy, jego obraz człowieka, stosunki doradca - radzący się tak jak i stała krytyczna refleksja swojej roli doradcy, wyznaczają ramy i podstawy jego działania.

Najważniejsze metody działania leseferysty to :

- aktywne słuchanie

- streszczanie

- pobudzanie do działalności

- stwarzanie możliwości wypowiadania się

- wsłuchiwanie się w siebie

- nie udzielania rad .

W poradnictwie zawodowym ten model działalności doradcy nie jest akceptowany przez badaczy ani stosowany w praktyce .
Model doradztwa optymalizujący proces diagnostyczno - prognostyczny pośrednictwa pracy .

Podstawowym zadaniem pośrednika pracy w dziedzinie doradztwa zawodowego jest udzielenie bezrobotnemu takiej pomocy, dzięki której jest on w stanie podjąć suwerenną i optymalną decyzję dotyczącą pracy. Pomoc udzielana bezrobotnemu przez pośrednika może zmierzać w trzech kierunkach:

1. Skierowanie bezrobotnego do specjalisty w celu zweryfikowania pewnych przypuszczeń, wątpliwości lub sugestii

2. Dostarczenie bezrobotnemu odpowiednich narzędzi umożliwiających samo orientację we własnym położeniu zawodowym i życiowym

3. Przedstawienie bezrobotnemu samodzielnej diagnozy dokonanej na podstawie danych dostępnych z rozmowy, z analizy dokumentów i opinii przekazanych przez konsultantów (lekarza, doradcę zawodowego, psychologa, prawnika).

Najbardziej istotnym warunkiem skutecznej pomocy doradczej, udzielanej bezrobotnemu przez pośrednika pracy, jest trafna diagnoza jego położenia, oparta na analizach badawczych prowadzonych przez samego pośrednika. Do diagnozy przydatności zawodowej bezrobotnego i udzielenia mu stosownej porady, pośrednik pracy może wykorzystać następujące źródła informacji:

- życiorys

- ankietę personalną

- świadectwo szkolne

- opinie z poprzedniego miejsca pracy

- inwentarz biograficzny

- wywiad zawodowy (rozmowę z bezrobotnym)

Każde z tych źródeł ma „moc informacyjną”.

Najważniejszym źródłem informacji jest wywiad zawodowy; wywiad to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona technika doboru ludzi do pracy. Jako narzędzie profesjonalne poznawania ludzi technika ta pozostaje do bezpośredniej dyspozycji pośrednika pracy, tak jak dla psychologa. prowadzenie wywiadu, wbrew pozorom nie jest rzeczą łatwą. W wywiadzie zawodowym pośrednik uzyskuje informacje o rozmówcy za pomocą stawianych pytań i otrzymywanych odpowiedzi oraz przez zachęcanie i inspirowanie rozmówcy do swobodnych wypowiedzi o sobie.

Podstawowym warunkiem skuteczności wywiadu jest posiadanie wyczerpujących i dokładnych informacji dotyczących zawodów i ofert pracy. Bez dokładnej znajomości rodzajów pracy, wymagań, warunków w jakich ona przebiega i na czym polega, nie można przeprowadzić dobrego wywiadu, a informacje o kandydacie do pracy uzyskane w jego wyniku nie będą mogły być wykorzystane do oceny przydatności zawodowej kandydata.
Model doradztwa optymalizujący pośrednictwo pracy jako „bycie z klientem” w planowaniu kariery oraz nowych scenariuszy życia.
Pośrednictwo mobilizujące dotyczy populacji osób, która poddana została już w dużej mierze procesowi samoselekcji. Większość długotrwałych bezrobotnych to osoby, które albo nie spełniły wymagań rynku pracy, albo nie potrafiły samodzielnie stworzyć sobie warunków do stałego zatrudnienia - w przypadku statycznych rynków pracy. W jednym i w drugim przypadku efekt jest taki sam - trwałe pozostawanie bez pracy zmniejszające z każdym tygodniem szanse na zatrudnienie (zużycie kwalifikacji, wtórne przystosowanie, utrata atrakcyjności w oczach potencjalnego pracodawcy i stygma). W tych okolicznościach klasyczne pośrednictwo pracy polegające na kojarzeniu poszukującego pracy z pracodawcą nie może być traktowane jako warunek konieczny i wystarczający skutecznemu przeciwdziałania bezrobociu.

Część populacji długotrwałych bezrobotnych to osoby, które oprócz kryteriów niedopasowania kwalifikacji do rynku pracy mają niewłaściwą motywację, nastawienia i orientację rozwojową. Innymi słowy, drugą cechą długotrwałych bezrobotnych jest nie przystosowanie psychologiczne, które wymaga działań rehabilitacyjnych odwracających niekorzystne nawyki, szkodliwe postawy oraz negatywne myślenie. Rehabilitacja psychologiczna wymaga maksymalnej pomocy psychologicznej tzn. wkraczająca w strukturę całego życia jednostki. W tym właśnie celu doradca musi dysponować wiedzą dotyczącą psychologicznych prawidłowości rozwoju zawodowego różnych grup klientów.

Część populacji długotrwałych bezrobotnych znajduje się w trudnym położeniu nie z powodów subiektywnych i psychologicznych (brak uzdolnień), ale z obiektywnych przyczyn ekonomicznych, jak :

- stagnacja na lokalnych rynkach pracy

-

- recesja gospodarcza- transformacje technologiczne zmieniające profil zawodowy rynku pracy.

Fakt ten sprawia, że do umieszczenia bezrobotnego na rynku pracy nie wystarczy jedynie program naprawczy (doradczo - konsultacyjny , doradczo - rehabilitacyjny) skierowany na zmiany działania poszukującego pracy, ale również program naprawczy skierowany na zmianę uwarunkowań obiektywnych bezrobocia (ekonomiczno - gospodarczych i edukacyjnych).

Z powodu wyżej wymienionych przyczyn model doradztwa optymalizujący proces diagnostyczno - prognostyczny dopasowania bezrobotnych do ofert pracy nie jest wystarczającym sposobem przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji zawodowej długotrwałych bezrobotnych - potrzebny jest model doradztwa, który w dynamizowaniu odpływu z bezrobocia eliminuje jednocześnie blokady psychologiczne, społeczna i gospodarcze. W modelu tym o efektywności procesu doradczego i pośrednictwa pracy decydują inne strategie wsparcia bezrobotnego, a mianowicie:

KREDYT GOTÓWKOWY

I Wstęp
1.1.Definicja i rodzaje banków.
Banki to przedsiębiorstwa, których przedmiotem działania są operacje pieniężne o charakterze biernym czynnym lub usługowym; do najważniejszych operacji biernych polegających na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań należą: przyjmowanie od klientów wkładów, emisja biletów bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych oraz zaciąganie pożyczek z innych banków; środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał własny stanowią podstawę operacji czynnych, polegających na udzielaniu kredytów; do operacji usługowych zalicza się czynności wykonywane przez banki na rachunek i zlecenie ich klientów. Dochodami własnymi banków są wpływy z odsetek udzielanych przez bank kredytów oraz z pobieranych od klientów opłat i prowizji za dokonywane usługi. Wielkie możliwości rozwoju zyskały banki w gospodarce rynkowej, w której stosunki towarowo-pieniężne obejmują niemal całokształt życia gospodarczego; banki stały się więc instytucjami handlującymi kapitałem pieniężnym i pośredniczącymi między wierzycielami a dłużnikami; spełniają poza tym funkcję ośrodków rozliczeniowych w skali krajowej i międzynarodowej. Współcześnie rodzą się coraz to ściślejsze formy powiązań banków z przedsiębiorstwami przemysłowymi, polegające głównie na tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, zwykle w formie spółek akcyjnych, skupywaniu przez banki akcji przedsiębiorstw i uzyskiwaniu w ten sposób dodatkowych dochodów i kontroli nad ich działalnością. W Polsce banki mogą występować w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego. Założycielami banków mogą być tak osoby prawne, jak i fizyczne. Kapitał założycielski banku nie może być mniejszy od równowartości 5 mln euro. Wyróżnia się m.in.:

1. Banki Emisyjne (centralne), których gł. zadaniem jest emisja banknotów (ob. w większości państw istnieje tylko jeden bank emisyjny z wyjątkiem USA), regulowanie obiegu gotówkowego i pieniądza kredytowego, a przez to czuwanie nad równowagą bilansu płatniczego, obsługa kasowa aparatu państwowego, w tym także długu publicznego. Nadzór nad innymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza nad bankami komercyjnymi. Wykonywanie zadań organu rozliczeń międzynarodowych. W zależności od stopnia ingerencji państwa w gospodarkę banku emisyjnego, staje się on w mniejszym lub większym stopniu narzędziem polityki gospodarczej rządów. Współcześnie większość banków emisyjnych jest instytucjami państwowymi. W Polsce taką rolę pełni Narodowy Bank Polski.

2.Banki handlowe (komercyjne, depozytowe, żyrowe) reprezentujące wszystkie formy własności: prywatne, państwowe i spółdzielcze. Udzielają krótkoterminowego kredytu obrotowego, inwestycyjnego i konsumpcyjnego, przyjmują depozyty i oszczędności od klientów, udzielają przedsiębiorstwom kredytów ze środków otrzymanych w formie wkładów.

3.Banki hipoteczne - instytucje wyspecjalizowane w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz posiadające status zapewniający pożyczkodawcom specjalne formy zabezpieczeń dokonywanych w formie hipoteki na nieruchomości.

4.Banki komunalne - zakładane najczęściej przez samorządy miejskie, gromadzą środki niezbędne dla finansowania inwestycji komunalnych.

5.Banki inwestycyjne - zwykle duże banki organizujące emisje papierów wartościowych, zwłaszcza akcji. Wykształciły się one w XIX w. z wyspecjalizowanych przedsiębiorstw pełniących funkcję pośrednika na rynku papierów wartościowych; stopniowo przejęły kompleksową obsługę przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.

6.Spółdzielnie kredytowe i kasy oszczędnościowe- przyjmują wkłady od swych członków i z nagromadzonych środków udzielają im pożyczek. Oprócz wymienionych istnieją także instytucje kredytowe udzielające krótkoterminowych pożyczek pod zastaw ruchomości (lombardy).

7.Banki międzynarodowe - instytucje finansowe zakładane na mocy międzypaństwowych porozumień, w celu realizacji wielorakich działań finansowych; pierwsze banki międzynarodowe. powstały w latach 30. XX w.


1.2 Definicja i rodzaje kredytów
Kredyt to pożyczka, stosunek ekonomiczny polegający na przekazaniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub towarach, na ustalonych przez obie strony warunkach zwrotu w późniejszym terminie. Jest to usługa z której obie strony czerpią stosowne dla siebie korzyści. Zysk wierzyciela stanowić będą odsetki od pożyczonej kwoty, które muszą być wraz z nią spłacone. Natomiast korzyścią dla dłużnika jest natychmiastowe otrzymanie środków pieniężnych, które przeznaczone będą na cel przez niego obrany, a które prawdopodobnie były by przez niego nie osiągalne inną drogą.

W gospodarce rynkowej występują różnego rodzaju kredyty posiadające pewne szczególne cechy. Dzięki tym cechom można dokonać klasyfikacji w oparciu o różne kryteria. Do najczęściej stosowanych kryteriów przy podziale kredytów bankowych należą:

?okres kredytowania,

?metoda udzielania kredytu,

?przeznaczenie kredytu,

?waluta kredytu.

Dzieląc kredyty z punktu widzenia okresu kredytowania wyodrębnia się:

?kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty wynosi do jednego roku,

?kredyty średnioterminowe, których okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat,

?kredyty długo terminowe z terminem spłaty powyżej 3 lat.

Spotkać możemy także podział, gdzie cyfra 3 jest zamieniana cyfrą 5. Należy także pamiętać, że od okresu na jaki udzielony jest kredyt zależy w pewnym stopniu jego oprocentowanie.

Z punktu widzenia metody udzielenia kredytu wyróżnia się:

?kredyt w rachunku bieżącym,

?kredyt w rachunku kredytowym.

Przyjmując jako kryterium podziału kredytów ich przeznaczenie wyodrębnia się:

?kredyty obrotowe, które przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i są to najczęściej kredyty krótkoterminowe,

?kredyty inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie działalności rozwojowej, są to najczęściej kredyty średnio i długoterminowe.

Kredyty można także dzielić z punktu widzenia waluty w jakiej są one udzielone. Przyjmując to kryterium podziału wyodrębnia się kredyty:

?kredyty złotowe,

?kredyty dewizowe

W śród podziału kredytów ze względu na przeznaczenie najczęściej spotykanymi kredytami są

?kredyty gotówkowe

?kredyty mieszkaniowe

?kredyty ratalne

?kredyty lombardowe

?kredyty preferencyjne z dopłatami z funduszu pożyczek i kredytów.


II Kredyt gotówkowy na przykładzie poszczególnych banków
2.1 PKO S.A
2.1.1. Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - "SUPERKONTO"

Kredyt jest udzielany na dowolny cel.

Kredyt może być udzielony osobom, które spełniają następujące warunki:

- posiadają SUPERKONTO lub SUPERKONTO STUDENT przez okres co najmniej 6 miesięcy,

- przekazują na SUPERKONTO systematyczne wpłaty środków pieniężnych,

w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt nie dopuściły do powstania salda debetowego.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego są systematyczne wpłaty środków pieniężnych.

2.1.2. Kredyt gotówkowy na dowolny cel dla osób nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - "SUPERKONTO"

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel.

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Udzielenie kredytu i jego wysokość uzależnione są od oceny zdolności kredytowych osoby ubiegającej się o kredyt. Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu ma być wyłącznie poręczenie według prawa cywilnego, to maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 10 miesięcznych udokumentowanych dochodów netto osoby ubiegającej się o kredyt. Przy ustanowieniu innego zabezpieczenia kredyt może być udzielony w wyższej kwocie.

Jako zabezpieczenie kredytu stosowane są wszystkie przyjmowane przez PKO BP S.A. formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

2.1.3. Gotówkowy kredyt sezonowy

Kredyt udzielany jest na sfinansowanie tradycyjnych wydatków klientów indywidualnych, związanych, ze świętami, wakacjami itp.

Jako zabezpieczenie stosowane są wszystkie przyjmowane przez PKO BP S.A. formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

W przypadku zastosowania poręczenia według prawa cywilnego liczba poręczycieli nie powinna być większa niż dwóch. Kredyt może zostać udzielony bez zabezpieczenia - przy uruchomieniu kredytu - każdorazowo podejmuje Wiceprezes PKO BP S.A.

Kiedy osoba ubiegająca się o kredyt jest posiadaczem konta osobistego w PKO BP S.A., wymogi dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu mogą zostać ograniczone, w zależności od analizy historii rachunku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu dla posiadaczy ROR w PKO BP S.A. może być przyjęcie przez Oddział banku pełnomocnictwa do pobierania środków z konta na poczet należności z tytułu niespłaconego kredytu.


2.2 Invest Bank
Minimalna kwota to 300 zł, zaś maksymalna to 6-krotność dochodów netto kredytobiorcy.

OKRES KREDYTOWANIA:

Do 1 roku, spłata w ratach miesięcznych. Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu po uprzednim uzgodnieniu tego z Bankiem.

WARUNKI UZYSKANIA KREDYTU

Niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz:

?złożenie wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank;

?prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie wymaganej przez Bank;

Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, po potrąceniu raty spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz stałych opłat (czynsz, energia elektryczna, gaz, itp.) nie może być niższy niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto w sektorze przedsiębiorstw.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem (oryginały i kopie), tj. dowód osobisty oraz legitymacja ubezpieczeniowa lub paszport, ewentualnie prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości,

2. dokumenty potwierdzające osiągane dochody:

a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

?zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości średnich dochodów netto uzyskanych przez Kredytobiorcę w okresie ostatnich 3 miesięcy oraz o wysokości dochodów Poręczycieli za ten sam okres;

?w przypadku ubiegania się o kredyt przez mężczyzn w wieku do

28 lat wymagane jest przedstawienie książeczki wojskowej;

?inne dokumenty żądane przez Bank związane z proponowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu;

b) emeryci i renciści

?ostatnia decyzja ZUS wraz z 3 ostatnimi odcinkami przekazu środków pieniężnych oraz decyzja komisji lekarskiej, w przypadku osób utrzymujących się ze świadczeń inwalidzkich;

Z decyzji o przyznaniu renty musi wynikać informacja o okresie, na jaki zostało przyznane świadczenie i kwota świadczenia. Okres spłaty kredytu nie może przekroczyć terminu trwania przyznanego na czas określony świadczenia rentowego.

c) osoby prowadzące działalność gospodarczą

?zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

?zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

?zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu

z podatkiem (kopia, oryginał do wglądu);

?zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowodami wpłat z 3 ostatnich miesięcy potwierdzające regularne wpłaty

do ZUS;


Wniosek o kredyt rozpatrywany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni

od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU

Do kwoty 5 000 zł (jedna z wymienionych form):

?poręczenie wg prawa cywilnego (dochód netto Poręczyciela nie może być niższy niż 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw);

?blokada środków pieniężnych na rachunkach w INVEST-BANKU SA (kredyt może być udzielony do wysokości 100% wartości środków zgromadzonych na tym rachunku - bez kwoty odsetek oraz waloryzacji w przypadku rachunków denominowanych);

?kaucja w postaci bonów depozytowych INVEST-BANKU SA na okaziciela (do wysokości 100% wartości wkładu potwierdzonego bonami) lub walut obcych (wymienialnych) - do wysokości 90% równowartości złotowej wg obowiązującego kursu kupna walut NBP

z dnia umowy kaucji;

?zastaw rejestrowy na obligacjach Skarbu Państwa (kredyt może być udzielony do wysokości 90% wartości nominalnej obligacji);

Powyżej 5 000 zł:

?blokada środków na terminowym wkładzie oszczędnościowym

w INVEST-BANKU S.A. wraz z upoważnieniem dla Banku

do pobierania środków zdeponowanych na rachunku tytułem spłaty zadłużenia po upływie okresu wypowiedzenia umowy o kredyt

(kredyt może być udzielony w wysokości do 90% środków zgromadzonych na tym rachunku na okres nie dłuższy niż okres trwania terminowego wkładu oszczędnościowego);

Przy w/w kwocie Współmałżonek Kredytobiorcy zawsze wyraża zgodę

na zawarcie umowy o kredyt.
2.3 Lukas Bank
Oto główne zalety kredytu gotówkowego w LUKAS BANK

?Ograniczamy formalności do minimum.

?Gotówka w błyskawicznym tempie - w ciągu 15 minut lub najpóźniej następnego dnia roboczego.

?Dowolność w wyborze okresu kredytowania - to, na ile rat będzie rozłożona spłata kredytu zależy tylko od indywidualnych potrzeb klienta i oceny jego możliwości finansowych.

?Oferowany przez LUKAS BANK kredyt ma unikalną cechę - jest ubezpieczony. Oznacza to, że w przypadku nieszczęścia (śmierć lub trwała i całkowita niezdolność do pracy) bank przejmuje obowiązek spłaty kredytu.
WYMAGANE DOKUMENTY
Aby otrzymać kredyt wystarczy, dowód osobisty i drugi dokument tożsamości (np. prawo jazdy, paszport) oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:

?zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące

?prowadzący gospodarstwo rolne:

zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub kserokopia* nakazu płatniczego oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego

?emeryci:

ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

?renciści:

decyzja o przyznaniu świadczenia oraz ostatni odcinek renty lub kserokopia* ostatniej waloryzacji

?prowadzący działalność gospodarczą:

kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie / przychodzie w okresie ostatnich 6 miesięcy

2.4. Kredyt Bank
Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne

?okres kredytowania - do 60 miesięcy

?forma uruchomienia kredytu - gotówkowa lub bezgotówkowa

?oprocentowanie - wg stopy bazowej kredytów - zmiennej + marża w wysokości 1,5 - 4,5 p.p.

?spłata kredytu - w okresach miesięcznych

?cel kredytu - konsumpcyjny

?wysokość kredytu - ustalana na podstawie oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy

?zabezpieczenie kredytu - na zasadach ogólnych, w przypadku kredytu udzielanego na okres powyżej 12 miesięcy zawsze poręczenie osoby fizycznej (za wyj. kredytu zabezpieczonego blokadą lokaty terminowej)

?prowizja od udzielenia kredytu - 0,5 %
WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioskodawca zawsze przedstawia w Banku dwa różne dokumenty: dokument tożsamości oraz inny dokument zawierający zdjęcie, na podstawie którego można ustalić tożsamość.


Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przedstawiają:

?zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za ostatnie 3 miesiące

?ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia w przypadku emerytów i rencistów (do wglądu Banku)


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə